Petőfi Népe, 1978. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-24 / 20. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan ELADÓ Budai út mellett. 10 éves. 450 négyszögöl .jól kezelt téli almás. Érdeklőd­ni: Kecskemét. Budaiheev 14 2. Bereczkiék. _________251 TA NYA. 000 négyszögöl földdel eladó. Ugyanott: hálószobabútor is. Kecske­mét. Urrét 199. 217 ELADÓ szoba. konvhás házrész, eperfarönkök. 230 literes Lehel hűtőszekrény, keveset használt soförbun- da. diófa-hálóbútor ágybe­tétekkel. Kecskemét. Köl­csey u. 10. - 213 HELVÉCIÁN kétszobás összkomfortos szuterénos ház 60 négyzetméter alap- területű műhellyel igé­nyesnek eladó. Érdeklődni lehet: Kecskemét. Rá­kóczi út 2R. fszt. 3. Spitzér. 56 KERTES családi ház eladó. Kecskemét, Kelemen L. u. 29. (Kiskecskemét) 17463 Lakás ELADÓ azonnal beköltöz­hető másfél szoba, össz­komfortos lakás, garázzsal. Kecskemét. (Műkertváros) Népfront utca 18. földszint. Szabóék. Érdeklődni a helyszínen egész nap. 17498 ÜZEMKÉPES 402-es Moszk­vics alkatrésznek eladó. Kecskemét, István király krt. 5. I. em. 3. Jäger. ______v________________ 17450 RS traktor permetezővel el­adó. Tóth István. Kiskőrös. Madách út 41.____________287 CH-S 1000-es; Wartburg 2 éves műszaki vizsgával el­adó. Érdeklődni: Katonate­lepen. MAV-állomáson. Ber- náth. 295 ÜZLETEMBERNÉL gépko­csivezetői állást vállalok, állandóra is. Leveleket ..Hi­vatásos” jeligére a kiadóba kérek./ 17476 ELADÓ Kecskeméten 180 ezer Ft plusz 48 000 OTP- hitelért garzonlakás. ..Azon­nal beköltözhető 17 003” jel­igére a Felszabadulás téri hirdetőbe. 16 KE FITES családi házat ke­resek megvételre Kecske­méten. Ajánlatokat ármeg­jelöléssel. Bujovszki. Páhi. Kossuth L. u. 34. alá ké­rek. 219 1600 NÉGYSZÖGÖL ('1.»szán­tott. Bát' . kerületén, a kalocsai megegyezés­sel. sürg! eladó. Érdek­lődni lehet: Jánositv Jó­zsef. 6351 Bat.va. Úttörő út _4. szám alatt, egész nap. 16 ELADÓ ház. Kecskemét, Révész I. u. Iá. Méhesfalu, 17470 HAROMSZOBAS családi ház eladó gazdasági épületek­kel. ipari' árammal, beköl­tözhetően. Kecskemét, Szol­nokihegy 6 b. 282 KERTES családi fél házrész beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: Katonatelep IV. utca 12. 16 óra után. vasár­nap egész nap. 285 JÓ állapotban levő tanya eladó. Nvárlőrinc. TH, ke­rület 104 A. 44-es müút mel­lett. vasútállomás 10 percre, autóbuszmegállóhoz 5 perc­re. 292 BELSÖNYÍRI úton 200 négy­szögöles. bekerített gyü­mölcsfás hobbikért eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Le­nin tér í. i-es lépcsőház, III. emelet 9. 17 órától. * 300 ELADÓ nagy ház. kerttel és udvarral 1979-es beköl­tözéssel. Kiss István. Kecs­kemét, Kuruc köriét 27. __ 238 KERTES családi ház. 2 szo­ba. előszoba, konyha, für­dőszoba. melléképület. 134 négyszögöllel eladó. Kecs­kemét. Dárdaitelep IV. ut­ca 31 a. Kovács Pál. Érdek­lődni: 14—16 óráig. ______242 KE CSKEMÉT. Mária utca 18. számú házrész eladó. Érdeklődni a helyszínen. 262 A BÄCS-KISKUN megyei Tervező Vállalat, Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 25. kettő szoba, összkom­fortos lakást bérelne búto­rozott állapotban. Ajánlato­kat a személyzeti vezetőnél kérjük nhegtenni. ___ 196 EL CSERÉLEM budapesti, ^gy szoba, összkomfortos. 39 négyzetméteres, utcai, földszintes házban levő, ol-. csóbérű, Budapest, XV. ke­rületében levő. tanácsi la­kásomat (autóbuszmegálló­nál. kiváló ^közlekedés) kecskeméti hasonlóra. Eset­leg szövetkezeti is megfe­lelne. Ajánlatokat .,1978” jeligére a kiadóba kérek. 17443 SZÖVETKEZETI és tanácsi garzonlakást kétszobás szö­vetkezetire cserélünk. Le­veleket ..in. emeletig” jel­igére a kiadóba kérek. 17419 SÜRGŐSEN eladó kétszo­bás. összkomfortos lakás, készpénz plusz OTP-hitelát- vállalással. Garázs vari. Kecskemét. István kir. krt. 13 B. II. em. 6._________17466 K ECS KÉM ÉTEN k ét szobás, gázfűtéses, garázsos lakás kedvező fizetési feltételek­kel eladó. Leveleket ..Kert­város” jeligére a kiadóba kérek.___________________17465 EL ADÓ Kecskemét, Széche- n.vivárosban 2 szobás, er- kélyes. OTP-s öröklakás, gázfűtéssel. Leveleket: ..Azonnal beköltözhető 87 i:49” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe. 310 3011-ES Zetor. jó állapotban eladó. Kiskörös. Majakovsz­kU_33._________ 119 EL ADÓ Rapidtox II. szi­vattyú Pannónia motorral egybeépítve és Pannóniához léghülés. Érdeklődni: Kecs­kemét. ír. kér. Kürt u. 15. sz. (Felsöszéktó) 17460 ELADÓK nagykerekű Wart­burg 353-as motorral, új­szerű alkatrészekkel, egy­ben, vagy alkatrészenként, saxofon B. olcsó doblels/.o- relés. 80-as harmonika. Szeged. Debreceni u. 18 b. Makainé. 77 UE—28-AS traktor kitűnő állapotban eladó. Megte­kinthető: Nagy Mihálynál. Orgoványbn. szerelőműhelv­ben. 305 UM-s bordó Dácia eladó. Izsák. Damjanich utca 1. Karácsonyi. 30R KÉT db kukoricás vilkinv- tömőgép eladó. Kecskemét. Volkortelep XII. utca ló a. B. Kovács Sándor. 307 Egyéb adásvétel Gépek és alkatrészek 50-ES Szuper fűrészgéppel, ZS rendszámú Wartburg Tourist karambolozott ka­rosszériával és 412-es Moszk­vics most műszaki vizsgá­zott eladó. Kamasz Berta­lan, Izsák. Szajor 264. 272 NÉGYSZOBAS. nagy csalá­di ház. nagy mellékhelyi­ségekkel beköltöz.hetően el­adó. Érdeklődni: 17 órától Kecskemét. Szalvai Mlhálv körűt 20 a. 265 ELCSERÉLNÉM Efelvécia. Szabó Sándor-telepen 2 szo­ba. összkomfortos, garázsos mellékhelyiségekből álló há­zam 400 négyszögöl kert­tel. kecskeméti OTP-s la­kásra. Minden megoldás ér- dekel., Leveleket ..Kétszo­kérek Jc"sere a kiadóba------ ----------- 17458 KE CSKEMÉT. Fehér u. 14. szám alatti házrész eladó érdeklődni 13 órától. 17425 1500-AS Ladát veszek. Le­veleket ,,Vadonatúj 87 781” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 243 60 TAG, 900-as radiátor, 1.5-es Totya kazán, új el­adó. Kelebia. József A. 107. _ 17411 eladó 3 db magyar lő, 2 db gumiskocsi. lószer­szám. 8 hónapos bika borjú. Érdeklődni: .lakabszúllás. Tavasz u. 27. Balogh. ____________ 17452 VA DASZ vizsla. 