Petőfi Népe, 1977. július (32. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-17 / 167. szám

• A szeminárium hallgatói megkoszorúzták a zeneszerző szülőházán elhelyezett emléktáblát. (Tóth Sándor (elvétele) Megkezdődött az őszibarack exportja t A HUNGAROFRUCT Külke­reskedelmi Vállalat szombaton és vasárnap mintegy 50 vagon ba­rackot szállít Kecskemétről Euró­pa különböző országaiba. Szom­baton már kilenc vagon ősziba­rackot is exportáltak. A kajszi- barack szezonja lassan befejező­dik és a rózsabarack jön majd nagyobb mennyiségben a felvá­sárló telepekre. Az exportra al­kalmas őszibarack felvásárlása is növekszik. Az elmúlt hét köze­pén hűtővagon-hiány jelentke­zett, ami akadályozta a rako­dást. Szombatra ez megoldódott: ötvennégy hűtőkocsi érkezett Kecskemétre. NAGYÜZEMI NYŰLTENYÉSZTÉS Sikeres termelői és ipari kapcsolat Az utóbbi években meghárom­szorozta a házinyúltermelését a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat. A hófehér pecsenyehús növekvő külföldi piaclehetősé­geinek kihasználására sikeres vállalkozásba fogtak a vaskúti Bácska Termelőszövetkezettel. A közös gazdaságban nyúlvágóhidat létesítettek, ahonnan az ipar köz­vetítésével exportra kerül a kony­hakész termék, amit külföldön ,,gyógyhúsként” értékesítenek. A napi 10—12 ezer nyúl feldolgozá­sára alkalmas üzem maximális kihasználásához folyamatos te­nyésztésre lenne szükség, amit a szétszórt kisgazdaságok nem tud­nak biztosítani. Ezért az ipar a termelőszövetkezettel együtt to­vábblépett, s tenyésztőteleppel egészítik ki a nyúlfeldolgozót. A vaskúti Bácska Termelőszö­vetkezetben tízezres törzsállo­mány tartásához teremtik meg a feltételeket a tsz-ben, s keresik a további kooperációs lehetőségeket a környéken a nagyüzemi te­nyésztés fejlesztésére. A távlatokban, a gazdasági erők egyesítésével, mintegy 30 ezres törzstenyészet kialakítását tervezik a feldolgozó üzem 150 kilométeres árutermelő körzeté­ben. Á gesztori teendőket ellátó ipar a termelőszövetkezettel kö­zösen gondoskodik majd a kor­szerű tenyésztési módok kidol­gozásáról, továbbadásáról. Ezt a célt szolgálja az nyúlimport is; négy fajtából már megérkezett az első repülőgépes szállítmány. Ezek közül válogatják ki a hazai ho­nosításra legalkalmasabbakat. A nagyüzemi tenyésztőmunka nem szorítja háttérbe a kisáru- termelést, sőt segíti azt. A jö­vőben a vaskúti Bácska Tsz te­nyészállatokkal látja el a háztáji nyúlfarmokat, ahonnan vágniva- lót vár vissza üzemébe. Ugyanak­kor gondoskodik a körzet nyúl- egészségügyéről, takarmányén á­tásáról. Ehhez saját maguk gyárt­ják a nyúltápot. V. E. Szombaton a Kodály Intézet nagytermében tartott záróünne­péllyel és konzultációval befeje­ződött az V. Kodály-szeminárium. Az ország minden részéből ösz- szesereglett mintegy nyolcvan pedagógus számára igen hasznos tapasztalatokat nyújtottak a gya­korlati foglalkozások és az elő­adások, hangversenyek. A résztvevők maguk is „diá­kokká” váltak erre a két hétre, hisz éppen ez adja a nyári sze­mináriumok jellegét. A tizenöt— húsz fős csoportokban nagy fi­gyelmet igénylő munka folyt. Külön jelentőséget adott a tan­folyamnak, hogy az általános zenei képességeket, készségeket szinten tartó és fejlesztő foglal­kozásokon kívül az új tanterv és tankönyv ismertetése és beve­zetésének előkészítése is helyet kapott a kurzus célkitűzései kö­zött. A hagyományos szolfézs, módszertan, karvezetés és kórus­foglalkozások mellett újdonság volt az idén a furulya- és rit- mushangszer-oktatás bevezetése. Nagy sikert arattak a bemuta­tók és sokáig emlékezetesek ma­radnak a néptáncórák is. Bajára, a DÉGÁZ kiscsávolyi telepére naponta érkezik Szeged­ről a gázpalackokkal megrakott konténeres kamion, amely egy­szerre 864 db 11 literes gázpa­lackot tud szállítani. E szállító- eszköznek még külön előnye az is, hogy a rengeteg gázpalackot nem kézzel, hanem a kocsin le­vő darus szerkezettel emelik le és fel. A nyári időszakban nagy ke­letje van az úgynevezett turista­palacknak, amely fél, egy és két kilogrammos súlyban kapható. Ezekből a nyári időszakban na­ponta mintegy 150 db-ot cserél­nek. Különösen üzemi konyhák. A Kodály-szemináriumok ha­gyományainak megfelelően az idén is több hangverseny egé­szítette ki a tanfolyam program­ját. A Reményi János karnagy vezette miskolci gyermekkar nagysikerű nyitókoncertjén kívül még öt nyilvános hangverseny volt e két hét alatt. Legutóbb július 14-én került sor hangver­senyre, melynek vendégei Kőrös Csaba Zoltán és Némethy Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola most végzett hallgatói voltak. A Kodály-szeminárium utolsó estéjén (július 15-én) — szintén a hagyományoknak megfelelően — a résztvevők mutatták be tu­dásukat, hangulatos házihang­verseny keretében. Az ötletes, szellemes programból — mely­nek mindenki szereplője és kö­zönsége volt egyszerre — kiemel­kedett a kórus produkciója, s nagy sikert aratott az ütő- és népihangszeres csoport műsora. A koncert a Forr a világ című Kodály-kánon közös éneklésével zárult. H. A. étkezdék vásárolják, illetve cse­rélik a 22 és 33 kg-os palacko­kat. Bár igaz, hogy a nagy meny- nyiségű 11 kg-os palackot már nem kell a kocsiról le- és fel­rakni, az udvarról közvetlen vi­szik el a vásárlók, de még min­dig sok az olyan palack amit a raktárba be kell hordani, ami bi­zony még eléggé fárasztó fizikai munka. Érdemes lenne gondolkodni ezeknek a ki-be szállításoknak a gépesítéséről. Felvételünkön az üres palac­kokat elszállító konténeres ka­mion látható. Havonta 20 ezer gázpalack T HÉT VÉGI JEGYZET 1 Iszákos motor Különös jelenségre lettek figyelmesek a járó­kelők a Rio de Janeiró-i benzinállomásoknál. A gépkocsitulajdonosok nagy érdeklődéssel szagol­gatják a benzint, egyikük-másikuk szeme fel­csillan, másoké csalódottságot árul el. Az össznépi szimatolás okát abban kell keresni, hogy az energiaügyi minisztérium rendelkezése értelmében a város 700 kútja közül 200-ban alkoholt tesznek az üzemanyagba. A keverés nem rontja a minőséget, sőt növeli az öktán- számot, de ami a fő, hozzájárul a takarékosság­hoz. Brazília csökkenteni akarja az olaj- és az olajtermékek behozatalát, külföldi eladósodása ugyanis csillagászati számot ért el: 29 milliárd dollárt. Alkohol viszont bőven van, a kormány máris 15 millió zsák cukrot bocsátott a benzin­pótló alkoholgyártás rendelkezésére. Nagyralátó tervek láttak ezzel kapcsolatban napvilágot. Néhány év múlva az ország vala­mennyi benzinállomásán ilyen keveréket akar­nak árulni, mi több, a hivatalos gépkocsik szá­mára olyan motorokat szeretnének kifejleszteni, amelyek tiszta alkohollal dalolják végig az utat. Az ötlet jó (ugyan nem új), továbbfejlesztésre érdemes. Az oly sokszor elátkozott alkohol, az egészség aláásó ja, családok tönkretevője, új és nemes hivatást nyerhet, össznépi mozgalom in­dulhat (természetesen Brazíliában) ilyen jelszó­val: „Több alkoholt a hazának!’’ Milliók jelent­hetik majd, hogy lemondanak a pezsgőről, a gin­ről, a cseresznyepálinkáról, a vodkáról, a fröccs- röl. Hadd csökkenjen az olajimport. Igaz, az ilyen hazafias mozgalom is kitermelhet negatív társadalmi mellékjelenségeket, mint az a leg­több hasonló esetben történik. Lesz aki kérked­ve jelenti ki, hogy az ő kocsija csak eredeti skót whiskyvel jár, mások röstellkedve vallják be, hogy csak savanyú homoki üzemanyagra futja. További ötletem, amelyet 'díjmentesen bocsá­tók a brazil hatóságok rendelkezésére: hozzanak rendelkezést, amely szerint mindenkinek meg­határozott mennyiségű alkohol jár. Ha megissza, kevesebb jut a kocsiba. Ha viszont önmegtartóz­tatónak bizonyul, kettős haszna is származik eb­ből, egészségét óvja egy szenvedélytől, kocsija pedig fickósabbá válik. Tudom, sokaknál lelkiismereti válságot okoz majd az új helyzet, inni is szeretnének, autózni is. De választaniuk kell és ez a dilemma a tár­sadalomnak csak jót tesz. Ha megissza majd az üzemanyagot, gyalog, embertársaira ártalmat­lanul dülöngél végig az úton, ha pedig kocsijába önti, kénytelen lesz józanul a volán mögé ülni. Tatár Imre Forgalomkorlátozás a bajai hídon A bajai Duna-hídon szükséges­sé vált olyan mérések elvégzése, amelyeket csak forgalommentes időszakban lehet végrehajtani! Ezért 1977. július 23-án (szom­baton) hajnali 4 óra 00 perctől reggel 6 óra 25 percig és július 24-én (vasárnap ugyancsak 4 órától 6 óra 25 percig a hidat le­zárják a közúti és gyalogosforga­lom elől. A forgalom zavarmen­tes lebonyolítása érdekében az említett időszakban a mohácsi átkelőkomp 4 óra 20 perctől üze­mel. Mindemellett helyes, ha az utazóközönség a híd lezárásának időszakában a dunaföldvári Du- na-hidat veszi igénybe. A Sze­ged—Baja—Bátaszék közötti má­sodrendű főúton közlekedő, s a hídon áthaladni szándékozó, meg­különböztetett gépjárművek is csak sürgős esetben vehetik igénybe a hidat. A lezárás idő­szakában menetrend szerint köz­lekedő autóbuszjáratokkal kap­csolatban a Volán Vállalat kü­lön tájékoztatást ad ki. Tizenöt százalékkal több áru Az MSZMP Bajai Járási Bizottságának kezdeményezésére megvitatták a fogyasztási szövet­kezetek első félévi munkáját. A dávodi pártszékházban tartott ta­nácskozáson az igazgatósági el­nökök tájékoztatást adtak a ház­táji gazdaságok termelésének se­gítéséről, a szakcsoportok tevé­kenységéről, a felvásárlás alaku­lásáról. A fogyasztási szövetkeze­tek sokat tettek a termelés se­gítése érdekében. Ennek ered­ményeképp — valamint a kor­mány ösztönző intézkedéseinek hatására — az első félévben ja­vult a zöldségellátás. A fogyasz­tási szövetkezetek 15 százalékkal több árut vásároltak fel, mint az előző év hasonló időszakában. A Babfilm újabb díja A krakkói Ezüst Sárkány, a barcelonai, a teheráni, a miskol­ci fesztiválok díjai és a lausan- ne-i nagydíj után Foky Ottó „Babfilm” című alkotását a zsűri különdíjával jutalmazták a tudo­mányos-fantasztikus filmek na­pokban megrendezett XV. tri­eszti nemzetközi fesztiválján. Ez már a hatodik díj, amellyel az alkotócsoportot alig másfél év alatt kitüntették. (MTI) Egyetértek Zubor Judittal, a Petőfi Népe levelezőjével abban, hogy „a Kecskeméti Ifjúsági Parkban csak a szabad idejüket kellemesen és kulturáltan eltöl­teni' szándékozó lányok és fiúk érezhessék jól magukat’’. Kedves Judit! A Petőfi Népe július 14-i számában közzétett tapasztalatai azonban nemcsak túlzások, hanem bizonyíthatóan tévedések is. Vegyük sorra meg­állapításait! Az ottlevő fiatalok megjelené­se, viselkedése elriasztó. Kétes szándékú fiatalemberek sérteget­ték, molesztálták — irja. A „mai fiatalok” megjelenése, a kopott farmer és a hosszú haj divatja már lejárt téma. Tény azonban, hogy az egy hónapja megnyitott Ifjúsági Park fiataljai így öltöz­ve is gondozottak, ápoltak. A ki­vétel természetesen itt is megta­lálható, mint bármely más szó­rakozóhelyen. A mindig jelenle­vő rendezők, igazolványos önkén­tes rendőrök azonban eddig még egyszer sem kényszerültek meg­jelenése, viselkedése miatt bár­kit is eltávolítani. Azt hiszem, kedves Judit, ha odamegy egy rendezőhöz, akkor amikor egy-két fiú, egyedüllétét félremagyarázva, tolakodóan kez­dett viselkedni, megköszönték volna segítségét. Talán ezeket a fiúkat jobb belátásra bírtuk vol­na. S most azt is tudnánk, kit kell jobban szemmel tartani, akár be nem engedni a parkba. Kedvezőtlenül befolyásolja a hangulatot — írja a továbbiak­ban —, hogy a különböző felké­szültségű zenekarok eltérő stílus­ban játszanak. Ezt így kell, és csak igy lehet. Milyen volna az Ifjúsági Park műsora, ha min­den este csak azonos stílusban játszhatnának a zenekarok. És