Petőfi Népe, 1977. március (32. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-16 / 63. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1977. március 16. KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN Kapunyitás a világra Bácsborsódon Bácsborsód adott a világ szel­lemi életének valakit. Itt szüle­tett 1895-ben Moholy-Nagy László. Az anyakönyvi doku­mentumoknak, sajnos, ma már nem lehet a nyomukra bukkan­ni sem helyben; sem Baján, a járási székhelyen; sem Kecske­méten, a megyei levéltárban. A kiváló festő, építész, fotógráfus, Bauhaus-ideológus, művészeti szakíró pályafutása egész más földrészen, Chicago városában ért véget három évtizede. Mint a * mesékben, az óperencián túl. A modern művészet egyik leg­sokoldalúbb egyéniségének tavaly reprezentatív kiállítást rendezett a Magyar Nemzeti Galéria a bu­dai várban. Hatása egyre nyil­vánvalóbb. Sokasodó szakcikkek elemzik a tevékenységér. Leg­utóbb Párizsban mutatták be az alkotásait. Vajon hogyan igyek­szik kaput tárni a nagyvilágnak az a kisközség, ahol 1770-en él­nek 'jelenleg, s ahonnan egy bő emberöltővel ezelőtt ilyen élet­pálya indult útjára? Kézről kézre • A szociális otthon felújított épülete. • A művelődés és szórakozás központja. • Másfél éve készült el a gyógyszertár. • Ezek a faluszéli öreg tölgyfák térképészeti jelekként szerepeltek a sorsfordulót hozó, felszabadító szovjet alakulatok katonai tér­képein. (Pásztor Zoltán felvé­telei.) Megszűnt a távoleső kövesma­jori és cérnaháti általános iskola, ahol korábban kilencvenen ta­nultak. Egyre több család költö­zik el a környező tanyákról. A nehezebben mozduló szülők gye­rekei Garán, a hétközi diákott­honban laknak. A betelepülő családokkal, s a gyarapodó újabb nemzedékekkel növekszik Bács­borsód lakosainak a száma. A központi iskolá szűkössé vált. Az elképzelések között szerepel, hogy jövőre 600 ezer forintos felújítást végeznek el, majd há­rommillió forintos ráfordítással, két tanteremmel bővítik az in­tézményt 1980 végéig. — A legutóbbi falugyűlésen, alig két hete, kiegészítésként mindenki felajánlotta 1978. ja­nuár 1-től az évi keresete egy százalékát — újságolja Molnár József tanácselnök — Hasonló összefogás nyilvánult meg a víz­hálózat építésénél is. Ha kellett kétszáz ember, akkor ott voltak kétszázan. A játszótér ugyancsak társadalmi munkával alakult ki. Az iskolában a matematikusok és a természetbarátok szakköre többletismeretet nyújt a tan­anyaghoz képest. S nyaranta rendszeresen 30—30 tanuló szer­vezett formában, kedvezményes feltételek mellett jut el az or­szág különböző tájaira, úttörőtá­boraiba. Az iskolásokat és az idősebbe­ket is jól felszerelt művelődési ház várja. Színes televízió és 6500 könyvtári kötet, folyóiratok, újságok nyújtanak kilátást az irodalom, a művelődés tájaira. Az irodalmi színpad, a díszítő- művész- és a fotószakkör tag­jainak központi pénzekből vásá­rolt. eszközökkel segítenek abban, hogy megvalósítsák az elképzelé­seiket. Mindez tanácsi, közösségi erő­ből történik így Az ÁFÉSZ segí­tett a művelődési ház tatarozá­sában, a termelőszövetkezet éven­te tízezer forintot ad könyvbe­szerzésre, az állami gazdaság 100 ezer forinttal járult hozzá az óvodafejlesztéshez, s gondoskodik a kövesmajori, veszettkúti és cér­naháti óvodáskorú gyerekek na­pi be- és hazaszállításáról. Ügy látszik, hogy együtt könnyebb kaput tárni a külvilágnak — mindenki előtt. Halász Ferenc Szegényen, elveszetten ki gon­dolna arra, hogy bekalkulálja sorsába a tágabb környezet ha­tásait? Márpedig Bácsborsód so­káig kallódott, vándorolt a kü­lönböző tulajdonosok kezén a történelemben. A helytörténeti adatfeltárások szerint szinte falevélként .sodró­dott az egyik vagyonjogi hely­zetből a másikba. 1330-ban, ami­kor először tűnik fel Borsód az oklevelekben, a Küllődiek birto­kolták. Aztán a Becsei és a Kis- várdai-család iratkozott fel a gazdák listájára. Ekkor össze­sen háromszáz lelket számlált a település, s hatvan adózó házat tartottak nyilván. Eszterházy Miklós nádor adományaként Ké- ry Jánosnak juttatta Borsódot, majd Aszalay István, Komjáthy Ábrahám, Földvári János és Menyhért kapta meg. A XVII. század végén báró Buttler János egri várparancsnok 200 forintot fizetett érte. A további adás-vételek ered­ményeként a Latinovics-család tulajdonába került a község, több mint két évszázadra. Egykori, azóta felújított kastélyukban, s a- bővítésként létrejött épületek­ben ma a járási szociális otthon állami gondoskodásra szoruló idős lakói élnek — összesen száznyolcvanöten. Innen jobbá­ra már csupán a házi könyvtár­ból kölcsönvett útleírások, a megrendelt napi- s hetilapok ré­vén, vagy a Déryné-színház elő­adásait továbbgondolva vezet képzeletbeli visszaút a nagyvi­lágba. Lehet, hogy az öregség önmagában nem érdemel külön hálát. De az elesettségük, magá- ramaradottságuk mindenképp na­gyobb figyelmet érdemel —vall­ják az intézet dolgozói, akik megpróbálják pótolni a hiányzó családi törődést. Ütőn hazafelé A déli országhatár mellett fekvő, a jugoszláviai Kegőcével szomszédos községhez közeled­ve mintha hullámzóbbá válna a sokáig asztallap simaságú táj. Az egymásra boruló emelkedések, földgyűrődések már a telecskai dombok üzenetét hozzák. Moz­gékonyabb az élet is, az utóbbi 15 évben több minden épült kö­zös pénzből az ember javára, mint addig együttvéve. A faluközpontból iskolatáskás, sportfelszerelésű gyerekek indul­nak hazafelé a szélrózsa minden irányába. Nap mint nap elha­ladnak az 1960-as, 70-es eszten­dőkben emelt létesítmények előtt. Nekik már ez is történelem; az orvosi rendelő, az egészségház, a havi 90 ezer forint forgalmú gyógyszertár, az ABC-áruház, presszó, az új művelődési ház színház- és moziteremmel, könyv­tárral, olvasószobával és klub- helyiségekkel; a 11 kilométernyi járda és a 4000 méteres vízháló­zat. A község valamennyi ottho­nában, mind a 430 lakóházban villany világít, ami már nem annyira újdonság, miután a ta­nyákat is elérte az elektromos hálózat. A Petőfi és a Kossuth utcán pormentes közút vezet. Közösségi erővel De maradjunk a legfiatalab- baknál. Ki tudja, hogy melyikük hordozza magában Moholy-Nagy tehetségének az ígéretét? AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA: A gyermek- és az ifjúságvédelem A szocialista társadalom felépítése nemcsak fejlett ferme- lőeszközöket. munkamódszereket, de edzett, jól felkészült if­júságot is kíván. Sajnálatos módon — a múlt örökségének még meglevő tudati, felfogásbeli maradványaiból származó­an — akadnak az ifjúság, sőt a gyermekkorúak körében is olyanok, akik kisebb-nagyobb bűncselekményeket követnek el. Ezek a fiatalok nyilvánvalóan nem születtek bűnözőknek, hanem környezetük, körülményeik, a nevelés hiánya, a rá­hatás eréiytelensége sodorta őket a bűn útjára. A fiatalok megóvása, testi és szellemi nevelése, egészéges erkölcsi fej­lődése nyilvánvalóan az egész társadalom ügye, hiszen a jö­vőt, az elkövetkezendő nemzedéket képviselik. Az ifjúságvédelmi feladatok egyik — mondjuk meg, bevált — formája az úgynevezett hivatásos pártfogói rendszer. A megyében először 1971-ben Kecskeméten ne­vezték ki a hivatásos pártfogót, dr. Nagy LásZlóné személyében. Később a kecskeméti járásban, Kiskunhalason, Kiskőrösön, Kalo­csán és Baján is betöltötték ezt az állást, olyan pedagógusokkal, akik vállalták, hogy ezeket a nem könnyű, gyámhatósági védő-óvó­intézkedéseket az utógondozást hivatásszerűen, színvonalasan el­látják. A fő hangsúly az utógon­dozáson van. Mit is jelent ez? A hivatásos pártfogói munkában az utógondozás az a nevelői tevé­kenység, amelyet olyan 14—18 év közötti fiatalokra kell fordíta­ni, akiket a bíróság valamilyen bűncselekmények elkövetéséért próbára bocsátott, javító-nevelő munkára ítélt, illetve, akikkel szemben a kiszabott szabadság- vesztés végrehajtását felfüggesz­tette. Nyilvánvalóan idetartoznak azok a fiatalok is, akiket a bün­tetőintézetek büntetésük letöltése után elbocsátottak. A feladat nem könnyű, hiszen ezek a fiatalok különböző vér- mérsékletűek, magukat felnőtt­nek érző, sérült lelkű gyermekek, akik dolgoznak, vagy tanulnak, akikre igen sok környezeti árta­lom hat. Legtöbbjük az átlagostól eltérő magatartást tanúsít, felfo­gásuk és életvitelük nem megfele­lő. Az utógondozott fiatalok mint­egy 75 százaléka nem elvetemült bűnöző, csak a rossz környezet, a felelőtlenség, a tiltott cselekmény élményének kipróbálása játszott szerepet a bűncselekmény elköve­tésében. Ezeknél az állandó, • kö­vetkezetes nevelés, ellenőrzés, meggyőzés általában eredményes, A fennmaradó 25 százalék már szinte gyermekkorban kezdte a bűnözést, tehát ilyen módon visz- szaesőnek számít. Közülük sokan a bűncselekmény leleplezése után, a tárgyalás kitűzéséig még újabb három-négy bűncselekményt kö­vetnek el. őket megváltoztatni re­ménytelennek látszó feladat, ám hatni mégis lehet és kell rájuk. A cél minden esetben az, hogy e fiatalkorúak a társadalom hasz­nos tagjává, teljesértékű emberé­vé váljanak. Az utógondozás, a védő- óvó­intézkedések természetesen kíván­ják a rendőrség aktív, segítő te­vékenységét. A kecskeméti ren­dőrkapitányságon 1968 óta fog­lalkoztatnak önkéntes rendőröket kizárólagosan ilyen feladatok el­látására. Kezdetben 4—6, főleg pedagógus látta el ezt a munkát, jelenleg harmincnyolcán foglal­koznak ezzel. Korábban kizárólag csak portyaszolgálatot láttak el, szórakozóhelyeket, parkokat, tere­ket ellenőriztek, igyekeztek meg­állapítani, kik azok, akik nem rendelkeznek munkahellyel. A fiatalkorú bűnözés kisebb mérté­kű emelkedése azonban aktívab­bá és szélesebb körre kiterjedővé tette az önkéntes rendőrök moz­gását. A portyaszolgálatok rend­szeressé váltak 1975-től, s elérték azt az önállóságot, amely ered­ményesnek bizonyult. Ennek is betudható, hogy az elmúlt évben csökkent a fiatalkorú elkövetők és a bűncselekmények száma. Az önkéntes rendőrök és a hivatásos pártfogók között eredményes és jó kapcsolat alakult ki. Közösen be­szélgettek el a fiatalkorúakkal, a próbára bocsátottak ellenőrzését, magaviseletét, gondjait és munká­hoz való viszonyát rendszeresen vizsgálták. Nemcsak a hivatásos pártfogó, a városi tanács gyám­ügyi főelőadója, de az önkéntes rendőrök is igyekeznek hasznos magatartási tanácsokat adni a megtévedt fiataloknak. Havonta meglátogatták a családokat, a ve­szélyeztetett környezetben élő gyermekeket és fiatalkorúakat, s indokolt esetben gyorsan és hat­hatósan intézkedtek. A gyermek- és ifjúságvédelem — mint már korábban leszögez­tük — az egész társadalom ügye, ehhez nem elegendő a rendőrség ifjúságvédelmi szervezete, az ön­kéntes rendőrök, a hivatásos párt­fogók, gyámügyi előadók jó együttműködése, sokszor ember- feletti munkája. Ezt a tevékenysé­get tovább kell fejleszteni, amely­hez nagy segítséget nyújtanak a szocialista brigádok, a vállalatok, iskolák, iparitanuló intézetek, a KISZ-alapszervezetek, sőt még a művelődési házak is. A fiatalo­kért, a gyermekekért már eddig is sokat tett társadalmunk, de az a minimális százalék is sok közü­lük, akik összeütközésbe kerülnek f a törvénnyel. Megmenteni, jobb útra téríteni őket nemes és szép feladat. Gémes Gábor „Nyomda” a lakásban Beszélgetés az újságkészítés mestereivel Lapunk tördelőszerkesztője a szokottnál is na­gyobb érdeklődéssel 'vette át ezt a kézíratóf á szer­kesztőtől, mert munkájáról: a lapkészítés titkairól szól. Ráírta a szedési utasításokat, berajzolta a tü­körlapra és a nyomdába küldte, hogy a tipográfia eszközeivel a betűk szárnyán közvetítse az inter­jút. A szép újság... Radics Vilmos és Ritter Aladár az újságkészítés, a tördelés nemzetközileg elismert tanárai, a szak­ma mesterei. Megkértük: nyilatkozzanak a Lap­tervezés, tipográfia címen megjelent, gyönyörű ki­vitelű, érdekes könyvükről. — Milyen újságot kíván a mai olvasó? — kér­dezzük. — A tetszetős napilapot, képeslapot, magazint szívesebben veszi kézbe az olvasó, örömmel for­gatja, s a látványtól felbuzdulva jó érzéssel kezd az olvasáshoz — kezdi Radics Vilmos. Ebből az alapgondolatból indul ki könyvünk felépítése. Vé­gigkísérjük a lap születését a szerkesztőségben és a nyomdában. — Milyen kérdésekre ad választ a könyv? — A laptervezés a központi téma. Az újságíró megírja cikkét, a fotoriporter képet, a grafikus rajzot készít. Ezekből komponál újságoldalakat a tördelőszerkesztő. Ez a tervezés. A tördelőszerkesz­tő tükörlapra rajzplja a leendő oldal tökéletes má­sát. A tükör vezénylőkönyv, amelynek alapján a nyomda elkészíti az újságot. A rend a szépség for­rása. A tipográfiai rend a tetszetős újság alapja. A jövő század lapja i Ritter Aladár a ma és a holnap újságkészítéséről beszél: — Már ma betekinthetünk a jövő szerkesztősé­gébe és riyomdájába. Erről is írunk. Az elektroni­kus, képernyős szerkesztés és a fényszedésű, szá­mítógépes újság korszakába léptünk. Bizony Jókai Mór és Verne Gyula nagyon csodálkozna, ha beté­vedne egy modern szerkesztőségbe, vagy nyomdá­ba... A Szovjetunióban például mesterséges hold segítségével vetítik át a moszkvai szerkesztőségből a sokezer kilométernyire levő nyomdákba az újság­oldalakat. — Milyen lesz az újság 2000-ben? — Nem hiszem, hogy a tv vagy a rádió néhány évtized múlva kiszorítja a nyomtatott újságokat. Még sokáig szükség lesz a lapozható, olvasható sajtóra. Továbbra is változik a forma és a sokszo­rosítás technikája is újabb lehetőségeket hoz. To­kióban nemrég láttam a holnap újságját. A lakás­ban „nyomtatott’ hírlapot. A nyomdában egy pél­dány készül. Az előfizető otthonába írógép nagy­ságú készülék kerül. Elektromos hullámok segítsé­gével, papírlapra rögzítve jelenhet meg a napilap, vagy képeslap. — Nálunk szerényebb keretek között történik a fejlődés. A megyei lapok egyrésze már ofszetnyo­mású. Kitűnő lett a kép- és a szöveg nyomása. Ez­zel megelőzték a fővárosi napisajtót. Remélem, hogy ez a fejlődés folytatódik. Áz újságíró befejezésként Lengyel Lajos, Kossuth-díjas könyvművész szavait idézi: „Ra­dics—Ritter kötete nemzetközi versenyen is bemu­tatásra kerül. Ez a könyv nemcsak a szakemberek, de az újságkészítés iránt érdeklődők és a szép könyv barátai körében már megérdemelten keltett nagy érdeklődést.” Máté Tót Imre • Egy hetilap címoldalának rajzolt tükre. MMrrtf Mjkk ke. Abc. DefgfejikI klmnopr. Start Fibrdefgfejikhá merk lámáig abrdrfkjkhaiji« kitart rag. Éifl feertik. C ataro.lt> lom fa gfeij atar Hj rert. Az író sze Nincsésvan Furcsa dal Hasdfg mnvcxc rtjliri eri/io gmf Nert pitrew axdf c>hi éljkfh dayxo nmuoup hűi V'kier asdfhjk Imi élj(hgd. CunrovMka itj hengil sídre asdfhjkkl. ij Ruiopélkfjsda/ udu hadfghjkl move > Sui asdftfhj élkjfgdscrt bit ind Ahed efhjikl mifjij»ql rTusdfiur/s crt/uipgilrj kilej Bcdert/ui juklil urt/if a»df hjkelé Crt/ti bvcay qwer tr uiopőy- óú. ikoulopíió Frttjiú aiwqcv. Mvjmgv gmgzjkőáu tzi (ewv Bzhnmj uik Swqj yaqw cderl Ynmöülóú ede ? öóóóo frtg hzuim xcvbnmik. Mitzreatriji cvb, Rcrtiurzt ei dfhji murdasdfgh. Lirte eitj. Matdf ghjklmns. Atdfhgjk poutzr lkjgh acdfgh jklmer atdfgkt mi. Zűriért iutzrc aid. úmn bgt/hnm juikűui aiqwe' Werív bgt/hni thj uiopélil rfvcdcrtzui vfred. Frnmrtki Mirtzuil ertzi atdfghj riu. Certif utr/e aidjl abcdefghi jkléámn asdi • Elkészült szövegek szedése, a rajzok kliséje. Ez* után a rajzolt tükör szerint tördelik az oldalt. Ez az oldallevonat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom