Petőfi Népe, 1977. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-15 / 38. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1977. február 15. I KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN Tázlári lokálpatrióták Fehér hópil­lék szálltak, amikor Tázlár- ra megérkez­tünk. S mikor riportunk vé­geztével haza­felé indultunk, már vastag hó­takaró borította a házakat, föl­deket. Az újból jogait követelő tél ostromának napja volt ez. A természet ilyenkor álom­ba süllyed, s úgy tűnik, szinte megállt az élet. Pedig a hóbundás te­tő alatt a köz­ségi tanács székházában a kétezer-egyné- hány lelkes kisközség el­múlt esztende­jének fejlődését összegezik ezekben a na­pokban, s egy­úttal okos számvetéssel előre tekintenek a vezetők. Trsztylnszki Pál tanácselnök­nek 1977 — a többszörös jubileu­mok éve. Harminc esztendeje közalkalmazott, s két évtizede áll a helybeli tanácsi vezetés élén. öt megelőzően hét év alatt kilenc tanácselnök váltotta egymást... Mikor itt munkába állt, a község mostani centrumának helyén még burgonya- és kukorica táblák terültek el. Most, húsz év múl­tán, ezek helyébe művelődési ház, gyógyszertár, óvoda, iskola, tüz- oltószertár, korszerű orvosi ren­delő és egészségház, törpevízmű került. Mintegy félszáz tanyát villamosítottak, egyebek közt a Lázár-, meg a Modok-soron. Húsz éve magasabb volt a la­kosságszám, de többségük a ta­nyákon élt. Azóta a külterület biztatóan, „egészségesen” sorvad, s a község „belvilágában” kétszáz vadonatúj családi ház épült fel. — Melyek a legfőbb közeli ter­vek, szándékok? — kérdezzük. — A jelenlegi tervszakaszban hozzá akarunk fogni a művelődé­si házunk teljes rekontsrukciójá- hoz. A szomszédságában pedig iskolai tornatermet építünk. Biz­tosítékul szolgál mindehhez a ta­nács saját fejlesztési alapja. Ami a művelődési ház jelenlegi álla­potát illeti, a 15 éves épület ma már nem felel meg a követelmé­nyeknek. Üj tető kell, szükség van a színpad megemelésére, va­lamint süllyesztett nézőtérre. Presszót-büfét is kialakítunk itt, hiszen a fiataloknak jelenleg csupán az áfész bisztrója áll ren­delkezésre. ... Eddig jutunk a beszélgetés­ben, amikor bekopogtat az elnöki irodába Horváth János, akinek a kezében fut össze a község • Mintegy 80 százalékban nők dolgoznak a Kiskunhalasi Háziipari Szövetkezet tázlári keresztorsózó Üzemében. közművelődésének szinte minden szála. Sokoldalú ember, aki több mint másfél évtizede vallja már szívügyének a kultúra szolgála­tát. Arról nem is szóvá, mennyi a politikai, társadalmi tisztsége. Tagja a többi közt a községi pártvezetésnek és a tanácsnak, vb-nek; ugyanakkor az általános iskola igazgatóhelyettese, s jogos büszkeséggel emlegeti az általa életre hívott, s a megyei úttörő seregszemlén ezüst oklevelet nyert furulya szakkört, amely­nek haladó növendékei négyszó­lamban játszanak. A két közéleti ember találko­zásának is a művelődési házzal kapcsolatos program a fő témája. Terveket, számításokat böngész­nek; latolgatják, melyek a lehető legjobb megoldás útjai. — A felújítás, bővítés, során igyekszünk a teljességre töreked­ni — sorolja lelkesen Horváth János. rr-r.A tornaterem, szándé­kaink szerint egyéb közművelő­dési célokat is szolgál majd. A hétköznapokon természetesen az iskolai sporté, tornáé lesz a szó, de szombat-vasárnapokon a köz- művelődés veszi át a szerepet az új létesítmény falai közt. A há­rom millió forintot, amelyet erre szánunk, természetesen jelentős arányú társadalmi munka is ki­egészíti. Jó néhány kőműves pél­dául már vállalta, hogy amennyi munkára szükség van, azt díjta­lanul elvégzi. Talán nem mon­dok újat azzal, hogy Tázláron a sport — nagy lendítőerő! Nemcsak a sportágak jó néhá- nyában jeleskednek azonban a fiatalok, hanem joggal utalha­tunk a község egészségügyének örvendetes fejlettségére is. Erről • Ä tanácsháza egyik hivatali helyiségében Tázlár község egységes Ingatlan-nyilvántartásán dolgoznak a járási földhivatal munkatársai. A feladat elvégzése jó egy hónapot vesz igénybe. (Méhesi Éva felvé­telei.) • Trsztylnszki Pál és Horváth János a felújítandó művelődési ház és az építendő tornaterem téryelvel. dr. Judák József orvos nyilatko­zik; — Elég, ha csak annyit emlí­tek, hogy a véradásban hosszabb ideje előkelő a helyezésünk. Már a hetvenes évek elején mintegy háromszáz volt a rendszeres vér­adók száma, ami azt jelenti, hogy minden hetedik tázlári la­kos részt vesz a mozgalomban. Pedig korábban még Vadkerten történt a véradás... Bócsa, Harkakötöny, Bodoglár határolja azt a csaknem 13 ezer holdnyi területet, amely Judák doktor körzetéhez tartozik. A gondjaira bízottak kétharmada tanyán él. S amikor azt kérdez­zük, hogyan tudja ellátni, gyógy­kezelni a szétszórtan élő népes­séget, szűkszavú-szerényen csak ennyit mond: — Lelkiismeretesen kell bánni a beteggel, akárha hozzátarto­zónk lenne... Búcsuzásul még feltessszük a tanácselnöknek a kérdést: — Mit hozott Tázláron a köz­ségfejlesztés szempontjából a ta­valyi év, s mit terveznek az el­következőkben ? — 1976-ban a közvilágítás fej­lesztésére, s a művelődési házhoz szükséges építőanyagok egy ré­szének a megvásárlására egyen­ként 200—200 ezer forintot fordí­tottunk. Az elmúlt tervszakasz költségvetési, valamint fejlesztési bevételei egyébként 1,1 millióval haladták meg a kiadásokat, ami, gondolom, amellett szól, hogy jól gazdálkodtunk. A sokat emle­getett művelődési ház és torna­terem mellett ez évben is fontos feladatnak tekintjük a járdaépí­tést, a tanyavillamosítás folyta­tását, a község lakóinak életét könnyítő, javító tennivalók minél maradéktalanabb megvalósítását. Jóba Tibor Ahol az új pesti villamos készül - a Tatra Smichov Gyár Közép-Európában először a Tatra Smichov Gyár kezdett sí­nen gördülő járműveket készíte­ni, 1852-ben. A villamoskocsi őse, a lóvasut 1876-ban jelent meg a prágai utcán. A Tatra Gyár 14 lóvontatású omnibuszt készített helyi használatra, — a következő években pedig már külföldre is szállítottak: Triesztbe, Ogyesz- szába, Bécsbe. A villamos vonta- tású járművek térhódításával megkezdték az ilyen járművek gyártását is, de csak a II. világ­háború után, 1952-től kezdve változott a gyár profilja, s ala­kult ki a villamos-sorozatgyár­tás. 1976-ig tízezer villamosko­csit készítettek, túlnyomórészt exportra. A frissen lakkozott, modern vonalú villamosok többsége ha­gyományosan piros-krém színű, s csupán az ajtajukon szereplő fel­íratok mutatják, mely ország szá­mára készültek: a cirillbetűsek a Szovjetunióba, a latinbetűsek Ro­mániába, Jugoszláviába, a kes­keny zöld csíkos krémszínűek az NDK-ba, az élénkzöld színűek pedig Kairóba mennek, öt or­szág 54 városában ismertek már a csehszlovák gyártmányú villa­mosok. A legtöbbet — kereken a termelés 50 százalékát — a Szovjetunió vásárolja. Budapest lesz az 55. város — Magyarország pedig a hatodik ország —, ahol a világszerte Is­mert csehszlovák villamoskocsik megjelennek. A két ország kül­kereskedelmi szakemberei 1975- ben kezdték meg a tárgyalásokat a magyar igényeknek megfelelő villamosok gyártásáról. Az első próbakocsikat 1978-ban szállítják Budapestre. Ezt követően 1979- ben 70, 1980-ban 100, a további esztendőkben pedig évente 150 villamost készítenek a prágai Smichov Gyárban magyar meg­rendelésre. (BUDAPRESS—PRA- GOPRESS) Késik az érdemi válasz! Fontos elvről néhány forint ürügyén Félreértett a MÁV Vezérigaz­gatóság! Illik esetünkre a mon­dás: fehérről a kérdés, feketéről a felelet. Az utasok érdekeit, jogait sértő szemléletet bíráltam egy novem­ber 5-i ügy kapcsán. Kevésbé fog­lalkoztat, hogy miért, kiknek a mulasztásai miatt kerültünk né­hányon kellemetlen helyzetbe, írásom célja hasonló esetek meg­ismétlődésének megakadályozta- tása. Sohasem hadakozok néhány forintnyi jussomért, többről van itt szó. Annak az elvnek az ér­vényesítéséről, hogy a MÁV szol­gáltató vállalat és nem hatóság. Ebből következően nincs joga általánosan elfogadott elvekkel feleselő szabályok bevezetésére. Bizonyítsuk a természetest, a magától értetődőt? Sűrű bocsá­natkérésekkel visszaadja az elő­leget a GÉL KA, ha valamilyen okból nem tudják készülékemet megjavítani. Megtérítik a repü­lőjegy árát, ha a köd veszteglésre készteti a gépet. Miért károsodjon az utas, ha jóhiszeműen váltott jegyével, mégsem veheti igénybe a számá­ra alkalmas vonatot? Egyáltalán, miért adnak ki egy bizonyos sze­relvényre jegyet, ha azon már nincs hely. Terveznek-e módosí­tást a mostani menetrendben? Meglepetésre először a MÁV Szegedi Igazgatósagától értesítet­tek: kérésemet teljesítik, kivéte­lesen levonás nélkül megkapom a fel nem használt jegy árát. Csak sejtem, mivel érdemeltem ki a kivételes bánásmódot; új­ságíró mivoltommal talán, eset­leg a vezérigazgatóság közbenjá­rásának a hatására... És itt a bökkenő! Ha jár valami, akkor ne kivé­teles elbírálásnak köszönhessem követelésem érvényesítését. Miért károsodtak a társaságomban levő, az ügyre és pénzükre legyintő utastársaim? Ki téríti meg a sok utánjárást, bosszúságot? Nagyító­val sem találtam az adott jegy­kiadási — hasonló eseteket na­ponta előidéző — rendszer fino­mítására, módosítására vonatko­zó utalást, vagy ennek szükség­telenségét érvekkel bizonyító in­dokolást. Átsiklottak a cikk lényegén, a MÁV Vezérigazgatóságtól később kapott levélhez hasonlóan. Az ál­talam is ismert tényeket ismé­telték. Tudtam, megírtam, a no­vember 5-i Napfény expresszre minden jegyet megvásároltak. Igazam volt, közölték kissé nya- katekert „hivatalossággal”: A ren­delkezésre álló kocsimennyiségben 896 eladott ülőhely volt, amely megegyezett a tényleges ülőhely- kínálattal és a kihasználtság ilyen mértéke nem volt előre lát­ható.” Megértjük a vasút gondjait, a kívánalmak és a lehetőségek oly­kor feszítő ellentmondásait. Szó nélkül elviseljük a bosszúságot, hu látjuk, érezzük a javító szán­dékot, a visszásságok megszünte­tésére irányuló igyekezetei. Várom az érdemi választ. Heltai Nándor Jó ügykezelés nem bürokrácia • Sokszor bosszankodunk — ritkán alaptalanul az ügyvitel körülményességei, lassúsága miatt. Csóváljuk a fejünket a szolgálta­tó vállalat munkafelvételi aszta­la előtt: hány rubrikát, hány szí­nes papírt tölt ki az adminisztrá­tor, pedig csak egy mixert, vagy villanyborotvát javíttatunk. A készülék reparálása esetleg csak egy percet, ám az ilyenkor szük­séges bizonylatok kiállítása, ikta­tása, szétosztása, lerakása gyak­ran negyedórákat igényel. Sok SZTK-rendelőintézet betegirá­nyítási, nyilvántartási rendszere ugyancsak bonyolult, s nem egy hivatalé szintén. Egyszóval az ál­lampolgár a hétköznapi életében minduntalan belegabalyodik a nyilvántartás, az ügykezelés ága- bogába. Kevéssé vigasztalhat bárkit is, hogy a gazdasági életben, a vál­lalati munkában, a vállalatok, vagy például a pénzintézetek kö­zötti kapcsolatokban hasonlókép­pen fékezi az ügyek menetét — a nehézkes ügyvitel. Nem kevés példa található er­re: sokszor áll a gép pótlákat- részre várva, pontosabban arra, hogy a raktárba elérkezzen az összes aláírással, pecséttel ékesí­tett bizonylat, hogy ott elköny­veljék az igényt és végre kiszol­gáltassák a szükséges alkatrészt. Az érdemi rész elintézése 4—5 perces munkát kíván, mégis órá­kig, tarthat, a gazdasági esemé­nyeket tükrözni, nyomon követni, rögzíteni óhajtó bizonylatok ke­zelésének túlbonyolítása, vagy ép­pen a „kézműipari” módszerek alkalmazása miatt. Vagy: hányszor kerül pénzza­varba egy-egy vállalat, mert áru­jáért a vételárat nem kapja meg idejében. Az államigazgatás és a vállalatok életében tehát egyaránt rengeteg késedelem, zavar, bosz- szúság származik abból, hogy az ügyvitel nem tart lépést a való­ságos folyamatokkal, nem igazo­dik azok valódi tempójához. • Sokan érzékelik az ebből származó társadalmi vesztesége­ket. Itthon és szerte a világban mindenütt folyik a bürokrácia el­leni harc. Ennek az ügyvitel in­tézői, maguk az adminisztrátorok talán a leglelkesebb Hívei, hiszen ők látják legközelebbről, milyen tehertétellé válhat a különféle feladatkörökben a rosszul szerve­zett, túlbiztosított, túlságosan me­revvé váló adminisztráció. A bü­rokrácia elleni harc eredményei mégis soványak. Ennek alighanem az az egyik fő oka, hogy az egészséges mér­tékű józan ügyintézésre szükség van. A bizonylatok, a bizonylati fegyelem, a nyilvántartások, ki­mutatások, a könyvelés, a szám­bavétel nélkül egyszerűen lehe­tetlen az államigazgatás és a gaz­daság magas fokú megszervezése. Az állampolgárok ügyeit csakis a „nyilvántartás” képes „fejben” tartani. Nincs annyi előadó, amennyi helyettesíthetné az ik­tatószámos irattárat, vagy képes A testesek csinosságáért IJ ogy mibe került az nekem “ eddig is! Hogy tudniillik hosszú ideje nem voltam képes rám való konfekciós öltönyt vá­sárolni. Kétszer-háromszor közbe­vető megoldással próbálkoztam. Miután egyformán szívemhez nőtt két hazámban — Kecskeméten és Szolnokon — sem tudtam megfe­lelőt találni feleségem védőszár­nyai alatt a fővárosba utaztam. Kezdtük olyan normális áruhá­zakban, mint a Corvin, avagy a Lottó Áruház. Mondanom se kell, hogy sikertelenül. Bármily pers­pektívából szemléltük a felpró­bált zakókat, azok biz’ úgy álltak rajtam, mint a Csáki szalmája. Vettük hát az irányt a Különle­ges Méretek Áruházába. A siker­telenség ott sem maradt el. Il­letve adódott némi különbség: itt úgy lígtek-lógtak rólam a ka­bát-, s nadrágszerelvények, mint­ha valaki vasvillával hányta vol­na rám őket. Gyakorlatilag tehát ott maradtam, ahol a mádi hon­polgár. Nem vettünk készruhát. Hanem, mint már ez más csa­ládokban is szokás hasonló hely­zetekben —, ha már felutaztunk Pestre, ne kótyavetyéljük feles­legesen se az útiköltséget, se a drága időt —, bevásároltunk ked­ves nejemnek. Hol egy huszon­egyedik szoknyát a meglevő húszhoz, a huszonegyedik haris­nyanadrágot az adott esztendőben már tönkrement tizenkilenc után. Ismerik nőpolgártársaim a jelszót: „Tudod, nincs egy rongyom, amit' felvegyek...” — Meg: — „És még volt képed magyar újságíró létedre azt írni, hogy a magyar nők átlagosan 5—6 harisnyanad­rágot hordanak el évente ... Hon­nan vetted azt a harisnyaszemen- szedett lódítást?! Csodáltam, hogy lenne bizonylati ügymenet nélkül az esetleg elkallódott, javításra beadott borotvát megtalálni, és így tovább. Mindezt aligha kell bizonygatni. Annak érdekében viszont mégiscsak kell valamit tenni, hogy az ügyvitel — bár­mennyire nélkülözhetetlen is — ne raboljon el mértéktelen időt. • Sokan úgy vélik, hogy en­nek érdekében meg kellene adni, el kellene ismerni az ügyvitel valódi rangját. Jelenleg ugyanis — kétségkívül — kétarcúság ér­vényesül az ügyvitel, az admi­nisztráció megítélésében. Minden­ki elismeri, hogy szükséges, még­hozzá — éppen a munkamegosz­tás, a fejlődés következtében —, növekvő, mértékben, mégis — mert a mindennapos teendők kö­zött könnyen terhessé válhat — mostoha gyermekként, majdhogy­nem haszontalan tevékenységnek tekintik. Rásütik az „inproduktiv munka” bélyegét, mintha valami­lyen társadalomellenesség húzód­na meg mögötte. Nincs kellő társadalmi tekinté­lye. Jó képességű emberek ezért nem szívesen választják hivatá­suknak, munkájuknak az ügyvi­telt. Az „inproduktiv munkára” a fejlesztési alapokból nem szí­vesen költenek. A számítógépek elsősorban nem az ügyvitel, hanem a termelés­irányítás hatásfokának javításáért kerültek a vállalatokhoz. A szá­mítógépek kihasználása épp azért olyan alacsony, mert az ügyvitel, ami egy-egy ilyen gépet körül­vesz és megelőz, a legtöbb helyen „kisipari” szinten áll” képtelen megfelelően foglalkoztatni a ma­gas szintű technikát, illetve fo­gadni, feldolgozni azt, amit ez a technika produkál. Furcsa helyzet: látjuk, hogy a korszerű társadalom és a gazda­ság nem nélkülözheti a megfelelő ügyvitelt, mégis, mivel az admi­nisztrációt lebecsülik (a bürokrá­cia elleni harc jegyében) az ügy­menet nem emelkedhet, vagy csak igen lassan arra a technikai és szervezettségi színvonalra, amelyen a szükségleteknek meg­felelne. Mindenekelőtt tehát az adminisztráció rangját, anyagi megbecsülését kellene helyreállí­tani ahhoz, hogy mindenütt a megfelelő, ésszerű, józan ügyvitel alakuljon ki. Szójátékkal: az ügy­kezelés támogatásával lehetne a legjobban harcolni a bürokrácia ellen. Az ügyvitel magasszintű gépesítésével, korszerű szervezé­sével, magas képzettségű ügyvite­li szakemberek oktatásával és al­kalmazásával. • így rögtön kitűnne, mennyire nem „improduktív” tevékenység a gazdasági, társadalmi folyama­tokban az ügyvitel. Ma sokszor időt rabol, holott a gyors, pon­tos, szakszerű és ésszerű gépesí­tett ügyvitel rendteremtő erejé­vel arra való, hogy Időt, munkát, fáradságot takarítson meg — mindenki számára. Gerencsér Ferenc cikked megjelenése után nem lin­cseltek meg a nők. Pláne, hogy engem állítottál oda példaképül, mint aki tartom magam az álta­lad reklámozott átlaghoz. Anél­kül, hogy engem megkérdeztél volna!... Megveszem a huszon­egyediket. A rajtam levő is pók­hálósodig" Nos, elképzelhetik, hogy ilyen szorongatott helyzetben mindenbe belementem. Költsük az öltö­nyömre szánt pénzt olyan női holmikra, amilyeneknek nem bír ellenállni nőm. Pénzünk ekképp más csatorná­ban úszván el, kezdhettük újra a kuporgatást, hogy majd egyko­ron méretes szabóságnál, általunk vett, azaz hozott anyagból csinál­tassunk nekem is ruhát. Így van ez bizony régóta, s ugye, megér­tik, miért került eddig nekem sokba minden új öltöny-beruház• kodás. V'zidáig. Mert ebben az év- ‘-J ben megszűnik a nyomor, testes férfitársaim. Hála életszín­vonalunk emelkedésének, ami­nek folyományaként — úgy lát­szik — divatirányító szakembere­ink is megtestesedtek, nagy vál­tozás előestéjéhez érkeztünk. Bár ők szerényen azt hangoztatják, hogy országos felmérés derítette ki, tudjuk — a maguk háza... akarom mondani pocakja tájáról indultak neki a vállalkozásnak. Saját bőrükön, illetve köbtartal­mukon tapasztalták, hogy sok olyan testalkatú egyén van, aki a meglevő mérettáblázat alapján nem talál magának megfelelő ru­hát. Ez adta meg a végső lökést ahhoz, hogy a férfiaknál három telt és négy erős, a nőknél pedig hét telt mérettel kibővítsék a mé­rettáblázatot. Feltehetőleg ugyancsak szub­jektív érdekük is diktálta, hogy az árnyalatokra is legyen gond­juk. Ezért valamennyi új mére­ten belül még egy harmadik szám szerint is változnak a ru­hák: ez a férfiaknál a derékbő­ség, nőknél pedig a csípő kerüle­te. Ezután nem lesz más hátra, mint hogy minden testes férfi- férfitársam, nemkülönben jó hús­ban leledző honleány-, vagy hon­asszonytársam három számot vés jól az agyába. Ezek pedig ma­gasságuk, mellbőségük és derék-, illetve csipőbőségüknek a mére­tei. Megnyugodhatunk. Az új mé­rettáblázat hitelessége vitán fe­lüli. Az erre vonatkozó szabványt az illetékes minisztériumok szak­emberei a múlt héten hagyták jó­vá. Ruházati börzén már be is mutatták az új méretek alapján készült ruhákat, s mind a nőt ru­hákból, mind a férfi öltönyökből jelentős mennyiségűt rendelt máris a keresekdelem. Ez év má­sodik felétől már kaphatók is lesznek a testesekre szabott ru­hák. XT agy kő esik le ezzel az ér- dekeltek szívéről, egyben visszatér önbizalmuk is. Rájön­nek, hogy kiterebélyesedésük óta nem is annyira testecskéjük na­túr formája miatt csökkent vonz­erejük a nők iránt, hanem első­sorban a róluk elszabott konfek­ciós öltönyök rontották le szek- szepiljüket. Hasonformán történt ez a hölgyek esetében is. Végre — a konfekciódivat igyekszik utolérni a közmondás elfeledett igazát, hogy tudniillik: ruha teszi az embert. Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom