Petőfi Népe, 1977. szeptember (32. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-28 / 228. szám

1 Látogatóban a megyei véradóállomáson • A laboratórium fehér csendjében gondos munka nyomán készülnek a vérvizsgálatok és gyógyszer- alapanyagok. Asztalos Józsefnc vérlemezkéket számlál, míg Szabó Ilona haematokrit centrifugálást készít elő. • A rendszeresen bejáró véradók már nem iszo­nyodnak a tűszúrástól, mosolyogva várják, hogy Szalai Julianna asszisztens ügyesen eltalálja véná­jukat. Kiss Istvánná főműtős segédkezik a vérvé­telben. Közlekedési verseny Kunszentmiklóson (Tudósítónktól.) A napokban vidám zeneszó köszöntötte Kun­szentmiklóson a Petőfi-telep la­kóit. A régi vásártérre sorra ér­keztek személygépkocsik, motor- kerékpárok. Rendőrök, önkéntes rendőrök és úttörő közlekedési rendőrök irányították a megnő. vékedett forgalmat. Ájpli László, a községi KBT elnöke köszöntöt­te a közönséget, a vendégeket és a versenyzőket, majd megnyitot­ta az autós, motoros ügyességi versenyt. Mint mondta, a verseny célja az, hogy elmélyítse a gép- járművezetők között a kapcsola­tokat tapasztalatokat szerezze­nek, az elméleti és gyakorlati is­mereteket felújítsák. Elsőként a motorkerékpárosok rajtoltak. Először tesztlapot töl­töttek ki, majd „vizsgáztak’’ elin­dulásból, megállásból, kanyaro­dásból. Műszaki felkészültségük­ről is számot kellett adniok. gyúj­tógyertyát kellett cserélniük. Az egyéniben Duzmath Benjámin nyerte a versenyt, míg a csapat- verseny első helyezettje az ÁFÉSZ együttese lett. Eközben az autó-. Bök bonyolították le az elméleti vizsgát. Nem volt könnyű a Tra- bantosok, Zsigulisok helyzete a nehéz közlekedési akadályokkal megtűzdelt pályán. Itt is volt mű­szaki feladat, kereket kellett cse­rélni. A nézők is versenyezhettek a KRESZ-totó kitöltésével. A leg­több találatot Könnyű Vilmos és Baski László érte el, jutalmuk vásárlási utalvány volt. A sze­mélygépkocsik egyéni versenyé­ben Izsák Gábor szerezte meg az első helyet, csapatversenyben a VOLÁN bizonyult a legjobbnak. A győzteseket és a helyezetteket tárgyjutalmakkal és vásárlási utalványokkal díjazták. A kunszentmiklósi községi KBT első alkalommal rendezett ilyen versenyt, s akik ott voltak, nem­csak jól szórakoztak, de tanultak is. Üdvözölhető az az elhatáro­zás, hogy a jövőben hasonló ta­lálkozókra, versenyekre kerül sor. Sitkéi Béla • Nagy Mihály motoros rajtol. Jövőre ünnepli 25 éves fennál­lását a véradó mozgalom, benne a kecskeméti megyei véradóállo­más is. Pontosabban nem vér­adóállomás, hanem megyei vér­transzfúziós állomás az intézet neve, melynek sokrétű munkájá­ban egyrészt a vérvételek, más­részt speciális feladatok — gyógy­szer-alapanyagok előállítása, in­fúziós oldatkészítés —, valamint a vérképző rendszer betegségei­ben szenvedők gondozását végzi. Dr. Takács Sándor főorvos tá­jékoztat munkájukról; — Évenként a Vöröskereszt ak­tíváinak szervező munkája ered­ményeképpen a megyében 20 ezer véradó ad vért itt helyben, illet­ve vidéken — az üzemekben, ter­melőszövetkezetekben — tartott véradónapokon. Száznegyven ki­szállás alkalmával 20 emberből álló csoportunk végzi a vérvételt, amely egyben a betegségek meg­előzésében is jelentős. A véradás­ra jelentkezőket ugyanis labora­A Bács-Kiskun megyében élő cigányok helyzetének további fo­lyamatos javítása, beilleszkedé­sük meggyorsítása érdekében szükségessé vált a megyei tanács mellett működő cigányügyi koor­dinációs bizottság újjászervezése, feladatainak pontos meghatározá­sa. melyre tegnap Kecskeméten a megyei tanács székházában került sor. Dr. Major Imre, a megyei ta­nács elnökhelyettese, az újjászer­vezett bizottság vezetője köszön­tötte a tanácskozáson résztvevő tanácsi dolgozókat, a vállalatok, üzemek, intézmények munkatár­sait. Mint azt a cigánylakosság létszámának alakulásával kapcso­latban elmondta, jelenleg mintegy 10 ezer cigány él a megye vá­rosaiban, községeiben, tehát az elmúlt évtized alatt nőtt a szá­muk. A cigányok több mint egy- harmada munkaképes korú, vi­szont még mindig meglehetősen sokan csak alkalmi, vagy idősza­kos munkát vállalnak. A rend­szeres munkavállalók általában tóriumi és belgyógyászati vizs­gálatnak vetjük alá, így mód nyí­lik a különféle betegségek kiszű­résére, a betegek orvoshoz irányí­tására. — Állomásunk látja el a me­gyei kórházat infúziós oldattal, melyből évenként 100 ezer pa­lackkal készítünk. Legkorszerűbb berendezéseinkkel előállítható mindazon vérkészítmény, amely ma Magyarországon alkalmazott. — Jelentős a gondozómumkánk. A vérképzőrendszeri betegségek­ben szenvedőknek rendszeres vizsgálatát, kezelését végezzük, fi­gyelemmel kísérjük azóknak a -gyermekeknek fejlődését. akik csecsemőkorukban vércserén es­tek át. Foglalkozunk a veszélyez­tetett terhes kismamákkal, vér­csoport meghatározásokat készí­tünk. — Tessék, nézzenek szét, mi­lyen nálunk egy hétköznap; — invitál barátságosan a főorvos. az építőiparban, az élelmiszer- iparban, a költségvetési üzemek­nél. a fogyasztási szövetkezetek­nél helyezkednek el. s mivel nincs szakképzettségük. segéd­munkát bíznak rájúk. A cigány nők foglalkoztatási aránya ala­csonyabb a férfiakénál, ami el­sősorban a gyerekek gondozásá­val magyarázható. Helyes tehát a koordinációs bi­zottságnak az ezzel kapcsolatos javaslata, miszerint ahol alacsony a cigányok foglalkoztatási aránya, ott a tanácsok, társadalmi szer­vek a helyi ipari és mezőgazda- sági üzemekkel együttműködve miinél nagyobb lehetőséget adja­nak a cigányok állandó munka­végzésére, ezzel is segítve beil­leszkedésüket. Tíz év alatt a felére csökkent a telepi lakások, az úgynevezett putrik száma, a még meglevő 17 telep megszüntetésére társadalmi összefogás szükséges,» Az V. öt­éves tervidőszak alatt Bács-Kis­kun megyében 330 cigánycsalád építhet új otthont kedvezményes • Szabó József né fotométeren haemoglobin-mérést végez. (Tóth Sándor felvételei.) kölcsönnel. A telepek fokozatos felszámolásával kapcsolatos fő törekvés, hogy a cigánycsaládok új környezetben építkezzenek, s ha lehetőség van rá a helyi taná­csok a szanált épületek anyagá­val is Segítsék otthonteremtésü­ket. Rendszeres szociális segélyt kétszázan kapnak, rendkívüli se­gélyben pedig 700—800 cigány- család részesül; Megoldásra * váró probléma, hogy a cigányok közül sokan a családi környezetben kizárólag saját nyelvüket használják, ami az iskolába kerülő gyerékéknék nagy hátrányt jelent. Ezért, va­lamint személyiségük formálásá­ért nagy jelentősége van az egy­re több helyen bevezetett iskola- előkészítő tanfolyamoknak. Az újjászervezett koordinációs bizottság tagjai hasznos javasla­taikkal kiegészítették a cigányla­kosság helyzetének további javí­tásáról készült intézkedési tervet. T. L. NAPTÄR 1977. szeptember 28., szerda Névnap: Vencel Napkelte: 5 óra 39 perc Napnyugta: 17 óra 30 perc Holdkelte: 18 óra 01 perc Holdnyugta: 6 óra 40 perc AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: szeptember 26-án a középhőmérséklet 8,3 (az 50 éves átlag 14,7), a legmagasabb hő­mérséklet 15,0 Celsius-fok volt, a nap 8 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor 2,7, 13 órakor 12,2 fokot mér­tek, a reggeli legalacsonyabb hő­mérséklet 2,2 Celsius-fok volt. — Üttörővezetők tanácskozása. A megyei pártbizottság székházá­ban kibővített úttörőelnökségi ülést tartottak tegnap délelőtt. A megbeszélésen meghallgatták Ko­vácsáé Vida Magdolna megyei út­törőtitkár beszámolóját a nyári tá­borozás tapasztalatairól, valamint a soron következő úítörőévre való felkészülésről. Az ülésen részt vettek a táborozási szakbizottság­ban tevékenykedő pedagógusok, úttörővezetők is. A megjelentek a megyei úttörőelnök feladatköré­nek ellátásával — a további idő­szakra — Szabó Sándort bízták meg. — Barátságvonat Salgótarjánból. Csaknem négyszázan indulnak ma Salgótarjánból a Szovjetunióba, barátságvonattal. A tizenhárom napos út során Kievbe, Leningrád- ba és Moszkvába látogatnak, szá­mos baráti találkozón vesznek részt. — KITE-rendszerben 700 hek­táron tervesztettek az idén kuko­ricát a rémi Dózsa Termelőszövet­kezetben. Ezekben a napokban megkezdték a betakarítást, két kombájnnal, öten. A nyújtott mű­szakban dolgozók kiváló munkát végeznek. Pontosságával kitűnik közülük Maráz Boldizsár. — A Ganz-MÁVAG dolgozói ha­táridő, előtt befejezték az indiai megrendelésre készülő vízierőmű- berendezések első egységének sze­relését. Tíz év alatt ez az ötödik vízierőmű Indiában, amelynek be­rendezéseit a magyar ipar szállít­ja. — Az európai gyógyszerészeti társaságok elnökei és küldöttei Siófokon tanácskoznak október el­sejétől ötödikéig. konferenciá­val egyidőben nagyszabású gyógy­szer-, vegyszer- és műszerkiállítás nyílik, amelyen 24 hazai és kül­földi vállalat mutatja be termé­keit. — Másfél millió vendéget foga­dott az idén Hajdúszoboszló. A zsúfoltság enyhítésére a csónaká­zó tó mellett újabb boltokat, szol­gáltató üzleteket létesítenek, s két új kutat is fúrnak. — Egymilliárd forint értékű stúdióberendezést szállít a moszk­vai olimpiára az Elektroimpex Külkereskedelmi, Vállalat. A BEAG hangstúdiókat, és több képernyővel, diszpécser és stúdió­asztallal felszerelt kommentálor- rendszert exportál a Szovjetunió­ba. — A szocialista országok térké­pészeti szakemberei vesznek részt a Budapesten megrendezendő öt­napos mérnökgeodéziai tanácsko­zásán. A szocialista országok 1980-ig közös kutatási munkater­vet állítanak össze a geodéziai szolgálatok széles körű gyakorlati alkalmazásáról, így például a földalatti közművezetékek felderí­tésének módszereiről is. — Szőlőtelepítés Jánoshalmán. 380 hektár termő szőlője van a Termelőszövetkezetek Közös Vál­lalatának Jánoshalmán. Ebből a területből 40 hektár már alkal­mas nagyüzemi termesztésre. A következő telepítés alkalmával összesen 85 hektáron telepítenek széles sortávon szőlőt. — Bővítik az óvodát Dunaegy- házán. Az eddigi kettő helyett ha­marosan három csoportban nevel­hetik majd a dunaegyházi kisgye­rekeket az óvodában. A napközis ebédlő nagyobbításával együtt összesen hétszázezer forintot köl­tenek a községben az oktatási in­tézmény-hálózatra. Ebből mintegy százezer forint értékű társadalmi munkát végeznek el a helybeli la­kosok. Ezzel a helybeli óvodások elhelyezése és az iskolások étkez­tetése teljes egészében megoldó­dik Dunaegyházán. — Több a zöldségtermő terület. A Kiskunsági TESZÖV közös gaz­daságaiban tavaly 4431 h'ektáron termett zöldség. Az idén megnö­velték a területet, 15,4 százalék­kal. Ennek eredményeként az idén 38,2 százalékkal nagyobb termés­re számítanak. — Rézkarcokon örökítik meg Baranya megye gazdag történel­mi múltját a legrégibb időktől napjainkig. A Képcsarnok Válla­lat kezdeményezése azt a célt szolgálja, hogy sokszorosítható művészeti alkotásokon jelenítsék meg a kiemelkedő történelmi ese­ményeket. A tervek szerint min­den megye históriáját feldolgoz­zák ebbén a formában. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIÁLLÍTÁSOK Konecsni György életmű-kiállítása Varjasi Tamás iparművész kiállítása 17 órakor RENDHAGYÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Találkozás az általános iskolák első osztályosainak szüleivel. Vezeti: Dr. Blumenfeld Gyuláné, az OPI munkatársa 18 órakor TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SOROZAT I. „A görög matematika és csillagá­szat kezdetei" Előadó: Szabó Ár­pád professzor. BESZÉLGETÉS CSÚCSFORGALOMBAN — Több mint húsz koncertből álló ünnepi hangverseny-sorozatot állított össze a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfordu­lója tiszteletére az Országos Fil­harmónia. Október 11-én lesz az első koncert, amelyen Gidon Kre- mer és Tatjána Gridenko szovjet hegedűművészek lépnek fel. / MOZI KECSKEMÉT VÁROSI 1977. szeptember 28.: fel 4, háromnegyed 6 és 8 órakor KONCERT SZÖLÖPISZTOLYRA 14 éven aluliaknak nem ajánlott 20%-kal felemelt helyárú Az ifjúsági bérletek nem érvény esete Színes, magyarul beszélő olasz bűnügyi íilmvígjáték: ÁRPÁD MOZI: fél 4 és 7 órakor FEKETE GYÉMÁNTOK Dupla helyárú Kétrészes, színes magyar film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor TÖBB MESE EGY SORBAN Színes magyar meseíilm-összeállítáte A CIGÁNYLAKOSSÁG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSÁÉRT Újjáalakult a megyei tanács mellett működő bizottság Harmincezer, autóbuszutas naponta FIGYELMETLENSÉG, ITTASSÁG Halálos és súlyos közlekedési balesetek Naponta 300 autóbuszjárat in­dul és ugyanennyi érkezik a kecskeméti helyközi autóbusz­pályaudvarra. A legelső László- falvárói fut be negyed hatkor, s az utolsó is oda indul, 22 óra 50 perckor. Ha csak ötven utast számolunk autóbuszonként taní­tási és munkanapokon 30 ezer ember fordul meg itt, a város lüktető közlekedési csomópont­ján. Munkahelyre, iskolába, piac­ra, ügyet intézni, látogatóba: reggel ontja, délután felszippant­ja az utasokat az autóbuszok hada. Dékány Ernő helyközi forga­lomvezető, magyarán állomásfő­nök a pályaudvar munkájának szervezője és irányítója. Az iro­dában hiába keresem, a forgal­mista küld utána, a reggeli ,.csúcs”-ban nem könnyű meg­találni. Amíg beszélgetünk leg­alább nyolcán kopogtatnák a pi­ciny irodába. Nem az a kifeje­zetten nyugalmas munkahely az övé. ) l — Hajnaltól reggel nyolcig, azután tíztől este hatig a csúcs- forgalom tart, ilyenkor a nyolc indítóállomáson legfeljebb perc­nyi az üresedés, a külső mozgó­sávban is állnak a kocsik, a for­galmista rohan „dugót pucolni”, hogy a járatok egymástól tudja­nak jönni-menni — mondja be­vezetőként. — Kinőtték már az állomást... — Alaposan. Néha átpillantok az épülő helyi alközpontra és eszembe jut; de jó lenne, ha leg­alább a peremvárosi járatok on­nan indulnának! — Hány autóbusszal bonyolít­ják le a forgalmat? — Az üzemegységnek 70 kocsi­ja van. Szerencsés a helyzetünk, mert a kocsik nagy része kor­szerű, panorámás, az Ikarusz. 200-as család tagja, mindössze nyolc kocsi a régebbi típusú. — Mi történik, ha elromlik egy autóbusz? — A javításokat a saját tele­pünk végzi. Gyorsan kell dolgoz­ni, mert nem eshet ki a forga­lomból egy-egy kocsi sokáig. Ha alkatrészhiány miatt hosszabb időt igényel a javítás, akkor köl­csönbe kapunk a helyi járattól farmotorost, hogy besegítsen az utasszállításba. — Ha jó az idő, pontos a já­rat. Ha jön a zimankó...? — ... akkor a késés. A gépko­csivezetők csak az útviszonyok­nak megfelelően tudják a jár­müvet hajtani. Ez bizony sokszor kellemetlen a várakozóknak, de a biztonság a gyorsaságnál is fontosabb. — Szűkösen állnak váróterem dolgában is. — Egy kicsit tágasabb lesz a várakozóhely, ha jövőre elkészül a tervezett büfé, s felszabadul az a hely, amit idáig elfoglalt. — Utasból van sok, gépkocsi- vezető elég? — Sajnos, kevés a gépkocsi- vezető és a jegykezelő is, de ezekkel a gondokkal nemcsak mi küszködünk. Gépkocsivezetőink 210—220 órát dolgoznak havon­ta. A forgalom gördülékenysé- gét a brigádfelajánlások is elő­segítik. hét autóbuszvezetőkből és öt jegykezelőkből alakult szo­cialista brigád dolgozik a pálya­udvaron. Megtesszük, ami tőlünk telik. .. A hangosbemondó szinte szün­telenül szól. Érkeznek, indulnak a buszok és az utasok, Dunaúj­városból Egerbe, Jászberényből Pécsre vagy a szomszédos Balló- szögre. N. M. Hétfőn Kiskunmajsa határában, a sorompó nélküli közút-vasút kereszteződésében tragikus közle­kedési baleset történt. Szikora László 22 éves kőműves, Kiskum- rnajsa, Nagy Lajos utca 26. szám alatti lakos motorkerékpárjával Kiskunmajsa irányában közleke­dett. A sorompó nélküli vasúti át­járó előtt nem állt meg. nem győződött meg az áthaladás ve­szélytelenségéről, s összeütközött az 5525. számú vonat motorkocsi­jával. Szikora László a helyszí­nen meghalt. Mélykút határában egy földes dűlőúton erősen ittas állapotban vezette rendszám nélküli motor- kerékpárját Pap András 25 éves. Mélykút, Jókai út 35. szám alatti lakos. A sáros, gödrös úton a motoros felbukott. A mentők életi veszélyes sérüléssel, eszméletlen állapotban szállították a kórház­ba. A vizsgálat kiderítette, hogy Pap András nem rendelkezik ve­zetői engedéllyel. Kiskunfélegyháza belterületén, a Vörös Hadsereg útja és a Kos­suth utca kereszteződésében Mi- zsei Gyula. Kerekegyháza, Dózsa György út 109. szám alatti lakos Kecskemét felé közlekedve, a Kossuth utcába balra kanyarod­va, elébe hajtott a vele szemben szabályosan közlekedő Gulyás Je­nő budapesti lakos segédmatorke- rékpárjúnak. A két jármű össze­ütközött, a segédmotorost a kór­házba szállították. Kecskeméten, a Bem utcai alul­járóban Kis Béla, Kecskemét. Pe­tőfi Sándor utca 2. szám alatti lakos személygépkocsijával közle­kedve. későn vette észre az előt­te kivilágítatlan kerékpárral ha­ladó Bolla József. Kecskemét. Al- sószéktó 39 2. szám alatti lakost, és nekiütközött. Bolla József megsérült. A balesetért mindkét jármű vezetőjét felelősség terhe­li. G. G. MŰBE MM PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér l/a. Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20.— forint Postautalványon, valamint átutalással XHI 215-95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X

Next

/
Oldalképek
Tartalom