4 hónapos eladó. Kecskemét. Bethlen körút 34 a. 255 JÓ állapotban levő, egy­személyes heverőt. vagy sezlont veszek. Leveleket ..Egyszemélyes 87 833’* jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek._____294 VI LLANY barkaesgép és villany kertiszivattyú eladó. Dunaújváros. Kossuth u. 35. fszt. _L 80 KÉ THÓNAPOS, vemhes kecske eladó. Vida. Laios- mizse. Méntelek 268. 17454 ELADÓ 6 hónapos német­juhász hím kutya. Kecske­mét. Árok utca 1._______291 EL ADÓ trágya. Kecskemét. Cigány János utca 42 b. Be­nedek Lás7Ióné. 299 KÉT db. 6 éves kanca ló eladó. Szilberhorn. Kiskö­rös, Klapka u. 94. 304 PÁLYAVÁLASZTÓ fiatalok figyelem: felveszünk az 1978 79-es tanévre konzerv­ipari. sütőipari, baromfihús- feldolgozó szakmunkás; ta­nulónak. most nyolcadikos és általános iskolai vég­zettséggel rendelkező fia­talokat 17 éves korig. Ta­nulmányi idő: 3 év. Jutta- ások: diákottho/U elhelye­zés és ellátás, tanulmányi ösztöndíj. ingyenes tan­könyv és munkaruha, kul­turális. sportlehetőség. Má­sodik évtől lehetőség van vállalatokkal a társadalmi ösztöndíjas szerződés meg­kötésére. Kérésre részletes tájékoztatót küldünk. Az általános iskolát most vég­zők iskolájukban, a koráb­ban végzettek személyesen, vagy 'írásban jelentkezhet­nek. A tanintézet cí me: Toldi Miklós Élelmiszeripái i Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézet. 2750. Nagykőrös. Ceglédi út 40. 246 KÖZG AZDASÁGI érett séRi- vei és terv-statisztikus, könyvelői képesítéssel ál­lási keresek adminisztratív munkakörbe. Kecskeméten. Ajánlatokat: ..Tavasz 87 766” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérem. ‘-27 FELHÍVÁS! Fölhívjuk Kecs­kemét városban lakó azon kedves ügyfeleinket, akik lakásukból elköltöztek — vagy megváltozott lakcí­mük, a változást a pontos ügyintézés érdekében szí­veskedjenek bejelenteni szó­ban (telefonon) vagy írás­ban az Állami Biztosító vá­rosi fiókjánál Kecskemét, Rákóczi út 14. Állami Biz­tosító városi fiókja Kecske­mét. _____________________297 BÚ TOROZOTT szoba, kony­ha kiadó. Kecskemét, Cé- dulaház utca 46. Érdeklőd­ni: 3 óra után. 271 SZOBA, konyhát keres al­bérletbe 2 gyermekes há­zaspár. Kiss Istvánná. Kecs­kemét. Budai utca 22. 278 TANYÁT keresek bérbe, nagyobb melléképülettel, Kecskemét környékén. Le­veleket ..Több évre” jeligé- re a kiadóba kérek. 17428 ÉPÍTKEZŐK! Parketta, sze­gélyléc. lambéria kapható, illetve megrendelhető a ké­szítőnél. Knódel János asz­talosmester, Harta. Ady E. köz 2. 17444 TERMELŐSZÖVETKEZE­TEK. vállalatok figyelem! A Vízkutató és Fúró Vál­lalat Lajosmizsei Üzemveze­tősége megvételre keres BL —12-es motoralkatrészeket. Ügyintéző: Pintér István. Telefon: 65 166. mellék. 62 Vegyes ELADÓ ZB-s Wartburg és GAZ parancsnoki gépkocsi átalakítva. Érdeklődni: Kecskemét. Vacsi köz 179.' (Ceglédi út. Nyomási isko­lával szemben.) 281 IDŐS ember gondozásáért, nyugdíjas nőnek lakást biz­tosítunk. Ajánlatokat ..Meg­becsülés 87 742" jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető- be kérünk.________________203 AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tanintézet soron kívül sze­mélygépkocsi vezetői tanfo- lyamot indít rövid képzési idővel. Jelentkezni lehet: Kecskemét, villám István utca 12. (emeleti iroda). 2:su TELEk eladó Heténvegvhn- ??• YJOSZ,ás°n. Érdeklődni • Kecskemet, sárkány u i Lengyelék. _____y Vló t^le pen azonnal beköltözhető kertes családi eladó- Érdeklődni: Kecskemet. László K. u 5 sz. Szabóéknál. 16 óra után! 17421 HUNYADTVÄROSI szövet- kezet! garázs eladó. Érdek­lődni : délután 5 órától. Kecskemét. Gőzhajó u. 14. földszint 20.___________ 284 SKODA Octávia Combi le­járt műszakival alkatrész­nek is eladó. Dunaújváros. Erkel kert ,21. III. L 83 ALBÉRLETI szoba 2 tanuló­fiú részére kiadó. Kecske­mét. Wesselényi u. 8. Tö­rök Tibor. 211 ^°ÉNyAr,?rtnce„ két és családi ház. Ér­deklődni: mindennap 15 óra “lan VaSÚ‘ u- 56' «ám —tt* 17445 ELADÓ üzemképes, 1477-es Opel Record rendszámmal, lejárt műszakival alkatré­szenként is (több alkatrész van hozzá.) Érdeklődni: Kecskemét. Dárdaitelep IV. utca 31 a. Kovács Pál. dél­után 14—16 óráig. 241 ÉRTESÍTJÜK a ..CSÉB bérlet tulajdonosait, hogy az 1978. január 17-én elma- u<1^aB8dí* radt KABARÉ előadást 1978. február 28-án 19 órakor tartjuk meg. Az 1978. ja­nuár 18-ára a Kabaré elő­adásra váltott jegyek 1978. március l-ére érvényesek, vagy visszaválthatók. Kato­na József Színház. 72 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba. 2 nő részére kiadó. Kecskemét. Jelky András u. 9. (Méheslapos) 288 ÜRES albérleti szobát ke­resünk Kecskeméten. Leve­leket ..Két lány 87 828” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérünk. _. __ 289 JE LESEN érettségizett, má­sodéves joghallgató 8 éves munkaviszonnyal állást ke­res. Leveleket ..Jogi jelle­gű munkakör betöltésére” jeligére a kiadóba kérek. _______________________ 17448 FŐISKOLAI felvételihez elő­készítő tanárt «keresek- Lpr veleket ..Matematika” jel- igére i a Kiadóhivata 1 ba ! ké­rek. 17478 ELTARTÓT keresek 90 éves néni mellé egy szoba, kony­hás. melléképülete.« kiskun­félegyházi lakásáért. Érdek­lődni: Kecskemét. Máriavá- ros. Holló utca 30/a alatt délután. 312 5J;AIAÖ e*y hold szőlő ház­zal. Kecskémet, Szarkás 135.------------------------17447 HE TÉNYEGYHAZAN ház- péé. A-Aerral os.vütt eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Fű- zes u. 15. 17449 408-AS Moszkvics motor al­katrészenként is eladó. Soltvadkert, Bocskai u. 25. 17457 KISGYERMEKEK gondozá­sát vállalom. Kecskemét. Szentistvánváros 13 b. ____ 17475 1500­AS Lada egyéves, jó állapotban levő. igényesnek eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, 13-650 179-es telefonon 8—16 óráig, 17429 HIVATÁSOS jogosítvánnyal rendelkező autóvillamossági szerelő másod- illetve főál­lást vállalna. Leveleket ..Dolgozz becsületesen” jel­igére a kiadóba kérek. 17477 HÁZASSÁG céljából ezúton keresem 32—38 éves, intelli­gens. lehetőleg # magas, jó megjelenésű, rendezett anyagiakkal rendelkező, ér­telmiségi, vagy jó szakmun­kás férfi ismeretségét, aki nekem az életben hű tár­sam. kis óvodás gyerme­kemnek szerető apukája lenne és otthonunkba jön­ne. Én hasonló adottságok­kal rendelkező, középmo- lett. elvált asszony vagyok. Helybeliek és Vidékiek be­mutatkozó fényképes levelét vá rj uk .. Leinform á lha t ó 87 778” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 240 Volán 9. számú Vállalat 1978. Április io-vel HIVATÁSOS GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ. Jelentkezni lehet: MÁRCIUS 31-ig. Hétfőtől péntekig 8—10 óráig. Oktatási csoportnál. Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6. 146 A gondoskodás legcélszerűbb formája az __ Magán­megrendelők részére 1978. I. 15 — II. 28. közt lakás — festési — tapétázási — parkett — csiszolási és lakkozást szolgáltatást — OTP- hitelre is — 20%-os engedménnyel végez az ÉPISZ 6000 Kecskemét, Külső-szegedi út 3/a. 60 Ha időben megveszi — olcsóbban építkezik! Szezon előtti cementvásár a TÜZÉP-nél január 16-tól február 15-ig (Az engedményes keret mértékéig) 10,— Ft MAZSA ENGEDMÉNNYEL VÁSÁROLHAT építkezéséhez cementet Keresse fel az VÄLLALAT TELEPEIT 161 Nyolcadik osztályos fiúk jelentkezhetnek szakmunkástanulónak: KŐMŰVES ács-Allványozö VASBETONSZERELŐ SZOBAFESTŐ ■KECSKEMÉT üvegező épületburkoló bádogos épületasztalos villanyszerelő központifűtés-szerelő víz-gázvezeték szerelő villamosgép-szerelő építőgép-szerelő szerkezetlakatos KORSZERŰ ÉPÍTŐIPARI ÉS HÁZGYÁRI SZAKMAKRA! A szakmunkásképzés helye: KECSKEMÉT, KISKUNFÉLEGYHÁZA, BAJA, KISKUNHALAS, KALOCSA, CEGLÉD ÉS NAGYKŐRÖS. (A jelentkező lakóhelyétől és a választott szakmától függően.) Indokolt esetben KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST (teljes ellátást) biztosítunk. A helybeli és a bejáró tanulók ösztöndíjat, munkaruhát és ebédet kapnak. A vasbetonszerelő, bádogos, ács-állványozó és üvegező szakmunkástanulók részére KÜLÖN TÁRSADALMI ÖSZTÖNDÍJAT FIZETÜNK! A szakmunkásvizsga után minden ifjú szakmunkás részére állatidé jellegű munkát biztosítunk vállalatunk építkezésein és a kecskeméti házgyárban. Jelentkezés: bAcs megyei Állami építőipari vállalat MUNKAÜGYI OSZTÁLY 6000 KECSKEMÉT, KLAPKA U. 34. AZ Ft ÖZETES JELENTKEZÉS ELŐNY A ^ "I ü 5491 Munkaalkalom ÉRETTSÉGIZETT telexgépkezelőt fel­veszünk. Jelentkezni lehet: Kecske­méten a Megyei Tanács épületében (114-es számú szobában.) 150 A BAJAI, kalocsai kecskeméti és kis­kunhalasi mentőállomásra mentőápo- lókat, a kecskeméti mentőállomásra gépkocsivezetőket felveszünk. Jelent­kezni személyesen, vagy írásban a mentőállomásokon lehet. 61 A BACS megyei Állami Építőipari Vállalat asztalos, lakatos előkészítő, panelüzemi, vasbeton előregyártó üze­mi gyártáselőkészítő munkakörbe al­kalmaz fém-, fa- és építőipari tech­nikusokat. Felveszünk ezenkívül ipari üzemeinkbe üzemi technikusokat, mi­nőségi ellenőröket, művezetőket. Je­lentkezni lehet: BACSÉP Ipari Fő­mérnökség munkaügyi csoport Kecs­kemét, István király körút. 80 SZAKKÉPZETT kirakatrendezőt azon­nal felvesz a Kiskunfélegyházi Cent­rum Aruház. 26( 600-AS szarvasmarhatelepünkre kere­sünk felsőfokú technikumot végzett é$ legalább 5 éves gyakorlattal rendelke­ző állattenyésztőt. Érdeklődni: a kun­szállást Alkotmány Mg. Tsz főagro- nómusáná! személyesen. 6Í TAKARÍTÓNŐT hivatalsegéd és ebéd- kiosztói munkakörben azonnal felve­szünk osztott, vagy folyamatos mun­kaidővel. Jelentkezni lehet MERKUI Vállalat Kecskemét, Szolnokihegy f, sz. 17451 A GYÜMÖLCS- és Dísznövénytermesz­tési Kutató Intézet szarkási telepe leg­alább 3 éves gyakorlattal rendelkezi gépkocsivezetőt, valamint traktoros! keres. Jelentkezés munkanapokon a telepen. Megközelíthető a kerekegyhá­zi autóbusszal, Szarkás megállónál. 270 A DÉMÁSZ Nagykőrösi Uzemigaigatóság értesíti t. fogyasztóit, hogy Kecskemét. Csongrádi út 26. szám alatt áramdíj ki- egyenlítésével kapcsolatos fogadóórákat 1978. február 1-tői kezdődően kibővíti. Fenti időponttól kezdődően: a pénzbeszedők fegadóórái: keddi napokon 7—10 óráig pénteki napokon 16—18 óráig Ülöpénzbeszedő fogadóórái: hétfőtől péntekig 7—12 óráig kedden és pénteken 16—18 óráig páros hét szombatján 7—12 óráig 43 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, testvérünk KOCHAN JANOS Megyei Kórház volt dolgozója életének 58. évében, súlyos beteg­ség után elhunyt. Temetése ja­nuár 25-én, szerdán délután fél 2 órakor lesz a kecskeméti közte­metőben. Gyászoló család. 322 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, Ismerősöknek, lakó­szomszédoknak, nagykátai ismerő­söknek. kecskeméti vasutasoknak. Vasutasok Szakszervezetének, Nyugdíjas Vasutasok Szakszerve­zetének, Megyei Sporthivatal és Megyei Teke Szövetség dolgozói­nak, valamint a Kecskeméti MÄV Sport Egyesület tagságának, hogy felejthetetlen drága feleségem TÓTH JÓZSEFNÉ Kóscher Irén hamvasztás előtti búcsúztatásán megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és utolsó útjára elkísérték, hogy ez által mély fáj­dalmunkat enyhítsék. Férje cs gyászoló család. 31X A TASSI DÓZSA MG. TSZ NEHÉZGÉPES ÜZEME T—M—100-as és DT—75-ös erőgépekre (7 db) munkát vállal meliorációs munka, tuskóhúzás, mélyforgatás, talajfésülés és egyéb TEREPRENDEZÉSI MUNKÁT 74 ÉRDEMES NYULAT TENYÉSZTENI! A dunavarsányi Petőfi Mg. Tsz nyúlszaporításra szerződést köt az 1978. évre; termelőszövetkezetekkel, szakcsoportokkal és egyéni tenyésztőkkel. Ehhez ad: — 100,— Ft darabonkénti áron TENYÉSZNYÜLAKAT (intenzív, fehér és edzett háztáji fajtákat) — kedvezményesen kitűnő, saját gyártású NYOLTAPOT és KETRECEKET (A háztáji tenyésztők részére OTP-hitelt biztosítunk!) — ingyenes SZAKTANÁCSADÁST és Állatorvosi felügyeletet a szaporulatot magas áron Átvesszük: Jelentkezés írásban és személyesen: DUNAVARSÄNY, Templom u. 10. Az érdeklődőknek minden szombaton 10—12 óra között bemutatjuk nagyüzemi nyúltelepünket. 73 Kocatartó kistermelők figyelmébe ajánljuk: előnyős tel lel elek kel továbbra is vásárolhat vemhes kocasüldőt AZ Ál l VELŐIIG ALMI ÉS HÚSIPARI VÁLLALATOKTÓL. Kérjük, hogy rendelései mielőbb juttassa el felvásárlóin kho/., kire nde 11ségéi n khe/, ahol részletes felvilágosítással is szolgálnak. ÁLLATFORGALMI ÉS HÚSIPARI ^ ^ TRÖSZT

Next

/
Oldalképek
Tartalom