Petőfi Népe, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-18 / 271. szám

MA KEZDŐDIK Kedvezményes ajándékvásár az OFOTÉRT-nál Az OFOTÉRT az év végi aján­dékvásárlások megkönnyítésére, a torlódások elkerülésére az idén is megrendezi hagyományos, előzetes, kedvezményes karácso­nyi vásárát. A november 18-án kezdődő és december 5-ig tartó akcióban mintegy 30 millió fo­rint értékű fotócikket hoznak forgalomba, »egységesen 20 szá­zalékkal olcsóbban. A kéthetes vásárba az QFO- TÉRT-szaküzleteken kívül be­kapcsolódnak az áruházak, a megyei Iparcikk-kereskedelmi vállalatok és áz ÁFÉSZ-ek ki­jelölt boltjai is amelyek ugyan­csak megadják a 20 százalékos engedményt az akcióba bevont fotócikkeibe. (MTI) A Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságíró-iskolájának mű­velődéspolitikai szakos hallgatói Gerelyes Endrénével, a MUOSZ új­ságíró-iskola igazgatójával, illetve Bernáth László és Rózsa Gyula újságíró-tanárokkal együtt kétnapos tanulmányútra tegnap Kecske­métre látogattak. A 25 tagú csoport délelőtt szerkesztőségünkben ismerkedett lapunk­kal; a Petőfi Népe szerkesztőivel, munkatársaival. A hallgatókat dr. Weither Dániel főszerkesztő tájékoztatta a lap történetéről, főbb törekvéseiről és szervezeti felépítéséről. Katmlcs Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának titkára a megye társadalmi, gaz­dasági és kulturális helyzetéről, eredményeiről és gondjairól tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást, majd válaszolt a hallgatók kérdé­seire. , A tanulmányút résztvevői délután a megyeszékhely kulturális éle­tével és nevezetességeivel ismerkedtek. A város közművelődési életé­nek tanulmányozása a programnak megfelelően ma folytatódik. Pályázat ösztöndíjra Kecskemét város Tanácsa Vég­rehajtó Bizottsága az eddigiek­hez hasonlóan az 1978-as eszten­dőre is meghirdeti a Muraközy János ösztöndíjat. Az év kezde­tétől december végéig havonta ezer forintot kap az az alkotó, akinek az ösztöndíjat odaítélik. Iskolai végzettségre, foglalkozás­ra és életkorra való tekintet nél­kül bárki benyújthatja ilyenirá­nyú kérelmét, aki az irodalom vagy a művészet valamelyik ágá­ban kutató illetve alkotó te­vékenységet folytat, s ezáltal a város kulturális életét gazdagít­ja. A kérelmeket december 20- ig az alábbi címre kell bekülde­ni : 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., félemelet 46. A kérelemhez csatolni kell a pályamű tervét, illetve vázlatát. Fényes teljesítmény Az öröm íratta azt a levelet, amelyet Kunfehértóról hozott a posta szerkesztőségünkbe. Burai István, a helybeli Sziklai Sándor Általános Iskola igazgatója arról számolt be, hogy a. Kiskunhalasi Állami Gazdaság ’ községükben működő borkősav üzemének Déri Miksa nevét viselő szocialista bri­gádja a 60. évforduló tiszteletére elvégezte az iskola teljes villa­mossági rekonstrukcióját. ■ Tompa várja átutazó vendégeit Jubilál a Fóti Gyermekváros Mióta ismertté vált, hogy Tom­pán közúti határátkelő létesül, a település lakói a várakozás, a készülődés a nem egészen fél év múlva bekövetkező megnyi­tás, s a valószínűleg egyszeri­ben nyakukba zúduló idegenfor­galom lázában élnek. És hogy mennyire nem tétlenül, arra jel­lemzőek az egyik tanácsi vezető szavai, miszerint az utóbbi hó­napokban jóformán csak ez a jövő évi esemény szabta meg mindennapi tennivalóikat. Ami talán a legfontosabb a bel- s külföldiek „áteresztésé- hez”: az út. Nos, a tompaiak az 53-as rájuk eső részének kor­szerűsítésén már túl vannak: északi irányba, az 55-ös főút ke­resztezéséig széles, kitűnő aszfalt fogadja a gépjárműveket. Meg­kezdődött a parkosítás, a kör­nyezetrendezés is. A nagyközsé­gi tanács ezekben a napokban 2600 rózsatövet és 3 ezer lucfe- nyőcsenvetét oszt ki az öt és fél kilométeres belterületi szakasz két oldalán lakók között. fgyéb, már elkezdődött, vagy befejezés előtt álló beruházás is szolgálja majd az idegenforgal­mat. Augusztus végén fogtak hozzá a 12 szolgálati lakáshoz, s a falak már állnak. A vegyesipa­ri szövetkezet telepétől az ország­határig — 2,3 millió forint ér­tékben — mintegy 3 és fél kilo­méter hosszú vízvezetéket fektet­tek le. Átadására november 30- án készül a Dél-Bács-Kiskun me­gyei Vízmű Vállalat. Ezerkétszáz méterre az útle­vél- és vámvizsgáló állomástól, a szabadkai úti volt általános is­kolából hangulatos éttermeit és presszót csinál a helyi ÁFÉSZ. A tetőcserével nemrég végeztek, a belső átalakítás és a szakipari munkák következnek. A vendég­lő mellé parkírozó, s valamivel délebbre, az átkelőhely közelé­ben benzinkút is épül. Árról pedig már hírt adtunk, hogy térképek, képeslapok, ide­genforgalmi leporellók és úti­könyvek kiadását szorgalmazta legutóbbi ülésén a DUTIB kun­fehértói albizottsága. Tompán is megtörtént, az intézkedés: az útbaeső üzletek mind árusítani fogják ezeket a kiadványokat. K. F. Húszéves évfordulóját ün­nepli a Fóti Gyermekváros. Az ünnepség egyik rendez­vénye a képzőművészeti szakkör kiállítása volt, me­lyet a gyermekváros egykori növendékei is meglátogattak. (MTI-fotó — Daniss Barna felvétele — Telefotó — KS.) Biztonságtechnikai bemutató Izsákon A riasztócsengő éles hangja úgy váglta ketté a csendet, hogy a közelben tartózkodók — bár számítottak rá — megrettentek. Nagy Ferenc, az izsáki Egyesült Sárfehér Termelőszövetkezet köz­ponti irodájának portása a csen­gő megszólalásának pillanatában felemelte a telefont, tárcsázott. — Rendőrség? ... Betörés tör­tént, jöjjenek azonnal!... — Köszönjük az értesítést... Gyakorlat! Ez a néhány percig tartó köz­játék a minap zajlott le a közös gazdaságiban, ahol a Kiskunsági Termelőszövetkezetek Szövetségé­nek meghívására több mint negyven termelőszövetkezeti, il­letve szakszövetkezeti elnök vett részt a megyei nendőr-fctoapitány- ság bűnügyi, társadalmi tulaj­donvédelmi osztályai áltel szer­vezett bemutatón és előadáson. Miért volt erre szükség? Miért kellett ennyi közös gazdaság ve­zetőjét Izsákra invitálni, s ott magától értetődő dolgokról be­szélni? Az indok nagyon egysze­rű: a megyében az elmúlt esz­tendőben a társadalmi, a közös tulajdon ellen elkövetett bűncse­lekmények kárértéke meghaladta a 3 mi illő 500 ezer forintot. A bűncselekmények 65 százaléka lo­pás, betöréses lopás volt. A lo­pásokat, betöréses lopásokat elő­segítő körülményeik a következők voltak: nem volt megszervezve az őrzés és az értékek tárolása. Szolgáljon erre két nagyon is súlyos példa. Az uszódi Egyetér­tés Termelőszövetkezet téglaége- tőjének irodájából — a portás távollétét kihasználva — Varga László és társa 55 ezer forint készpénzt lopott él. Ebben az esetben a gazdaság vezetői nem sok gondot fordítottak a közös pénz őrzésére, óvására, hiszen a jelentős összeget nem páncél­szekrényben, hanem egy portás­ra bízva, faládában tárolták. Nem egy termelőszövetkezet­• — Betörés történt!... — hív­ta a rendőrséget Nagy Ferenc portás. ben, vagy szakszövetkezetben a raktárak, pénzkezelő helyiségek a legminimálisabb biztonsági elő­írásnak sem felelnek meg. A bo- doglári Szabadság Termelőszö­vetkezet pénztárosa például a munkabért, a részesedést — ösz- szesen 600 ezer forintot — tóbo- rítékozás után nem a páncél- szekrényben, hanem egy faszek­rényben — amelyet csupán egy lakat „védett” — helyezte el. Annak ellenére, hogy a rendőr­ség felajánlotta az összeg őrzé­sét. ezt elhárították, s még azon az éjszakán Sütöri Sándor 300 ezer forintot lopott el. A betörő elfogása nem kis nehézségekbe ütközött. Hogyan lehet megelőzni a be­töréseket. a lopásokat, a közös gazdaságokban történő károko­zást? A bizonylati fegyelem be­tartásán túl, technikai eszközök segíthetnek ebben. A RÁVISZ KTSZ ma már olyan elektroni­kus riasztóberendezéseket gyárt, amelyek jelzik a betörő jelenlé­tét, függetlenül az áramforrástól, vagy a vezeték elvágásától. Ugyanezek a berendezések a he­lyiségekben levő magas hőfokot is jelzik, egyben tűzvédelmi be­rendezések is. Néhány ilyen 30— 40 ezer forintba kerülő szerke­zettel ismerkedtek meg Izsákon a közös gazdaságok vezetői. Az Erik riasztóberendezés alkalmas páncélszekrény és pénztárhelyi­ség, áruház, üdét biztosítására. A Minilak—3. elektronikus ri­asztóközpont házilag is beszerel­hető. Ez a berendezés már ak­kor jelzi az „idegen kezet”, ha az az ablaikhoz nyúl. A RÁVISZ foglalkozik az Erim. Erilak és az Erik Super többcsatornás riasz- tóközpomtok gyártásával is, ezek beszerelése. ajánlatos valamennyi pénzt, illetve értéket tároló he­lyiségbe. Rendelet szabályozza a pénz tárolásának módját, ötezer fo­rintig vaskazettában, ezen felül azonban páncélszekrényben kell tárolni a bankjegyeket. Sokáig gond volt a páncélszekrények beszerzése, de most megtudtuk, hogy a sátoraljaújhelyi Vas- és Fémipari Ktsz szinte korlátlanul gyárt különböző típusú, nagysá­gú és méretű páncélszekrényt. Ilyenek a Toldi, a Botond és a Hunyadi fantázianeveket viselő páncélszekrények, amelyek nem­csak tűz-, hanem betörésbiztosak is. Az izsáki Egyesült Sárfehér Termelőszövetkezetben már ré­gebben működik az a riasztóbe­rendezés, amelynek működésével a bemutatón részt vevő közös gazdaságok elnökei elégedettek voltak. A vagyonvédelem, a tár­sadalmi tulajdon őrzése vala­mennyiünk feladata. A jövőben talán nem történne annyi bűn- cselekmény, károkozás, ha a kö­zös gazdaságok ilyen berendezé­sékkel szerelnék fel értékmegőr­ző helyiségeiket. Ezért mindenek­előtt saját érdekükben érdemes anyagi áldozatot hozni. Gémes Gábor Dohnál Tibor kiállítása A budapesti Helikon Ga­lériában tegnap megnyi­tották Dohnál Tibor festő- művész „Etűdök” című tárlatát. Az alkotó a festé­szeten kívül más művésze­ti ágakkal is foglalkozik. 1976-ban a Kecskeméti Nemzetközi Zománcmüvé- szeti Alkotótelep tagja­ként az építészet szá­mára alkalmazható ké­pi és plasztikai alaprend­szer kidolgozásán fárado­zott. A tárlatot. Kerényi József Ybl-díjas építész nyitotta meg. HÍREK. HÍREK N APT AB . ;r 1977. november U„ péntek Névnap: Jenő Napkelte: 6 óra S3 perc. Napnyugta: is óra 05 perc. Holdkelte: 12 óra 42 perc. Holdnyugta: — AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: november 16-án a középhőmérséklet 4.8 (az 50 éves átlag 4,2), a legmagasabb hő­mérséklet 6,8 Celsius-lok volt. 7,7 milliméter csapadék hullott. Novem­ber 17-én a reggel 7 órakor mért hő­mérséklet 2,2, a délben egy órakor mért hőmérséklet 8,6, a legalacso­nyabb hőmérséklet 1,2 Celslus-fok volt. — Lakótelepi bérlet. Kedvező visszhangra talált a Kecskeméti Katona József Színház új „szol­gáltatása”, a lakótelepi bérlet, melynek újabb előadására 19-én, szombaton 15 órakor kerül sor. Míg a felnőttek Sarkad!: Oszlo­pos Simeon című drámáját nézik a színházteremben, addig a 3—8 éves gyerekek felügyelet mellett egy külön helyiségben bábokat készítenek, rajzolgatnak, énekel­nek. ''nil — Kiállítás a GAMF-on. Ma 14 órakor Kecskeméten a Gép- iiwri és Automatizálási Műszaki Főiskola főépületének földszinti tanácstermében Tóth Menyhért festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás. Megnyitót mond: Asza­lós Endre művészettörténész. A tárlat — szombat és vasárnap kivételével — december 10-ig, naponta 11 és 15 óra között te­kinthető meg. Tanuló vasutasok. Tizenhat hét alatt végezheti el a hiányzó, illetve soron következő általános iskolai osztályt a kiskunhalasi MÁV-csomópont 83 dolgozója. Há­rom kihelyezett tagozatban heten­ként tíz órán sajátithatják el az 5—6., a 7. és a 8. osztály tananya­gát a vasutasok. — Országjáróknak. Háromévi gondos munka után befejeződött a Győr-Sopron megyei Nemeské- ren levő 18. századi evangélikus templom helyreállítása. Az 1732- ben épített barokk műemlék res­taurálását az Országos Műemléki Felügyelőség szakemberei végez­ték el. — Hatvanezer kötetből lehet válogatni a kiskunhalasi városi könyvtárban. Az olvasótermek­ben az ismeretterjesztő és szak­irodalom mellett mintegy 180 féle magyar és külföldi folyóiratból tuelhatók meg a legfrissebb iro­dalmi és szakmai hírek. — TIT HETVEN HÁROMSZOR. Felsőszentivánon az ősszel és a télen — jövő tavaszig — hetven- három TIT-előadást tartanak. A nyolc előadássorozat témáit a la­kosság véleményének figyelembe­vételével jelölték ki a községi TIT-szervezet vezetői. — GELKA-felajánlás. A kis­kunfélegyházi GELKA Orion bri­gádja szocialista szerződést kö­tött a helyi Petőfi Sándor Álta­lános Iskolával. A műszerészek soron kívül, díjtalanul javítják meg az intézmény meghibásodott készülékeit, csak az alkatrészek árát kell az iskolának kifizetnie. SZABÁLYTALANSÁG, FIGYELMETLENSÉG Súlyos közlekedési balesetek Kiskunhalas- belterületén, a Széchenyi és a Határ utca keresz­teződésében Patócs György 53 éves, Kiskunhalas, Felsőszállás 2. szám alatti lakos kerékpárjával figyelmen kívül hagyta az Állj! Elsőbbségadás kötelező — jelző­táblát, mielőtt felhajtott a védett útvonalra. Ezért összeütközött Lengyel Pál 34 éves. Kisszállás, Rákóczi út 5. szám alatti lakos vezette teherautóval. Patócs Győr. gyöt súlyos sérüléssel szállították a kórházba. Feltehető, hogy Pa­tócs ittas állapotban volt. Lászlófalva határában, az Olasz dűlő 36-os számú ház irá­nyában Horváth Ferenc, László­falva, Ifjúság útja 3. szóm alatü lakos motorkerékpárjával indo­kolatlanul áttért az úttest bal ol­dalára, s ott összeütközött egy személygépkocsival, amelyet Ga­vallér Lajos, Tiszaalpár, Jókai ut­ca 2. szám alatti lakos vezetett. Horváth Ferencet eszméletlen ál­lapotban, életveszélyes sérüléssel szállították a kórházba. A mo­torkerékpár teljesen összetört, a személygépkocsiban ötezer forint anyagi kár keletkezett. Csikéria határában Herke Csa­ba 19 éves, Csikéria, Zöldfa sor 19. szám alatti lakos figyelmetle­nül vezette személygépkocsiját, áttért a bal oldalra, ahol össze­ütközött Babity Antal, 49 éves, Csikéria, Zöldfa sor 32. szám alatti lakos hajtotta lovas kocsi­val. A személygépkocsi vezetője és utasa, Herke Gézáné megsé­rült. Városföld határában, az 5-ös számú főútvonalon Kókai Antal szegedi lakos a rábízott nyerges- vontatóval nem tartott megfelelő követési távolságot, ezért nekiüt­között az előtte jobbra kanyarodó mikrobusznak, amelyet Juhász Já­nos, Kunszállás, Bem utca 25. szám alatti lakos vezetett. A bal­eset következtében Fehér Jenőné, Pelőfiszállás, Tanya 790. és Kiss Lászlóné, Városföld, II. kerület 73. szám alatti lakosok megsérül­tek. A mikrobuszban 10 ezer fo­rint anyagi kár keletkezett. Fáhi belterületén, a Rákóczi út 66-os számú ház előtt Szűcs Jó­zsef, Kiskunhalas, Farkas Gábor utca 92. szám alatti lakos a rá­bízott tehergépkocsival Izsák irá­nyába közlekedett. Későn vette észre a vele szemben közeledő Kurucz Ferenc, Izsák, Kertész utca 3. szám alatti motorost és összeütköztek, majd két kerékpá­rost sodort le az útról. A baleset következtében Kovács Mihályné, Páhi, Széchenyi utca 5. szám alatti, és Balog László, Páhi.^IV. kerület 42. szám alatti lakos meg­sérült. G. G. — Bélyeggyűjtő hír. Kecskéméi ten, a Megyei Művelődési Köz­pont felnőttklubjában november 19-én_ kerül sor a városi bélyeg- gyűjtő kör újabb előadására. A 16 óra 30 perckor kezdődő ren­dezvény a magyar színes számú krájcáros bélyegekről, valamint a vízjelállásokról ad tájékoztatást, diaképek bemutatásával. A bé­lyeggyűjtő kör ezúttal Pákozdi Lászlót, a MABÉOSZ főosztály- vezetőjét látja vendégül előadó- . ként. — Kivirágzott az alpesi rózsái Az Alpok magas hegyeiben ős­honos növény az idén a szokásos­nál korábban kezdett virágozni Sopron népszerű üdülőnegyede, a Lővérek kertjeiben. — Mélyhűtött bajai halié ex­portra. A Hunger Hotels balaton­füredi Marina szállójának kony­háján ősszel és télen bajai hal­levet főznek, mélyhűtenek és csomagolnak Csapó Gyula éa Paál Gyula irányítása mellett. A főzési receptet és a halat a bajai Űj Élet Halászati Tsz szállítot­ta. A két nemzetközi hírű sza­tócs közreműködésével az idén 60 ezer adag bajai hallét készí­tenek exportra. mmmm MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1977. NOVEMBER 18. 19 órakor a színházteremben: A Thálía Színház vendégjátékai H. Barta Lajos: NEMZETKÖZI GYORS Életképek 2 részben Szereplők: Újságíró: Végvári Tamás A felesége: Sáfár Anikó Orosz asszony: Hámori Ildikó Öreg matróz: Szirtes Ádám érdemes művész Grúz asszony: Hacser Józsa Uzbég öregasszony: Simon Zsuzsa Kossuth-díjas, érdemes művés* Német nő: Jani Ildikó Külkereskedő: Kautzky József öregember: Fellegi István Fiú: Benkő Péter Orvos: Juhász-Tóth Frigyes Hálókocsi kísérő: Szekeres Iloné KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1977. november 18. este 7 órai OSZLOPOS SIMEON Blaha-bérlet Hódmezővásárhelyen du fél 5 órakor: A KIS HERCEG MOZI 1977. november 18.: KECSKEMET VÁROSI: Csak fél 4 órakor CSIZMÁS KANDOB Színes, magyarul beszélő japán rajzfilm háromnegyed 6 és 8 órakor SZANDAKAN 8. Csak 18 éven felülieknek I Színes japán film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor A KERESZTAPA MÁSIK ARCA 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20 százalékkal felemelt helyárúi Az Ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes olasz—francia bűnügyi íilmvígjáték MESEMOZI: fél 4 órakor A KIS SÜN ÉS A BOCS Színes szovjet mesesorozat STÜDIÖMOZI: (Városi mozi épületében) háromnegyed 6 órakor CSERMEN Színes szovjet kalandfilm PETŐFI NÉPE A Magyar szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér l/a. Telefon: 12-819. 12-518 (központi): 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-23SX é Az újságíró-iskola hallgatói Kecskeméten

Next

/
Oldalképek
Tartalom