Petőfi Népe, 1977. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-23 / 19. szám

4 9 1’ETÖFI NÉPE • 1917. Január 23. „Vajon mi van a lábunk alatt?” Az ötvenhat esztendős Boros Ferencet nemcsak Madarason — ahol él —, de bizonyára az egész környéken jól ismerik, s nem ki­zárólag híres jókedvéről, tréfál­kozásairól, hanem, amint egyik ismerőse mondta róla. azért, mert ő a község „csontkereső” embere. Gépkezelő — úgymond — ..civil­ben". s közben sok-sok éve már. hogy rendszeresen közreműködik a régészeti ásatásoknál. Az esz­tendők múltával valósággal ..be­tanított munkása" lett az oly na­gyon megszeretett tudományág­nak. 9,Talpasok voltunk” — Egy s-sel írja a nevét? — kérdezem, miután kényelembe tettük magunkat a jó meleg szo­bában. — Elég nekem egy is — mond­ja nevetve — A neve — hogy Boros — tu­9 „Valami van a föld gyomrában". 9 „Valamikor érző ember volt" (Pásztor Zoltán felvételei.) Ián jelzője is lehet a viselőjének? Most hangosan nevel: — Ezt aztán hagyjuk ám! — Sok Boros nevű ember el Madarason? —"Ezt eltalálta! Csak kettő! De. sajnos, én vagyok az öregebb. — Nem idevalósink talán? — Mi igen... De az. elődök? Ki tudja? Az. apámat még Bm iesnak hívták. Tán szerb volt azelőtt. Délről jöttek fel ide az <i nagy­szülei. Az öiegapam mesélt ilyes­miről. — Arról is nieselt, hogy milyen volt regen ez,a falu? — A körösztutcán az. idejében csak harom-négv ház állott. — Emlékszik a sajat gyerekko­rára? — .lobban, mint hogy mit ettem tegnap. — Hogyan volt akkor? — Hat . . . Talpasok voltunk . . . — Az. Iliit jelent? — Meztellál) es ingbe-gntvaba' jártunk. — S az iskola? — Szerettem járni, Gruinor Gyula tanító úr keze alatt is vol­tam. Ö negyvennégy évig itt ta nitóskodott „Ha késtem: jött a füles” — Tehát más volt a fala re­gen — Mas ám! Csupa nadas ház. szegénység, sok rohot. — Mire a napkorong felső részé (eldugta az orrát, a Húzott-Iiegyen voltunk. — Az mi? — Egv nagy dóiul). Borsod irá­nyában. Elég messze van innen. — Gyalog iárlak? — Naná! Meg kerékpár se \ olt. — A gyerekek is dolgoztak'.' — Méghogy! A kiesik is. Haj nali háromkor mar ébresztett apám: Feri. kihajtani! lla kés tem: jött a füles — Gyerekkori csinytev esőkre emlékszik? — De mennyire! '•••»ysz.er pel dául láttam; Tóth T er bácsi ül a bakon és nógatja az éktelen ge be lovát, mert a szegem pata ép­pen hogy járni tudott Hn meg csúzlival a lovat farba lőttem: az megugrott. Az öreg pitvokas volt. szitkozódott. — Mi az, hogy pityókas ? — Hogy be volt nyalva. Vagy. ahogyan Madarason mondják: be legelt, mint! estére a birka. De ha így sem. elég. hat megmondom : részeg volt. — Az iskolával mi lett? —. Elvégzettem a hal elemit. Az­tán jött a legénykor. ,,Kiástam a templom romjait” — A régész.kedés mikor kezdő­dött? . — Jó húsz évvel ezelőtt. Nem is gondoltam én olyasmit, hogy valami van a föld gyomrában, ami hasznos a tudománynak. De még azt se tudtam, hogy van tu­domány. Mint más is. éltem a magam életét, dolgoztam, küzköd tem. — Hogyan kezdődött? — Mentem haza a határból, és láttam: ásnak az egyik helyen, Kérdeztem, mit csinálnak. Cso­dálkoztam. amikor megmondták. Zalotay Elemér volt ott. a bajai múzeumból. Csak néztem, hogyan szedik ki a földből a csontokat — S azután? — Beköltöztünk a faluba a ta­nyáról. Kellett a munka, a kere­set: elszegődtem az ásatásokhoz. De közben egy régi templom rom­jait kiástam. Beépítettem a da­rabjait a házamba. Akkor kerül­tem először kapcsolatba a múlt­tal. — Milyen ásatások folytak ak­kor Madarason? — Zalotay bácsi egy avar te­metőt tárt fel. Néhanv sír került elő. három tűzhely, meg egvebek. Mikor kézbevettem a csontokat, rámszólt a régész: nem szabad hozzányúlni! De én nem hallgat ­tam rá. Nagyon izgatott a dolog. Az. hogy lám. ez a halott csont váz valamikor érző. elé. gondol kodó ember volt. Es egyre top rengtem: vajon ki lelhetett? Es azóta egyre az jár a fejemben, ha megyek az utcán, a kertben, a ha tarban, hogy vajon mi van a la bunk alatt? Amióta tudom, hogy a föld tele van mindenfele kin­csekkel. ,,A Jován-tanyán” — Ügv tudom, hogy Kőhegyi Mihály régésszel dolgozott együtt idáig a - legtöbbször. — Mellette szerettem meg az ásatási munkákat igazan. F.s ö ta­nított meg a szakma fortélyaira is. Úgy kezdődött, hogy embere­ket keresett a feltárási munkák­hoz. Az egyik tanár engem is ja­vasolt. A Hártyáni-tanyáná 1 dol­goztunk először együtt, Később elvezettem öt a páplaposi temp­lomromhoz, ahol gyanút fogott, és ezt mondta: ássunk kirtatóár- kot! — Előkerült valami? — Ezüstharangok darabjai. A bajai múzeumban azóta is látha­tók. Akkor aztán Kőhegyi Mihály maga mellé vett. Volt úgy. hogy egy-két hónapig, de olyan is elő­fordult. hogy majdnem félévig tartott egy-egy feltárási munka. A bronzkori leletek előkerülése után jött az. avartemető, aztán a híres szarmata sírok. S legutoljá­ra a Jován-tanyán ástunk. — Mit találtak? — Értékes honfoglaláskori te­metőt. Abban volt az. öntött-ezüst melldísz, a szarvas-motívummal, amiről az újságok is írtak. — Hányán dolgoznak együtt? — Egy-egy nagyobb ásatásnál noha húszán is. Máskor meg üteii- hatan. — Milyen tárgyakat találtak már? — Avar nyílhegyet: paleolit- kori kőkést: lózablát, kengyelt: torzított koponyát és gyermek- csontvázát: négylábún álló va- rázsdobozt: szarmata ruhadisz.t. ivóedényt és különféle pénzeket. És sok mást. „Pedig aranypénz is volt” — A család, az ismerősök mit mondanak? — Sokan kérdezik: megéri? Én olyankor magyarázom, hogy nem azért csinálom. Nekem ez szen­vedélyein. Hányszor elgondolom: ezután hátha még értékesebb dol­gokra bukkanunk. Ezért nem ha­gyom abba. — Mi okozza a legnagyobb örö­met ? — Ha olyasmit találunk, ami másutt nincs meg. — Volt ilyen már? — Hogyne. Például a roxolán sírok. És tudja, mi a jó érzés még? Hogy kibírtam: semmit nem tu­lajdonítottam el. Pedig aranypénz is volt. meg más érték a kezem­ben úgv. hogy csak en tudtam. Ékszerek is. Mi sem lett volna könnyebb, mint zsebrevágni. De nem többet er-e az. ha bíznak az emberben? Varga Mihály Leégett egy ház Apostagon Újat építenek a nyolctagú családnak • A leégett ház belülről. Január ne­gyedik] lap­számunkban rövid tudósítás jelent meg a következő szö­veggel: „Szil­veszter dél­utánján Apos­tagon. a Vásár­tér 4. szám alatti lakóépü­letben tűz. ke­letkezett az olajkályha mű­szaki hibája miatt. Elpusz­tult a beren­dezés és a te­tőzet. Az. anya­gi kár t!ű ezer forint, A tüzet a kalocsai és a dunaújváro­si állami, vala­mint az apos- tagi önkéntes tűzoltók oltot­ták el..." Két héttel a tűz után Apus- tagra látogat­tunk, hogy megtudjuk, kik laktak a ház­ban. s jelenleg hol találtak te­tőt a fejük fö­lé? Ipi Lajos­áé. a községi tanács vb-tit- kára egy kis noteszt vesz elő. de beszél­getésünk so­rán alig néz bele. hiszen a tragikus esc ménnyel kap csolatban bár mindent feljegyzett nincs szükségé emlékeztetőre. — Még ma is remeg a gyom rom. ha eszembe jut. mit történ­hetett volna akkor délután. Gon dől ja el: csak a hat gyerek volt otthon. A legidősebb- 12 éves. a legkisebb pedig három. A szülök -négy óra körül elszaladtak a nagymamáékhoz. megbeszélni, hogy hol töltik a' szilvesztert. Jó meleg volt a lakásban, a gyere­kek harisnyanadrágban játszót • lak. rajzoltak, televíziót néztek. Egyszer csak nagy robbanás a kályhánál, az. olaj szél fröccsent és lángba borult minden. Még az a szerencse. hogy a legna­gyobb lánynak azonnal a mene­külés jutott eszébe, nem pedig az. hogy eloltsák a tüzet. Kite- relte a kicsiket, ö pedig utolsó­nak hagyta el a lakást, ahol* a tűz pillanatok alatt terjedt to­vább. Mire a szülök visszaértek — nem voltak sokáig távol — már úgyszólván minden teljesen leégett. Egyébként még nem is mondtam, hogy Homáth Antal­ról van szó, aki víz- és fűtéssze-, relő kisiparos. Szorgalmas, csa­ládját szerető ember, mindenütt ismerik a környező községekben. Felkerestük Hbrváthékat. is. akik jelenleg a tanács által adott kétszobás, komfort nélküli la­kásban laknak. Szükségállapot. A családnak mindene elégett, csak • I nnyi ruhát kaptak a gyerekek — mutatja Hor­váth Antalné az ideiglenes otthonban. (Móliesi Éva felvételei.) az maradt meg. ami rajtuk volt. A gyerekek iskolában, napközi­ben vannak, a férj dolgozik vala­hol. .Horvathnet pedig néhány percre a vh-titkár kérte lijiza a napközi otthon konyhájáról, mun­kahelyéről. — Szörnyű helyzetben coliunk. Legfontosabb mégis, huge a gye­rekeknek semmi bajuk sem leli. Amikor visszaértünk ti férjem­mel. mar tombolt a tűz. Tudtuk; hogy a konyhában. ott van a gázpalack, amely bármikul fel­robbanhat. A férjem egv nagy marék havat veit fel. s azzal ment be a palackért. De nem si­került. Fojtó füst. pokoli hőség volt bent. Ötször ment be a pa­lackért. mire ki tudta hozni Ké­sőbb a tűzoltók mondtak, hogy ha két percet késik, felrobban a palack. Szerencsénk volt, —- mondja Horváthné. Ismét Ipi Eajosnéval folytatjuk a beszélgetést. Mi lesz. most a nyolctagú családdal? A szükség­lakásban hosszú ideig nem ma­radhatnak. természetesén ez nem végleges megoldás számukra. De mégis nagyon jó. mert ha szűkö­sen is. de együtt vannak, meleg van bent. otthont tudtak teremte­ni nekik. — Apostagon és azt hiszem a környéken sem volt meg példa ilyen méretű összefogásra. A Du­na menti Termelőszövetkezet el­vállalta a romok eltakarítását. A lu-lyi A FESZ Vida János szocia­lista brigádja arra tett. vállalást, hogy mi gvásárolja a kiválasztott • ij'.uslcTVol. A dimapaiaji költség­vetési üzem húsz. személyes épí­tői-tagadja segít az új ház épí­tésénél. A budapesti metró épí­ti'. akikkel az após tagi tsz bri­gádja sokáig együtt dolgozott, építési anyagot ígértek. A solli. a itunavecsei kisiparosok ugyancsak támogatást, munkát ajánlottuk le! Az aposlagi kisiparosok el­vállaltuk a