Petőfi Népe, 1977. augusztus (32. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-30 / 203. szám

1977. augusztus 30. 0 PETŐFI NEPE 0 S MEGJEGYZÉS Nincs kire hagyni a gyereket... — Jaj, ne is kérdezd! Amióta megvan a két gye­rek, ki nem tudunk moz­dulni. Évek óta még csak moziban sem voltunk... — sorolja a helyes fiatalasz- szony a csemegeüzletben, alighanem régen látott is­merősének. Én meg arra gondolok, hogy milyen gyakran hal­lani ugyanezt az indoko­lást: nincs kire hagyni a gyereket. (Ezért nem jut idő a színházra, mozira, stb.) És eszembe jut más is: egyike azoknak az el­gondolkoztató tapasztala­toknak, amelyeket nemré­giben a kecskeméti városi párt-végrehajtóbizottság szerzett a gyermekgondo­zási segélyen levő nők kö­rülményeinek, gondjainak számbavételekor. Az erről való tájékozó­dás a többi között húsz nagyüzemre terjedt ki, amelyekből együttesen két­ezer fiatalasszony van GYES-en, s átmenetileg csak az anyai hivatását gyakorolja. Közülük is na­gyon sokan hangoztatták: a szórakozásra, művelődés­re nem jut idő; nincs kire hagyni a gyereket... A pótmama-szolgálat szinte ismeretlen. Pedig öt évvel ezelőtt történt beve­zetése — a tv jóvoltából — országosan is figyelmet keltett! Hadd emlékeztes­sünk rá: 1972 73-as tanév­ben a Felsőfokú Óvónőkép­ző Intézet KISZ-szervezete kezdeményezte, s vezette be a fiatal szülők segítsé­gére szánt, hasznos szolgá­latot. S hogy a fél évtized alatt hányszor vették igénybe? Mindössze 88 al­kalommal, azaz: évi átlag­ban mintegy tizenhét- szer.(') Lehetséges, hogy nem volt kielégítő a jó szolgá­lat propagandája? Elkép­zelhető. Mert, például az említett nagyüzemek több­ségében arról sem hallot­tak, hogy a Katona József Színház és a Megyei Mű­velődési Központ számos rendezvénye idejére díjta­lan gyermekmegőrzésről gondoskodik. Mindenesetre kelleme­sebb azt hinni, hogy a jó ügy propagálása szorul erő­sítésre, mintsem az érdek­lődés hiányát feltételezni. Hiszen ez utóbbit felkelte­ni a nehezebb feladat. Le­mondani azonban egyik tennivalóról sem szabad. Éppen a GYES-en levő kis­mamák érdekében. —y —n Sok víz lefolyt azóta a Dunán... ÚJ ÚT A RÁDIÓZÁSBAN Nincs csodálatosabb élmény, mint csendes nyári vasárnapokon leheveredni a Duna partján. Néz­ni a lustán hömpölygő vizet, amelyre széles hullámlegyezőt te­rít egy-egy kirándulókkal megra­kott hajó. A könnyű szél neveté­sét, zenefoszlányokat sodor a partra, ahol pecások ülnek, a nagy fogás reményében. Nyaralók, hor­gásztanyák színesítik a partot. Esténként halpaprikás fő a bog­rácsokban és a tűz körül ülőkar­ra kérik az idősebbeket, hogy meséljenek. □ □ □ A folyó ugyan folyton mesél, csak azt nem lehet megérteni. Megőrzi a titkait. Szerencsére, akad még néhány a régi hajósok közül, akik tanúi, sőt kis híján áldozatai voltak a Dunán leját­szódó tragikus eseményeknek. Tóth Gyula, 1927—1947-ig, ponto­san húsz évig volt a hartai hajó­állomás főnöke. Jelenleg nyugdí­jas, Dunapatajon él. Visszaemlé­kezései értékes adatokkal is szol­gálnak a dunai hajózás megyei vonatkozású múltjából. — Tudomásom szerint a Duna- gőz Hajózási Részvénytársaság 1826 óta állt fenn. Ebben az idő­ben Harta község adta a gőzhajó­zás legjobb fűtőit. Regensburgtól Szulináig minden hajós úgy em­legette őket, mint a kitartó, meg­bízható munka példaképeit. Ak­koriban az áruforgalom majdnem kizárólag hajókon bonyolódott le — ma sem ártana számításba venni, hogy a dunai szállítás a legolcsóbb, — ami évente 800— 1000 vagont tett ki. Főleg gabo­nafélét és építőanyagot szállítot­tak. A dunai élet ma már elfelej­tett szolgáltatásai közé tartoztak a víz folyásával hajtott vízimal­mok. Tekintettel arra, hogy Har- tán sok hajós élt, 1929-ben mega­lakítottuk a Hartai Hajósok Egye­sületét. — Hogyan érintette a dunai hajózást a második világháború? — Súlyosan. Hartán éltem át a Duna elaknásításával járó borzal­makat. Már 1944 áprilisában ame­rikai repülőgépekről dobálták le, a mintegy öt mázsás, mágneses aknákat, amelyek az állomás 25 kilométeres körzetében, 11 hajót robbantottak fel. De ennél jóval több aknát tettek ártalmatlanná — már a háború után, — a folyam­őr alakulataink, valamint repülő­gépeink. Az utolsó aknákat, 1946 nyarán jelentették a dunai halá­szok, ezek felrobbantására a szov­jet alakulatok vállalkoztak. — Melyik volt háborús élmé­nyei közül is a legszömyűbb? — A Bánffy gőzős aknárafutá- sa, 1944 tavaszán. A tragédia a szemünk láttára történt. Az akna, a ‘hajót pontosan a közepén talál­ta el, megemelte és kettétörte. Leírhatatlan látvány volt, amint a hatalmas víztölcsér, a kazánból kitörő gőzzel és szénnel, korom­mal telítve fülsiketítőén moraj- lott. A hajón 48 ember tartózko­dott, több mint a felük esett ál­dozatul. Egyebek között, a hartai Gröb Péter hajófűtő is. n □ □ A szomorú eseménynek él egy másik szereplője is. Juhász Béla, ma egy fővárosi KÖZÉRT üzlet­vezetője, de erre a napra még mindig tisztán és borzogva emlé­kezik. ö ugyanis a Bánffy gőzö­sön teljesített szolgálatot, mint folyamőr. — Mi biztosítottuk az 50 uszály­ból és 10 motoros hajóból álló ka­ravánt. Mire leértünk Hartára, felrobbant egy kaszákkal és író­gépekkel megrakott uszály. Az egyik kasza a kormányos fejét is levágta. Ezt látva több katona fellázadt, a civilek is megtagad­ták a hajózást, mert életveszélyes .w'wXOXw volt a Dunán közlekedni. Volt a hartai kikötővel szemben egy csárda, abban várakoztunk. Nem sokáig, mert a németek géppisz­tollyal kényszerítettek mindenkit a behajózásra. A kasza és az író­gép ugyanis csak álca volt, élel­miszert és lőszert vittek és na­gyon gyorsan el kellett jutni vele Romániába. — Mi történt ezután? — Bajáig semmi. Ott megint felrobbant egy kétszersültes uszály, tíz ember meghalt, sokan megsebesültek. Visszafelé, szeren­csére olyan magas volt a vízállás, hogy a part mentén haladhat­tunk, kikerülve az aknákat. Har. tán viszont ki kellett kötni, hogy felvegyünk egy folyamőrt, aki ott várt bennünket. Vasárnap volt, gyönyörűen sütött a nap. Ebédre sertéspörköltet ettünk, makaróni­val. Utána a legénység félmezte­lenre vetkőzött és békésen napoz­tak a fedélzeten. A fele úton vol­tunk a két part között, éppen azt néztem, hogy milyen csinos lá­nyok várakoznak a hartai állo­máson, amikor megtörtént a sze­rencsétlenség. Iszonyú robaj, sis­tergés hallatszott, ahogy sorra fel­robbantak a kazánok. Csak azt éreztem, hogy megyek fel a leve­gőben, majd leesem a vízbe. Ami­kor a felszínre kerültem, hallom a rettenetes jajgatást. A víz pi- roslott a vértől. Engem egy leága­zásig sodort a víz, ahol a halá­szok kifogtak, utána elvesztettem az eszméletemet. — Sikerült teljesen kiheverni a történteket? ' — Nem sok esélyem volt az életbenmaradásra, és az nyomot hagy az emberben. A következ­ményeit a mai napig viselem, az idegeim azóta sincsenek rendben. Arra sem emlékszem, aki kimen­tett a Dunából, pedig szívesen meglátogatnám. Hartán, a kocs­mában rendeztek be segélyhelyet, ott egy nagyon kedves fiatal nő gondoskodott rólam, nem tudom ki volt, de sokáig nem felejtettem el a vonásait. Ez a tragédia na­gyon megrázott. 