Petőfi Népe, 1977. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-02 / 27. szám

1977. február 2. 9 PETŐFI NÉPE • 1 SPORT • SPOR 1 Kiskunhalason maradt a Rákóczi Kupa Rangadó helyett háziverseny sakk Hiába várták a Jánoshalmát a k ), <s re V lvi ) a i 0 Negyedszer rendezte meg Kis­kunhalason a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola az általa alapított Rákóczi Kupa teremlabdarúgó-bajnokságot. A nagy fejedelem nevét viselő kö­zépiskolák és meghívott vendég- csapatok részvételével. A már ha­gyományos viadalon az idei nem vett részt az 1975. évi győztes Bu­dapesti Rákóczi Gimnázium csa­pata. s helyükre kapott meghívást a kecskeméti Katona József Gim­názium. A kupát védő házigaz­dák, Zag József testnevelő tanár által jól felkészített csapattal most is veretlenül,, megérdemel­ten nyerték a körmérkőzéseket, s így újabb egy évre őrizhetik vit­rinjükben a szép trófeát. A kétnapos versenyt Nemes Márton, a kiskunhalasi II. Rákó­czi Ferenc Mezőgazdasági Szak- középiskola igazgatója nyitotta meg és köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta a rangos verseny­nek az iskolák közötti 'baráti ta­lálkozás jelentőségét, amelyre szí­vesen jönnek el mindig a csapa­tok. Részletes eredmények: Szilády Gimn.—Vásárosnaményi Rákóczi 7:0, Kh. II. Rákóczi F. Mg. Szak- középiskola—Katona J. Gimná­zium 7:4, Kkh. Rákóczi—Sárospa­tak 5:3, Szilády—Katona 10:7, Sá­rospatak—Vásárosnamény 3:1, Kkh. Rákóczi—Szilády 7:1, Sáros­patak—Katona 1 :l (büntetőkkel Sárospatak nyert). Kkh. Rákóczi —Vásárosnamény 8:0. Végeredmény: 1. Kkh. II. Rákóczi 4 4 ------- 26-6 12 2. Kkh. Szilády Gim. 4 3 — 1 20-14 9 3. Sárosp. Rákóczi 4 112 7-9 5 4. Vásárosnaményi R. 4 1 — 3 8-22 3 5. Katona J. Gim. 4—13 14-24 2 A legjobb góllövőknek járókü- löndíjat Honfi Sándor, a kiskun- halasi II. Rákóczi Ferenc, Mg. Szakközépiskola játékosa, a leg­jobb kapus díját Román Miklós Sárospatak, a legjobb mezőnyjá­tékos díját Hajer Sándor, a kecs­keméti Katona József Gimnázium sportolója nyerte el. A végig sportszerű küzdelmet Lukács Já­nos igazgató-helyettes értékelte és köszönte meg a részvételt. Al- mási Géza és Dobra Lajos köz- megelégedésre vezették a mérkő­zéssorozatot. Szalai László Az elgondolás jó volt, de a szép terv csak terv maradt. Kis­kunhalason szombaton délután 3 órakor a Szegedi út 8-as számú km-kövénél volt kitűzve a talál­kozó, pontosabban az MLSZ ren­delkezése, és a megyei labdarúgó szövetség edző-bizottságának le­vele alapján itt lett volna a Kis­kunhalasi MEDOSZ—Jánoshalmi Spartacus NB III-as labdarúgó csapatok futó-rangadójának rajt­ja. A kitűzött idő előtt az MLSZ ellenőre, valamint Virágh István edzővel az élen a MEDOSZ lab­darúgó-csapata ott is volt a szín­helyen, azonban az ellenfél, a jánoshalmiak sehol. Először arra gondoltak, hogy késik a csapat, ám hamarosan kiderült, hogy annyira késnek, hogy el sem jöt­tek. Hogy miért? Erről a későb­biekben lesz még szó. A tervezett összecsapásból te­hát háziverseny lett, mert végül a 22 labdarúgó nekivágott a 4 km-es távnak, s elindultak a kis­kunhalasi parkerdőben kijelölt cél felé. A tavaszias időben kitűnő han­gulatban rajtolt a mezőny. Az előzetes tippelők a kitűnő futó hírében állő Szőkét, Tóth Lászlót, vagy esetleg Nagyot várták az el­ső helyre, s ők valóban igyekez­tek is előbbre kerülni. Az élre azonban — némi meglepetésre — az ifjúsági csapatból most fel­került Körösi József állt, aki úgy látszik nem tisztelte túlságosan az idősebbeket, vagy éppen most akarta bizonyítani, hogy nem vé­letlenül lett a keret tagja? Ha­marosan el is húzott a mezőnytől, s végig vezetve, mintegy 60 m-es előnnyel futott be a célba. Mögöt­te futott be a Szőke, Tóth, Csáki hármas, majd újabb 50 méter után az Agócs, Mészáros, Földes, Karsai négyes következett. Az el­ső helyezett időeredménye ugyan elmaradt a Kecskeméti SC— KTE vetélkedőn győztes Kecs­kés idejétől (Kecskés egyébként az NB I-esek versenyén győztes Pintér (Honvéd) 13:27-es eredmé­nyénél is lényegesen jobbat fu­tott), de a kecskeméti labdarúgó valamikor atlétaként kezdett, meg hát más pálya, más körül­mények! A fiatal halasi labdarú­gó győzelme elismerésre méltó, hiszen ő is egy sor kitűnően fu­tó, tapasztalt versenytársát előzte meg. A kiskunhalasi verseny vég­eredménye: 1. Körösi József (ME­DOSZ) 14:50, 2. Szőke, 3. Tóth, 4. Csáki 15:00 (azonos idővel), 5. Agócs, 6. Izsák, 7. Földes, 8. Kar­sai 15:10 (azonos idővel). A 4 km-es távot mind a 22 labdarúgó teljesítette, s valamennyien a 16 perces előírt szintidőn belül ér­keztek be. * • • HOL VOLT A JÁNOSHALMA? Természetesen Jánoshalmán, csupán az vár tisztázásra, hogy miért? Ennek pontos kivizsgálá­sa persze nem a mi, hanem a megyei labdarúgó szövetség edző­bizottságának a feladata lesz. Az ügy ugyanis az első kérdések, és válaszok alapján kissé zavaros­nak látszik. Fehér Lászlótól, a megyei labdarúgó szövetség főtit­kárától azt a választ kaptuk, hogy az utasítás értelmében a jános­halmi labdarúgóknak Kiskunha­lason kellett volna részt venni a versenyen, s miután mi is ha­sonló tartalmú levelet kaptunk korábban a megyei edző-bizott­ságtól, s ugyanezt kapta a kis­kunhalasi csapat is, a mi sze­münkben valahogy ez tűnik el­fogadhatónak. Még akkor is, ha történetesen a negyedik érdekelt, vagyis a jánoshalmiak azt állít­ják, hogy az ő levelükben szó sem volt Kiskunhalasról, csupán a 4000 m-es futásról, amit szom­baton délután, annak rendje és módja szerint teljesítettek, bár az ígért ellenőrt hiába várták. Egy levél tehát útközben elve­szett, illetve átalakult. Esetleg csak félig olvasták el? Sz. Z. Győzelem az idénynyitón: A Petőfi Népe TOTÓ-tanácsadója Az éllovas csapatok nehéz mérkőzései • Felvonul a győztes kiskunhalasi II. Rákóczi F. Mezőgazdasági Szak- középiskola csapata. A megyei Sporthivatal munka- értekezletet tartott a megye test- nevelési és sport-szakigazgatási szervek főfoglalkozású dolgozói­nak részvételével. A tanácskozá­son megjelent dr. Major Imre, a Megyei Tanács V. B. elnökhelyet­tese. A résztvevők az 1976. év sportmunkáját, és az 1977. évi feladatokat vitatták meg. * Az év első hónapjában hét megyei szakszövetségben tartot­tak elnökségi ülést. Az asztalite­nisz, atlétika, birkózó, kézilab­da, röplabda, ökölvívó és termé­szetbarát szövetségek elnökségei az 1977. évi munkatervet vitat­ták meg. Megyénk hat városában feje­ződik be február végéig az alap­fokú sportvezetőképző tanfolyam. Valamennyi résztvevő március folyamán, a bajai KlSZ-tábor- ban 3 napos elméleti és gyakor­lati foglalkozáson vesz majd részt. A tanfolyamok eddig Baja járásban és városban, valamint Kiskunfélegyházán fejeződtek már be, s 52 hallgató tett ered­ményes vizsgát. A megyénkben folyó 1976—77. évi segédvezetői tanfolyamok is a befejezéshez közelednek. Az el­méleti vizsgákat március 14-én tartják meg Kecskeméten. Befejeződött a nemzetközi sakkverseny Belgrádban befejeződött a nagyszabású nemzetközi sakk­verseny, az élen hármas holt­verseny alakult ki, a svéd An- dersson, « csehszlovák Smejkal és a jugoszláv Matulovics között, valamennyien 8,5 pontos telje­sítménnyel zárták a 13 fordulós küzdelemsorozatot. A magyar színeket képviselő Sax Gyula 7,5 ponttal ötödik lett, Portisch Fe­renc pedig a jugoszláv Bukics- csal holtversenyben a 10—11. A két magyar jobban is végezhe­tett volna, ha az utolsó forduló­ban nem szenvednek vereséget: Sax a jugoszláv Osztojicstól, Portisch pedig az ugyancsak ju­goszláv Gavelától. Sax végered­ményben 7,5 pontot gyűjtött, ez is bizonyítja, hogy az utolsó for­dulóban aratott győzelmével még a torna első helyezettje is lehe­tett volna. — holtversenyben. A végső sorrend: 1—3. An- dersson, Smejkal és Matulovics 8,5—8,5, 4. Velimirovics 8., 5. Sax 7,5, 6. Rajkovics 7,... 10— 11. Portisch F., Bukics 6—6. A totó 6. heti, február hatodiki szel­vényén változatlanul olasz A- és B- osztályú csapatok szerepelnek. A hat olasz A-osztály mérkőzésének az ad különösen nagy jelentőséget, hogy az éllovas csapatok idegenben játsza­nak, vagy ha hazai pályán, akkor igen nehéz ellenfél ellen kell pályá­ié lépniük. Ezzel a mérkőzéssel be is fejeződik az őszi idény, hogy jö-i vő vasárnap már a tavaszi idénnyel folytatódjék a küzdelem. A szelvény­re került csapatok mérkőzései közül a legnagyobb figyelem a Fiorentina— Napoli, a Genoa—Torino és a Peru­gia—Inter találkozót kíséri. A B-osztály hétről hétre ismétli önmagát, • mert állandóan olyan csa­patok kerülnek fel a szelvényre, ame­lyek eredményei nagyban hozzájá­rulnak a táblázat módosításához, vagyis gyakran történik helycsere a tabellán. A legérdekesebb mérkőzés­nek a Lanerossi—Como összecsapá­sa látszik ebből az osztályból. A pót­mérkőzések között találjuk az A-osz- tályból még a Juventus—Sampdoria, valamint a Milan—Cesena találkozót. Tippjeink: 1. Bologna—AS Roma. Olasz A- osztály. A hazai együttesnek létfon­tosságú a pontszerzés, mert a kiesés­től csak így tudna megmenekülni. A Roma nagyszerű játékkal verte a Ju- ventust az elmúlt vasárnap, ami nagy önbizalmat adhat a Bologna el­leni játékhoz. Tippünk: x, 1. 5. Lazio—Catanzaro. Olasz A-osztály. tály. Egyik csapat sem tudott győz­ni a múlt heti fordulóban. Mindket­ten döntetlent értek el. Ez a Fioren­tina számára jelent sikert, mivel ők játszottak idegenben, (inter—Fioren­tina 1—1). Tippünk: 1, x. 3. Foggia—Verona. Olasz A-osztály. A Foggia együttese mérsékelten sze­repel az A-osztályban. A kieső he­lyen tanyázik, piig a Verona a kö­zépmezőny tagja. A hazai pálya elő­nyének érvényesülnie kellene, mert egy vereség végzetes lehet a Foggia részére. Tippünk: 1. 4. Genoa—Torino. Olasz A-osztály. A Genoa hosszú idő után vereséget szenvedett, a Torino pedig győzelmé­vel újra a táblázat élére került. A listavezetőre nagyon nehéz mérkőzés vár. Háromesélyes találkozó. Tippünk: x, 2. 5. Lazio—Catanzaro. Olasz A-osztály. A Lazio sorozatos döntetlenjei miatt nem tud feljebb kerülni a tabellán. A Catanzaro a Milan legyőzésével javított helyzetén, ám Romában a Lazio ellen nincs sok esélye a pont­szerzésre. Tippünk: 1. 6. Perugia—Internazionale. Olasz A- 1, 1. osztály. A hazaiak hosszú ideig ve­zettek a Napoli ellen, de a végén csak egy pontot tudtak szerezni, ami tulajdonképpen nagyszerű teljesit- meny. Az Inter ellen még hazai kör­nyezetben is nehéz mérkőzés előtt állnak. Tippünk: x. 7. Ascoli—Cagliari. Olasz B-osztáiy. Mindketten tagjai annak a tömör él­mezőnynek; amelyek óriási harcot vívnak a feljutásért. A hazai pálya az Ascoli mellett szól, ám mi pontosz­tozkodást várunk. Tippünk: x, l. 8. Avellino—Tcrnana. Olasz B-osz­tály. A kiesés ellen küzdenek válta­kozó sikerrel. Az Avellino minimális különbséggel előzi meg az utolsó he­lyezett Ternana együttesét és a pon­tokra mindketten igényt tartanak. A hazai csapat lényegesen esélyesebb. Tippünk: l, x. 9. Catania—Brescia. Olasz B-osztály. A Brescia hazai pályán súlyos vere­séget szenvedett a Varese együttesé­től, ami nagy meglepetés. A jobb Catania otthon nyerhet és felzárkóz­hat az élmezőnyhöz. Tippünk: 1. 10. Lanerossi Vicenza—Como. Olasz B-osztály. A két feljutásért küzdő együttes rangadóján döntő lehet a helyzetkihasználás és a hazai pálya előnye. Háromesélyes találkozó, Lane- rossi esélytöbblettel. Tippünk: 1, x. 11. Novara—Palermo. Olasz B-osz­tály. A tabellán elfoglalt helyük alap­ján a kiesés elkerülése a céljuk. A Palermo meglepetésre otthon vesztett a Lecce ellen, s így nem sok esély- lyel lép pályára a Novara otthoná­ban. Tippünk: l. 12. Rimini—Atalanta. Olasz B-osz­tály. Az Atalanta rangadói nyert a Pescara ellen vasárnap és tagja a szoros élmezőnynek. A hazai csapat változatlanul a kiesés ellen küzd. Pontosztozkodás a legvalószinűbb. Tippünk: x. 13. Varese—Taranto. Olasz B-osz­tály. Mindketten nyertek az elmúlt héten, de a Varese győzelme az ér­tékesebb, mivel idegenben aratta, fö­lényes biztonsággal. Nagy harc után ismét nyerési lehetősége van a ha­zai gárdának. Tippünk: l, x. + 1 mérkőzés: 14. Lecce—Samhenedpttese. Olasz B- osztály. A házai csapat értékes két pontot szerzett idegenben vasárnap. A vendégek Javuló Játékkal a Lane­rossi ellenében is helytálltak ottho­nukban és kérdés, hogy most sike­rül-e a pontszerzésük a hazaiak ellen? Tippünk: 1. A további mérkőzésekre tippjeink: O. I. Videoton—Bácsép SC 3,5:8,5 (2) Az 1977. évi or­szágos csapatbaj­nokság II. osztá­lyának első for­dulójában me­gyénk és Kecs­kemét város egyetlen OB II-s csapata Székesfe­hérvárra, a kö­zépcsapatnak számító Video­tonhoz utazott. A múlt évhez ké­pest öt táblán megváltoztatott csapat idényeleji formában, köze­pes teljesítmény­nek értékelhető eredményt ért el. Bár győztek, az arány talán jobb Is lehetett volna, örömteli volt, hogy a 15 éves Madi Tibor győ­zelemmel mutat­kozott be az OB II-ben s emellett mindhárom ifjúsági korú versenyző győzött! Részletes eredmények: Dr. Bencze—Lovass értékelendő. La­kó—Csala értékelendő, Mach—Erdé­lyi 0:1, Fehér—Miklós 0:1, Szalai— Abel 0,5:0,5, Tvaruskó—Lénáit 0:1, Fenyvesvölgyi—Haragos 0:1, Reiter— Gosztolya 0,5:0,5, Schwanner—Molnár 0,5:0,5, Baunok—Balogh 1:0, Czimer— Czeglédi 0:1, Kotner—Rajnai 1:0, Sza­bó—Centgráf 0:1, László—Madi 0:1, Erdélyi, Haragos és Czeglédi nagy­vonalú játékvezetéssel biztosan győ­zött, mig Miklós, Centgráf, Lénárt és Madi győzelmében az ellenfelek pon­tatlansága is benne volt. Abel, Gosz-' tolya és Molnár jobb állásokat ron­tottak remire. Az újonc Balogh egy­szerű nyerés helyett vésztőt lépett. Rajnait túl játszották. A két értékelendő játszmából 1 pont megszerzése várható. Lovass bizarr dolgokat vállalt a nyerés érdekében — három minőséget áldozott — s úgy tűnik, nem is eredménytelenül. Csala sötéttel mindenáron nyerni akart — elutasítva ellenfele remi ajánlatát —, s vesztő állásba került. A Bácsép SC csapata a találkozón 26 év átlagéletkorú volt. 10 évvel fia­talabb ellenfelénél! Az I. forduló további eredményei: Dunaújvárosi Papírgyár—Győri MÁV DAC 6:8, Alföldi Olajbányász—Nyer- gesújfalusi M. Viscosa 6.5:7,5, Zala­egerszegi Építők—Ganz Villany 4.5:9.5, MÉM—BKV Előre 8:6. Élgép-Petőfi 3:11. Utasellátó—Vasas Láng 5,5:7,5 (1). Az OB II. Nyugati Csoport állása: 1. XIII. kér. Petőfi l 1-------U 2. Ganz Villany 1 1-------9,5 3. Bácsép SC 1 1-------8,5 (2) 4. Győri MAV-DAC 11-------8 5 MEM 1 1-------» 6. Vasas Láng l 1 — — 7,5 (1) 7. Nyergesújfalu l 1-------7,5 5. Ali. Olajbányász 1-------1 6,5 9. Dunaújváros 1-------16 10 . BKV Előre 1-------1 “ . ... 11 . Utasellátó 1-------1 5,5 (1) 12. Zalaegerszegi Ep. 1-------1 *>,5 13 . Videoton 1-------1 (2) 14 . Elgép 1-------13 A Bácsép SC csapata legközelebb, a II. fordulóban február 13-án Kecske­méten a XIII. kér. Petőfi ellen rang­adó mérkőzést Játszik. HÍREK: — A Megyei Szövetség Versenybíró­sága f. hó 6-án (vasárnap) 10 órai kezdettel Kecskeméten, a Megyei TSH székházában (Klapka u. 35.) tart­ja meg az 1977. évi megyei csapat- bajnokság nyilvános sorsolását, me­lyen a részt vevő csapatok képviselői­nek megjelenése kötelező. — A Kecskeméti Tipográfia TE II. havi egyéni villámversenyének ered­ménye : Zsíros L. 18,5, Borsos 17,5, Tőzsér 17, Paróczai 16, Kiss D. 15,5, Krizsány 14,5, Kátay 12, Tóth L. 11,5, Kökény Z., Sebők és Mészáros 11—11, Hor­váth P. és Kutas 10—10, ifj. Kökény • Gondban a BÁCSÉP csapatának éltáblásai, (jobb­ról a kecskemétiek.) J. 9,5, Gór, Garaguly, Bóna és Bala- nyi 7—7, Csabai 5,5, Szebellédi 5, Horváth T. 4. Darida 3,5. Az összesített verseny élcsoportja a II. forduló után: “zsíros 37, Tőzsér 34, Borsos 33,5, slb. — A vm. Országos Ifjúsági Csapat- versenyt Budapesten rendezték meg. 54 csapat indult 264 fő versenyzővel. Az elődöntőket 6x9-es csoportokban bonyolították le, s így alakultak ki az egyes mezőnyök. Az ,,A" csoportban 1, Bp. Sparta­cus ,,A” 28, 2. Mereszjev ..A” 28, 3. Bp. Honvéd „A” csapata 27,5 stb. A „B” csoportban 1. Volán 32,5, 2. Bp. Postás 27,5. 3. FTC 27. stb. A „C” csoportban: MÉM 31, Viscosa 28. Baranya megye vál. 26,5. Meresziev ,.B” 26, BEAC II. és Bp. Vasas 25—25, XVI. kér. KISZ 23,5, Bp. spart. ,,B” 22.5, Bp. Honvéd ,,B" 17. Kecskeméti Tipog­ráfia 16.5, BEAC IIT. 12, XI. kér. KISZ 9.5. A kecskeméti csapat pontszerzői: Tőzsér 6, Paróczai 4, Kutas 3,5 Tóth L. 2. Kátay 1. Meglepő eredményt produkált To­re nagymester, a Füiöp-szigetiek ver­senyzője: a manilai versenyen le­győzte és megelőzte a világbajnok Karpovot. A játszma: Karpov Torre (szovjet) (Fülöp-szigetek) Manila, 1976. Szicíliai védelem 1. e4 c5, 2. Hf3 Hc6, 3. d4 cd:, 4. HÚ4: Hf6, 5. Hc3 d6, 6. Fg5 e6, 7. Vd2 a6. 8. 0—0 Fd7, 9. f4 b5, 10. VelJHd4:, 11.' Bd4: Vbtí, 12. Bd2 Fe7, 13. Fd3 b4, 14. Hdl Fb5, 15. H12 h6, 16. Fh4 g5, 17. fg: hg:, 18. Fg3 Hh5, 19. Hg4 Hg3:, 20. hg: Bhl:, 21. Vhl: Bc8, 22. Kbl Fd3:, 23. cd: Vd4, 24. Vdl a5, 25. Hh2 25. - g4, 28. Hg4: Fg3, 21. Bc2 Bc2:, 28. Kc2: a4, 29. a3 b:it, 30. Kbl d5, 31. cd: Vd5:, 32. H12 Vg2:, 33. He4 Fe3, 34. Hc3 VC6, 35. d4 Vc4, 36. d5 e5, 37. Vhl Vd3+, 38. Kai Fd4, 39. Vh8+ Kd7, 40. Va8 Vfl+, 41. Hbl Vc4, 42. Vb7f Kd6. 43. Vb8+ Kd5:, 44. VŰ8+ Ke6, 45. Ve8+ Kf5, 46. Vd7+ Kg6, 47. Vg4+ Kf6, 48. Hc3, majd íüggőzés után Karpov feladta (0:1). .. Gímes György Az érsekcsanádi nem adták fel labdarúgók A bajai járás egyesületei közt az Érsekcsanádi SK volt az első, ahol már január első napjaiban megtartották a sportkör évi köz­gyűlését. A sportegyesület elnök­ségének beszámolóját B. Szabó Dezső, az Érsekcsanádi SK el­nöke terjesztette a tagság elé, s ebben részletesen szólt az egye­sület 1976-os eredményeiről, az idei tervekről és a költségvetés­ről, a község tömegsportjának helyzetéről. Végül a labdarúgó­szakosztály múlt évi szereplését elemezte. Az vitathatatlan tény. hogy a korábbi sikerek után, most nem szólhatott az elnök túlzott elra­gadtatással a labdarúgó-csapa­tok helyzetéről, hiszen az 1976. évi őszi forduló végén az érsek­csanádi felnőtt csapat a megyei 16.43: Hírek. 2. MŰSOR: 11.30: Román művészek opera­16.50: „Egészségünkért”! Az felvételeiből. Egészségügyi Felvilágosi- 18.33: A Magyar Televízió Sza- 12.35: Tánczenei koktél, tási Központ műsora. badegyeteme. (Színes!) A 13.20: Könyvszemle. 16.55: A fejlődő Peru (színes!). Föld szerkezete. (Ism.) 13.30: Népi muzsika. NDK dokumentumfilm. 19.30: Tv-híradó. 13.58: Ezeregy délután. 17.25: Közművelődés — közelről. 20.00: Mérleg. (Az arany mito- 14.31: Fáklyavivők — V. rész. 18.05: Reklámműsor. sza.) 15.10: Iskolarádió. 18.10: „Eletet az éveknek”. 20.40: Tv-hiradó 2. 15.50: Johann Strauss: Bécsi vér 9 45-A fein evein ti,™ „„ Nyugdíjasok műsora. 21.00: Hat húron pendülünk. Gl- Keringő. 8-45 NS?K18-45; Szépén, jól magyarul... táriskola kezdőknek Ké,5 a P4ncélszek" 18-55: A Közönségszolgálat tájé- 21.10: Férfi a 22-es szobából. '—NSZK bűnügyi tévéfilm. (18 éven felülieknek!) MAI MI SOK TELEVÍZIÓ 8.59: Tévétorna, (ism.) 9.05: Delta. — r®nyben- dsm.) koztatója. 20.05: Fő a feje. vetélkedőma- 19.00: Reklámműsor, sor közvetítése a Buda- 19.05: Esti mese. pesti SzáBóbóL 3- POlUlka- 19-20: Tévétorna. 11.20: Négy keréken Indiáig. 19*30: Tv-híradó. NSZK útirajzfilm-sorozat. 20.00: Játszik a Magyar Állami 14.30: Mindenki iskolája: 7. Föld- Hangversenyzenekar, rajz. Kontinensünk — Vidám, zenés játék. Európa. 0.10: Barabás Mihály táncdalai- 22.33: Schubert: Rosamunda — ööl. kísérőzene. 23.30: Bágya András szerzemé­PETŐFI nyélből. 8.05: Régi híres énekesek műsorából. 8.33: Slágerekkel a Föld körül. 14.05: Palestrina-művek. 9.33: Harminc perc alatt a Föld 14.17: Ginastera: Bomarzo. Két­felvonásos opera. 17.04: Bartók: I. rapszódia. 17.15: Magnósok, figyelem! 18.00: A Világgazdaság hírei. 3. MŰSOR körül. 16.10: Nóták. 10.00: A zene hullámhosszán, 16.40: Schumann: Gyermekjele- 11.33: A Szabó-család. betek. 12.00: Az élő népdal. 17.07: Szerencsejátékosok. 12.10: Dzsesszfelvételekbőh 17.32: Hangverseny a Mindenki 12.33: Hangszerszólók. KOSSUTH zeneiskolája hallgatóinak. 13.33: Tánccal és dallal a világ iwcMutu 19.15: Gondolat. körül. 8.27: Szocialista brigádok 20.00: Gesualdo-madrigálok. 14.00: Kettőtől ötig... akadémiája. Robert Craft együttese éne- 17.00: Ötödik sebesség. 8.57: Állatok farsangja. Részletek kel, 18.00: 1977 még rosszabb lesz. ■ Saint-Saens szvitjéből. 20.33: Népi muzsika. 18.10: Közvetítés a Palace szálló Kb. 9.12: Zenekari muzsika. 21.20: Kis magyar néprajz. étterméből. 18.05: Szimfonikus zene. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Rákos Sándor versei (ism.) 19.40: Kapcsoljuk az MTA kong­resszusi termét. Közben: 21.00: Görgey Gábor: Nem lő- --------------- —............ —,„Jeiiermeooi, . , 1 5.05: 3. Irodalom. Kicsik és na- nek, csak fúj a szél. Tévé- J0-05: „Nyitnikék” 21.25: A 70 éve született 18.33: Halló Berlin! Halló Buda- ‘™'35' „R'/?do.k Laczkó Géza gyök. film. 10.40: Joseph Lhevinné zongorá- Jussi Björling felvételeiből. pest! Kh Rákóczi című regényéből. 15.40: Ahol mindenki felfedez 21.35: A megnőtt élet Rinort- zik, Emanuel Feuermann 22.20: Tíz perc külpolitika. 19.38: Oper’ettrészletek. „ Matematika*^1 tóvábbkép- műsor®“0“ u 08 • ^haHes“ ens A Pick A-ÍÜSÜS. ?*“**• .................. 20.33: Kiváncsiak klubja. . ?í;40: Irószobám. z és pedagógusoknak. 22.20: Tv-híradó 3. wick Klub című regénye 23.30: Hegedűszólók — világhírű 21.25: Mazurkák fúvószenekarra. R6­előadók tolmácsolásában. 21.35: Slágermúzeum. 22.40: Operaáriák. bajnokság 19. helyén állt, az if­júsági csapat pedig a 16. helyen fordult. A vártnál gyengébb sze­replésben több tényező is közre­játszott. Az idősebb játékosok! visszavonulása, sérülések, edző­csere az idény közben stb. Az év közben a felnőtt csapat játé­kosállományának közel egyhar- mada cserélődött ki, s a kipró­bált fiatalok közül sokan nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Pedig az induláskor még úgy látszott, hogy nem lesznek prob­lémák, hiszen a nagy létszámú játékosgárda miatt döntött úgy a szakosztály vezetősége, hogy második csapatát is indítja, s ez akkor teljesen ésszerű, és helyes intézkedésnek tűnt. A bajok, a jobb szereplést gátló körülmények később jelent­keztek, s alaposan rányomták a bélyeget az őszi teljesítményre. Mindezek dacára az érsekcsa­nádi labdarúgók még távolról sem adták fel a küzdelmet. A labdarúgó-csapat január első he­tében kezdte meg a felkészülést a tavaszi — várhatóan küzdel­mes — fordulóra. Heti négy al­kalommal tartottak alapozó jel­legű edzéseket. A cél, hogy a csapat jövőre is a megyei osz­tályban maradjon, ennek érde­kében a csapat tagjai szívesen vállalják a nagy megterhelést je­lentő edzéseket. A bajnoki raj­tig már egészen rövid az idő. Februárban egy egész sor edző­mérkőzés szerepel a labdarúgó­szakosztály programjában. Őszin­tén remélik, hogy ezek során öszekovácsolódik az együttes, s képes lesz sikerrel felvenni a harcot a riválisokkal a kiesés elkerüléséért. Kiss Zsófia

Next

/
Oldalképek
Tartalom