Petőfi Népe, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-06 / 262. szám

1977. november 6. • PETŐFI NÉPE 8 t • Ljuben Dlnanov: Tacsanka. RAFFAI SAROLTA: A fényeken A hitetlen-kék égre rónék kódben hempergő füitkutyák*», lengő eórényt, dermedd sínpárt — megbillennek n toronyhazak, Í ilncetalpuk aszplkban fészkel, engőajtó felhőre támad. Rám csak az ég. Hitetlen-kéken S én szárltkozom a szokatlan, a szenderltő szelídségben. Szép ez az ősz. Irgalmas hosszú. Irgalmas napsütésre éhes. Fordulni késztet egy-egy percre megfogant, régi kiáltások eleven torkolattüzéhez. Azok a régi kiáltások, sorsok — és ahány névtelen! Szép ez az ősz. Mediterránul dúdol, dajkál, tovaring lassan a fényein, a fényeken. Vaskúti változások Ugyan ki is gondolna ma arra, ha a Bajával szomszédos Vaskút községbe látogat a sima beto­non suhanva, hogy emberöltővel ezelőtt még egyik legégetőbb gond volt errefelé a közlekedés? Az idősebbek emlegetik olykor: „egy hordó borral el­akadt az a szekér a sáros, kátyúé utakon". Meg hogy „a homokos, mocsaras földekén nehéz volt az élet". És ma? Ha az utas beér a szép, tágas faluközpontba, legelőször is a rendezettség, a tisz­taság ragadja meg a figyelmét. Azután a gondos kézről árulkodó tetszetős házak, középületek. S miközben a vendéget kedvre deríti a látvány, azon kezd töprengeni: vajon mi van az itt élők fejé­ben, milyen a tudatuk, van-e igényük a szellemi épülésre? „ Nekünk csak fapapucs volt'* • A könyv­tárban bárki kedvére válogathat. Nemrégiben hagyta el a nyomdát az a terjedelmes kötet, amely Vaskút szövetkezeti moz­galmának történetét ismerteti, egészen a mai napig: amíg a tekintélyes Bácska Tsz létrejött és megerősödött. Mi most in­kább a művelődés oldaláról kö­zelítjük a négyezer-háromszáz lakosú bácskai község mai való­ságát. Vaskút vezetői átlagosan ne. gyedszázada vesznek részt az irányító munkában. Szerencsés dolog, hogy az iskolaigazgató egylben párttitkár is, és húsz év óta tagja a tanács végrehajtó bizottságának. Ugyanakkor a ta­nácselnök tizenöt esztendőn át tsz-elnőkként dolgozott A sok­oldalúságra és a sokéves gya­korlatra sorolhatnánk a példát. Éppen ilyen kedvező az összeté­tel nemzetiségi szempontból is. A vegyes lakosságú Vaskút egyik vezetője német származású, a másik bunyevác, a harmadik Ti­szántúlról idetelepült magyar. Amikor megkérdeztük a vezető­ket, hogy milyennek látják falu­jukat, így válaszoltak: Duba János párttitkár: — Különösen az teszi érdekes­sé községünket, hogy lakói sok- felől érkeztek ide. Amit maguk­kal hoztak: ismereteket, szokáso­kat, viselkedési formákat, stb., azt tovább akarták őrizni. S közben mindaz, amit hoztak, rá­ragadt másokra, s azoké órájuk. Ebben az állandó egymásra ha­tásban mindannyian erősödtünk. Mindenki kicsit más, kicsit több lett. A legörvendetesebb, hogy ma már mindenki vaskútinak ér­zi magát. Egy közös célért dolgo­zik az egész falu. Sándor Mihályné, vb-titkár: — Nagyon szeretem az itt élő embereket. 1950 óta, amióta a tanácsi munkában részt veszek, volt alkalmam megismerni őket. Szorgalmas, becsületes nép lakik itt. Szinte hihetetlen például, hogy milyen szívesen végeznek társadalmi munkát. A vízhálózat fejlesztésekor, a parképítés vég­zése közben, meg az utak kor­szerűsítésekor 'egyaránt ezt ta­pasztaltuk. Sárosi György, tanácselnök: — Elfogult vagyok. Itt szület­tem. Ha egy-két hétig távol va­gyok, már nagyon hiányzik mindaz, ami az én falum. Régen sok volt a szegényember; mint másutt. Mint gyerekéknek, ne­künk csak íapapiíds volt. S ma? Nézze meg a házakat, a ruház­kodást, a kétszázhatvan gépko­csit, a sok IBUSZ-utazást. An­nak külön örülök, hogy a mi fiatalságunk nem vágyódik el Innen. Amiről szívesen beszélnek Három és fél millió forintos költséggel elkészült a nagyará­nyú bővítéssel — az új, immár korszerűnek mondható művelő, dési házuk. Ez enyhített az egy­re súlyosabbá váló gondjukon. A színház- és előadói termen kívül még további hat klubhelyiség, Illetve szakköri szoba áll most már a rendelkezésükre. Ezt az Intézményt a legtöbb nagyközsé­günk (és egy-két városunk is) megirigyelhetné. Érthető hát a vaskútiak öröme. S S a tartalmi munka? Ami az eddigieket Illeti: van mire ala­pozniuk. Hiszen a díszítőművész • íme, két gyerniekrajz a tanács­háza állandó kiállításiról — a kis „alkotó” fényképével. (Sz. F.) szakkörünk Gyulánszki Ferencné vezetésével kimagasló sikereket ért el az elmúlt másfél évtized­ben. Kevés csoport, együttes mondhatja el magáról, hogy ilyen sok éves, folyamatosan végzett munka áll már mögötte. A szép hímzések készítése mellett éven­te kiállításokat rendeznek, s ha­vonta legalább egy előadást meghallgatnak. A húszéves leány épp , úgy szívesen jár el ide, mint a hatvanéves asszony. A vaskútiak büszkék gyermek, rajzosaikra. A sokáig Weinträ­ger Adolf festőművész által ve­zetett szakkör országos hírre tett szent. Az egykori tagok munkái — talán száz színes grafika, olaj­kép — egy állandó kiállításon láthatók, a tanácsháza tágas fo­lyosóján. Aki oda vetődik, nem mulaszthatja el a legalább né­hány perces gyönyörködést. A kört jelenleg Szücsné, Pencz Mária vezeti. Működik a fotószakkör. A bá­bosok is hallatnak magukról időnként. A szabás-varrás tanfo­lyamat évente megszervezik: mindig sikerrel. S volt Itt vala­mi, amiről eddig alig hallottunk: hidegtál tanfolyam, a háziasszo­nyok nagy örömére Ehhez Bajá­ról hívtak szakembert. Szervezik az új tánccsoportot. Az úttörők­kel helyi gyűjtésű népi gyermek- játékokat elevenítenek fel. Ezek­kel már Bátmonostaron, Kalo­csán szerepeltek. Az ifjúsági klubokat a fiatalok szívesen lá­togatják. Egy-egy irodalmi estre, író—olvasó találkozóra, hetvenen, nyolcvanan mennék el; néha en­nél is többen. Utazások, kapcsolatok Ebben a községben hatvannál több felsőfokú végzettségű em­ber él. Az érettségizettek száma kettőszázhuszonöt. Akkor válnak igazán a fejlődés biztató jeleivé ezek a számok, ha meggondol­juk, hogy alig néhány évtizeddel ezelőtt az iskolaköteleseknek csak egy tört része járt rendszeresen iskolába. Meglepő, hogy minden negye, dik személyre jut televízió és rádió is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden családba el­jut már a tömegkommunikáció valamelyik eszköze; a legtöbb helyre kétféle is. S minden ne­gyedik személyre — beleértve a csecsemőket és az öregeket Is — jut egy napilap, annyi az elő­fizetők száma. Valamint jár a községbe kétszázötven példány különféle hetilap. Sokféle és sok-sok ablak nyílt hát mostanra a nagyvilágra. Gondoljuk meg: a kétszázhatvan gépkocsin többször annyi ember utazik időnként nemcsak Bajára, Kecskemétre, meg a fővárosba, de a környező országokba is. És viszi a művészeti csoportok, szakkörök tagjait a szövetkezet busza, annyi közelebbi és távo­labbi helységbe, alig lehetne hir­telen felsorolni. Am nemcsak ők mennek. Ér­keznek ide is a vendégek. írók, művészek, tudósok, politikusok például. A Déryné Színház, meg a kecskeméti társulat, ORI-mű- sorok szereplői voltak itt jó né­hányszor. S az írók, költők? Íme, néhány név a sok közül: Csoóri Sándor, Raffai Sarolta, Ladányi Mihály, Moldova György, Jókai Anna, Baranyi Ferenc; hogy csak a legismertebbeket említ­sük. Valamennyiőjüket szívesen köszöntötte a helybeli közönség. Van néhány példa arra is, hogy népművészeknek (kékfestőnek, kerámikusnak, fazekasmester­nek) rendeztek kiállítást, vásár­lással egybekötve. S arra is, hogy a nemzetiségi sajtóra, a nemze. tiségi hagyományőrzésre igyekez­tek ráirányítani a figyelmet. „Sok még a tennivaló” — Ez azt jelenti, hogy már minden rendben van? — kér­dezem, amikor idáig érünk a be­szélgetésben. Sietve mondják er­re: dehogyis. Sok még a tenni­való, van gond is elég. Leplezet­len őszinteséggel szólanak ezek­ről is. A középkorúak többsége nem vesz részt közvetlenül a kulturális életben. Nagy részük leginkább a tévé meg a sajtó útján művelődik, tájékozódik. Ami önmagában nem rossz, csak: kevés. Kell valami több, valami más is. Hiszen a közművelődési munkában való cselekvő részvé­tel erősíti a közösségtudatot is. Nem elég, hogy csupán gyere­kek, tizen- vagy huszonévesek, meg az idősebbek, a nyugdí jasok legyenek ott a rendezvényeken. Amikor az okokat kutatjuk közösen, valaki kimondja, az­után más is megismétli: bizonyos igénytelenség. Igen, sokaknál ez tapasztalható. A ház már meg­van. Tágas, világos, szépen be- butorozott. Van autó is, pénzt a takarékban. De ez nem minden. A falu vezetői azon igyekeznek, hogy minél több embert rádöb­bentsenek: a szellemi épüléssel, a művelődéssel is törődni kell. S nemcsak szavakkal: példával is nevelnek. Az elnök előadásokat tart, a vb-titkár vezeti a falu­krónikát. A párttitkár meg, ami­kor arról hallott, hogy az ifjú­sági klub tagjai kedvenc írójuk­ról számolnak be, elment közéjük és az ő kedvenc költőjéről be­szélt előttük: Ady Endréről. Azt mondják, nagy sikere volt Fájdalmas valóság náluk: meg­szűnt a sokáig híres, jó nevű fú­vószenekaruk. Kiöregedtek az egykori lelkes muzsikusok, és máig sincs utánpótlás. Próbálnák a szocialista brigádok kulturális tevékenységét tartalmasabbá ten­ni; talán, talán már ebben az évben lesz előre mozdulás. Sok más problémájuk mellett (szűk az iskola, az orvosi rendelő), az Ilyen, látszólag nem oly égető gond is sürgeti őket a helyzet ja­vítására. Varga Mihály Játék és esztétikum az új lakónegyedekben Gyakran figyelmeztetünk lakó­telepeink embertszüridtő-kisebbí- tő vonásaira, a tömeglakások okozta együttléti szorongásokra. Pedig a lakótelepek nemcsak a lakásépítés szalagrendszerének következményei. Egy új, közössé­gibb életforma megteremtésének lehetőségét is kínálják. „Az én házam, az én váram” kertes családi villák magánya semmivel sem emberibb léptékű, mint a lakótelepek emberi kap­csolatainak egymásrautaltsága. A felnőtt dolga végeztével magára zárhatja lakása ajtaját, de a gye­rek nehezen, vagy egyáltalán nem tűri a „szobafogságot". A gyer­meknevelés közös üggyé vált. Gyermekünket neveli a szom­széd, a házmester, a fűletaposá- sért ágáló lakó, a dudáló autók. Csak éppen játékai nem nevelik. Legföljebb egyoldalú erőmutat­ványokra serkentik az aszfaltból klmeredő csővázas szerkezetek. Találékonyságtól vezetve az alagsori tárolókból kilopott papír­dobozokból építenek emberibb játékokat, bújóoskákat, elfogla­landó várat, képzeletük színezte játszóteret. Mint tették azt min­den időkben. A gyermek egyik alapvető tevékenysége tehát a já­ték. S hogy ezt milyen színvona­lon teszi, szorongva, vagy felsza­badultan, felnőttségünk felelőssé­ge. Nagy Kristóf fafaragó iparmű­vésznek volt gondja arra, hogy a legalkalmasabb helyet válassza ki Kecskeméten játszótere építésére. Így esett választása a széchenyi- városi lakótelep iskola-óvoda előtti parkjára. Mayer Antalné kerttervező készítette el hozzá a környezetrendezés tervét. A már elkészült és a gyerekek által bir­tokba vett játszóplasztikák bizo­nyítják az elképzelés nagyszerű­ségét. A tervek szerint két méter magasra feltöltött domb körül szerveződnek a játékok. A domb­tetőn rönkvárat építenek, közép­pontjában három előnevelt fával. A dombról sugarasan három, 6— 8 méteres csúszka vezet le; s ezek télen szánkózásra is alkalmasak lesznek. A keleti oldalon áttört, fatörzsgyűrű vezet rá a játszó­térre, mellette két őrző állatfigu­ra. Mögötte a négy méter magas kígyós-kapu, tengelyében körhin­tával, nyugatabbra haladva cso­daszarvas-mászóplasztika fogja követni. A tér nyugati oldalát emberpár szimbóluma nyitja meg. Repülő nagymadara, libikókája máris egyik legkedveltebb játéka a gyer­mekeknek. Lesz „csobogó forrás”, melyet termékeny Vénusz őriz. Kúttervét Dugár Jánossal közösen készítik, kerámiát használva bur­kolóanyagként Tervei közt sze­repel játékszín építése is, ahon­nan játékokat lehet kölcsönözni. Ami megragadott játékaiban, hogy legkevesebb négyen játsz­hatnak velük, madár-forgóján 15 —20 gyerek is elfér. S ez min­dig csoportos játékot jelent, együt­tes élményt ad. Legfőképp pedig a környezetnék és anyagoknak: kőnek, fának, növénynek, a kö­vetkezetes egymáshoz építése, a művészinek és a köznapinak ün­nepélyes és egyben felszabadult találkozása. Régi gondja, hogy ülőbútorait sokszorosithatóvá, s ezáltal olcsóbban előállíthatóvá tegye. Csak vállalkozó kisüzem kellene tervéhez, hogy megvaló­sulhasson. Elgondolkoztam azon, hogy Nagy Kristófnak két-három éves rendszeres munkájába kerül ter­ve elkészítése. Egyedül, társak nélkül, a faanyag beszerzésétől a megmunkálásig. A kisaluljáró mellett szabadtéri műhelyt ka­pott, a temető sarkában, napsü­tés, eső, hó akadályozza a nagy­lélegzetű munkák készítését. Pe- dik mindanmyiónk ügye a játszó­tér mielőbbi megépülése. S egy kis társadalmi összefogás, üzemi se­gítség jól jönne Nagy Kristófnak is, nekünk is. Ha meggondoljuk, ez a szabadtéri műhely sok-sok gyermekfoglalkozás, játékok ki­próbálásának színhelye is lesz, kedvezőbb feltételeket kellene te-’ remteni számára. Nagy Kristóf anyaga a fa, ez a holttá vált, kiszáradt anyag. Da alkotó fantáziája, leleményes ér­telme emberivé nemesíti a ter­mészet elszáradt ajándékát Is­meri a fa rejtett, holtában Is élő természetét, a fa zsugorodását-, kitágulását. Születésétől fogva a természet tiszteletét és szeretetét az anyaghoz kötöttsége határozni meg. Emberi stílusát sohasem kényszeríti rá a megmunkálandó anyagra; belülről közelit hozzáü Társa, majd szülője. Játszótéri plasztikáit műfajilag nem lehet besorolni, egyszerre igényes Játé­kok, s esztétikai örömöt adó szolv: rok. Példázza, miképpen lehet az emberi játszótevékenységet a ma­ga sokrétűségében kibontakoztat^ ni, s mégis szervezett egységbe szervezni a mozgást. Plasztikái egyszerűségre törek­vők. Formáit a használhatóság igénye alakítja. A játékok he­lyett, amelyek a gyakorlatban hi­básnak bizonyulnak, újat készít.' Ez a nyitottság, ez az alkalmaz^ kodé készség tiszteletben tartja a játékban örömöt és értelmet ke­resőket, a gyermekeket. Műveivel kapcsolatban gyakran népművészeti ihletést emleget­nek. S ha ez szellemi gyökereit Illetően Igaz Is, s ha él Is a népi motívumok elemeivel, formavilá­ga mégsem eredeztethető a nép­művészet világából Sokkal in­kább arról van szó, hogy életelva közel áll ahhoz a szemlélethez, ahhoz a tiszta anyagban gondol­kodáshoz, amely a népművészetet is éltette. Csáky L. György 9 A gyerekek nárls birtokba vették ai alakuló játszóteret. SIMON ISTVÁN: A Péter-Pál erődben Vigasztalan fal. Az ajtó is hol nyílt, hol csukódott, de tárva sose volt. S a cella (amely Uljánovot, Gorkijt benyelte) és a szürke folyosók — Igen, ezek voltak a katedrális égbe csillámló tü-tornya alatt, ahogy gondolták és hitte a cár is, a szellemen még a biztos lakat. Szorongása csak neki volt, az őrnek; csengette hát patkóját délcegen, magában mormogva: itt ki nem törnek! Pedig ültek csak bent a priccseken. Kergeti mégis az a láthatatlan kétely ördöge, a hideglelés; kardja, mert meghajol, bokája csattan, míg a kémlelőnyíláson benéz. (A tornyok kint az egész órát csengték', elhullajtva, mint fák a levelet. És közelgett, ha lassan is, tizenhét, s látja, hajnal jön, pirkad már kelet.) Elmondjam neki utólag, mit érez? A vas nehéz és nehéz a fogoly féli fákként bepólyált feje; véres foltokat láthat. Tovább rostokol. De tudja, bármi szűk a cella, gólya ahogy nem hozhat végül gyereket, elgondolja, míg útját föl-le rója, hogy minden új még kínban született. S benéz újra... Mily fényesség vakitl Megtántorul — a gyötrelemtől sárga szempárból gyémánt-tüz ragyog: a hit falat-törő örök világossága... GARAI GÁBOR: A razlivi névtelen Megállít egy arckép. Én nem tudom, kit ábrázolhat, de úgy érzem, ha szólna vagy intene csak némán, hogy kövessem', mennék vele és rábíznám magam. Inas munkásarc. Fején hátracsapva az ellenzés régidivatú sapka, arca borotvált, dús haja előre bukik a homlok domborulatára. Aztán ahogy összehúzott szemébe nézek, mintha csöpp gúnnyal visszanézne; 8 fölismerem: ez ö — Lenin maga; vendéghajjal szakáll nélkül, szikáran, inkognitóban, munkás-álruhában. Álruhában? Soha ilyen álruhátI Kívül-belül az osztály igazát viseli. S tudom már eztán akárhol találkozhatom véle a világon. öt találom majd nehéz napjaimban, a kételyemre bölcs szem fénye villan. S megértem már, miért elmúlhatatlan, ki miltíószám él itt egy-alakban. És értem, hogy a legnévtelenebb munkással ö miképp egyezkedett: nemcsak ruhát cseréltek, szivet és emberséget is, — s kölcsönös kötés ez míg a világi Ez a Névtelen fogja a zászlót, ha reménytelen futna a had: ez töpreng józanul, ha más hencég: ez mer, ha más lapulj ha vélnénk, nem számoltat senki el, az 6 szemeivel Lenin figyel, 8 ha szégyeneink szennye ránk tapad, tisztára perzsel, s fényiünk, mint a nap. SZTYEPAN SCSIPACSOV: Térkép előtt A világ sebei égnek, sózza őket az idő. A fájdalom, mint komor ének, verseimbe visszajő. Zúg-szakad az égi vászon, magasokban fém süvít, fojtó por ül a virágon, kő neveli kölykeit. Leszakadhat év az évről, az idő sem menedék — napalmok tüzes hegétől kínjában üvölt a rét. Előttem megannyi égöv, hol a föld nyög, hol a szél, Afrika mély tenyeréből i hamvak szállnak, dől a vér. Van akin a világ átlát, kit sors emelt, s meggyötört, Allende igazságát halmában őrzi a föld. S van, ki szabadsággal házal hősnek mímelve magát, és egyetlen tollvonással megrendeli a halált. Félplanétán sebek égnek, sózza őket az idő... A fájdalom, mint komor ének verseimbe visszajő. Havas Ervin fordítása

Next

/
Oldalképek
Tartalom