hogy a felkészültség egyiküknél jobb, a másikuknál gyengébb? Ez természetes. Mi is jónak tart­juk azt az országosan elfogadott irányelvet, hogy az ifjúsági par­kok adjanak fellépési lehetőséget a fiatal, még ismeretlen együtte­seknek is. Ezért hoztuk le példá­ul a budapesti 25. Színház fia­taljait egy Moliére-vígjátékkal. Az is igaz viszont, hogy ha egy helyi naptar 1S7T. július 17., nsirnsp Névnap: Elek Napkelte: 4 óra 04 perc Napnyugta: 19 óra 36 perc Holdkelte: 5 óra 18 perc Holdnyugta: 19 óra S0 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás vasárnap es­tig: kevés nappali felhőképző­dés, már csak egy-két helyen futó záporral. Mérsékelt, nap­közben időnként élénk változó irányú szél. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: 7— 12, legmagasabb nappali hőmér­séklet vasárnap: 21—25 fok kö­zött. A Balaton vizének hő­mérséklete Siófoknál szombaton 11 órakor 20 fok volt. (MTI) LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 28. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négytalálatos szelvénye 109 fogadónak volt, nyereményük egyenként 61 284 forint; három találatot 7437 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 449 forint; a kéttalálatos szelvények száma 231 181 darab, ezekre egyenként 18 forintot fizetnek. A nyeremények a nyereményil­leték levonása után értendők. A közölt adatok tájékoztató jellegű­ek. (MTI) — Négyszáztizenegyezer forint árbevétele lesz az év végére a kis­kunfélegyházi Lenin Termelőszö­vetkezet juhászatának a tervek szerint. A bárányok és a selejt anyák az első félévben 231 ezer forintot „hoztak”. A juhok nyírá­sából is szép összeg származik majd, anyánként 4,8—5 kilogramm gyapjúra számítanak. — Januárban állítottak munká­ba a bajai Finomposztó Vállalat­nál egy NDK gyártmányú számí­tógépet. A készáru- és az anyag- mozgatás jellemző adatait már a komputerrel dolgozzák fel, rövi­desen pedig a bérfelhasználás, a tervezés, termelésirányítás és a tevékenység elemzése is a számí­tógép feladata lesz. — Parkfenntartásra négymillió­négyszázezer, újabbak építésére pedig egymillió forintot költöttek tavaly Bács-Kiskun megye szék­helyén. Az ezzel kapcsolatos mun­kákat a Kecskeméti Városi Ta­nács Költségvetési Üzeme végezte. vagy akár pesti együttes nem jól mutatkozik be (éppen ilyen volt a maga által látott szombat esti együttes), több szerződést nem kap. Fordítva is igaz ez. A még Kecskeméten ismeretlen buda­pesti Victória együttes első fel­lépése alatt sorra jöttek hozzám a fiatalok: „ezeket sokszor tes­sék lehozni!” Kaptak is fellépé­sük után három újabb dátumot, július, augusztusra. És hogy milyen felkészültségű zenekarok lépnek fel a Parkban? Csak az országos hírűeket emlí­tem. Az M 7-es háromszor, a P. Mobil kétszer, a koncert muzsi­kájával külföldön is népszerű Mini együttes kétszer, a Vastaps együttes kétszer, s a legnépsze­rűbb discós: Keresztes Tibor (Cintula) kétszer. Jön a „Ki mit tud?’’-ból a Spirál. Kecskeméti együtteseink közül a színházból is jólismert Tranzit háromszor, a népszerű Propeller négyszer, a Dokk, a Glória, Panoptikum, a Reflektor kétszer-kétszer. Bajá­ról eljött a Fórum együttes. Kul­turáltan, szépen játszottak, és valamennyien nagyon hangosan, szinte „fülsiketítőén”. Én is há­lás lennék, ha kisebb hangerő­vel csinálnák ezt a zenét, de mit lehet tenni, ez a divat. Amíg a fiatalok így szeretik és így akar­ják, így is marad. Jobb, ha meg­értjük őket ebben is éppen úgy, mint megjelenésükben, mert ak­kor egyéb fontos kérdésekben jobban hallgatnak ránk. Többet ér ez, mintha csak szidjuk őket. Még volt egy kifogása. Nagyon szegényes a választék üdítő ital­ból, édességből — állítja. Vála­szul hadd sorolom fel, mi kapha­tó a büfében: Coca-cóla, három­féle márka. Sztárnarancs, Kerek­dombi, savanyú és Lux cukorka, csokoládés drazsé, Tv-keksz, len­gyel keksz, sajtosrúd, sósmogyo­ró, ropi, csokitorta, mogyoróstor­ta, mákosrétes, mákos linzer, al­másrétes, piskótatekercs, kolbá- szos és szalámis szendvics és a fősztár: a zsíros kenyér. Szeretettel várjuk újra az If­júsági Parkba. Vécsy György a Kecskeméti Ifjúsági Park igazgatója — Negyven fiatat kötő-hurkoló, valamint konfekciós szakmun­kás vette át a napokban ün­nepélyes keretek között bizonyít­ványát Kiskunhalason. A szak­munkásképző intézet oklevéllel, a kötöttárugyár — leendő munka­helyük — igazgatója pedig pénz­zel jutalmazta a most végzett if­júmunkásokat. — Felújítják a műemlék-jellegű mélykúti nagytemplom tetőzetét. A Bács-Kiskun megyei Tanács 120 ezer forinttal támogatja a mun­kálatokat. Az értékes építészeti emlékeket őrző épület egybefüggő horganylemez tetőt kap. — Bács-Kiskun megye az or­szág szövetkezeti könyvforgalmá­ból tizenkét százalékkal részese­dik, ami nagyon jó arány. A me­gye könyvforgalmának több mint felét szövetkezeti boltok bonyo­lítják le. — Az utóbbi négy év alatt a Bács megyei Állami Építőipari Vállalatnál felvett új párttagok több mint háromnegyede szocialis­ta brigádtag, jó néhányan pedig if­júsági brigádokban munkálkod­nak. Az új párttagok több mint fele harminc éven aluli, a KISZ- tagok 82,4 százalékának volt az egyik ajánlója a KISZ-taggyűlés. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI » KÖZPONT 11 órakor KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI NYÁRI TÁRLAT megnyitója Megnyitja: Lengyel Boldizsár, a Szolnok megyei Tanács Műve­lődési Osztályának helyettes vezetője. MOZI 1977. július 17. városi mozi: íél 4 órakor! INDIÁNK ALAND ONTARIÖBAN 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20%-kal felemelt helyárú! Az Ifjúsági bérletek nem érvényesekf Színes, magyarul beszélő román—francia—angol kalandfilm háromnegyed 6 órakor! SZANDAKAN 8 Csak 18 éven felülieknek! Szines japán film ÁRPÁD MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! INDIÁNKALAND ONTARIÖBAN 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20%-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesekl Színes, magyarul beszélő román—francia—angol kalandfilm MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor! HAGYMÁCSKA TÖRTÉNETE Szines szovjet rajzfilm-összeállftás Ifjúsági Park Mozi: (KTE-pálya területén) AKCIÓ AZ ELNÖK ELLEN 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, magyarul beszélő *- - amerikai film 1977. július 18. VÁROSI MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! INDIÁN KALAND ONTARIÖBAN 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20%-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesekt Színes, magyarul beszélő román—francia—angol kalandfílm ÁRPÁD MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! KARD ES KERESZT Szovjet film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! SANYI MANÓ ALMAFAJA Szines magyar rajzfilm-összeállítás STÜDIÖMOZI: (Városi mozi épületében) 8 órakor! Utoljára láthatják! A SZEMTANÚ Csak 16 éven felülieknek! 20%-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesekt Szines angol film s Ifjúsági Park Mozi: (KTE-pálya területén) PIKNIK A SASOK HEqYÉN Szovjet kalandfilm PETŐFI NÉPB A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Blzottságáaafe napilapja. } Főszerkesztő: ár. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgat* Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv la Terjeszti a Magyar Poet* Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dl): havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 219—99162 jelzöszámlár* Készült a Petőfi Nyomdába* ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út «. Telefon: 12-719 Igazgató: Ablaka Istváa Index: MIM ' hu issN 0191—ma CIKKÜNK NYOMÁN: Ismét az Ifjúsági Parkról Véget ért a Kodály-szeminárium

Next

/
Oldalképek
Tartalom