Petőfi Népe, 1977. augusztus (32. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-10 / 187. szám

A BÉKE NEGYEDIK ÉVTIZEDE Tegnap Kecskemétre érkezett akiállítás HÍREK . HÍREK Érlelő harag Bíráló cikket írtam a közel­múltban valamelyik intézményről, s abban elpanaszoltam az ott ta­pasztalt tarthatatlan állapotokat. Az érintett szerv dörgedelmes hangú levélben vonta kétségbe állításaimat, mondván, hogy az említett eset nem tipikus, a glosz- sza sérti némelyek önérzetét, vé­gül pedig más szavakkal ugyan, de lényegében kijelentette, hogy az újságíró — hazudott. Igen-igen szomorú lenne, ha az eset valóban tipikus, az illetőkre általában jellemző lenne. Ez eset­ben ugyanis a cég nyomban „be­csukhatná a botot”. Ami pedig a sértett önérzetet illeti, aki hibáz, csak sértődjék meg nyugodtan. Másrészről: az újságíró önérzetét talán nem sérti, ha — bármilyen finoman fogalmazva is — kétség­be vonják a szavahihetőségét? A levélre a szerkesztőség vá­laszolt, s az Ügyet ezzel lezártnak is tekintette. Nem így történt. Jó pár hónappal később személyesen keresett föl a megbírált szerv képviselője. Méltatlankodott, „vi­szontbírált'', s arra kért: vall jam be, hogy a cikket haragomban ír­tam, márpedig a harag rossz ta­nácsadó, előbb le kellett volna csillapodnom, csak azután kézbe venni a tollat, stb., stb. Könnyű lenne itt klasszikus el­lenpéldákra hivatkozni. Petőfi bi­zony nem egyszer háborodott föl jogosan, s Radnóti szívében is „ült a sok rejtett harag.” Ezt is leírta: „Haragod füstje szálljon az égig”, másutt pedig szinte ars ' poeticaként fogalmazott így: „Éld e rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.” Nem tagadom, a glosszát harag­gal írtam. De a haragot valami ki kellett, hogy váltsa. Az újság­író nem azért bírál, hogy bántson, hanem, hogy javítson. Ami egyszer tölháborít, arra nem mondhatom azt: jaj de jó, hogy így van! S aludjak bár „dühömre” akár 3—4 napot, a tények akkor is tények maradnak. Persze, a föiháborodás csak ak­kor indokolt, ha nem l’art pour Part tombolás, öncélú hisztéria: hanem érlelő, építő szándékú, a hibák kiküszöbölésére törekszik, s az ügy előbbrevitele vezérli. És hogy ez az adott esetben is így volt, azt bizonyára „kritikusom” sem vitatja. íl«, * J. T. A Volán Tröszt az egész or­szágra kiterjedő vándorkiállítást szervezett hazánk több mint há­rom évtizedes eredményeinek fo­tókkal való bemutatására,- „A bé­ke negyedik évtizede” címmel. A két csuklós autóbusz a béke és barátság hónap megnyitóján, má­jus 8-án indult Budapestről, s 11-én érkezett Battonyára, az el­sőként felszabadított magyar helységbe. Nyolc megyében mutatták be eddig az anyagot, s kilencedik­nek július 29-én érkezett Bács- Kiskunba a két busz. Azóta szá­mos településen megfordult, s tegnap délelőtt 10 órakor Kecs­kemétre futott be a vándortárlat. Az ünnepélyes fogadtatáson ott volt Mészáros János, az MSZMP kecskeméti Városi Bizottságának titkára és Farkas József, a HNF megyei bizottságának titkára is, valamint a megyeszékhely üze­mei, gyárai szocialista brigádjai­nak képviselői. Mátyus József, a VOLÁN 9-es Vállalat KISZ-bi- zottságának titkára mondott rö­vid ünnepi köszöntőt (képünkön). Megtudtuk, hogy eddig 55 ezren látták a kiállítást, ebből 7500 Bács-Kiskun megyei lakos. Bár e számok csalósak, mert a látoga­tók nagy hányada nem írja be nevét a vendégkönyvbe. Tegnap délután a kecskeméti építőtáborozókat látogatta meg a két csuklós busz, majd a helvé- ciai táborba gördült. Holnap La- josmizsén adják át a kiállítást a Pest megyei HNF-bizottságnak, és a Volán 20-as Vállalatnak. NAPTAR 1977. augusztus 10., szerda Névnap: Lőrinc Napkelte: 4 óra 33 perc. Napnyugta: 19 óra 05 perc. Holdkelte: o óra 28 perc. Holdnyugta: 15 óra 49 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: augusztus 8- án a középhőmérséklet 21,9 (az 50 éves átlag 21,5), a legmagasabb hő­mérséklet 29,6 Celsius-fok volt, a nap 12,8 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor 18,1, 13 órakor 28 fokot mér­tek, a reggeli legalacsonyabb hőmér­séklet 15,3 Celsius-fok volt. — A TOT főtitkára Kecskeméten. Tegnap Kecskemétre látogatott dr. Cimbalmos Béla. a Termelő- szövetkezetek Országos Tanácsá­nak főtitkára. A Kiskunsági Terü­leti Szövetség székházában tájé­koztatót hallgatott meg a szövet­ség által végzett gazdasági és tár­sadalompolitikai tevékenység vég­rehajtásáról, amelyről Kosa An­tal elnökhelyettes és Magony Im­re titkár számolt be a vendégnek. — Bács-Kiskun mezőgazdasági üzemeiben, a korszerű agrotechni­ka bevezetésével párhuzamosan, növekszik a szak- és betanított munkások száma, s jelentős a fia­tal szakmunkások aránya is. Kö­zépfokú végzettséggel háromezer, szakmunkás-bizonyítvánnyal 7600 fiatal rendelkezik. — Győr-Sopronban az idén már a görögdinnye is konténerben utazik a zöldségboltokba. A 350 konténerbe egyenként három má­zsa dinnye fér, gépekkel emelik lé és fel a gépkocsikra. Később alma és hagyma szállítására hasz­nálják a ládákat. ÖRÖK ELÉGEDETLEN w Űj takarmánynövény: a „Nyírségi édes” A Vetőmagtermeltető Vállalat nyíregyházi kutató központjában hosszú esztendők kutatómunká­ja után kísérletezték ki a nagy fehérjetartalmú takarmány, a fe­hérvirágú csillagfürt „édes” vál­tozatát. A termesztés egy évének tapasztalatairól és eredményeiről számoltak be a nyírségi kutatók azon a szakmai bemutatóval egy­bekötött tanácskozáson, amelyet kedden rendeztek Nyíregyházán. A „Nyírségi édes” nevet viselő takarmánynövény hasznosságát és előnyeit ismertetve a környező megyék mezőgazdasági üzemei képviselőinek elmondották, hogy a növény magja 35—36 százalék­nyi nyerstehérjét tartalmaz, s ezt figyelembe véve az elmúlt évi termésátlagokat hektáronkénti 8 mázsa fehérje előállítását teszi lehetővé. Termesztésével nagy­mértékben csökkenthető hazánk fehérjetartalmú takarmányim­portja. Emellett a „Nyírségi édes” az átlagosnál jobb nitrogéngyűj­tő lévén, kiválóan hasznosítható előveteményként is, betakarítása után ugyanis tápanyagokban gaz­dagon hagyja a talajt. A keddi tanácskozáson elhang­zott a napjainkban 500 hektáron termesztett takarmánynövény iránt élénk érdeklődés nyilvánul meg, más megyékben, így példá­ul bevezetésére sor kerülhet So­mogybán, Nógrádban és Borsod- Abaúj-Zemplénben is. Az elkép­zelések szerint 1982-ig mintegy 50 ezer hektárra kívánják bővíteni a „Nyírségi édes” fehérvirágú csillagfürt termőterületét. A részt vevő szakemberek az an- kétot követően ellátogattak a va­jai és nyírgyulai termelőszövet­kezetbe, ahol már figyelemre méltó sikereket értek el a nép­gazdaság számára is jelentős ta­karmánynövény termesztésében. (MTI) r' Mii * \X\,i • Nagyszabású belvízlevezetési programot Valósítottak meg Ho- mokmégyen az Aranykalász Ter­melőszövetkezetben. Az egyik ilyen eddig alig hasznosítható te­rületen mustárt vetettek az idén, ennek betakarítása ezekben a na­pokban folyik. Az értékes fűszer- növény 12 mázsa magot ígér hek­táronként. A búza aratásának be­fejezése után ily módon is hasz­nosítani tudják a kombájnt. Az arató-cséplő gép ugyanis alkalmas a mustár betakarítására is. • Tizenöt hektáron termesztenek dinnyét. Két csányi család, akik beléptek a termelőszövetkezetbe, foglalkozik már évek óta az érté­kes gyümölcs termesztésével. Az idén jó közepes termésre számíta­nak. A dinnye szedésében a csa­ládtagok is részt vesznek. (Méhesi Éva felvételei) A MÁV Szegedi Igazgatósága értesíti az utazóközönséget, hogy pályafenntartási munkák miatt 1977. augusztus 10-én és 11-én Kecskemét—Kiskunfélegyháza között egyes személyszállító vo­natok közlekedését szünetelteti, helyette az utasforgalmat vonat­pótló autóbuszokkal bonyolítják le. Az utazásból kizárt vonatok a következők: a Kecskemétről 9 óra 39 perckor induló 712-es, a 9 óra 58 perckor induló 2702-es; a Kiskunfélegyházáról 10 óra 22- kor induló 725-ös és a 12. óra 53 perckor induló 715-ös számú já­ratok. Bővebb felvilágosítást a vasútállomásokon adnak. Tovább bővül a ruházati ellátás • A betakarítás után tisztítják a mustármagot. A könnyűipar és a belkereske­delem érintett vezetői a közel­múltban ismételten áttekintették a ruházati ellátás helyzetét és a II. félévre várható alakulását. Előreláthatólag az év hátralevő részében hazai termékből 6,7, importból pedig 4,2 százalékkal több terméket hoznak forgalom­ba, mint a múlt év azonos idő­szakában. Ez azt jelenti, hogy a II. félévben fogyasztói áron szá­mítva összesen mintegy 22,8 mil­liárd forint értékű ruházati cikk áll a lakosság rendelkezésére. Az iskolás gyermekek számára összesen 350 ezer úttörőing ké­szül, s így aligha lesz kielégítet­len igény. Ugyancsak nem lesz hiány a különféle fazonú isko­laköpenyekből, amelyek jó része már az üzletekben van. A legkisebbek ruházati „igé­nyeinek” kielégítése továbbra is zökkenőmentes lesz. Annál is in­kább, mert ez évre nem keve­sebb, mint 2 millió 600 ezer da­— Megkezdődött a paradicsomi feldolgozása a Kecskeméti Kon­zervgyárban. A tervek szerint hat­ezer vagon nyers paradicsomból készítenek ivólevet, sűrítményt és egyéb készterméket. Ezzel a munkával párhuzamosan alma­paprikát savanyítanak és zöldba­bot konzerválnak. — A Litván Kórus hetven tagja érkezik hazánkba ezekben a na­pokban. A tervek szerint Buda­pest, Balatonfüred, Szekszárd, Kecskémét és Szeged nevezetes­ségeivel ismerkednek meg és elő­adásokat tartanak a magyar kö­zönségnek. — Sokat fejlődött a táborozás Bács-Kiskun megyében az elmúlt esztendők során. Évente így több mint háromezer úttörőnek, közép- iskolásnak és dolgozó fiatalnak van lehetősége kedvezményesen üdülni a nyáron. — Több mint ötvenhatmillió fo­rintot fordítanak a közművek fej­lesztésére Kiskunhalason 1980-ig. Ami a vízmű rekonstrukcióját il­leti: júniusban üzembe helyezték a IX-es számú kutat, 1- millió 826 ezer forintos költséggel. A máso­dik félévben két kutat fúrnak, kétmillió forintért. — Népszerű a takaréklevél. Az Országos Takarékpénztár ebben az évben vezette be a jó kamato­kat adó takarékleveleket. Igen ha­mar népszerűvé váltak a me­gyénkben is, a félév végén 5302 takaréklevélen 84 millió 875 ezer forintot őriztek. — Tájházat rendeznek be Vör- sön, a kis-balatoni tájegység ter­mészeti, néprajzi értékeinek. A környékbeliek foglalkozási hagyo­mányait is bemutató múzeum ott­hona egy XIX. századi paraszt­ház lesz, aminek már be is fejez­ték a felújítását. — Kerekdomb külterületén fi­gyelmetlenül akart visszakanya­rodni motorkerékpárjával Bakos László tiszakécskei lakos, s ösz- szeütközött a Petrik András ál­tal vezetett személygépkocsival. A motorkerékpár utasa. Laczkó Etelka nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1977. AUGUSZTUS 10. 20 órakor: A KRIMI MESTEREI Nyári filmsorozat. Belépődíj: 5 forint. MOZI 1977. augusztus 10. VÁROSI MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! A ZSOLDOSKATONA 50(l„-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek* Színes, magyarul beszélő olasz filmvígjáték ÁRPÁD MOZI: fél 4 és 7 órakor! ANNA KARENINA Szimpla helyárú! Kétrészes, színes, magyarul beszélő szovjet film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! TÍZ KICSI CSACSI Színes csehszlovák mesefilm-összeállítás F rab sztreccs, frottír, valamint egyéb kötött, hurkolt bébiholmit kapnak a hazai termelőktől. Hasonlóan az első félévhez, a másodikra is mintegy tízmillió darab felső kötöttárut kap a bel­kereskedelem hazai termelésből, s ezen belül mintegy másfél mil­lió tréningruhát. A terveknek megfelelően az őszi—téli szezon­ra kerül forgalomba a hazánk­ban idén készülő mintegy egymil­lió felnőttkabát 70 százaléka. A II. félévben felnőtt lábbelik­ből az ellátás egészében véve kiegyensúlyozottabb lesz, mint az előző év hasonló időszakában volt. Erre az időszakra a hazai termelők belföldre összesen 12 és félmillió pár cipőt készítenek, il­letve készítettek. Ebből i millió 600 ezer párat a divatcipőket nagy mennyiségben előállító mi­nőségi cipőgyár szállít, a kere­sett viszonylag olcsóbb cipőkből pedig csaknem két és félmillió párat a Tisza Cipőgyár (MTI) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszinger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér í/a Telefon: 12-619, 12-518 {központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv ti Terjeszti a Magyar Fosta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 1 HU ISSN 0133—23VX A homokmégyi határban Vonatpótló autóbuszok — Ma is csak egyet fogtam ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom