Petőfi Népe, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-10 / 135. szám

IDŐJÁRÁS Várható Időjárás ma estit: kevés felhő, meleg és túlnyomóan száraz IdS, a délutáni órákban néhány helyen zi­vatar. Általában gyenge, változó Irányú szél. A legalacsonyabb éjszakai hfimérséklet 11—IS, a legmagasabb nappali hőmérséklet it—II fok között. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kádár János hazaérkezett olaszországi látogatásáról PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évi. 135. szám Ára: 90 fillér 1977. június 10. péntek Kádár János, az MSZMP KB első titkára csütörtökön be­fejezte hivatalos római látogatását, mellyel Andreotti mi­niszterelnök meghívásának tett eleget. Utolsó napi program­jában Kádár János megtekintette a Szent Péter bazilikát, .majd találkozott VI. Pál pápával. Ezután sajtótájékoztatót tartott, majd pár órát Velencében töltött. A látogatás befe­jeztével Kádár János tegnap hazaérkezett Budapestre. Magyar küldöttség a Vatikánban A vatikáni látogatás délelőtt 9 órakor kezdődött. A gépkocsisor a svájci gárda színpompás sor­fala között hajtott be a főkapun. A Szent Péter bazilika megtekin­tése után végigkísérték a ven­déglátók a magyar küldöttséget a vatikáni múzeum egy részén, a Rafaello-termeken, s innen mentek át a pápai palotába, ahol Kádár János — Púja Frigyes külügyminiszter társaságában — Napirenden a munkahelyi művelődés a megyei tanács közművelődési bizottságának ülésén Tegnap ülést tartott Kecskeméten a megyei tanács köz- művelődési bizottsága. A megbeszélésen a munkahelyi köz- művelődés kérdéseit vitatták meg két üzem; a LAMP ART Zománcipari Művek és a Fémmunkás Vállalat kecskeméti gyárának írásbeli beszámolója alapján. A ZIM kecsikeméti üzemében ezerkétszázan dolgoznak, többsé­gükben férfiak. Háromszázan a városkörnyéki településekről jár­nak be naponta, és ugyancsak kedvezőtlen jelenség az, hogy hi­ányzik a nyolc általános iskolai végzettsége ötszáz munkásnak. A kétlakiság és a tapasztalt jelen­tős műveltségbeU különbségek határozzák meg az üzem közmű­velődési gondjait és feladatait. A beszámoló jelentés szerint a vállalatnál nagy hangsúlyt kapa politikai és világnézeti nevelés ügye. Az évek során egyre nö­vekvő számú szocialista brigád­tagságra alapozott szakszervezeti tömegpolitikai oktatásba több mint hétszázan kapcsolódnak be évente, és jelentős a pártoktatás tanfolyamain és a marxista—le­ninista középiskola és egyetem évfolyamain tanulók száma is. Az általános és szakmai mű­veltség növelésére évről évre ki­helyezett általános iskolai osztá­lyokat indítanak, igyekeznek mi­nél több szakmunkástanulót a gyárhoz „kötni”, s megszervezték a dolgozók szakmai továbbképzé­seit. A helyi könyvtár szépen gyarapszik, rendszeresek az isme­retterjesztő előadások és a külön­böző szellemi vetélkedők. Az évi 500 millió forintos ter­melésű Fémmunkás Vállalat kecs­keméti .gyára a város egyik nagy, több mint 1500 dolgozót foglal­koztató üzeme. A tavaly befeje­ződött korszerűsítés következté­ben létrejött technológiai adott­ságok kihasználását azonban — és ez miás vállalatoknál is kimu­tatható —, fékezi az egyes mun­kásrétegek viszonylagos szak- képzetlenségie. A ZIM üzeméhez hasonlóan itt is minden negye­dik dolgozó bejáró, és háromszá­zuknak nincs meg az. általános iskolai végzettsége. A termelés színvonalának a munkásság kép­zettségével való közvetlen össze­függését jól érzi a vállalat veze­tősége, és ez a felismerés hatá­rozza meg közművelődési felada­taikat. Tervszerűen ösztönzik a dol­gozók politikai ismereteinek bő­vítését, tanulását és a szakmai továbbképzést. A vállalat beis­kolázási tervének célkitűzése, hogy 1980-ig minen 30 éven alu­li dolgozó szerezze meg az alap- műveltséget, vagy iratkozzon be az iskolába. Ehhez nem csekély támogatást nyújtanak; az érde­keltek térítés nélkül topnak tan­könyveket, muntoidőkedvez- ményben és az iskola befejezé­sekor pénzjutalomban és órabér­emelésben részesülnek. Az üzem közművelődési életé­nek fellendítésére függetlenített szakembert alkalmaztak, támo­gatják az olvasómozgalom ügyét, a klub-életet és a szerveződő te­vékeny művészeti csoportokat. A közművelődési bizottság ülé­sét dr. Major Imre, a megyei ta­nács elnökhelyettese vezette. A tanácskozáson, amelyen résztvett dr. Kormos Sándor, az Országos Közművelődési Tanács titkára, az érintett vállalatok több vezetője és a Kulturális Minisztérium munkatársa is, érdekes és tartal­mas eszmecsere bontákozott ki. A hozzászólók alaposnak és át­fogónak értékelték az üzemek beszámolóit, amelyek több általá­nos érvényű tapasztalatot, prob­lémát is megfogalmaztak. A bi­zottság tagjai által felvetett ha­tározati javaslatok éppen ezekre épültek. Megfogalmazódott az az igény, hogy a megyei közművelődési in­tézmények dolgozzák ki az ingá­zó dolgozók és a munkásszállá­sok kulturális ellátását. Hasznos lehet egyben az is, ha a válla­latok jobban építenek a városi művelődési házak adottságaira. A felszólalók fontos feladatnak je­lölték meg a műszaki értelmiség hatékonyabb bevonását a kultu­rális tevékenységbe és hiányol­ták a munkahelyi közművelődési aktivisták továbbképzési lehető­ségeit. P. M. Szabadban és üvegházban Borsószedés A jánoshalmi Petőfi Termelő­szövetkezet négy hektáron ter­meszt étkezési borsót. A vártnál jóval magasabb a termés, ami el­sősorban a gondos agrotechniká­nak köszönhető. Megközelítőleg négyszáz mázsa termésre számí­tanak az eddigi szedési eredmé­nyek alapján. Mivel friss fo­gyasztásra szállítják, a szedés kézzel történik. A szövetkezet tagjainak segítenek a nyári szü­neten levő diákok, s bevonták a borsószüretbe a nyugdíjasokat is. Kilómként 1,20 Ft-t fizet a szövetkezet a szedésért. A megyei ZÖLDÉRT közvetítésével Buda­pestre és Miskolcra küldtek ed­dig a közkedvelt cikkből. Előre­láthatólag a héten az összes ter­mést elszállítják. (Tóth Sándor felvétele) Paprikapalánták Csaknem 12 ezer négyzetméter fólia alatti terü­leten neveltek palántát a dunaszentbenedeki Űj Hajnal Termelőszövetkezetben. Legnagyobbrészt paprikaféléket, valamint paradicsomot. A szeremlei Dunagyöngye Tsz. részére 600 négyzetméteren ce- cei paprikapalántákat állítottak elő. Fűszer- és cse- resznyepaprika-palántákat a Mezőgazdasági Kísér­leti Intézet, valamint a Kalocsa-vidéki Fűszerpap­rika- és Konzervipari Vállalat részére 3—3 ezer hektáron nevelték. A vállalat ezeket a palántákat adta el több környékbeli gazdaságnak, valamint a kistermelőknek. A dunaszentbenedeki termelőszövetkezet a palán­ták felét saját földjein ültette el, valamint jutótt a tagok háztáji tábláira is. A szövetkezetiek ebben az esztendőben a tavalyinál nagyobb területen ter­mesztik a fűszernövényt. A tagok 40 hektáron, a közös gazdaságban pedig 77 hektáron termesztik a fűszerpaprikát. • Több százezer paprikapalántát tettek ládába a szövetkezet dolgozói és küldték el a megrendelők­nek. (Pásztor Zoltán felvétele.) találkozott VI. Pál pápával. A találkozóra a könyvtárszobában került sor, a külföldi államfér­fiakkal való megbeszélések szín­helyén. A pápa Agostino Casa- roli érsek, az egyházi közügyek tanácsának titkára társaságában fogadta a vendéget. A megbeszé­lés egy órán át tartott. A megbeszélésen időszerű nem­zetközi kérdésekről, a magyar ál­lam és a katolikus egyház viszo­nyáról, valamint a Magyar Nép- köztársaság és a Vatikán kap­csolatairól folytattak eszmecserét. A találkozót követően bemutat­ták a pápának Kádár János kí­séretének tagjait. Ezután VI. Pál beszédet mondott a jelenlevő ma­gyar személyiségek előtt. ,Az ön mai látogatása minden, kétséget kizárólag egyedülálló és különlegesen fontos esemény, amely szinte befejező mozzanatát jelenti egy lassú, de szakadatlan folyamatnak. E folyamat során, a legutóbbi 14 esztendőben a szentszék és a Magyar Népköz- társaság lépésről lépésre közele­dett egymáshoz, maga mögött hagyva a feszültségek és elkülö­nülés korszakát, amelynek vissz­hangja még ma sem halt el tel­jesen. Ez a találkozó komolyan elgondolkodtat bennünket: gon­dolataink a jelenlevőkhöz kap­csolódnak, egyrészt azokhoz, akik a szentszék részéről magukévá tették és előbbre vitték a közele­dés ügyét — tisztelt emlékezetű elődünk, XXIII. János pápa nyo­mán, aki földi élete alkonyán (Folytatás a 2. oldalon.) • Kádár János a Magyar Népköztársaság római nagykövetségén ta­lálkozott es megbeszéléseket folytatott Luigi Longóval, az OKP el­nökével és Enrico Berlinguerrrl, a párt főtitkárával. Képünkön: a magyar és az olasz pártvezetők tárgyalás közben. (TéLEFOTD — AP - MTI — KS) • Kádár Jánost csütörtökön a Vatikánban fogadta VI. Pál pápa. Képünkön: Kádár János és a katolikus egyház feje. Június 19-én nyitnak az építőtáborok Június 19-én 37 építőtábor nyitja meg kapuit, de az elő­készületekkel már mind az 53 táborhelyen végeztek. Ezen a nyáron összesen 236 turnusban 39 700 középiskolást várnak a mezőgazdaságba, az építőiparba, a konzerviparba a sürgető feladatok elvégzésének meggyorsítására. Mint a KISZ KB építőtáborok bizottságán elmondták, a márci­us végi — április eleji mostoha időjárás okozta fagykárok miatt az utóbbi hetékben mintegy 2000 fiatalt kellett „átcsoportosítani” más területekre, elsősorban a gyümölcstermesztő gazdaságok mondtak vissza építőtáborozási igényeket, ám munkaatolmak- ban továbbra sincs hiány. A gyümölcsösökből zöldségszedési munkákra irányították át a fiata­lok egy részét, például a ceglédi Magyar—Szovjet Tsz-be, illetve Kiskunlacházára, gyümölcs- és paprikaszedésre. Az önkéntes munka idei tervé­ben fontos helyet foglal el a me­zőgazdaság más forrásból meg nem oldható idénymunkáinak elvégzése. Sdk • termelőszövetke­zetbe várnak ügyes kezű fiatalo­kat. Szervezik a visegrádi vár rekonstrukciós munkáinak meg­gyorsítására is a fiatalok négy­turnusos építőtáborát Jelentős vállalkozás lesz több KlSZ-épít- kezésen, illetve védnökségen az építőtáborok munkája. Kazinc­barcikán az épülő PVC—III. gyár KISZ-védnökségi munkáiba mintegy 1500 szakmunkástanulót kapcsolnak be. Számukra az ott végzett munka egyúttal szakmai gyakorlat lesz. A paksi atomerő­mű KISZ-építkezésén mintegy félezer vállalkozó kedvű fiatalt mozgósítanak a földmunkák végzésének meggyorsítására. Szakmunkástanulók és gimna­zisták vállvetve serénykednek majd Békés városában az ifjúsá­gi üdülő építkezésén. Pécsett és Szolnokon kollégiumok és iskolák létesülnek, ezek munkálataiba is többszáz fiatalt vonnak be. A különböző megyékből étkező fia­talok egy része budapesti lakóte­lepi építkezéseiken lát el feladato­kat. Az Idén bővítették a szakosí­tott táborokat, az egyetemisták vezette középiskolai építőtáboro­kat. A résztvevők szabadidejé­ben főiskolások és egyetemisták tartanak itt színvonalas politikai előadásokat. A pedagógusképző intézetek fiataljai a középiskolá­sok világnézetét formáló politikai programokat szerveznek. A munkás szülők építőtáborban te­vékenykedő középiskolás gyerme­keinek ezúttal a Semmelweis Or­vostudományi Egyetem KISZ-esei tartanak egyetemi előkészítő tan­folyamot. Valamennyi táborhelyen bőví­tették a sportolási lehetőségeket, a felszerelések tárát. Ily' módon mindenütt lehetőség van arra, hogy az „Edzett ifjúságért” moz­galom tábori tízpróba követelmé­nyeit teljesítsék a fiatalok. Bősé­ges kulturális, művészeti program is várja a táborlakókat. Ezúttal a Nagy Októberi Szocialista For­radalom közelgő 60. évfordulója, a KISZ zászlóbontásának, vala­mint az építőtáborozás megindu­lásának 20. évfordulója, továbbá Ady Endre születésének 100. év­fordulója határozza meg a poli­tikai, kulturális programok témá­ját. Kereskedelmi ellátás a nyár küszöbén A nyár az üdülések, utazások, az idegenforgalom idénye. Ilyenkor a több mozgás, az ország más tájaira történő láto­gatás, a kempingezés, a kirándulás a kereskedelemnek is fel­adják a leckét. Vajon megyénk kereskedelme hogyan készült fel, boltjaink miből mekkora kínálatot tudnak nyújtani a közelről-távolból érkező vásárlóknak? Mint arról a megyei tanács vb kereskedelmi osztályának áru­forgalmi csoportján tájékoztat­tak, általánosságban a félév hát­ralevő részében, sőt a harmadik évnegyedben is kiegyensúlyozott ellátásra lehet számítani. Ami az élelmiszereket illeti, a húsok és húskészítmények kínálata mond­hatni maradéktalan. Aránylag kielégítő az ellátás — néhány kivételtől eltekintve — belsősé­gekből is. A zöldség-gyümölcs- felhozatal jócskán meghaladja a tavaly ilyenkorit, s az árak is mérsékeltebbek. Várhatóan a nyár folyamán is hasonló lesz a helyzet. A második, harmadik negyed­év sörellátása néhány százalék­kal meghaladta az elmúlt év hasonló időszakának szintjét, ör­vendetes, hogy üdítő italokból ennél is jóval nagyobb mennyi­ség kerülhet a fogyasztókhoz, és csaknem korlátlan kínálatról be­szélhetünk. Ezekből a kereskede­lem fokozott gonddal és figye­lemmel végzi a „terítést” az üdü­lőhelyeken, ahol egyébként a tavalyi nyárhoz képest több lesz az elárusítóhely is. így pél­dául a solti ÁFÉSZ a Szelidi-tó mellett egy évek óta kihaszná­latlan csárdát hozott rendbe, s állít most üzembe. Mondtuk már, hogy sörből nagyobb, üdítő italokból még bőségesebb a kí­nálat. A borokkal kapcsolatban azonban meg kell említeni, hogy az olcsóbb fajták továbbra is hiánycikknek számítanak. Az eddig említettekből követ­kezik, hogy a vendéglátó üzle­tekben sem lesz hiány a válasz­tékban, s jó előre felkészültek mind a hazai turisták, mind az idegenforgalom befogadására. Eltérőbb képet mutat a ruhá­zati kereskedelem kínálata a nyáron keresett és a strandcik­kekből. Pólóingből például, szemben a múlt nyárral, jóval többől válogathatnak a vevők, s lesz elegendő kempingnadrág is. Ugyanez már nem mondható el az importból származó fürdőru­hákról. Hiányoznak a strandjel- legű frottirruhák, köntösök, és általában kevés a női sortnad­rág. A nyári férfi ingekre nincs mennyiségi panasz, de nem ki­elégítő belőlük a választék. Hiánycikknek számít a strandpa­pucs, amelyből jóformán csupán gyermekméretűek kaphatók. Nincs elegendő horgászati cikk a boltok jó részében. Ugyanak­kor örvendetesen bőséges a kemping- és strandcikkek — sát­rak, bútorok, élelmiszertárolók, főzők, úszóövek, gumimatracok és játékok, labdák — választéka. Fotó-optikai cikkekből is meg­felelő ellátást ígér a kereskede­lem. így fényképezőgépekből, amelyek egyébként június 16-ig kedvezményes áron vásárolhatók. J. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom