Petőfi Népe, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-07 / 106. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1977. májul 7. SZÁZEZER FORINT KÖZMŰVELŐDÉSRE Nemzetközi munkamegosztás és magnógyártás Kecskeméten Interjú Rudasi Károly gyárigazgatóval / Karnyújtásnyira tőlem féltucatnyi külön­féle magnetofonkészülék hever, s én mégis hagyományos módon, papírra rögzítem az el­hangzottakat. Nem az a helyzet magyarázata, hogy irtózom a technikától, hanem az, hogy Rudasi Károly igazgatónál vendégeskedem, a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti magnetofon gyáregységében. Az említett magnók a termelés reprezentálására szolgál­nak, ha érdeklődő érkezik. A gyárigazgató* val a közhasználatú magnetofonok hirös vá­rosbeli — s ami ezzel megegyezik: hazai — gyártásáról beszélgetünk. Szóba 'hozom, hogy kazettás magnetofonok esetében miért elé­gedtek meg csupán az MK eny- nyi és ennyi elnevezéssel. A ré­gi orsós készülékeket még olyan jó hangzású nevekre keresztelték, mint Mambó, Calypso. Megtu­dom aztán Rudasi Károlytól, hogy a jövőben születő, új típusú magnetofonokat ismét jó csen­gésű fantázianévvel nevezik majd el. — Ezek szerint új típusok ki­bocsátását tervezik? — A tervidőszak végéig mind­egyik készüléktípust újjal, a kor­szerűség változó követelményeit jobban kielégítővel váltjuk fel. Ez a folyamat már az idén meg­kezdődött, gyártjuk az MK—27 típusú új, tetszetős külsejű, hor­dozható magnetofont. Ezt a ter­mékünket egyelőre NDK-beli megrendelőnek szállítjuk, de még az idén kerül belőle hazai for­galomba is. Jövőre új sztereó- készülék kibocsátásával folytat­juk a típusok váltását. — Milyen stratégiát dolgoztak ki a magnetofongyártás fejlesz- téséhez-növeléséhez az V. ötéves tervidőszakra? — Fokozottabban igyekszünk kihasználni a nemzetközi munka- megosztás kínálta előnyöket, sze­relvények, alkatrészek világszín­vonalú gyártásával, ennek növe­lésével, ugyanakkor a mennyiség szinten tartása mellett tovább fej­lesztjük a komplett magnetofonok készítését. Tehát a termelést mennyiségi­leg a szerelvénygyártás fokozá­sával növeljük. Az előző terv­időszakban megteremtettük a közhasználatú magnetofonfejek nagy sorozatú készítésének félté teleit. A saját szükségletünk ki elégítése mellett önálló export cikként is megkezdtük az érté kesítését ennek a gyártmánynak Felkészültünk speciális rendel tetésű, többcsatornás magneto fonfejek előállítására Is. és az öt éves tervben megkezdjük a nagy sorozatú gyártást. Ezt az alkat­részt nem a kecskeméti, hanem a vállalat budapesti gyára építi be a maga légikikötőkben, nagy forgalmú vasúti csomópontokon használt, döntően exportra készí­tett. speciális adattároló készülé­keibe. A többcsatornás magnófe­jeket eddig tőkés importból sze­rezte be a cég. A kecskeméti gyártás révén évente negyven-öt­ven millió forint értékű importot takarítunk majd meg. Ez az egyik fő vállalati célunk 1980-ig. A kecskeméti kollektíva távlati cél­ja ezen kívül az, hogy exportra is gyártson többcsatornás mag­nófejeket. Már készítjük a nyolc­csatornás, tehát egyidőben nyolc­féle információ rögzítésére alkal­mas fejeket, amelyekből tizen­hatsávosak is képezhetők. — Tudomásom szerint kereset­tek az itt előállított magnó-futó­müvek, -mechanikák is. — A magnetofon szalagját mozgató futóművet olyan magas műszaki színvonalra hoztuk fel az elmúlt években, célműszere­zéssel, korszerű technológiával, hogy a műszaki paraméterei megfelelnek a HI-FI nemzetközi szabvány minőségi követelmé­nyeinek. önálló termékként nem­zetközi kiállításokra, piacokra vittük, és jelentős megrendelése­ket kaptunk a gyártására. Itthon a VIDEOTON ezt a mechanikát építi be a Sztár tí­pusú magnós rádióba. Külföldön a svéd LUXOR cég alkalmazta először a gyártmányunkat kü­lönféle magnetofontípusokban, és jelenleg is tekintélyes export- partnerünk ez a tőkés cég. Tavaly az utolsó negyedévben a szovjet rádióipari miniszté­riummal kötöttünk egy nagy je­lentőségű megállapodást, mecha­nika-szállításról. A tízezer dara­bos próbaszállítás sikere alapján olyan egyezmény született, hogy 1980-ig évi ötszázezer darabra nö­veljük a futóműszállítást. A ba­ráti országban többféle magneto­fonba építik be a termékünket. Ellentételként színes tv-alkatré- szeket adnak a szovjet partne­rek Magyarországnak, mivel ne­kik ezek gyártásában már hagyo­mányaik vannak, akárcsak ne­künk a magnó-előállításban. Az ésszerű nemzetközi kooperáció jó példája ez az új kapcsolatunk. — Mekkora emelkedést idéz elő a termelésben a szovjet igény kielégítése? Községi könyvtárosokkal beszélgetve in­kább előbb, mint utóbb elhangzik a panasz, hogy a szűkös anyagi lehetőségek kényszerű gátat szabnak az igényeknek megfelelő be­szerzéseknek. A tanácsi támogatás összege legtöbb esetben régóta változatlan, nem kö­veti megfelelően az igényeket. Gyakran igen keservesen kell gazdálkodni a forintokkal és fillérekkel, hogy a fenntartási költségek mel­lett jusson a könyvállomány fejlesztésére is. Ez pedig nyilvánvalóan nem csupán mennyi­ségi kérdés, hanem, sajnos, azt is jelenti, hogy az agyonolvasott kalandregények vagy a mindig népszerű Jókai és Mikszáth-kötetek pótlása mellett a mai szépirodalom, vagy a legfrissebb szakkönyvek megvásárlására ke­vés az anyagi fedezet. Ez hosszabb távon az olvasási igények beszűkülését eredményez­heti. — A múlt évben 400 millió fo­rintos árbevételi tervet teljesített közösségünk, a tervidőszak záró esztendejében pedig már egymil­liárdos termelési értéket érünk el, amiből félmilliárdot hoz a szovjet kapcsolat. Nagymértékű célgépesítéssel, céltechnológiák bevezetésével, automata gépsorok üzembe helyezésével és új mun­kamódszerek meghonosításával teljesítjük a feladatunkat. — A termelés gazdaságossága hogyan alakul? — A gyártmányszerkezet ter­vezett formálása, a magnetofon­fejek és futóművek milliós soro­zatú gyártása gazdaságos terme­lést tesz lehetővé, annál is in­kább, mivel ezek a cikkek jól értékesíthetők a nemzetközi pia­con. A kecskeméti BRG-gyáregység termelésének fokozása egyezik a népgazdasági érdekekkel. Ezt egy példával érzékeltetném. Az ipar­ban átlagosan 66—07 százalék az anyaghányad, vagyis a termelési költségben ennyit tesz ki az egy termékegységben felhasznált anyag értéke. A mi gyártmánya­ink anyaghányada ennél jóval kisebb. A magnófejé például tíz százalék körül van. A gyáregység ezeknek a kis anyagigényű, sok szellemi értéket, szakmai tudást megtestesítő cikkeknek az előál­lítását növeli a jövőben, Rudasi Károly leszögezi még, hogy a BRG kecskeméti gyáregy­ségének ezt a nagy ütemű ter­melésnövelését a piaci igények diktálják. Beszél a gyártmány- és gyártásfejlesztés folytonos köve­telményéről, mert hiszen ami az idén korszerű, az nem biztos, hogy jövőre is az lesz. Kérésem­re vázolja az Intenzív fejlesztés V. ötéves tervi részleteit, a szükséges 150 millió forintos be­ruházást, és beszél a jó szakem­bergárda továbbfejlődéséről, s csak ez után köszönöm meg a be­szélgetést. A. Tóth Sándor Akasztó könyvtárosa, Németh- né Rátkai Margit viszont elége­dett. 1975-ben került a könyv­tárba, éppen akkor, amikor a község díjat nyert a „30 év — 30 könyvtár” országos pályáza­ton. Ekkor költözött az intéz­mény a művelődési ház „albérle­téből” a jelenlegi tágas, világos, kényelmes .helyiségbe, a régi tűzoltószertár helyére. A terem ízléses és célszerű berendezését a pályázaton nyert 85 000 forint­ból vásárolták meg. A mennye­zetig futó könyvállományok előtt elegendő tér áll a szabad­polcok. a katalógusszekrény és az olvasóasztalok számára. Akasztón, a könyvtár kultu­rált környezetében a tartalmi munka is lépést tart a követel­ményekkel. Az intézmény ugyanis már hosszú évek óta rendszeres támogatást kap a Bé­ke Szakszövetkezettől. Az idei öt­ezer forint nem csekélység, hi­szen ismerünk községi könyvtá­rakat, amelyek teljes költségveté­se ennyi, vagv alig több. Ezt az összeget új beszerzések­re használják fel. Gyarapítják a szakkönyveket és a szépirodalmi állományt. A szakkönyvekről Némethné megkérdezi a szövet­kezet szakembereinek a vélemé­nyét, és az igények szerint' vásá­rol. (Újabban például a virág­kertészet iránt növekszik az ér­deklődés.) □ □ □ Akasztón, a szövetkezet vado­natúj székházában Dolezsál Fe­renc elnökkel arról beszélgetünk, hogy miért „kifizetődő” dolog a könyvtár támogatása. — Mielőtt a szövetkezethez jöt­tem, kilenc évig tanácselnök vol­tam Akasztón — mondja. — A saját „bőrömön” tapasztaltam, mit jelent a garasoskodás, meny­nyire visszahúzza a közművelődés szekérét a lehetőségek szegénysé­ge. Meg azt is, milyen érzés ered­ménytelenül kilincselni; mert én bizony nem kaptam a szövetke­zettől segítséget. Amikor azután ide kerültem, úgy döntöttünk a vezetőséggel és tagsággal, . hogy évi 100 ezer forintot juttatunk a községnek, amelyet az iskola, a sport, a művelődési ház, a könyv­tár és egyéb kulturális tevékeny­ség támogatására kell felhasz­nálni. — No, nem éppen önzetlenül adjuk mi ezt a pénzt — foly­tatja az elnök. — A művelődési házba jórészt a mi gyerekeink és felnőttjeink járnak, a Repülj pá­va körben a mi dolgozóink éne­kelnek, a könyvtár olvasóinak nyolcvan százaléka a mi tagunk. Így hát szinte magunknak vesszük a könyveket. — Tavaly óta új rendelkezések szabályozzák a kulturális kiadáso­kat. Mit jelentett ez Akasztón? — Valóban, 1976-tól kicsit bo­nyolultabb a helyzet. Addig a támogatásainkat a szociális és kulturális alapból vettük le. Az új rendelkezések értelmében az át­utalások kihatnak a részesedési alapra is. — Ez viszont közvetlenül érinti a dolgozókat. Mit szól hozzá a tagság? • A helybeli szövetkezet által támogatott akasztói községi könyvtárban Ízléses környezet és sok-sok könyv várja a fiatalokat. • Némethné Rátkai Margit könyvtáros, akinek nincs gondja a vásárlások anyagi fedezetével. (Pásztor Zoltán felvételei.) — A közgyűlésen félreérthetet­lenül megmondtuk, hogy ezentúl bizonyos mértékig a nyereséget csökkentik a kultúrára juttatott összegek. Mégsem szól ellene sen­ki. Persze nem ilyen könnyű do­log ez, elég sokat kell agitálni, hogy az emberek megértsék: nem­csak az a jövedelem, ami a borí­tékba kerül. A közgyűlés előtt a brigádértekezleteken magyaráztuk az új helyzetet. — A könyvtárnál maradva, vannak-e kívánságaik a támogatás felhasználásával kapcsolatban? — Kéréseink a szakkönyvek­re vonatkoznak, másba nem szó­lunk bele. Az ágazatok szakembe­rei tájékoztatják a könyvtárost: milyen szakmai kiadványokra van szükség. Megjegyzem, hogy a tudományos kiadványokat mi ma­gunk vesszük meg. Könyvtári vá­sárlásra azokat javasoljuk, ame­lyek népszerű szinten íródtak. □ □ □ Miközben az elnök kikísér, vé­gigmutat az új épület már be­rendezett szobáinak ízléses bútor­zatán. — Az is igaz, hogy van miből adnunk — magyarázza. — Nem lenne erkölcsös, ha miköz­ben más téren gyarapodunk, s előrelépünk, éppen a kultúrától vonnánk meg a pénzt ilyen vagy olyan hivatkozással... Dolezsál Ferenc érvelését hall­gatva arra gondolok: bizony akad még szövetkezet, üzem, ahol meg­fogadhatnák az akasztói gondola­tokat. Sz. L. A. (22.) Mert ez egy drága asszony. Mindig itt a fogmosópohár a gő­zölgő vízzel, keresztben a tetején a fogkefe, rányomva a fog­krém ... Anyu pihenhetne hétig, hiszen csak nyolckor áll a pult mögé a drogériában, mégis há­romnegyed ötkor kel, kizárólag az ő kislánya miatt, mert apu meg a fiúk ellátják magukat, kü­lönben is mindegyik a gyárban reggelizik, az egész családból csak ő kap meleg reggelit anyutól meg tízórait, a szálban irigylik is a lányok, hogy anyu ennyire elkényezteti... Kiköpte szájából a habot, le­mosta a fogkefét, minden csak két mozdulat, a fésülködés mond­juk tíz, az is mázli, hogy a ha­ja magától is rendesen áll, elég néhányszor ^égiggereblyézpi e fésűvel, és már kaphatja is a ru­háját. — Fordulj meg — nézett végig rajta az asszony. Végiggombolta hátul a ruha nyílását. — Lassan idd a kakaót, kerek öt perced van rá. — Igenis, értettem — perdült rá a hokedlire, és hunyorított. Apu konyhakapitánynak titulálja anyut, és ebben igaza is van, mert a háztartásban mindennek" úgy kell mennie, ahogy az öreg­lány diktálja. Sűrű kakaó, kár, hogy nem mindennap ezt kap, minden kor­tyot külön lehet élvezni, tisztára csokoládéíze van. — Megfelel? — Oltárig. Megállt a kezében a pohár. Megint elkésett... Oldalt hajolt, hogy az ablaküvegen át tovább lássa Bélát, de a fiú már eltűnt a kapualjban.. Megint nem me­hetnek együtt a villamosig. De legalább moziba eljött már... Addig volt jó, amíg Béla katona volt. Addig sikerült elhitetnie magával néha, hogy nem is ér­dekli, és bírt magával még az­tán is egy ideig, hogy Béla le­szerelt. Kati az oka, hogy megint megkeveredett az agya. Vagy in­kább ő maga. Ha nem mutatja meg Katinak, hogy ez a srác ott lakik az udvarunkban, (s ha Ka­ti nem bámul a fiú után, mint a borjú, és ha nem mondja, hogy frankón tudná csípni, mert irtó jóképű fej, hát igen, ha nem jött volna így össze minden ... Bosszúsan tette le, csaknem odacsapta az asztalra a kakaós bögrét. Az utolsó kortyokra oda se tudott figyelni, miatta nem tudott odafigyelni. És már in­dulnia is kell... Negyedik fejezet * Leilei felvette a telefonkagylót, és kicsengetett a titkárságra. On­nan Ágnes fátyolos hangja szólt bele a készülékbe: — Tessék parancsolni. Alázatos, készséges minden szava, az egész félszeg lénye ma­ga a megtestesült hála, hogy amikor Judit idekerült, nem esett ki a titkárságról, s ha nem is az első titkárnő már, mégsem csú­szott le valamelyik osztályra. — Judit hol van? — Rögtön itt lesz. Átöltözik. — Ha elkészül, jöjjön be — tette helyére a kagylót Lellei. Judit átöltözik... Igen, mert Judit úgy fest az utcán, mint egy divatcég reklámja. Ha szerét ejtheti, hangoztatja, de senki sem hiszi el neki, hogy maga varrja ezeket a legújabb divat szerint összeravaszkodott ruhá­kat. Amint beér, elvonul a tit­kárságról nyíló kisebb szobába — ahol egyébként csak Toncsi néni tanyázik a két kávéfőző, a oorcelán készlet meg a metszett üvegszerviz társaságában —, az ajtó becsukódik, a feltűnő utcai ruha fogasra kerül, s Judit átala­kul fehér blúzos-fekete szoknyás csinosan egyszerű titkárnővé. Amikor Dorogi egy értekezlet közben megjegyezte, hogy szí­vesen jelen lenne minden reg­gel ennél az átalakulásnál, az INVESTCOOP egész vezérkara vigyorgott vagy nevetett, s az iz­gatottan felcsillanó szemek arról árulkodtak, hogy mindegyik el­képzeli Juditot, amint áttetsző kombinéjában... Leilei hátradőlt a széken. Mar­haság. Kiszáradt a szája. Jobban tette volna, ha a minisztériumi leépítéskor nem egy ilyen szexuá­lis vörös macskát vesz ide, ha­nem valami száraz vénkisasz- szonyt. Természetes vörös a ha­ja, barnába hajlóan vörös, és ha nem blúz, hanem ujjatlan puß- ver van rajta, egy-egy pillanat­ban észre lehet venni, hogy a hóna alatt is ilyen vörös a kur­ta, selymes szőrzet. Hányszor vé­giggondolta már —, s mind­ahányszor ugyanígy kiszáradt a szája —, hogy ha legalább egy­szer merné venni a bátorságot, hogy kipróbálja Judit ideges, hajlékony testét, és mindannyi­szor káromkodni lett volna ked­ve az öningerlő hülyesége miatt. Dorogi talán tudna beszélni róla, hogyan vonaglik az ágyban ez a nő. Ha kipróbálta, legalább lesz majd miről fantáziálnia a börtön- priccsen ... Látta, hogy mozdul a kilincs. Gyors mozdulattal az íróasztala fölé hajolt. — Jó reggel kívánok — kö­szönt rá Judit. Odasietett az író­asztalhoz, s megállt előtte, köny- nyed tartással, de feszes felső­testtel. — Jó reggel — nézett fel Lel­lei. Egyszer kipróbálni... Ha meg merné engedni magának ezt a kalandot... Ha nem jutna azonnal eszébe az is, hogy szá­moljon a következményekkel, hi­szen vagy a nők fecsegése miatt pattan ki minden liezon, vagy azért, mert ha egy vállalatnál akár magasabb, akár alacsonyabb szinten viszonyok szövődnek, az emberek valami titokzatos he­tedik érzékkel pillanatok alatt kiszúrják. És ha egyszer elindul a pletyka... — Nézzük a mai napot, kérem. — Becker odakint várakozik — lépett egészen az asztal elé Ju- dit. — Majd ha végeztünk. Fél tíz­re kéretem Juhászt a Hydroleine- iratokkal. Judit kinyitotta a saját határ­időnaplóját: — Tízre jönnek a Beruházási Banktól. — Addigra végzek Juhásszal. Ha megjönnek a banktól az elv­társak, a kávé mellé adjanak fel szendvicset, meg kekszet is, leg­utóbb az egyik panaszkodott, hogy savtúltengése van ... — Erről jut eszembe — ha­jolt az íróasztal fölé a nő, és ce­ruzája hegyével rábökött Leilei naptárán a 13 órára — Smocker- rel fog ebédelni az Astoriában. Ott állítják össze az étrendet, vagy rendeljem meg előre tele­fonon az ebédjüket? Keze, néhány centire volt Lei­lei ujjaitól. A parfümje hasonló az Erikáéhoz, csak valamivel édeskésebb. — Kivételesen én leszek Smoc- ker vendége. — Hallotta, hogy rekedt a hangja. — Ügy látszik, most mi vagyunk fontosak az ő cégének, nem fordítva, mint ed­dig. — Mégsem állhatta meg, hogy legalább oda ne pillantson Judit blúza nyílására. Elkésett, Judit már kiegyenesedett. Nem baj, jobb így. — Megkaptuk már, hogy állnak a bécsi tőzsdén Smockerék részvényei — Doro­ginak ez volt az utolsó ötlete: nem árt, ha utánanéznek Smoc­kerék árfolyamának. Judit az íróasztalra mutatót ce­ruzája hegyével: — Tegnap beadtam, eltette a többi jelentés közé. — Persze. Rendben van, vé­geztünk is. Beeresztheti Beckert. Az ablakon beáradó sugarak átvilágítottak Judit vékony szok­nyáján, s kirajzolták a combjai Aronalát, amint minden lépésnél elváltak egymástól, amíg az ajtó közelében túl nem jutott az ab­lak széles fénynyalábján. — Küldjön be egy pohár hi­deg szódát — szólt a nő után Lellei. — Coca-Cola is lehet. Ravasz kis kurva. Senki nem várja délután az épület előtt, még az öreg, Bernát sem tudta, mi a helyzet Judittal, ami annyit je­lenet, hogy a nyolc sofőr közül egy sem látta még férfival, se itt a kapu előtt, se másutt, a város­ban. Az ajtón Becker oldalazott be, hóna alatt a dossziéjával. Jobb tenyerén a Coca-Colás poharat egyensúlyozta kistányéron. — Szervusz, Lellei elvtárs. — Szervusz. Miféle vircsaftezt? — Lellei tréfás-bosszúsra formál­ta a hangját. — Veled küldik be? — Én mondtam Juditkának, hogy szívesen behozom. (Folytatjuk) j • Ez a fél gyufás- doboznyi, nyolcsávos magnetofonfej annyit ér, mint egy korszerű, komplett sztereo magnetofon — mutatja Rudas! Károly. (Tóth Sándor felvétele.) Könyvek és vásárlók Akasztón

Next

/
Oldalképek
Tartalom