1920-ban szület­tem, a szülőfalum 4000 lelket számlál. Az egyik kezemen meg tudom olvasni, hányán marad­tunk életben a korosztályomból. Akit nem a háború vitt el, az utána dobta fel a bakancsokat, mert tönkrement az egészsége. És akkor az ember hallja a tévében, hogy az amerikaiak új, minden eddiginél rémségesebb bombával fenyegetőznek. Érti ezt? □ □ □ Talán azért nem árt felidézni, ami elmúlt, és ami ma is megke­seríti sokak melékezetét. Sok víz lefolyt azóta a Dunán. A folyó ismét kirándulókat szállít, földe­ket öntöz, áramot ad. Szerelme­sek sétálnak a partján, új váro­sok nézik magukat a tükrében. A kirándulóhajóról nézve gyönyörű az élet. Erre tanít, figyelmeztet az időben tőlünk egyre távolodó tör­ténet is. Vadas Zsuzsa ^v.v.v.vav.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.y.v.v. x.x-x-x*x-x-x-x.x-x-x*x*x*x*:*x-íx*x ZELEI MIKLÓS: Megszólalnak kövek és emberek Szovjet útinapló VI. A Csircsik folyó völgyében Hajnalban elindulunk Domo- gyedovó, a belső légiforgalmi re­pülőtér felé. Ez egy kisebb fajta utazás, legalábbis Magyarorszá­gon annak számíthatna. A repülő a Szovjetunióban olyan megszokott és mindennapi közlekedési eszköz, amilyen ná­lunk a gyorsvonat, legföljebb út­jában nem hátráltatják a lassú­jelzések, mint gyorsvonatainkat, s égi’ helyre nem adnak ki két je­gyet. A mi gépünk afféle hiva­talnok-járat lehet, jó néhány ak­tatáskás, szemüveges-nyakken- dős, unottarcú férfi igyekszik tas- kenti kiszállásra a főhatóságtól, a novemberi moszkvai télből az üzbegisztáni langyos őszbe. Moszkva már havas, ott még le sem hullottak a levelek. Bent a gépben üzbég népzene szól. Hoz­tam néhány hanglemezt. Szép, keserű zene. Mellettem öreg pa­rasztasszony kutat a helye után, s fekete hajú, mongolszemű kis- katona robog el közöttünk. Egy bácsika, a sztyeppéi pásztorok sapkájában hatalmas játékautót erőltet az ülés alá. Az utaskísérő odafúrakodik hozzá: — Ezt mér hozta fel a gépbe, bácsika? , £ — Mert az unokámnak viszem — mondja a bácsi, s úgy tűnik, tökéletesen elégedett az indok­lással. — De hát látja, hogy nem fér — győzködi az utaskísérő. — Akkor felrakom a polcra — mondja most már mérgesen a bácsi, s már emeli is az autót. — Onnan meg a fejére esik, ha megbillen a gép. — Akkor jobb lesz neki az ülés alatt — mondja, s úgy fog­ja a kisautót, mintha soha többé nem akarná kiadni a kezéből. Az utaskísérő kénytelen belát­ni, hogy módszert kell változtat­nia. — Akkor beviszem az előtérbe. Ott elfér, baja sem történik, s le­szállás után visszahozom. Így jó lesz? A pásztorsapkás öreg kicsit té- pelődik. — Hát, így jó lesz — adja rá az áldást és odanyújtja a teher­autót. Felszállunk. Moszkvában még éjszaka van, s tízezer méter ma­gasan visz a repülőgép, szemben a napkeltével. Így esett meg, hogy a Nap fölött repülhettem. A nap alulról jön fel, sugarai a felhőkbe állnak, s szivárvánnyá szóródnak alattunk. Narancssár­ga, tengerzöld, tintakók, viola és aranyi üst színű eget nézek egy országrésznyi éjszakából. A fölöt­tünk levő égen pedig a csillagok sárgaréz szegecsei. Taskent fölé ereszkedve gigán-; tikus, szürke lakótelepet várok. Az 1966-os áprilisi földrengés el­takarította a várost, s nem igen bízom a modem építészet fantá­ziájában. Tévedtem. Üzbegisztán fővárosa urbanisztikai remeklés. Beleolvad a természetes, hegyes­dombos környezetbe, vagy épp abból nő ki, de sehol sem sza­kad el, soha sem különül el a természettől. Kielégíti a kor követelményeit, formába önti kor és hely életfo­lyamatait, alapvető életelveit. Igaz, volt annyi keserű köny- nyebbség, hogy nem kellett a múltba illeszkedni, azzal leszá­molt a földrengés. A tragédiától távolodva talán kimondható, hogy most, így jobb. Szaltikov- Scsedrin még így írt a városról: ( „Ha az ember olyan városba ke­rül, amelyről a statisztikai táb­lázatok azt írják: lakossága eny- nyi és ennyi, plébánia-templo­mainak száma ennyi és ennyi, iskolája nincs, könyvtára nincs, ispotálya nincs, börtöne egy van stb. — akkor teljes bizonyosság­gal állítható, hogy Taskent leg- közepén tartózkodik.” Az új üzbég főváros elhelyez­kedése nem sűrűsödött, hanem horizontális, nyitott. Még ahol nyolcemeletes toronyházakat épí­tettek, ott is mindenütt nagy he­lyet hagytak parknak, ligetnek, fasornak. Nem lakóknak — em­bereknek építkeztek. A torony­házak „lakógép” jellegét meg­szünteti a laza építési stílus — ennek megfogalmazására nem lelek jobb megoldást. Lehet, hogy csak a speciális közép-ázsiai vi­szonyok miatt kellett rájönni ar­ra, hogy még a toronyházi laká­sok is közel lehetnek a termé­szethez. Nyáron nagy itt a me­leg. A zártság halál. A házak formai változatossá­gukkal, szeszélyességükkel — a paneles technika, lám, még a szeszélyességet is elbírja — a kiugró vagy besüllyedő falrészek­kel, jobban követik a természet egyenetlenül harmonikus rendjét, mint a mi égnek törő szivarska­tulyáink. Itt nyáron az erkély a hálószo­ba. így nem lehet belőle mini­cella — belső loggia —, amely­nek az egyik fala a szemközti ház. Ráadásul a lakásoknak csak egyharmada toronyház. Az — úgymond — lakóterület nagyob­bik részét egy-két szintes, zárt­kertes családi villákban lakják. A panel vigasztalan síkját pedig népművészeti motívumok törik meg. Az elemek mintázata az épület összeszerelése után egybe­függő kompozíciót alkot. És fák, mindenütt fák. „Mielőtt egy fát kivágnál, ültess el háromat"’ — buzdít a régi üzbég mondás. Ezek a szavak néhány évvel ezelőtt szinte jelszóvá váltak Taskentben, mert a földrengés utáni építkezések miatt rengeteg fát ki kellett vágni, s azután új parkokat, fasorokat ültettek az új épületek közé. Nemcsak üzbé- gek építettek. Az összes szovjet köztársaságból dolgoztak a nyu­gati Tien-San nyúlványainál, a Csircsik folyó völgyében. Jelen­leg a Szovjetunió ötödik legna­gyobb városa. Lakossága már a másfél millió' körül jár. A föld­rengés utáni közös erőfeszítés óta úgy emlegetik, mint a barátság, a testvériség, az összefogás pél­dáját. $ Még nincs tíz éve, hogy a kvadrofóniára irányuló kísér­leték elkezdőd­tek, s jelenleg már sok rádió- állomás beren­dezkedett a kvadrofónia? sor sugárzásá­ra. De mi is az a kvadrofónia? A kvadrofón- technikában négy közvetítő csatornára, s a felvételhez is legkevesebb négy mikro­fonra, a visz- szaadáshoz pe­dig négy hang­szóróra van szükség. Hangverseny közvetítés­kor a két első mikrofon nagyrészt a zene direkt hangjait érzékeli, ennek megfelelően a két első hang­szóróban — a sztereói el vételhez hasonlóan — a közvetlen hangok szólalnak meg. A két hátsó mik­rofon azonban inkább a hangver­senyterem oldalsó és hátsó falá­ról visszaverődő zengő hangokat érzékeli és továbbítja. Ha ponto­san a hangszórók által alkotott négyzet közepén foglalunk helyet, mind a négy hangszóró irányából, illetőleg az összes köztes irányból is hallhatunk hangokat, kialakul az ún. „teremérzet”, úgy érezzük, mintha a hangfelvétel színhelyén lennénk. Kvadrofón hangfelvétel csak megfelelő méretű és hangzású stúdiókban készíthető. A felvéte­0 A kvadrofónikus zenei felvétel irányítóközpontjaj a keverőpulttal (MTI Külföldi Képszolgálat — K8.) lekhez az eddigi mikrofonok é* keverőasztalok használhatók, a hangrögzítéshez azonban négysá­vos magnetofonokra van szükség,' amelyek lehetővé teszik a négy, csatorna párhuzamos rögzítését. Üj technikai problémákat vet fel viszont a kvadrofón rádió műsorszórás. A megoldás az, hogy egyetlen adó sugározza a négy, csatorna hangjeleit — úgy, hogy, azok a hallgatónál tökéletesen szétválaszthatok legyenek — ám ez meglehetősen költséges. Most készült el Tallinban az Észt Rádió új stúdiója, ahonnan megkezdték a kvadrofonikus ze­nei adást. A rendszer kidolgozá­sában részt vett az A. Popov ne­vét viselő leningrádi rádióközve­títési és akusztikai tudományos kutatóintézet. Anyaga vagy anyagja? Nyelvünkben sok ragozási ket­tősséget találunk. A harmadik személyű birtokos személyragok sokszor nagyon meggondolkodtat­nak bennünket. Nemrég is azt kérdezték tőlem, hogy melyik a helyes alak: alkalmazottai vagy alkalmazottjai, és hogy van-e sza­bály a változatok használatára. A feleletem ez volt: ezt a kérdezett kettősséget és még néhányat meg­különböztetés nélkül fel lehet használni, de mint ez a kettős alakoknál szokott lenni, a nyelv igyekszik őket a jelentés ponto­sabbá tételére felhasználni. A kert, gond, harag és a bor, szám, ünnep főneveknél nem is kell töprengenünk, ezeket így lát­juk el toldalékokkal: kertje, gondja, haragja és bora, száma, ünnepe. Általában jelentésárnya­lat nélkül egyaránt használható a naptára és naptárja, császára és császárja változat, de ugyanez a szabály vonatkozik a többi között a testvér, segéd, cseléd, virág, szótár, kamat szavakra is, néha azonban különbséget teszünk e változatok között. A legtöbb esetben ugyanis je­lentésárnyalat kifejezésére való törekvés nyilvánul meg. Vegyük például a játék szót! A gyermek­nek játékja van (játékszere), de a csatár, a színész játékáról beszé­lünk. A képzeletnek, véletlennek, a szerkezeteknek, így a mérleg­nek is csak játéka van. Egyéb példák: az elnök tisztét valaki jól ellátja, de a néphadseregnek tisztje van. A szomszéd újságját kölcsönkérhetjük, de egy hír új­sága meglep bennünket. Az al­mafának virága van, valaki pe­dig fiatalon, élete virágjában hal­hat meg. Az összeg tizede mellett beszélhetünk a jobbágyok tized- jéről (esetleg tizedéről) is. A fiú­nak jó szeme van, de a gaboná­nak szemje (vagy szeme). A ruha anyaga tetszetős, a kereskedőnek anyagja van. A háznak ablaka van, a szomszédnak ablakja. Az ajtó üvegéről és az üveges üveg­jéről lehet szó. Az embernek, ál­latnak bőre és talpa van, de a bőrkereskedőnek bőrje és talpja. A községnek rendőre van, a le­ánynak rendőrje. Az orvos betege gyógyul, de lehetünk valaminek a betegjei is. A dolognak, elmélke­désnek magva van, a baracknak pedig magja. Bizonyos szavak végén csak a -ja, -je toldalékokat találjuk, a rövidiebb alakok nem használato­sak. Ilyen az asztag, fattyú, akol. A búza asztagjáról, a juhok ököl- járói lehet csak szó. Ha a tárgyalt jelenségről mon­dottakat teljessé akarjuk tenni, azt is meg kell említenünk, hogy a hosszabb változat terjed, az a tájnyelvi, népies forma. Ezért hallhatunk a falu „öreggyéről” (öregjéről), esetleg nagy „tapas- talattyáról” (tapasztalatjárói). Nincs elég gyakorlat ja — hallhat­juk sokszor. Gyakran ez a hosz- szabb változat jut először eszünk­be. Pl.; a mozgalomnak nemcsak a múltja, hanem a jelenje is szép. A Ámítja—jelene szembeállításból analógiás végződéssel lett múltja —jelenje. Ezt is hallottam: má­sok jóvoltjából kiállítást rendez­nek. A tévében így nyilatkozott egy szegény asszony: Kell az em­bernek, hogy egy kis életje le­gyen. Ezeket a változatokat nem ítélhetjük el, mert amint mond­tuk, ezek is sokszor hallhatók. Még egy másik kettősséggel is foglalkoznunk kell. A borja — borjúja, veleje — velője-féle ket­tős végződésekről van szó. Ezek ugyanúgy okozhatnak töprengést, mint az előbbiek, ha helyesen akarjuk őket használni. Tárgyalá­suk bevezetéséül említsük meg, hogy régebben ezek a ma már szokatlanabb alakok voltak a gya­koribbak. így pl. bölcseje, hintá­ja, hordája, lépese je, orsaja, csí­peje, sűreje, adaja. Némelyiket ma már első hallásra alig értjük, ezért felsoroljuk mai alakjait: bölcsője, hintója, hordója, lépcső­je, orsója, csípője, sűrűje, adója. Régen költőink is sűrűn éltek ezekkel a ma már szokatlan ala­kokkal. Berzsenyi .koszorúm bimbajá”-ról ír. Petőfi A Tisza c. versében a pór menyecskéről ezt írja: „Korsó kezében. (>Korsa­ját míg telemerítette,) Rám né­zett át; aztán ment sietve.” Ma már ritkán halljuk a szőleje, er­deje, disznaja alakzatot. Ezek fő­ként a népnyelvben gyakoriak. A hintója — hintája, zászlója — zászlaja változat egyaránt jó. De ilyeneket keveset találunk Ezeknek a kettős alakoknak a használatban is érvényesül a stí­lusárnyalatra való törekvés. Te­hát : a tehénnek borja van, a gaz­dának borjúja. A birkának gyap- ja. a kereskedőnek gyapjúja van. A csont velőjéről, a mondatnak velejéről lehet szó. A lónak csi­kója van, a gazdának csikója. A háznak ajtaja van, az asztalosnak kész ajtója. A harc mezejéről, de mint pszichológiai fogalomról, a tudat mezőjéről lehet szó. A csak egyik változat használatára a kö­vetkezőket idézhetjük: nincs ide­je, a fa teteje, a falu apraja- nagyja. Ilyen esetekben nem le­het időjéről, tetőjéről és aprajá­ról beszélni. Ugyanebben a csoportban tár­gyalhatjuk meg a nője — neje- féle változatokat is. A nő főnév nőnemű felnőttet jelent. Régen feleség jelentőse is volt. Ma is mondjuk: .nőül vesz valakit. Ma már a nő szónak rosszalló jelen­tése van: a nő valakinek a szere­tője. A szót régen így ragozták: nőm, nőd, nője vagy neje. Ez a neje hatott vissza, és a nej-t ma már így ragozzuk: nejem, nejed,1 neje. Ugyanezt követi a vő főnév is: vöm, vöd, vő je vagy ve je', majd a neje hatására: vejem, ve- jed, veje. Ma már a neje, veje alak a gyakoribb. A fő és a fej változat kialakulása is ilyen volt. A fej gyakoribb használata (láb­fej, a káposzta, feje, egy intéz­mény feje) mellett a fő sem ma­rad el. Pl. államfő, hétfő, kútfő, főmérnök. Kiss István I

Next

/
Oldalképek
Tartalom