Petőfi Népe, 1977. szeptember (32. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-11 / 214. szám

PETŐFI NÉPE ELSŐÉVESEK KÖSZÖNTÉSE, DIPLOMÁK ÁTADÁSA Tanévnyitó ünnepségek a főiskolákon HÍREK • HÍREK Találkozó Kedves hagyomány a KPM Kecskeméti Közúti Igazgatóságán, hogy rendszerint egy szeptemberi napon találkozóra invitálják a nyugdíjas dolgozókat. Egy évvel ezelőtt, az akkor vadonatúj solti üzemmérnökség fogadta a meg­érdemelt pihenőjüket élvező idős szak társakat. Az e héten sorra került ugyanilyen esemény ven­déglátó gazdája a kecskeméti üzemmérnökség volt. A találkozóra szerte a megyé­ből több mint százhúsz nyugdíjas érkezett, s vált részesévé egy napra az igazgatósági közösség életének. A kedves vendégeket az ifjú korosztály képviselői —a Hoffmann utcai Általános Isko­la kis úttörői, s a vállalati KISZ- szervezet fiataljai — műsorral köszöntötték. S a találkozó részt­vevőinek figyelme máris Cs. Nagy Pál beszámolójára összpontosult. És jólesőn vették az értesülést arról, hogy az első félévi tervet 86 százalékos önköltség mellett, csaknem 5 százalékkal túltelje­sítette a közúti igazgatóság kö­zössége. Az azóta eltelt időszak­ban elért eredmények pedig fel­jogosítanak a bizakodásra: mara­déktalanul teljesülnek az éves feladatok. A KPM Kecskeméti Közúti Igazgatósága nyugdíjas dolgozói­nak ez évi találkozása közös ebéddel, baráti eszmecserével zá­rult. , —y —n Klub kismamáknak Azok a fiatalasszonyok, akik kicsinyük születése után három évet otthon töltenek gyerme­kükkel, kiszakadnak munkahe­lyük közösségéből. Más örömök, gondok várnak'rájuk, amelyeket szívesen megosztanának azokkal, akiknek hasonló . az érdeklődési körük, s ha még haszonnal is járnak ezek a beszélgetések, két­szeres a nyereség. Ezért hozza létre a Bács-Kis- kun megyei Művelődési Központ a megyei Egészségnevelési Köz­ponttal karöltve a Kismama­klubot, amelynek összejöveteleit kéthetenként csütörtöki napokon tartják Kecskeméten, a Műve­lődési Központ emeletén levő felnőttklub helyiségében. A klubfoglalkozások tervében szerepel a gyermek gondozásá­val, nevelésével kapcsolatos kér­dések részletes megbeszélése, szakorvosok bevonásával előadá­sok hangzanak el. A klubfoglalkozás idejére a kismamák kisebb-nagyobb cse­metéire felügyelnek, hogy a klub­tagok gondtalanul tölthessék az idejüket. Az első foglalkozás szeptem­ber 22-én, délután 1/2 3 órakor kezdődik. N. M. Megkezdődött a tanév Bács- Kiskun megye felsőfokú taninté­zeteiben is. A sort á kecskeméti Óvónő­képző Intézet hétfőn megtartott tanévnyitó ünnepsége nyitotta meg, amelyet a kecskeméti Gép­ipari és Automatizálási Műszaki Főiskola szerdai évkezdése köve­tett. Pénteken délután Baján, a Ta­nítóképző Főiskola diáksága az Uránia Filmszínházban gyűlt össze. Az intézmény tanévnyitó­ján többek között megjelent dr. Csendes Lajos, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályveze­tő-helyettese és Katanics Sándor, a megyei pártbizottság titkára is. Az ünnepségen az elsőéves hall­gatók üdvözlését követően arany díszdiplomákat adtak át nyugdí­jas pedagógusoknak. Szombat délelőtt a Budapesti Műszaki Egyetem bajai vízgaz­dálkodási karán rendeztek diplo­maosztó és tanévnyitó ünnepsé­get. A Központi Filmszínházban százhatvan nappali-, illetve leve­lező tagozaton végzett üzem­mérnök és műszaki oktató vette át a tanulmányok eredményes befejezését tanúsító oklevelet. Az idén ősszel főiskolai hallgatóvá lett elsőévesek száma kilencven, s közöttük négy külföldi hallga­tó is tanul a főiskola nappali ta­gozatán. A Kertészeti Egyetem kecske­méti főiskolai karáhak diáksága már egy hete megkezdte a tané­vet, bár a hivatalos, ünnepélyes évnyitót — ahol az új százhar­minc elsőéves hallgatót köszön­tik majd — hétfőn délután tart­ják meg. A leendő kertész szak­emberek többsége jelenleg a vá­roskörnyéki üzemekben segédke­zik a termés betakarításában. Homokmégyi hagyomány • A régi ház külső homlokzata is bizonyítja, hogy itt pingálóasszony lakik. Az épületet színes virágok ékesítik. • Kalocsán és környékén nagy szeretet­tet és gond­dal ápolják , a népművésze­tet. A régi nemzedék szívesen adja át tapasztalatait, művészi tudását az if jabbaknak. Homokmégyen kétszáz- negyven bedolgozója van a Kalocsai Háziipari Szö­vetkezetnek. Az asszonyok nagy kedvvel varázsolják a színes virágokat a vászonra. (Méhesi Éva felvételei) • Baksa Lászlóné immár 45 esztendeje gyönyörű színes i.' virágokkal - díszíti a tányérokat és más használati tárgyakat. A KATONA JÓZSEF TÁRSASÁG TERVEI Irodalmi estek, tanácskozások Kecskeméten Ifjúmunkások és diákpolitikusok megyei vetélkedője A Katona József Társaság el­nökségi ülésén az év utolsó ne­gyedének programját vitatták meg. Dr. Orosz. László ügyveze­tő alelnök javaslatára egy 25 esz­tendeje tartott diákelőadás fel­idézésével segítik Katona életmű­vének alaposabb megismerését. A drámaíró születésének évforduló­ján tartandó ünnepi estre meg­hívják a Jeruzsálem pusztulása egykori szereplőit, akik közül többen azóta tekintélyes művé­szek lettek. Pethes György ren­dezőt, az egyik volt közreműkö­dőt kérték fel a bevezető előadás megtartására. Az Ady> Endre-emlékülést a Katona József Múzeummal közö­sen rendezi meg az irodalmi tár­saság október 26-án. Azt vizsgál­ják, hogy fellépése, költészete miként formálta itt a tudatot, miként hatott. Felolvassák Sán- tha György 1910-ben (!) írt érde­kes, elismerő, eddig publikálat­lan’ tanulmányának fontos rész­leteit is. Részt vállaltak a Kodály-inte- ;et kezdeményezésére és irányi- fsával november 30-án és de- :ember 1-én tartandó Ady Endre —Kodály Zoltán tudományos ta­nácskozás előkészítéséből. Az or­szágos jelentőségű konferencián kiváló zenetudósok, jeles írók, tekintélyes irodalomtörténészek tartanak előadásokat, több hang­versenyt is rendeznek. November elején a Megyei Mű­velődési Központ gondozásában több intézmény közreműködésé­vel ismét megtartják a Katona József irodalmi napokat. Ezúttal az Üj írás munkatársai mutat­koznak be, ellátogat az Univer­zitás Együttes, számítanak Gion Nándor és Gulyás György vajda­sági írók részvételére. Októberben kezdődik a Megyei Művelődési Központban a Fiatal írók matinéja sorozat. Első alka­lommal a Szegeden élő Baka Ist­ván költő találkozik az olvasók- ' kai. A Katona József Társaság is megrendezi havi klubösszejöve­teleit. Szeptemberben Joós Fe­renc Dickens angliai kultuszáról számol be, személyes élmények alapján. A következő, hónapban, előreláthatóan, a Forrás szerkesz­tőivel találkozhatnak az érdeklő­dők. H. N. A KISZ Báes-Kiskun megyei Bizottsága az idén is megrende­zi a megyei ifjúmunkás és szak­munkástanuló napokat. Ennek keretében immár hagyományo­san sor kerül politikai tárgyú vetélkedősorozatra is. Újdonság viszont, hogy a megyei döntőre való válogatás ezúttal nyilváno­san történik, öt héten át, min­den csütörtökön lapunk hasáb­jain közöljük á kérdéseket. Két kategóriában mérhetik össze tu­dásukat a versenyzők. Az egyik­ben a szakmunkástanulói KISZ- szervezetek, és a szakmunkásta­nulók, ifjúsági s?ocialista bri­gádjai vehetnek részt, a másik­ban pedig a dolgozói KISZ-szer- . vezetek és az ifjúsági szocialista brigádok. Az ifjúmunkás és diák- politikusok vetélkedője öt téma­kört ölel fel. Az ifjúságpolitiká­ról, a belpolitikáról, a nemzetkö­zi politikáról, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor­dulójához kapcsolódó és Bács- Kiskun megye eseményeiről ér­deklődnek a kérdések. Témakö­rönként 20 (egy helyes válasz 4 pont) .összesen tehát 100 pontot lehet elérni. Az értékelő bizott­ság az egyes kategóriák első hat­hat helyezettjét hívja meg a kiskőrösi Petőfi Sándor Művelő­dési Központban október 29-én megrendezendő megyei döntőre. Az első kategória első helyezett kollektívája Lesa sztereo lemez­játszót, a második 3000 forintér­tékű, a harmadik helyezett pe­dig 2000 forint értékű kézi­könyvtárt kap. A dolgozó kate­gória győztesének jutalma hor­dozható tranzisztoros televízió, a második helyezett 3000, a har­madik 2000 forint értékű kézi- könyA’tárat vehet át. Szepterhber 15-én, csütörtökön jelennek meg a Petőfi Népe nyolcadik oldalán az első fordu­ló kérdései. A válaszokat tartal­mazó nyílt, postai levelezőlapok­nak a KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottságához (6000 Kecskemét, Május 1 tér 5.) a megjelenést kö­vető hétfői nap délig kell beér­kezniük. Az egyes fordulók ered­ményeit csütörtökönként közöl­jük, a helyes válaszokkal együtt. NAPTAR 1977. szeptember 11., vasárnap Névnap: Teodóra Napkelte: 5 óra 16 perc Napnyugta: 18 óra 05 perc Huldkelte6 3 óra 00 perc Holdnyugta: 16 óra 53 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, egy-két helyen futóesővel, zá­porral. Lasssan mérséklődő észa­ki, északnyugati szél. Hajnalban helyenként átmenetileg köd. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 5—10, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 18—23 fok kö­zött. (MTI) — MEGJELENT a Kecskeméti Műsor. Az 50 oldalas kiadvány­ban nagy helyet kaptak a Kép­zőművészeti Világhét eseményei, így a jelentős Konecsni-kiállítás. A Kecskeméti Műsor köszönti a közönségszervezőket, bemutatja Faluhelyi . József festőművészt, Biczó Piroska muzeológust. Meg­kezdte a KTE törtéhetének a köz­lését a Kecskeméti Műsor szep­temberi száma. Először jelentke­zett az Irodalom, történelem ro­vat. Most egy ma is izgalmas ha­dijelentést adnak közre: a gyulai varból kitört vitézek és portyá- zó törökök bugaci ütközetéről számol be a régi-régi költemény. Részletesen közli természetesen a művelődési intézmények műsorát, a Stadion és a Sportcsarnok prog­ramját. — Kinevezés. A Miniszterta­nács dr. Tétényi Pált — minisz­ter első helyettesi besorolással — a tudománypolitikai bizottság trikárává nevezte ki. (MTI) — A Brnói Vásárra szeptem­ber 12-én csaknem száz magyar gépipari szakember utazik el. Céljuk elsősorban a kiállított gé­pek megtekintése, tanulmányozá­sa, hogy a jövőben szükség sze­rint vásárolhassunk belőlük. Az utat rövid idegenforgalmi prog­ram is színesíti. — Holnap kezdik 750 hektáron a kukorica betakarítását a Bo- rotai Termelőszövetkezetben. A Bajai Kukoricatermelési Rend­szerben termesztett tengeri na­gyon szép termést ígér: 70 má­zsát hektáronként. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 36. já­tékhéten öttaláiatos szelvény nem volt. Négy találata 95 fogadónak volt, nyereményük egyenként 68 780 forint. Három találatot 8879 fogadó ért el, nyereményük egyenként 368 forint. A kétta- lálatos szelvények száma 258 297 darab, ezekre egyenként 16 fo­rintot fizetnek. A nyeremények a nyeremény­illeték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jel­legűek. (MTI) A szeptemberi Kincskereső A vakációról visszaérkező gye­rekeknek a Kincskereső című népszerű irodalmi folyóirat kínál hasznos időtöltést, szórakozást. A szeptemberi számnak talán leg­vonzóbb lapjai azok, melyek a nyári táborokról számolnak be — a táborban keletkezett versek, riportok, rajzok segítségével (szerzőik a gyerekek). Több novella közül — ame­lyek a kiskamaszok világát mu­tatják be — első helyen említ­jük a folyóirat novellapályáza- tán is első helyezést elért Ester­házy Péter Talán című művét. Kádár Péter Csupacsel című kis­regényének hőse mindenféle ka­lamajkába keveredik. Riszard Przymus lengyel író Találka cí­mű novellája egy kiskamasz el­ső randevújáról szól, amelyre hősünk ..helyettesként” érkezik, s mégis ez lesz számára az első igazi találkozás. Kántor Zsuzsa Juhula fekete hercegnő című írása a kisebbek világába vezeti be az olvasót. A szám költői közül emeljük ki Sinka Istvánt, akinek újrafel­fedezett líráját a gyermekolva- sók is biztosan megszeretik. Végh György Szívdöglesztő ma­dárijesztő című mulatságos ver­se — a címmel látszólagos ellen­tétben — a verselés rejtelmeiről szól. A közelmúltban elhunyt Jacques Prevert-re két versének közlésével emlékezik a Kincske­reső. Horgas Béla, Szepesi Atti­la, Zalán Tibor, Büky László versei szerepelnek még a szep­temberi számban. Az Ady-centenáriumia a köl­tő két költeményének közlésével hívja fel ismét a figyelmet a gyermekek irodalmi folyóirata. Az Irodalmi séták rovat Kecs­kemétre kalauzolja el az olvasó­kat. a Testvérmúzsák a tánc és a költészet kapcsolatával foglalko­zik. A szeptemberi számot Tavaszy Noémi illusztrációi teszik még színesebbé, érdekesebbé. (KS) Elhunyt Varga László mérnök-vezérőrnagy Varga László, mérnök-vezéror^ nagy, a Zalka Máté Katonai Mű­szaki Főiskola parancsnoka 40 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetéséről a Hon­védelmi Minisztérium és as MSZMP Néphadsereg! Bizottsága gondoskodik. A temetés szeptem­ber 15-én, 15 órakor lesz a far­kasréti temetőben. (MTI) — Újfajta pudingporok. A* Oetker-cégtől vásárolt liceno alapján új pudingporok gyártá­súi kezdték meg hazánkban. As ízléses csomagolású édesség-alap­anyag egyelőre négy ízben ké­szül: citromos, vaníliás, csoko­ládés és karamell. Megyénk bolt­jaiban a jövő héten már áru­sítják. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1977. SZEPTEMBER II. 9.30 órakor a földszinti előcsarnokban Alföld kupa Fodrász és kozmetikai verseny. 10 órakor a Természettudományi Stúdióban Kaktuszgyűjtők baráti köre. Kaktuszcsere 15 órakor a színházteremben Divatbemutató ELŐZETES: I2-én, hétfőn 20 órakor KONCZ GÁBOR színművész előadói estje. Belépődíjas TANFOLYAM Kondicionáló torna indul dolgozd nők részére szeptember 12-től. Jelentkezni, hétfőn 17—18.30 óráig, szerdán 18.30—20 óráig lehel a tanfolyamvezetőnél. Kecskeméti Színház tájelőadása Szeptember 11. vasárnap, Csongrádon: FURCSA PAR 19.00 órakor MOZI 1977. szeptember U. VÁROSI MOZI: fél 4 és 7 órakor! PILLANGÓ Csak 18 éven felülieknek! Dupla, 50%-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesekt Kétrészes, színes amerikai kalandfiim ÁRPÁD MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! A FEKETE FARMER 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, magyarul beszélő angol Ilin# MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakort NO, MEGÁLLJ CSAK! Színes, magyarul beszéJő szovjet rajzfilm 1977. szeptember 12. VÁROSI MOZI: fél 4 és 7 órakor! PILLANGÓ Csak 18 éven felülieknek! Dupla, 50%-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényeseiét Kétrészes, színes amerikai kalandfilm ÁRPÁD MOZI: 4 és fél 8 órakor! PILLANGÓ Csak 18 éven felülieknek! Dupla, 50%-kal felemelt helyárú! Az Ifjúsági bérletek nem érvényeseiét Kétrészes, színes amerikai kalandfilm MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! PIM, PAM ES PIJMELKA Színes, magyarul beszélő nyugatnémet ifjúsági film STÜDIÓMOZI: (Városi mozi épületében) 8 órakor! PAULINA 1880. Csak 16 éven felülieknek! Színes, francia—nyugatnémet film PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Báes megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 12-619. 12-516 (központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivatalodnál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással XHI 215—95162 jvlzöszámlár® Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással, 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—2353^ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom