Petőfi Népe, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

6 • PETŐFI NÉPE 0 1977. május 1. „Nem az iskolának, az életnek tanulunk ..." E közkeletű pedagógiai mottó általános igazságot fogalmaz meg. Ám, hogy mi az, amit az „Életben” leginkább hasznosíthat­nak a fiatalok, arról megoszlanak a vélemények ... Az iskolában a pedagógusok oktatnak és nevelnek, s a tanterv szerint közvetítik a tudásanyagot. A nevelés ügye viszont bonyo­lultabb, már csak azért is, mert a fiatal személyiségek formálása nem egyszerű folyamat, hanem sok-sok emberi, társadalmi ráha­tásként alakul ki. désére történik. Végeredményben a mezőgazdaság gépesítése is eb­ben az irányban hat. — A tanműhely beindítása mellesleg még egy haszonnal járt, az iskola régi mezőgazdasági földterületét átadtuk a nevelő- otthonnak használatra, s az ott lakó gyerekek nagy lelkesedéssel dolgoznak rajta — fűzte hozzá az igazgató. — Megismerik, meg­szeretik; a munkát, és — ez sem elhanyagolható szempont —, hasz­nosan besegítenek az intézmény zöldségszükségletének előteremté­sébe. Kívülállók el sem képzelhe­tik, milyen sok pedagógiai hasz­not tartogat egy olyan étkezés, amikor „saját” termékeiket fo­gyasztják a gyerekek. • Bartucz István az egyik kompresszornál. A felsőszentiváni mezőgazdasági gyakorlati foglalkozások hasznos­sága a községi tanulók esetében is elgondolkodásra késztetett: a bejáró diákok többsége szintén ipari pályát választ. A kötelezően oktatott kertészeti alapismerete­ket a gyerekek már otthon elsajá­títják, hiszen a családok mind­egyike kertes házban lakik, ahol hagyományos a gyümölcsfák gon­dozása, a zöldségtermesztés. Ezért is tűnt hasznosabbnak a tanulók ipari jellegű gyakorlati ismere­tekkel való megismertetése. — Az iskolában két éve tér­tünk át az ipari gyakorlati okta­tásra, a jelenlegi ötödik-hatodiko­sok már nem mezőgazdasági po­litechnikát tanulnak — folytatta Pataricza Máté. — A feltételek legfontosabbikát, az udvarban fel­épített könnyűszerkezetes műhelyt a mélykúti ipari szövetkezettől kaptuk. A 100 négyzetméteres he­lyiség alkalmas a szerelőpadok, a gépegységek felállítására. A szük­séges berendezést saját erőből be­szereztük. Jövőre harmadik alka­lommal kérvényezzük már, hogy a „szabályoktól” eltérően az új ötödikesek ismét ipari képzés­ben részesülhessenek. Ez a szülők ■és a diákok osztatlan megelége­• A kerékpár „nagyjavítása" is alapos kézügyességet igényel. helybeli termelőszövetkezettel kö­tött szerződés alapján a munká­ért kapott ellenérték fele az osz­tályok tavaszi szünetben rende­zett kirándulásainak költségeit fedezi. A hiányzó hányad a szö­vetkezet által vásárolni kívánt autóbusz beszerzéséhez való isko­lai hozzájárulás; a gazdaság en­nek fejében vállalta, hogy évről évre az intézmény valamennyi felső tagozatos tanulócsoportját országjáró kirándulásra viszi az autóbuszon. — így hosszú távú, négyéves országjáró programot állíthatunk össze a tanulóinknak — tájékoz­tatott az igazgató. — A fiatalab­bak a község környékével, a me­gyével, a hetedik-nyolcadikosok pedig az ország távolabbi tájegy­ségeinek nevezetességeivel, ismer­kednek meg. — Azt már mondanom sem kell talán — mondta végezetül —, hogy a gyerekek nagyon sze­retik az eseményekben gazdag őszi munkát. A közös szüret ha­gyományai régiek. Ugyancsak ha­gyományossá vált a diákok nyári szüneti kukoricacímerezése. Az is­kolaihoz hasonló szervezettségű munkacsoportokban szegődnek el a szövetkezethez, és tizenöt—húsz napot dolgoznak. Még a gimnázi­umba, szakmunkásképző intézetbe járók is visszatérnek a nyári munkák alkalmával. De miért is ne tennék? Hiszen húsz nap alatt szép összeget tudnak keresni, és ami a leglényegesebb, egymásra utáltán, közös munkával, azzal a tevékenységgel, amire az életben a legnagyobb szükségük lesz. Ez az a cél, amelynek megvalósításán az iskolában is fáradozunk ... Pavlovits Miklós A tágas ebédlőben kék alapon, fehér be­tűkkel a jelszó: „Munkaminőség = Ember­minőség”. E két fogalom egyenlőségi jellel való összekapcsolása elgondolkoztató. Hiszen ha azok, akik a félegyházi 60&. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóotthonában — a négyágyas szobákban, s a klubterem­ben, könyvtárban — készülhetnek fel napi feladataik elvégzésére, ilyen szavakat írnak ki önmaguknak figyelmeztetésül, akkor ez nagyszerű! Ebből kiindulva beszélgetünk öt harmadikos, végzős tanulóval. Papp Béla építőipari gépszerelő (a tánccsoport vezető­je), Bartucz István (ugyancsak gépszerelő, a diáktanács titkára), B. Vincze Mihály vil­lanyszerelő (a szenvedélyes barkácsoló), Kiss János kőműves (a kertészkedés szerelmese) és Seres István autószerelő (a KlSZ-alap- szervezet titkára) mondja el e rögtönzött „kerekasztal-beszélgetésen” véleményét. 0 Seres István a kedvelt szakmai lapját olvassa. • Papp Béla a vontatón „bütyköl” valamit. Felsőszentivánon, a községi ál­talános iskolában ezekről a kér­désekről beszélgettünk Pataricza Máté igazgatóval. Elmondta, hogy véleménye szerint a tanintézetek politechnikai foglalkozásai önma­gukban kevésnek bizonyulnak a munkára nevelés összetett felada­tainak megvalósítására. A gya­korlati foglalkozásokon a fiatalok bizonyos kész­ségeket elsajá­títanak, megis­mernek szak­mai fogásokat, de a pedagógiai cél ennél több: sikerélményt adni. Ezért rendkívül fon­tos hogy a tan­intézetekben ne formálisnak tekintsék a po­litechnikai ok­tatás kötele­zettségét, ha­nem építsék be a pedagógiai rendszer egé­szébe. A felsőszent­iváni iskolában egyébként a munkára neve­lés kérdése kü­lönös fontosságot kapott. A köz­ség nevelőotthonában élő és a tanintézetbe bejáró gyerekek kö­zötti ellentmondásos helyzet élezte ki a problémát. Amíg a községiek csak-csak besegítenek otthon a családi háztartási felada­tok ellátásában, a ház körüli ten­nivalókba, a nevelőotthoni fiata­lok számára mindez teljesen hiányzik. Egyszerűen nincs alkal­muk rá, hogy hasznos munkával töltsék szabad idejük egy részét. A munkára nevelés másik fon­tos, nagy területe Felsőszentivá- non a hagyományos közös szüret. Mint az ország valamennyi isko­lájában, itt is tíz napot dolgoz­nak a diákok minden ősszel. A 0 A könnyűszerkezetes műhelycsarnok a felsö- szentiváni általános iskola udvarán. — A gond nagyon is érezhe­tően jelentkezett — magyarázta az igazgató. — A mindennapi gyakorlat vetette fel á kérdést: hogyan képesek majd a munka­helyek emberi környezetéhez al­kalmazkodni azok a gyerekek, akiknek ismeretlen érzés a közös tevékenység öröme. A nevelőott­honi tanulók túlnyomó többsége a nyolcadik osztály elvégzése után .szakmunkásképző intézetekbe je­lentkezik s a bizonyítvány meg­szerzését követően gyárakban, üzemekben kezd dolgozni... Be­illeszkedésüket viszont nem tudja elősegíteni az iskola. Ráadásul, az ipari környezet igen különbözik a mezőgazdaságitól, attól, amit itt nálunk, a gyakorlati foglalkozáso­kon tapasztalnak a tanulók. Isko­lánkban ugyanis, mint a községi tanintézmények mindegyikében, eredetileg mezőgazdasági politech­nikai gyakorlatot szerveztünk. De mindinkább kérdésessé vált ennek valóságos, pedagógiai célszerűsé­ge. . . — Talán közhelynek tűnik a kérdés mégsem kerülöm meg: na­gyon meg kell küzdeni azért, hogy majdan értékes és megbe­csült szakmunkás lehessen vala­ki? B. Vincze Mihály: — Nem ép­pen könnyű; de meg lehet csi­nálni. Szerintem az a fontos, hogy mindenki kezdettől • fogva rendszeresen tanuljon, s gyakorol­jon a munkahelyen. Megmondom őszintén: ha újrakezdeném, job­ban, elmélyültebben tanulnék. Ma már ezt tisztán látom, nem úgy, mint néhány évvel ezelőtt. Rájöttem, hogy az iskolapadban éppen úgy, mint bárhol az élet­ben, mindig árt a közömbösség. Bartucz István: — Az a baj még, hogy a tanulók nem egy­formán kedvelik a tantárgyakat. Némelyiket egyáltalán nem sze­retik. Ez visszaüt később. Hiszen a lemaradásokat nagyon nehéz pótolni. Kiss János: — Van olyan aka­dálya is az eredményes tanulás­nak, ami elsősorban nem rajtunk múlik. Az például, hogy harma­dikban a munkahelyeken túlzot­tan a termelésre szorítanak min­ket; míg az iskolában a jobb ta­nulást szorgalmazzák. A kettőnek egyforma súllyal kellene szere­pelnie. A vállalati vezetőinket anyagilag is érinti a teljesítmé­nyünk, ezért erőltetik a termelést. Ez pedig sokszor akadályozza az alaposabb tanulást. Ahhoz időn­ként meg kellene állni, megbe­szélni a felvetődő problémákat. Papp Béla: — Rendszeresen össze kellene dolgozni vezető­nek és tanulónak, öregnek és fia­talnak. Több megértésre, türelem­re lenne szükség. Kiss János: — Igen, mert az öreg szakmunkásnak nagy gya­korlata és sok tapasztalata van; a fiatalokban meg több a lelkese­dés. Nem úgy gondolom, hogy az idősebbek nem lelkesek. Ha be­csületes munkás valaki, még ak­kor is lehet tekintélye, ha nem tudja úgy az elméleti dolgokat. Mi megértjük, hogy az ő idejük­ben másként tanítottak. , — Sokszor támad vita a fiata­lok és régi munkások között? Előfordul, hogy hiányzik a meg­értés, a kölcsönös bizalom? Bartucz István: — Van elégszer vita. De egyet meg kell monda­ni. Azt, hogy a vitát mindig csakis a gyakorlat döntheti el. Az élet. Az, hogy ki hogyan végzi a dolgát, milyen minőségű munka kerül ki a keze alól. Enélkül semmiféle vita nem ér semmit. A megértés és összedolgozás: per­sze fontos. Enélkül nem megy. Ha mondjuk, be kell állítani egy új gépet, alkalom nyílik egymás előtt a bizonyításra. Seres István: — Hogy ez így le­hessen, az is szükséges, hogy le­hetőleg mindannyian sokkal töb­bet tudjunk, mint amit a napi munkánk megkövetel. Hiszen ta­lálkozhatunk — különösen majd a későbbi években — sokszor olyan feladatokkal, amilyenekre nem is számítottunk addig. Ha az ilyeneket jól végre tudjuk hajta­ni, akkor lesz igazán becsületünk. ,,Az élet követeli a tanulást — Eddig a szakmai tudás szük­ségességéről volt szó. Ám ez bár­milyen nagyszerű legyen is, ön­magában nem elég. A fejlett vi­lágnézet, a megfelelő politikai is­meret és az általános műveltség is fontos. Seres István: — Én azt mon­danám, hogy tanuljon csak min­denki, akinek alkalma van rá. Márpedig ez mostanában igazán van. Hozzátenném, hogy nemcsak az iskolában; anélkül is lehet ta­nulni. Például nyelveket a TIT- \jen, vagy ilyesmit. És bárki jár­hat könyvtárba; ma már a mun­kásoknak is ott a helyük. Papp Béla: — Jó dolog, ha a szakmunkás-bizonyítvány kézhez­vétele után sem marad abba a tanulás. Mert hisz, ha mondjuk művezető vagy más vezető be­osztású lesz majd valakiből, ma­gasabb iskolával nagyobb tekin­télye lehet. Bartucz István: — Én is sze­retnék érettségizni. Nem azért, mintha utána nem akarnék majd a szakmában dolgozni. Hanem, hogy műveltebb lehessek. Az élet követeli a tanulást, a magasabb iskolát. Kellemetlen, amikor egy ember meg sem tud szólalni a vitákban, mert az ismeretei hiá­nyosak. Rossz érzés az ilyesmi. B. Vincze Mihály: — Nekem is meglesz majd az érettségim; 0 Kiss János a vakolókanállal. szinte biztos, s az osztályunk fele legalább ezt akarja. Papp Béla: — Az se baj, ha utána nem keresünk többet. Sze­rintem elsősorban senki nem azért csinálja, hanem a nagyobb tudás miatt. ,,A szakmában gyönyörködni kell” — Igen fontos a fentiekkel ösz- szefüggésben a hivatás, a szakma szeretete. Mit gondolnak erről? B. Vincze Mihály: — El sem tudom képzelni a munkát anél­kül. hogy ne szeressem azt. ,yo- gyan is lehetne jól dolgoznl’ r^nd- szeresen, ha tehernek érezné aü'’ ember? Előbb-utóbb ez kiderülne. Nekünk ezekben az években kell olyanná formálódnunk, amilyen­nek lenni szeretnénk, egész éle­tünkben. Aki megszokja a fegyel­mezett, becsületes munkát, az so­hasem lesz rongy ember. Bartucz István: — Ha valamit megcsinálunk, és remekül sike­rül, olyankor elégedettek va­gyunk. Azt is lehet tapasztalni, hogy segítenek egymásnak az em­berek egy-egy olyan esetben, amikor valaki elakad a munká­ban. Kiss János: — Erről van szó. Fontos, hogy akik együtt dolgoz­nak, mondjuk egy brigád tagjai, azok közt összhang legyen. Hogy egyformán törekedjenek. Ha rá­• B. Vincze Mihály tanyavilla- mositásl munkán. (Tóth Sándor levételei.) döbben mindenki, hogy szégyen a csúnya, rossz munka, akkor másképp lesz. Seres István: — Az én szak­mámból mondok egy példát. Ha nagyon lerobbant, rozoga kocsit hoznak elénk, ne féljünk tőle. Akarni kell, s úgy nekikezdeni, biztosan sikerül jól megjavítani. Ha ilyenkor nem riaszt el ben­nünket a sok akadály, elégedettek lehetünk majd. B. Vincze Mihály: — Nincs szebb dolog annál, mint amikor mondjuk egy óvoda elkészítése­dkor . feszültséget kapcsolunk az .jú'iéWOKörre. I : sikerült-e minden? Ha igen, megvan az öröm. És azt gondol­juk, hogy nem dolgoztunk hiába. Epilógus: öt fiatalember egy iskolából, öten azok közül, akik néhány hé­ten belül bizonyára kézhez kap­ják a szakmunkás-bizonyítványt. A legutóbbi három esztendőben tanultakról való számvetés nyil­ván sikerül nekik. Mi már má­sért „szurkolunk” értük. Azért, hogy a következő esztendők, évti­zedek ezerféle ' apróbb-nagyobb „vizsgáin” is képesek legyenek, helytállni. Hiszünk bennük. Varga Mihály VAS-ÉLET Kevés már a patkóin! való ló, kesereg Varga István, három fu­varos van csak Jászszentlászlón. Régen több munka -rövidítette a napokat. Régen, mondja Varga István, nyolcvanharmadik évé­ben, amikor ötvenkilencedik esz­tendeje izzítja a vasat. Dolgozni jó, mert kell az embernek, hogy hasznosat tegyen. Hát nem fur­csa? Fia, István, aki szintén ko­vácsnak tanult, már nyugdíjas ... Varga István műhelyében napon­ta izzik a vas -*■ az anyag, ami az idős mesternek több mint munka — maga az élet. (Pásztor Zoltán képriportja) Töprengések a „rajt” előtt kell kezdeni

Next

/
Oldalképek
Tartalom