Petőfi Népe, 1977. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-26 / 21. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1977. január 26. KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN TARTALÉKOK A MEZŐGAZDASÁGBAN • Özv. Kiss Lajosné, a község Lidi nénije, bár 83 esztendős, még ma is napi egy métert sző a 100 éves szövőszéken. Az idén 70 éve, hogy egyfolytában foglalkozik szövéssel. Híresek a sárközi ruhá­ba öltöztetett babái is. gyományokat tányérfestés, fafa­ragás és szövés formájában. A községben közel 150 sze­mélygépkocsit tartanak nyilván, a lakosság posta és takarékszövet­kezeti betétállománya meghalad­ja a 12 millió forintot. Az elmúlt évben 1 millió 200 ezer forint kölcsönt helyezett ki a takarék. Bajára mintegy kétszázötvenen járnak a különböző üzemekhez, dolgozni, sokan foglalkoznak ház­táji sertés-, baromfi- és nyúl te­nyésztéssel, de gyakori a fóliák alatt termesztett primőr is. A község 600 lakásából 400-ba bevezették a jó ivóvizet. A köz­ségi tanácson évente mintegy 700 az ügyfélforgalom, amelyet 3 ügyintéző lát el. A környékben is jóL ismert Búzakalász Terme­lőszövetkezet 1949 októberében alakult 72 taggal. Ma közel hat­száz tagot számlálnak. Korszerű istállókban nevelik a szarvasmar­hát. Jelentős a kertészetük és az elmúlt évben adták át az ország egyik legkorszerűbb tojótelepét, amely ebben az esztendőben már 36 millió 800 ezer tojást ad. Érsekcsanádon már csak itt-ott akad egy-két hírmondója a nád- födeles házaknak, annál több földszintes, sőt emeletes családi ház sorakozik a községet átszelő főútvonal mellett. Szabó Ferenc Érsekcsanád Többen próbálkoztak már azzal, hogy kiderítsék a község nevének eredetét, de a vélemények el­térnek egymástól. Az 1520-as esztendőben több le­írásban szerepel a falu, amelyhez különböző hagyo­mányok fűződnek. A régi krónikás szerint ezen a helyen a török hódoltságot megelőzően Is volt már település. Szentgyörgy, Csanádszentgyörgy már az 1500-as években elődjeként szerepelt a mai Érsekcsanádnak. Csanádszentgyörgyöt Töttös Szentgyörgynek is em­legették. Az idősebbek még ma is beszélnek róla, hogy valamikor a Szentgyörgy nevű határrészen egy templom maradványaira bukkantak. Feltehető, hogy az egykori falu a gyakori árvíz martaléka lett, s emiatt költözött később az őslakosság a Dunától kevésbé veszélyeztetett területre. _ Följegyzések tanúskodnak róla, hogy a régi falu 1685-ben egynegyed portával volt megróva, 1720-ban pedig 43 adóköteles háztartást ír­tak itt össze. A lakosság többsé­ge református volt, s prédikáto­raik nevét már 1650-től feljegyez­ték. Érsekcsanád látképe a toronyból. • A régi és az új találkozása. Búzakalász Mezőgazdasági Ter­melőszövetkezetben dolgozik. Egyetlefi ipari létesítménye aGe- menci Erdő- és Vadgazdaság fű­részüzeme. Mintegy 40-en dol­goznak az Ültetvénytervező- és Ellátó Vállalatnál. A lakosság el­látását 62 kisiparos segíti elő. A közösségnek 4 élelmiszerüz­lete van, egy iparcikkboltja, egy AFÉSZ-italboltja —, s amire büsz­ke a község —, a termelőszövet­kezet kezelésében 2 éve nyílt meg a Sárköz Étterem. A IV. öt­éves tervben 2 tanteremmel bő­vítették az általános iskolát, az óvodához konyhát és étkezőhelyi­séget építettek 150 személyre. Évente 12—15 lakással bővül a község. A IV. ötéves tervben 6 ezer négyzetméter szilárdburko­latú járdával gyarapodtak, ugyan­csak 6 ezer méter vízvezeték is kiépült. A pislákoló petróleum- lámpa fényére már csak az öre­gek emlékeznek: 1972-ben befe­jezték a község villamosítását. Orvosi rendelő, csecsemővédő gyarapította az egészségügyi lé­tesítményt. Érsekcsanádot ma­gáénak érzi a lakosság, amely jó néhány nemzedéket váltott, míg idáig eljutott. A közérdekű tár­sadalmi munka természetes. En­nek köszönhető, hogy a község­ben 1 négyzetméter járda mind­össze 23 forintba került, a víz­vezeték beszerelése is 50 szá­zalékban társadalmi munkával történt. A csanádi népviseletbe öltözött tánccsoport Jugoszláviában, Cseh­szlovákiában és Olaszországban is egymás után aratta sikereit. Beneveztek a népművészet, népi hagyományok vetélkedőre és szép sikereket ér el az iskola citeraze- nekara is. Igaz, hogy már csak mutatóban, de őrzik a népi ha­A községnek ma 2320 lakosa van, mintegy 60 százalékuk a • Kellner Ferencné a termelőszövetkezet tojótelepén dolgozik, de sza­bad idejében lányával együtt sárközi mintás tányérokat fest. A falut sok elemi csapás érte. A legnagyobb pusztítást a dunai árvíz okozta, amelyről Lengyel János prédikátor ezeket jegyezte be a ma is meglevő anyakönyv­be 1799. március 13-án: „Ezt je­gyeztem a rettenetes nagy jég­víz áradásakor, amely kezdődött március 11-én. Feletté igen sok földből vereti házak eldűltek és 26 esztendőtől több ilyen nem volt. A paróchiális udvar vízzel tele, éppen a konyha ajtajáig ... Sok szegényt csinált. A barmaink sokáig éjjel-nappal a vízben ál­lottak. Az isten őrizze a követ­kező maradékot az ilyen keser­ves nyomorúságtól...” Az anyakönyv egy későbbi be­jegyzésében ez áll: A legnagyobb aratása volt a halálnak 1805-ben, 89 halott. A falu többször is vál­toztatta helyét és nevét. Bé-falu (Belső falu), Pusztafalu, Ófalu. Az ellenségek gyakori zaklatása elől a lakosság egy része a mo­csarak közé (Pusztafaluba) köl­tözött. Az elmúlt másfél évszázadban Érsekcsanád jelentős fejlődésen ment keresztül. Kialakultak a szabályosan kijelölt utcái, köz­épületei, de a rohamos fejlődést csak a felszabadulás utáni évek­ben érhette meg. Azonos adottságok-eltérő hozamok Takarékosság, tartalékok föltárása — az utóbbi egy-két esztendőben mind többször hangzanak el ezek a -fogalmak agrárberkekben is. Tervek készülnek effajta címszavakkal, kötelezően és a gazdaságok jól fölfogott érdekében egyaránt. Kimeríthetetlen kincsestárról van szó, merész vállalkozás lenne megpróbálkozni azzal, hogy felsoroljuk valamennyi alfejezetét. Így hát bízvást — rögvest elöljáróban — kijelent­hetjük, hogy kissé rapszodikus ez a válogatás, az az öt, egyenként is kimeríthetetlen témakör, amivel cikksoroza­tunkban foglalkozunk. ... A szigorodó közgazdasági szabályozók, a szerényebb beru­házási lehetőségek arra intenek, hogy a már meglevő állóeszkö­zöket ésszerűbben hasznosítsuk. A szakszerűség növelése, a haté­konyság fokozása, s egyéb köve­telmények indokolják, hogy a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok házatáján igyekezze­nek „aprópénzre váltani” az V. ötéves tervben megszabott elő­irányzatokat. Természetesen nem úgy, hogy ne adjuk meg a nö­vénynek és állatnak azt, ami a hozamok és jövedelmek elérésé­hez egyformán szükséges, de akadnak olyan lehetőségek, ame­lyek kiaknázásához voltaképpen nincs is szükség pénzre. Sokat hallani például a racio­nális földhasználatról. Mind a mezőgazdasági szövetkezetek ' III. kongresszusán, mind az ezt meg­előző tsz-szövetségi küldöttgyűlé­seken elhangzottak idevágó és elgondolkoztató észrevételek. Szűcs József a Csongrád megyei szövetség elnöke beszámolójában megemlítette: egymás melletti téeszek között is óriási a kü­lönbség hozamok dolgában. Az egyikben 14,6 mázsát, a másik­ban 42,7 mázsát termett tavaly hektáronként a búza, s a tehe- nenkénti tejhozamok is roppant differenciáltak. „Két szomszédvár” címmel né­hány esztendeje riportot írtam két Pest megyei község, Tápió- szele és Farmos szövetkezetéről. Az előbbinek az elnöke — ki számlálta, ugyan hányadik? — letargikuson magyarázgatta, hogy a gazdaság vegetálásáért, úgy­mond, kizárólag az ipar a fele­lős, mert hogy „betelepült a fa­luba”, s elszippantotta az embe­reket. De vajon a néhány ki­lométernyire levő Farmoson mi­ért sikerült megmarasztalni a munkáskéz! — legalábbis annyit, amennyi a virágzó kertészkedés­hez, s egyebekhez" szükséges? ...Ha némi történeti áttekin­tésben vizsgáljuk a tempóveszte­ségek okait, úgy föltétlenül le­szögezhető: amennyiben a tsz, mondjuk már a hatvanas évek elején, „rákapcsolt”, szerezhetett olyan előnyöket is, amelyek rész­ben a társadalom „adományának” nevezhetők. (Hogy valójában köz­érdekről volt szó, azt aligha kell bizonygatni.) Ahol például tekin­télyes hiteleket vettek fel, ott kétségkívül jól jártak, amidőn — emlékezetem szerint — 1964-ben törölték a tsz-ek bankadósságát. Az eladósodástól óvatoskodók ak­kor lépést vesztettek. Ez persze, csak az egyik ma­gyarázat a fáziskülönbségekre, s tán nem is a legfontosabb. Ha egymást váltogatták az elnökök, az már önmagában fékezőleg ha­tott egy-egy szövetkezet ütemé- re-életére; igaz, ahol akár évti­zedekig ugyanazon konzervatív elnök vitte a fő szólamot, ott is csak a stagnálás lehetett a jel­lemző, esetleg olyképpen, hogy miközben szegény volt a tsz, gaz­dag lett a tagság. Ilyen paradoxo­nokról ír utolsó nagy munkájá­ban, a Város és vidékében Erdei Ferenc is, aki az egymás mellett gazdálkodó, de aránytalan növe­kedésű téeszek kiegyenlítődésére is bemutat példákat ugyanott. Le­írja azt a vetélkedést, amely a Makó melletti Apátfalva Pető­fi, Búzavirág és Aranykalász Termelőszövetkezetei között dí­vott. A vetélkedés nem annyira a munkában, mint inkább a keres­ményekben mutatkozott meg, azaz — hogy Erdeit idézzem — „átlagosan közel annyi szemé­lyi jövedelemrészesedést kaptak a tagok, de nem annyi munka után. Ez a fő oka annak, hogy a kiegyenlítés, illetőleg az egye­sülés gondolata... felmerült... a falu közvéleményében.” Az utóbbi évek téesz-egyesülé- sei folyamatában közrejátszott az a szándék is, hogy eltűnjenek a fejlődésbeli különbségek, hogy az erősebb áthassa, átsugározza a gyengébbet. Hasonló szisztéma alapján összehívott közgyűlésen magam is részt vettem: Fót és Csornád szövetkezetének „házas­ságát” ütötték nyélbe akkor. Az indok: a csomádi gazdaságban — azonos termőterületről kevesebbet produkáltak; másfelől az egye­sülés a fóti téesznek is érdeke volt, hiszen ily módon nekilen­dülhettek az állattenyésztésnek. Nagy általánosságban ugyanis el­mondható, hogy az a téesz, amely vásárolja a takarmányt, úgy­szólván eleve ráfizet az állattar­tásra, vagyis kell a háttér, a föld, a növénytermesztés. Amire azon­ban vigyázni kell: nehogy a len­dületeseket alámerítsék a bal­lasztok! K. N. PORCELÁNGYÁRTÓ KOMBINÁT A belorussziai Dobrusában megkezdték az egyik legnagyobb szovjet porcelángyár építését. Minden szempontból korszerű üzemet létesítenek. Ukrajnai, kau- kázusontúli, közép-ázsiai, kelet­szibériai gépgyárak szállítják a berendezéseket. Néhány gépet Csehszlovákiából, az NDK-ból és Angliából rendeltek. A tervek szerint a porcelánkombinát 28 különféle terméket — étkező, teá­zó és kávéskészleteket, egyéb háztartási edényeket, porcelánfi- gúrákat és vázákat — fog gyár­tani. (BUDAPRESS—APN) • Az új vonalon megindult a forgalom. (Fotó: TASZSZ—KS) „Pihenőbe vonult” vezetői engedélyek Vasút a Jakut ásványkincsekhez A több mint 3000 kilométer hosszú Bajkál —Amur vasúti fővonal építé­sének történe­tébe újabb nagyszerű la­pot írtak az építők. Határ­idő előtt befe­jezték a Tin- da-Berkakit mellékvonal építését, eljut­va a Jakut Autonóm Köz­társaság hatá­raihoz. Az Amuri-terület és a Jakut ASZSZK hatá­rán ünnepélye­sen helyezték el a vasútvonal utolsó néhány méterét. Az új vonalon meg­indult a forgalom. A Tinda-Berkakit vonal annak a határozatnak megfelelően szü­letett. melyet az SZKP XXV. kongresszusa hozott a szovjet népgazdaság fejlesztéséről a ''ÍO. ötéves tervben. A határozat a töb­bi között előírja a Bajkál—Amur vasúti fővonalhoz tartozó terüle­tek ásványi kincseinek kiaknázá­sát az egyes szakaszok építésének befejezése után. BAM-hoz tartozó területeken több ezer kilométer erdő borítja a tájat. A föld mélyében igen ér­tékes ásványi kincsek rejtőznek. Gyakran előfordul, hogy az olaj­jal, gázzal, szénnel együtt gazdag vasérc- és színesfém-lelőhelyeket, ritkán előforduló fémeket, sót ta­lálnak. Ez igen kedvező, hiszen a kibányászott nyersanyagot nem kell nagy távolságra szállítani. Az itt található ásványi kincsek fel­dolgozására épül a Dél-Jakut te­rületi termelő komplexum. A ki­termelő vállalatok mellett feldol­gozó üzemeket létesítenek. A megyében az 1975. évi fel­mérés szerint 120 500 gépjármű- vezetőt tartottak nyilván, amely azt jelenti, hogy ennél több gép­jármű vesz részt a közúti for­galomban. Az elmúlt, 1976-os esz­tendőben nemcsak a gépjármű- állomány, de a jogosítvánnyal rendelkezők száma is emelkedett. A gépjárművek számát csak be­csülni lehet, ám a kiadott gép- járművezetői engedélyek száma megközelítette a nyolcezret. Ezen­kívül természetesen többezer se- gédmotorkerékpár-vezetői és munkagép-, illetve fogatolt jár­mű hajtására szóló engedélyt ad_ tak ki. Mindezeket azért tartot­tuk szükségesnek előrebocsátani, mert nemcsak kiadják ezeket az engedélyeket, de olykor — sza­bálysértés, baleset okozása, bűn- cselekmény elkövetése, orvosi döntés miatt — vissza is vonják. Az összehasonlítás kedvéért szeretnénk elmondani, hogy 1975- ben 1949 gépjárművezetői enge­délyt vontak be különböző okok miatt. Az 1976-os évben — az új KRESZ életbe lépése, a szigorúbb ellenőrzések következtében — az összesen bevont vezetői engedé­lyek száma 2471 volt. Lapunk ha­sábjain több ízben utaltunk már arra, hogy a főbb baleseti okok között első helyen szerepel az ittasság Mondani sem kell, hogy akit ittas vezetésen érnek tetten, attól a szabálysértési hatóság az eljárás keretében a pénzbüntetés kiszabása mellett bizonyos időre bevonja a jogosítványt, illetve bi­zonyos kategóriák — motorke- kerékpár, személygépkocsi, von­tató — vezetésétől tilthatja el az illetőt. Aki ittas állapotban bal­esetet okoz, attól már a helyszí­nen, az eljárás befejezéséig ve­szik el vezetői engedélyét, ám a bírósági ítélet is kimondhatja, legtöbb esetben él is ezzel a jo­gával a bíróság, szintén bevon­hatja bizonyos időre vagy végle­gesen a gépjárművezetőtől hajtá­si engedélyét. Az elmúlt eszten­dőben csupán ittasság miatt 1435 vezetői engedélyt vontak be, vagyis az összes bevont jogosít­ványoknak több mint felét. Már ez a számadat is bizonyítja, hogy megyénkben a legtöbb gond éppen az italozással kapcsolatos. Korábban utaltunk arra, hogy a bíróság és a szabálysértési ha­tóság hosszabb vagy rövidebb idő­re tilthatja el a járművezetőt a vezetéstől oly módon, hogy be­vonják engedélyüket. Egy év­nél rövidebb ideig 2214 vezetői engedélyt vontak be a múlt év­ben. ■ az esetek majdnem 90 szá­zalékában. Ezek a büntetések — mert tulajdonképpen annak szá­mít — figyelmeztető jellegűek voltak. Az egy évnél hosszabb időre bevont jogosítványokból 255 került vissza a rendőrség birtokába, amelyből 148-at ittas­ság miatt vettek el. Ez a két számadat arra utal, hogy a be­vont vezetői engedélyek tulajdo­nosainak 11,5 százalékánál a fi­gyelmeztető jellegű ráhatás nem bizonyult elegendőnek. Mondani sem kell, hogy akiktől egy évnél, hosszabb időre bevonják vezetői engedélyét, annak csak új vizsga letételével, megszerzésével lehet ismét jogosítványhoz jutnia. Nem volna teljes a kép, ha nem tennénk említést az orvosi alkalmatlanság miatT bevont ve­zetői engedélyekről. Az elmúlt évben 130 esetben döntöttek úgy az orvosok, hogy az illető nem alkalmas gépjárművezetésre idő­leges jelleggel. Gyakorlatilag ezek a gépjárművezetők bizonyos idő elteltével — betegségükből kigyógyulva, hatásosabb, jobb szemüveg esetében — ismét a volánhoz ülhetnek. A megyében mindössze két olyan végleges visszavonás történt, amely ellen a tulajdonos nem fellebbezhetett. Mindezek után érdemes meg­említeni egy nagyonis tanulságos esetet, amely a múlt év végén történt Sipos Gyula Imre 26 éves, Lajosmizse, Bene 562 szám alatt lakó fiatalemberrel. Vontatóveze. tői jogosítvánnyal rendelkezve egy rábízott vontatóval két pót­kocsit húzott Ladánybene belte­rületén, ám a két pótkocsit az elektromos vezetékekkel nem kapcsolta össze. Ilyen módon a biztonsági berendezések nem mű­ködtek. Emellett Sipos Gyula Imre még fel is öntött a garatra. Feltehető, hogy a 3600 forint pénzbüntetést, — ha nem is könnyen — de kifizette. Ám az sokkal jelentősebb veszteség volt számára, hogy január 5-én érte­sítették, mely szerint négy hó­napra bevonják jogosítványát. A büntetés kifizetése mellett még fizetéskieséssel is számolnia kel­lett, hiszen vontatóvezetői mun­kakörben mindaddig nem alkal­mazhatják, amíg vissza nem kap­ja vezetői engedélyét. A tanulság tehát egyértelmű: a közlekedési szabálysértések ese­tében mindig számíthat arra a gépjárművezető, hogy vezetői engedélyét is bevonják, amely hivatásos gépkocsivezetőknél szinte minden esetben életszín­vonal-csökkenést, fizetéskiesést jelent. Gémes Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom