Petőfi Népe, 1976. december (31. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-05 / 288. szám

1976. december 5. • PETŐFI NÉPE • 5 Legfiatalabb törvényünk, a közművelődési törvény néhány vonatkozásának az áttekintésére vállalkoztunk ennek az oldalnak az összeállításakor. A 24. § nem feledkezik meg a szerkesztőségek munkájáról sem: „A könyvkiadás és -terjesztés, a sajtó, a rádió, a televízió, a filmgyártás és -forgalmazás a közművelődési célok megvalósítását szolgáló általános hatókörű intézmény, illetőleg tevékenység." Most negyvennyolc órával a sajtónap előtt jó arra gondolni, hogy a törvény nem csak a közlések tereként veszi számba a sajtót, hanem társalkotónak tekinti. Megpróbáljuk tehát — legalább részleteiben — átfogni azt, aminek mi is részesei vagyunk. A KÖZMŰVELŐDÉS JEGYÉBEN Művelődési ház Vaskúton Közösen tartják fenn A törvény ritmusa A Művelődésügyi Közlöny november 23-i lapszámá­ban megjelent az „1976. évi V. törvény a közművelődésről”. Ez­zel a hivatalos elnevezéssel vo­nult be az országgyűlés októbe­ri ülésszakán elfogadott közmű­velődési törvény a magyar tár­sadalom történetébe. Ugyanitt lá­tott napvilágot a végrehajtásról szóló minisztertanácsi határozat is. A tennivalókkal parlamenti sajtótájékoztató foglalkozott a héten. A külföldi tudósítók öt nyelven kapták kézhez az írásos anyagot. Jelenlétük egyben , a nemzetközi érdeklődést jelezte. A teljes dokumentáció magyarul könyv formában is megjelenik a közeli napokban. , Világos, áttekinthető útsza­kasz vezetett addig az> állomá­sig, amikor legfőbb államhatal­mi szervünk, az országgyűlés tör­vénybe iktatta az állampolgárok művelődési jogait és kötelezettsé­geit. Két évvel ezelőtt kezdődtek meg az előkészületek. A közvet­len előzmények közül egy politi­kai mérföldkő emelkedik ki: az MSZMP Központi Bizottságának 1974 márciusi közművelődési határozata. A dokumentum sza­kított a hagyományos, inkább csak a felülről lefelé ható nép­művelői felfogással, és az embe­ri személyiséget kibontakoztató, aktív közösségi művelődést he­lyezte előtérbe. Már jó ideje na­ivnak tűnik az elképzelés, amely szerint egy faluban a tanító Vagy a népművelő egyedül váltja meg a világot. A sorok átrendeződ­tek, az értelmiségiek kiegészül­tek az agrár és műszaki szakem­berekkel, a szép ének vagy dal régi igénye mellé fölzárkózott a szépen berendezett lakás vá­gya, a külvilág üzeneteit az ott­hon kényelmébe hozza a sajtó, a rádió, és a televízió. Egyre fi­nomodik a társadalmi együttélés, ami újabb és újabb kulturális tapasztalatokat tételez fel. Uárom hónap sem telt el * * a márciusi határozat óta, és a helyi tennivalókat intézke­dési tervben rögzítette a Bács- Kiskun megyei pártbizottság, majd a városi és járási pártbi­zottságok elemezték a helyze­tet. S ettől kezdve összehangolt országos és megyei váltakozásban követték egymást az események. A Parlament épületében orszá­gos eszmecsere zajlott le, Kecs­keméten megyei aktívaértekezle­tet hívtak össze. Majd a Köz­ponti Bizottság határozatával összhangban megszületett a tör­vénytervezet. Erről több ezren fejtették ki véleményüket a Ha­zafias Népfront vitáin, a téma kepviselőcsoporti tanácskozáso- . kon szerepelt, s végül a tör­vényhozók szavazata döntött. A ritmus folytatódik. A miniszté­riumokban elkészülnek a mun­kaügyi és más intézkedési ter­vek. A kis településekre és a komplex művelődési intézmé­nyekre irányelveket dolgoznak ki. Előkészületben van az elhi- vatásból, hozzáértésből nap mint nap vizsgázó népművelők bér­rendezése. A városokban, közsé­gekben, falvakban és tanyai te­rületeken eközben — mint mon­dani szokták — tovább zajlik az élet. A megyei és helyi tanácsok, ** a társadalmi szervezetek — a dolgok természetes rendjé­ből adódóan — hozzáláttak a központi bizottsági határodat megvalósításához, mielőtt mágá a törvény megszületett. Elsősor­ban a kommunistáktól várhat­tuk, hogy továbbfejlesztik a jó hagyományokat felmutató kultu­rális munkájukat. Számos életre­való kezdeményezés bontakozott ki, amelyek a többi között a kulturális alapok összefogottabb felhasználását, az üzemek, gaz­daságok figyelmének a felkelté­sét, a műkedvelő művészeti moz­galom lehetőségeinek jobb ki­használását, a tartalmasabb klubéletet célozták. Bács-Kiskun ma már olyan eredményekről számolhat be, amelyek sok me­gye elé példaként állítják ezt a nehéz történelmi adottságokkal és hátrányokkal küszködő terüle­tet. Igazán büszkék lehetünk a nemzetközi hírű Kodály Intézet­re. országos figyelmet ébreszt a színházi élet és a több folklór-, népzenei találkozó, újabb mű­velődési központok programjai vonzzák a közönséget, irodalmi alkotóműhely kovácsolódik ki, a zománcművészeti telep ven­dégei közvetlen környezetformá­,,A rendelkezésre álló anyagi eszközök összehan­golt és tervszerű felhasználása érdekében fokozott mértékben kell törekedni a művelődési otthonok és közművelődési könyvtárak több szerv (állami szer­vek, szövetkezetek, társadalmi szervezetek) által történő közös fenntartására.” (Részlet a közművelő­dési törvény minisztertanácsi határozatából.) ló igénnyel dolgoznak, sikerült növelni a könyvtárak fejlesztését szolgáló költségvetést. A sort a Tudomány és Technika Háza Michelangelo Galériájával, a naiv művészek állandó múzeu­mának létrejöttével egészíthet­nénk ki Kecskeméten sok más között. V/liért volt szükség a köz- művelődési törvényre? Hiszen ezeknek a paragrafusok­nak a megszegése nem jár együtt hatósági megtorlásokkal. De nem is ez a cél. A törvény betűit át­hatja az a gondolat, hogy a köz- művelődés nemcsak a különbö­ző szervezetek, intézmények ügye, hanem közvetlenül érint minden' állampolgárt, s nem csu­pán az élet egy szakaszában, ha­nem a születéstől a halálig ér­vényesül. Kodály Zoltán még en­nél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy a gyermekek zenei nevelését már a születés előtti kilencedik hónapban meg kell kezdeni. A törvény első mondata ki­mondja, hogy „A Magyar Nép- köztársaságban az állampolgá­rok és közösségeik művelődése, a közművelődés fejlesztése az egész nép közvetlen érdeke.” A közművelődés természetesen nem oldhatja meg a társadalmi fejlődés minden gondját, de a szellemileg felkészült és fogé­kony, közösségi magatartásé em­berekkel könnyebb előre jutni. Vannak olyan ismeretek és kész­ségek, amelyeket csak a kultúra közvetíthet. Aligha tagadhatja bárki, hogy ezek nélkülözhetet­lenek a szocialista . demokrácia további fejlesztéséhez, vagy a tudatosabb és hatékonyabb mun­kavégzéshez. A gazdasági,' szak- szervezeti vezetőknek így nem csupán kötelessége, hogy támo­gassák a közművelődést, hanem munkahelyi érdekük is fűződik hozzá. Hosszadalmas lenne a részle­tekbe menni. A törvény átfogja a közművelődéspolitika egészét. Az egyik parlamenti fölszólalás nyomán az is belekerült, hogy a szórakoztatás intézményeinek tevékenysége „nem sértheti a közízlést, az alapvető szocialista eszményeket és nemzeti értéke­ket”. íme, az első pillanat, ami­kor tiltással találkozunk. Á tör­vény egyébként alapelveket tisz­táz, az állami feladatokat, a sze­mélyi és tárgyi feltételek rend­szerét fogalmazza meg. Jellegé­nél fogva nem tér ki módszerta­ni vagy részletkérdésekre, műve­lődési formákra, Ifülön fejezet foglalkozik a •.■■■■ feladatok megvalósításával. A feltételekből elsősorban az ál­lam gondoskodik, a lakóhelye­ken megerősödött a tanácsok fe­lelőssége. A közművelődés nem pótolhatja az intézményes kép­zés szerepét, de „a közművelő­dést szolgáló valamennyi intéz­ménynek egymással együttmű­ködve, valamint az oktatási-ne­velési intézmények munkájára támaszkodva és azt kiegészítve kell kifejtenie tevékenységét”. Igen figyelemreméltó az a kezde­ményezés, ami a kecskeméti Hu­nyadivárosi Általános Iskola ne­véhez fűződik. Az egészséges életmódra nevelés és a testi kultúra fejlesztése érdekében ki­tárták a kaput az új lakónegyed­ben élő felnőttek előtt is, akik a tanárok irányításával birtokba vették a sportudvart. A Minisztertanács végrehajtási határozata írja elő, hogy „a ren­delkezésre álló anyagi eszközöket elsősorban olyan többcélú, komp­lex intézmények létrehozására és fejlesztésére kell felhasználni, amelyek a területi (körzeti) és az ifjúsági művelődési igények kielégítését is szolgálják.” Ennek egyik első megvalósulása ép­pen Bács-Kiskunban követhető^ nyomon. Kecelen olyan létesít­ményt terveznek, amely egyaránt magában foglalja az óvodai és iskolai termeket, helyet ad a községi könyvtárnak és a műve­lődési ház klubszobáinak. A be­ruházás két ütemben készül el, az első szakaszt a jelenlegi öt­éves tervben fejezik be. A z idei V. törvény ritmusa ** azt diktálja, hogy az or­szágos, átfogó feladatmeghatáro­zások a helyi kezdeményezések­ben, a mindennapi életben való­suljanak meg. Valamennyiünk emberi és társadalmi érdeke ezt kívánja. Halász Ferenc Csöng a telefon a vaskúti Bácska Termelőszövetkezet köz­ponti irodájában. Az elnökhe­lyettes, Kapornyai Mihály mező- gazdasági szerződéskötésről tár­gyal. Közben megérkezik dr. Taskovics Lajosné, a művelődé­si ház igazgatója, hogy véglege­sen kialakítsa a télre tervezett szaktanfolyamok programját. Művelődési eszmecsere a téesz- ben? Itt évek óta nincs semmi furcsaság ebben. A közös gazda­ság 135 ezer forinttal járul hoz­zá az idén is az intézmény fenn­tartásához. További 60 ezer fo­rinttal a helyi tanács egészíti ki a költségvetést. A művelődés háza a szomszéd­ban áll. A terepet éppen a ter­melőszövetkezeti építőbrigád kő­művesei uralják, 320 személyes mozival, illetve klubtermekkel bővítik a létesítményt. Nemrég újították fel a presszóhelyiséget, ahol főleg a fiatalabbak szóra­koznak, táncolnak délután 6-tól egészen éjfélig. — Egy helyen szinte minden megtalálható — mondja dr. Taskovics Lajosné. — Eleinte az a vád ért bennünket, hogy kocsma lesz a művelődési intéz­ményből. A tapasztalatok viszont egészen mást mutatnak. Az üdítő italok és a kávé mellett is jól érzik magukat a vendégeink. Sőt, az író—olvasó találkozókat, irodalmi esteket is a földszinti presszóban rendezzük, mivel ez a legnagyobb termünk. Csoóri Sándor, Moldova György, Bara- nyi Ferenc, és Hatvani Dániel járt nálunk az utóbbi időben, s elhozta önálló műsorát Mensá- ros László. A nemzetiségi könyv­tárban tízezer kötet közül vá­laszthatnak az olvasók. A klub- helyiségekben nyolc szakkör ta­lált otthonra, köztük a fotósok, • A legfrissebb fotókiállítás képeit rendezi a művelődési ház igazgató­nője. • Hárman a díszítőművész szakkör több mint 40 tagja közül babjátszók, és a díszítőművészet szerelmesei. Hetente kétszer tart foglalkozást a KISZ-klub, vasár­naponként mesedélelőttöket, tré­fás vetélkedőket szervezünk a gyerekeknek. S igen nagy sike­rük van a képző- és iparművé­szeti kiállításoknak. Az életmód és az igények változását jelzi, hogy hidegkonyhai tanfolyam in­dítását kérték az asszonyok, eb­ben a 4300 lakosú községben, ahol sokáig a falusi, nehéz ételek vol­tak szokásban. — A művelődési kiadások nem jelenthetnek elviselhetetlen ter­het sehol sem — fűzi hozzá a véleményét Kapornyai Mihály. — Amikor megszavaztuk a támoga­tást, részben az a cél vezette a közgyűlést, hogy ide kössük a fiatalokat. Ez sikerült. A fiata­lok a korábbinál sokkal tartal­masabban tölthetik el a szabad idejüket, és eközben az idősebb korosztály is újabb művelődési alkalmakkal találkozik. H. F. HOGYAN TERVEZÜNK? Emberrel, tájjal A közművelődési törvényjavas­lat országgyűlési vitáján Pozsgay Imre kulturális miniszter hangoz­tatta, hogy az általános kulturális tervezésnek feltétlen tartalmaznia kell a művelődési intézmények­ben folyó tevékenységet is, bele­értve a kultúra tartalmi vonatko­zásait. A közművelődési közép­távú tervek vizsgálatáról is így érdemes szólnunk. Töprengés — életközeiben Igen tarka a kép. Sok népmű­velő a tervet egymaga csinálta, olykor sem a közművelődési tár­sadalmi bizottságot, sem a poli­tikai, gazdasági vezetőket nem kérdezve. Ám találni számos olyan községet, ahol maga a ta­nács szakigazgatási csoportja (embere) állította össze a köz- művelődés középtávú tervét, még­pedig a kulturális intézmények előzetes javaslatai alapján. Ez a legjobb módja az általános kul­turális tervezésnek. A jó tervek a gazdasági és kul­turális adottságok, hagyományok, lehetőségek számbavétele után fo­galmazzák meg a tennivalókat. Nemcsak az alapelveket, hanem gyakran a megoldási módokat is megjelölve. S ezek majd az éves tervekben részletes tartalmi módszertani munkává sokasod­nak, mint törzsön a termőágak. Aprómunka ez, szaktudást, türel­met, emberi érzékenységet, és sok tapintatot igényel — különö­sen a munkásművelődésben. Népművelőkkel beszélgetve, művelődési tervekben tallózva a kelleténél kevesebb nyomát lel­jük ennek. Minden intézmény­nél olvasható ugyan, hogy leg­fontosabb feladat a munkásmű­velődés feltételeinek megteremté­se... És vannak konkrét utalá­sok ilyen programokra, többnyi­re munkásakadémiák, szocialista- brigád-klubok formájában. Vonzza-e a munkásokat? Vonzza ez a munkásokat, bri­gádtagokat? Miben segíti őket? Meglepő tény árulkodik erről: egy helyütt megkérdezték, hogy ha nem pontoznák a vállalásokat, hányán maradnának a brigádban? A válasz az volt: mintegy 10 szá­zalék. Egy példából ugyan nem általánosíthatunk, de valamit ez is sejtet. Hiányzik a tervezés alapfeltétele: az emberek életkö­rülményeinek, érdeklődésének, törekvéseinek, szokásainak isme­rete. Egyik községben, midőn keve­selltem a munkásművelődésre va­ló utalást a középtávú tervben, a tanácselnök derűlátóan megje­gyezte: Hát minden rendezvény értük van, ők járnak a művelő­dési házba, a műsorokra, a szín­házi előadásokra. Ez igaz. Mégsem hiszem, hogy ilyen egyszerű a dolog. Megkér­deztem egy üzemi értelmiségitől (aki a honismereti klub lelkes vezetője, régi gyári dolgozó), hogy mi v vonzza a munkásokat. „Egy téma van — mondta —, amivel be lehet gyűjteni az em­bereket a kultúrházba: a kertba­rátkor”. Vagyis az, aminek köze van mai életmódjához, napi fogla­latosságaihoz. Innen egy lépés a növények biológiai ismerete. Ugyanígy kapcsolódik a horgá­szathoz a halbiológia, a turiszti­kához a várak története, a föld­rajzi és geológiai ismeretek sora. Mindennapi életünk hasonló hajszálgyökereivel kapaszkodik a közművelődés egy-egy témája az emberhez. Ennek felderítése nél­kül nincs szocialista közművelő­dés. Szükséges az önvizsgálat A népművelők egy része nehe­zen tud szakítani megszokott „kultúrházcentrikus” (és rendez­vénycentrikus) munkájával. Igaz, az élettel együtt lépő művelődés roppant nehéz, talán meghaladja a népművelők (jelenlegi számbeli és felkészültségbeli) .erejét. De legalább a szándékot, az erőfeszítést, a problémalátást sze­retnék érzékelni. Az őszinte tö­rekvést arra, hogy új szemlélet­tel dolgoznak, útközben pedig őszinte önvizsgálatot tartanak. Vajon jó-e, ahogy eddig csinál­tuk, nem kellene ezután vala­mit, másképp tennünk? Balogh Ödön Három vélemény a vezetők felelősségéről A közművelődési törvény ki­mondja: „A vállalatok és szövet­kezetek a dolgozók művelődésé­nek feltételeit és fejlesztését el­sősorban saját anyagi eszközeik­ből biztosítják. Meghatározott fel­tételek mellett a közművelődési célra rendelkezésre álló közpon­ti eszközökből is részesülhet­nek.” Az idézetből egyértelműen kiviláglik a munkahelyi vezetők felelőssége és teendőik sokrétű­sége a művelődés elősegítése ér­dekében. Éppen ezért megyénk három nagyobb üzemében ér­deklődtünk: az igazgatók milyen mértékben érzik saját ügyüknek a közművelődési munkát. Szabó Iajos (Baja, Ganz) — Nyugodtan mondhatom, hogy nálunk már eddig is szerte­ágazóén törődtünk a dolgozók műveltségének fejlesztésével. S azt is elmondhatjuk, hogy gyá­runkban nagy a tanulási kedv. Régóta sürgetünk mindenkit, akit mulasztás terhel, hogy fejezze be félbemaradt iskolai tanulását. Különösen a fiatalokat biztatjuk erre. — A munkásklubunk működé­sét is igyekszünk zavartalanná tenni. Azon vagyunk, hogy a be­rendezése és a működéshez szük­séges feltételek javuljanak. Az itteni tárlatok, találkozók és is­meretterjesztő előadások hozzá­járulnak a tudás és látókör bő­vítéséhez. S természetesen az íz­lés alakulásához is. Horváth János (Kecskemét, Fémmunkás) — Ismerem a törvény szöve­gét, s örömmel üdvözlöm a meg­születését is. A felelősségünket húzza alá többek között még job­ban. A mi munkaterületeinken is állandó változásban van minden. Egyre korszerűbb ( eszközökkel dolgozhatnak a munkások. Ezek­hez a régi tudás már nem elég. Arra törekszünk, hogy emelked­jék a dolgozóink iskolai végzett­ségének átlagos szintje. Bizony, van mit tenni. Sok a bejáró dol­gozónk, aránylag sokan laknak munkásszálláson; rájuk külön gondot fordítunk, még inkább, mint eddig, ök sem maradhatnak le az általános művelődésben. — Mindezeket figyelembe vesz- szük a közművelődési munka ter­vezésénél. Segítséget nyújtunk az ifjúsági klubunk működéséhez. Lelkesek a fiatalok, és van ben­nük kezdeményező készség. A gyárunkban közművelődési fele­lőst foglalkoztatunk, ezután rend­szeresebben támogatjuk. Arra biztatjuk, hogy gyűjtse össze az igényeket. A könyvtárunkat is tovább erősítjük, és anyagi tá­mogatást nyújtunk dolgozóink színházlátogatásaihoz, kirándulá­saihoz. • Kossár Lajos (Baja, Finom­posztó) — öt évre szóló távlati — s azon belül természetesen éves — tervet készítettünk a közműve­lődési munkára. Ezután ezt a törvénybe foglaltakkal összhang­ban tesszük. A szakszervezeti bi­zottsággal és a KISZ-szervezettel rendszeresen együttműködünk. Például abban, hogy a kulturális tervek készítésekor figyelembe vesszük a szakmai feladatokat is. Az eddigieknél is nagyobb gon­dot fordítunk a továbbképzések mellett a dolgozók egyéni önkép­zésére. Ezekhez támogatást nyúj­tunk. Fejlesztjük a könyvtárun­kát, tovább szervezzük a fel­nőttoktatást, a tanulók részére előkészítő tanfolyamokat szerve­zünk különböző szinteken. 1— Szocialista brigádjainkat ar­ra biztatjuk, hogy rendszereseb­ben vegyék igénybe a művelődési lehetőségeket, s a vállalásaik ösz- szeállítás'akor gondoljanak job­ban a művelődésre. A vállalat függetlenített népművelője sokat segít. Hamarosan megalakul a közművelődési bizottság is; a munkáját szívesen segítem majd a magam eszközeivel. V. M. EEEESBBBEBEBBBEEEEEBEEEEEEBEEEEEEBEEEEBEEEBEEEEI Meghívók Sorra jelennek meg és érkez­nek a képzőművészeti meghívók. Várjuk, örülünk nekik. Van, amelyik díszes, különösen finom papírra nyomtatott, cirádás. Van, amelyik egyszerű. Az egyszerűek­nek örülünk jobban. A második oldalon rendszerint a kiállító művész rövid életrajza olvasható, a harmadikon a ren­dező szervet, az időpontot, a he­lyet és azt tüntetik fel, hogy ki mondja á megnyitó beszédet. Vé­gül katalógusszerűen a bemuta­tásra váró alkotások jegyzéke szerepel. Olyan meghívó is ér­kezett már a szerkesztőségünkbe, amelyen — kiadóként — a fő oldalra tolakodott a rendező in­tézmény vezetőjének a neve, s előfordult, hogy csupán az ma­radt le: mi, hol és mikor lesz. A közművelődési törvény sze­rint — a sajtótermékek sorában — egyebek között a meghívók­nak is feladatuk, hogy ápolják az anyanyelv tisztaságát. Ebbe a gondolat világos kifejtése ugyan­úgy beletartozik, mint a szabatos, magyaros fogalmazás. Nemrég sokakat megdöbben­tett az egyik, képzőművészeti ki­állításra invitáló meghívó. Hem­zsegtek benne az értelemzavaró mondatok: „1946-ban indult el a benne burjánzott tehetség kibon­takoztatására” — írta a szerző az első sorokban. Nyilván azt akarta tudatni, hogy 1946-tól bontakozott ki a festőművész te­hetsége. „Alig nőtt ki a földből, már rajzolt” — folytatódik a szöveg, amely szerint külön út vezet „a művészi tehetség kibon­takoztatásáért”. Aztán az is ki­derült. hogy az egyéniség nem­csak kialakul, hanem „az új társadalmi rendszerben nyerhet­te el egyéniségének kibontakozá­sát”. Mindazok, akik külön beveze­tőre adják a fejüket, most mára közművelődési törvényt sem hagyhatják figyelmen kívül. Leg­felsőbb biránk, a közönség íté­letében a stílustalanság legalább­is szabálysértésnek, a rossz stí­lus pedig — nyomtatott vagy fes­tett garázdaságként — egyfajta bűntettnek számit, mert ahelyett, hogy kedvet ébresztene, elveszi a kedvünket. — ász

Next

/
Oldalképek
Tartalom