parkettázást. A Hab­selyem ív Kötöttárugyár helyi tizemének dolgozói és a Pamut- iivi moipuri Vállalat aposlagi egy- -.1 gének munkásai takarókul ad­tai- a családnak. A megyei ta­nács tízezer lóriul segélyt utalt I larval hóknak, a községi to­nnes ötiz.ci forintot acjptt. és in rom hónapra elengedte n gye­re Ivek után fizetendő napközi ott­honi térítési dijat, ami harom- ( zer toriul. A bölcsőde dolgozni ágyneműt, ruhákat adlak a gyc- m Iveknek, a (saladnak. <le min­den szerv, szinte minden lakos segítr!l valamiben. . A TÜZKP például egy nagy kocsi akácfát szallilntt a mostani lakáshoz. \leg a szalks/entmartoniak is vál­lallak munkát n majdan épülő ti; háznál sorolja Ipi Lajos- ue. s számolni kezd. A különböző segélyek, anyagok, munkaerő, felajánlások, az Álla­mi Biztosító térítésé végül is ■".!é ezer forintban összegeződik. Ennyi pénzért mar szép hazat le­het építeni.- A ' leégett házat nem lehet, megjavítani. A valyoglalak any­uéira ..megrongálódtak, hogy nem tárnák el a tetőt. Úgy döntöttünk a családdal egyetértésben, hogy illat építünk a regi helyén — mondja a vb-lilkár és elem teszi a típustervet. Földszintes csalá­di ház magasítóit tetővel, beépí­tett (előtérrel — manzárddal. Eint es fent. egyaránt tágas szo­bák. nappali helyiségek, konyha, hálószoba, fürdőszoba stb. A te­lekre csakis ezt építhetik fel, mintha ide tervezte,,*v ulna a tí­pus készítői. Járkálok n romma égett épü­letben. a beszakadt mennyezet törmelékei, a lölégett padló hor­padásai fölött. A televízióból csu­pán alig felismerhető részek ma­radtak. A lemezjátszóból semmi, csupán egy-két hanglemez a fői­re ágtól üss/.ekunkorodva. Föl­veszem az egyiket. amelyiken meg kiolvasható az írás: Piros rózsák beszélgetnek . . . Egy köny­vön akad meg a tekintetem. Kul­ié itom a megperzselt kemény hiblut: Móricz '/.sigmnnd Egy bol­dog ember című regénye. A má­sé: szobában egy pici csizma A parja valószínűleg elégelt. Meg­perzselt mackó, hamutól alig fel­ismerhető kenyérdarat), egy fér­finadrág. amelynek az egyik szá­rat. ..lerágta" a tűz . .. •— Ugv gondol juk, hogy a nyár inhuman elkészül az tij ház. es lei veink szerint augusztusban beköltözhet a Horváth család ké­nyt lines, korszerű otthonába. Az. avatásra meghívjuk a Petőfi Né­péi is — mondja végül mosolyog­va Ipi l.ajosné vb-titkar. Gál Sándor Mii.) l’.g.v emuéialaK \etette ida ma­gát maeskaügy ességgel. szikláról sziklára pattanva. Szakállrenge- teg fedte arcát. Anyicska látta a nyűtt katonazubbonyt. Sikítani akart, de hangja csütörtököt, mondott, Elhanyutlott. eszmélet­lenül a füvön. 37. De nem vesztette el egészen az eszméletét. Érezte, hogy viszik. Csak szemét nem bírta felnyit­ni. s később is csak szűk résen át lesett ki a környező világra. Gyors, szökellő léptekkel ha­ladt zsákmányával a szörnyalak, katonazubbonva suhogott. A lány még félálomban is érezte a dur­va vászon súrlódását arcán. s görcsösen keringett ez az érzés, mint biztos tudomás, a zsibbadt agyban: „Hát létezik!" S ringott a könnyű teher a két erős kar között, mint óvatos há­lójában valamely ágakra erődített függőágynak. Többször is megbillent e háló. A lány érezte, hogy fél karral tartják. Ilyenkor felijedt szinte, és pillája résén á( látta karnyúj­tásnyira a sziklafalakat, s tulaj­bo'i lábait a mélység fölölt estin • i ni. És örült, hogy ajulusaba-•-/.azsúszhaintt. '■okúig nem tudta, mi történik vek-. Hűvöset érzett arcán. És szokatlan volt, huge a ritigus megszűnt. Tagjai zsibongtak, s testét puha fészek-meleg vette kórul. Szemét nem merte felnyitni. Pillái rebbenetlen takarója ohmé .súllyal nehezedett a szemgödrök peremére, mint kagyló szorosan záró izmai. De u.ijai tapogatózva mcginoz dultnk. Allotbör — érzékelték u.ijai a puha. kellemes tapint isii derékaljat, az őzprém gyönge .selymét. Lecsúsztak az ujjak, es érzékelték a rétegeket. „Hány ré­tegen fekszem? Talán tíz..." S akkor valaki megigazította a takarót fölötte, óvatos kézzel, de­rekúnál betűrvén gondosat . „Milyen gondos és vigyáza- tos . . ." Mini különös kód. lebe­gett Anyicska fejében a gondo­lat. magától és természetesen nyílt, akár az. erdei virág. Felnyitotta szemét. Mint ki bá­torságot nyert az érintéstől. Va­rázsérintéstől kíváncsi bátorsá­got. A könnycsepp volt az első. amit megpillantott. Szivárvány osan csillant a szakáll rengeteg zugá­ban. Ez az aranybarna bozót ala­csonyan függött fölötte, némileg a barlang füstös boltozata alatt. Gyorsan lehunyta szemét újra a lány. A férfi vizet hozott, és meg­emelte a lány fejét, tenyerét alá­támasztva. S a lány kortyolgatta a hús torrásvizi t. Es többé nem csuk­ta le szemet. Elmosolyodott, kö­szönte. Egyszerre mosolyodon el a férfival, hogy annak erős mell­kasát a megkönnyebbült sóhaj elhagyta: el! A mosoly a lány orcájának gudrocst oben ha még , felénk volt is. de igazi mosoly volt. Fel­kelt a leiekből, mert felkeltették. A szemek. Kedves gyermektekintet csil­lant ki a szakállerdöből. Nedve­sen csillant benne valami nagyon hozzá tartozó bánat. Mint ami együtt születeti a szemekkel, és soha ki nem égethető belőle. S ez a gyermeki kedvesség, és bá­nni szelíddé tette az arcot, noha vad volt másképp és cserzett.' De a szakállerdöt mindenütt meg­bontották unnak a meleg fény- fonásnak a sugüracskái. ..Különös — gondolta a lány ahogy elrablója magára hagyta, és körülnézett kissé. — Kétség­kívül barlangban vagyok". S tudta, hogy a barlang, csakis a „százlikú" szurdok egyik ürege lehet. Tán a legrejtettebb, tán a leghozzáférhetetlenebb. A bejáratot sehol se látta, a barlangban mégsem volt sötét. Ügy tűnt, rejtett fény szűrődik be. s terül derengve szét. Nyílást keresett a sziklában vagy lega­lább repedést. De sehol egy tö­résvonal a természetvéste, durva falon. S akkor, ahogy fejét fél­refordította, meglátta a tűzhelyet és fölötte a kürtőt. A fény a kő­vel körülágyazott hamura. s megszenesedett fadarabokra hul­lott. A boltozat ott természetes .szűkületet alkotott. tölcsért’ ir­mán. Csak fenn, magasan segí­tette a természetet az ember ke­ze. átütvén a. sziklát, hogy a füst távozhasson Keskeny volt a Ük. ha tenyérnyi, de a nap be­tűzött rajta. „Arra sem nyílik hót szaba­dulás" — gondolta a lány És nem értette magát, hogy csak így egyszerű m gondolja, kétségbe­esés nélkül. Mint aki elképzelni se tudja magát reménytelen hely­zetben. Tán egy ártatlan gyer­mek lelke lakik benne? Tán másért? Az ember visszatért hozzá a barlang homályából. Kannát ho­zott. s durva fatálkát. Mézet csurgatott a tálkába. „Igaz hát — gondolta a lány: az idegenszerű katonainget nézte, az inget, az. összefércelt szaka­dásokat, az. ingen. — Minden igaz.” Csak valami mégsem. Az erdő rémének emberi arca volt. A félvadság bozontján átsu­gárzott, Megint az a kedvesség, az a szomorkás szelídség, ami az első rápillantás élménye volt. s ami annyira elütött a vadság .stigmáitól: a cserzettségtől. a bozontosságtól, hogy tán fel is nagyítódott éppen ezért. S a mozdulatai is — úgy lehet, a kép­zelet toldásától — határozottan hálás igyekezetnek hatottak. Ahogy n mézet esetlen kézzel csorgatta, s a fatálkát odanyúj­totta. Az. az erős kéz remegni lát­szott. Az erős kéz. 1 ha könnyű dologgal bibéi. Megint elindult, s megint It" z.ntt valamit. Megint c.s megint Gombai és füstim szántott lu.st. gyökereket. gumókat is aszalt gyümölcsöt.-mélyek vadon tetem nek az. erdőn. Vegitl ro/skalas/ool készült bodagot kotort ki a ha mttból. Anyicska foga csaknem beletört. Es ez volt az igyekezeteben: lásd. mindenemet odaadom. S a szemeben a boldogság le nyélből szőtt reszkető aggodalom: el ne -illanj, csalfa tünemény: tíz körömmel ragaszkodom hoz­zád. ' Nézte, ahogy a lány »•szeget, bár inkább csak gyümölcsöt A beteget nézik így. ily bátorító, biztató mosollyal, ily boldog meg­könnyebbüléssel. ha végre elei he/, nyúl. Asztalforma kő állt ott rs tuskó mellette. Arra ült az em­ber. És csak nézte a lányt, néz te. Itta be magába szomjasan a látomást. Nem tudott betelni. A lány pedig fcl-lélmosolygott. de inkál)b csak lesütött»- szemét, hogy szabaduljon a szüntelen nézéstől. Nem félt. nem tudott félni valahogy ezektől a szemek töl. tudja isten, miért. Egyszer felpillantott, es látta a könny patakját a szakallban csörgedezni. S ekkor az. ember bújt a lány tágra nyílt tekintete elöl. nagy. durva tenyerébe temetve arcát. Válla rázkódott. Sir! — csodálkozott a lány. — Miért sir? Tán meg se tudja mondani — gondolta, hiszen szavat még egyet se vette, s úgy lehet, el is vesztetté szavat a magányban. Mert bizonnyal--nagyon regen él .magúban az erdőn. S az ember, mintha csak meg­hallotta. megértette volna a lányt, lemezeit, könnyes sV.cmrtiel. es azt mondta érdekes szláv nyel­ven. nmoli nem egészén olyan volt. mint amit Anyicska be­szeli. de azért meg lehetett ér­teni: — Semmi ... Vagyok boldog. Nagyon boldog. l átszott, hogy birkózik a szó­képzéssel. A nyelv láthatatlan ke­lekéiről mintha évtizedes rozsda pattogna. Látszott, minden szóért, ifi eg kell küzdenie, amit végül is nagyon mélyről, verítékes munká­val az idő rátelepedett, vastag i elegei alól kibányász­ik’ lám. a megbontott rétegek! Valahonnan három magyar s/.o is felbukkanh S mennyire örült neki. — Én.’., vagyok... magam — mondta magyarul, furcsán, töre­dezetten. Mim egv három falból álló, biomlotf öreg ház. Mint ásatás­nál előkerült nagyon-nagvon ré­gi cserepek, s lám. összeáll be­lőlük egy korsó, a lélek friss ita­lával teli. Meg egyszer megismételte bol­dogságában. és mellére bükölt. Durva erős ujjal, más halandó leljajdulna. — ltozumiom — bólintott Anyicska, vagyis hogy érti. Ezt is, meg azt. is. S az értés, a, megértés, a női szív átélése ott csillogott ni (ívesen a szemében is. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom