Petőfi Népe, 1976. december (31. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-29 / 307. szám

1976. december 29. • PETŐFI NÉPE • I HELYNEVEK ÉS A TÖRTÉNELEM K özkézen forgó történelem­tankönyveinkből nem tű­nik ki mindazon személyeknek a neve, akik a korai magyar törté­nelemben vezető szerepet játszot­tak. A legrégebbi krónikákban pem esik ázó róluk. Neveik még­is fennmaradtak puszta személy- névi eredetű helyneveinkben, őrizve egykori viselőik emlékét. — Megyénk területén több ilyen található. Ezek közé tartozik Fájsz is.' A név ma alig mond valamit. Egy községet jelöl a Duna part­ján. amely jól működő termelő- szövetkezetéről ismert. — E te­lepülés múltja azonban vissza­vezet az Árpád-korba Keletke­zésének időhatárai a X—XIII. századra tehetők. Az országhatá­ron belül és kívül öt Fájsz hely­név maradt fenn. — Joggal ve­tődik fel a kérdés» ki volt Fájsz? □ □ □ A névtudomány megállapításai szerint: Fájsz egytagú, korai úri neveink török eredetű csoportjá­ba tartozik. A névadásnak ez a módja visszanyúlik a X. század­ba. amidőn még a magyarság npmád életet élt. — Erről a nem­rég elhunyt Bárczi Géza akadé­mikus a következőket írja: „Kü­lönös családi névadás példáját látjuk Árpád leszármazóinak egy ágában. Jutocsa (Jutás) törökül annyi, mint ínyenc. Ennek fia Falicsi (Fájsz), „faló”, „falánk” jelentésű; a fal ige származéka. Fájsz személynévként történő említése Bíborbanszületett Kons­tantin bizánci császár feljegyzé­seiben szerepel első ízben. Kons­tantinos feljegyzéseiből tudjuk meg a következőket: „ ... Árpád, Turkla nagyfejdelme négy fiat nemzett; elsőnek Tarhost. máso­diknak Üllőt, harmadiknak Ju­tást. negyediknek Zoltát. Tarhos nemzette fiát Tévéit, Üllő nem­iette fiát Ézeiőt, Jutás nemzette Fajszot a mostani fejedelmet, Zol- ta nemzette fiát Taksonyt. A feljegyzés így folytatja: „... Tudnivaló, hogy Árpád fiai mind meghaltak, de unokái: Fájsz, Tas és Taksony életben vannak.” Ezek saerint a magyar feje­delmek bizonyítható sora a kö­vetkező: Árpád, Jutás, Fájsz, Taksony, Géza. Jutás utóda idősebbik fia; Fájsz lett. A fejedelmi székhely a. mai Veszprémfajsz helynév ta- . núsága szerint Veszprém mellett volt, de Fájsz fejedelem a Jutás által kiépített hatalmi bázison csakhamar terjeszkedni kezdett. Míg jutás nevű falukat Veszprém megyén kívül nem ismerünk, Veszprémfajszon kívül még négy Fájsz nevű helységről tudunk. Ki volt Fájsz? Fájsz fejedelemségének kezde­te a 930-as évekre tehető, ö az első Árpád-sarj, akinek szállása volt a Duna bal partján, a csa­lád Baranya, Tolna megyei terü­leteivel átellenben. Fájsz, a 950-es évek derekán még erős kezű fejedelem volt, s a kalan­dozó vezérek augsburgi vereségét kihasználva megkezdte a nyugati területeknek központi hatalom alá vetését. A fejedelmi hatalom erősödését bizonyítják a fennma­radt Zágráb-megyei és az erdélyi Fájsz helynevek. A 940-es években megnöveke­dett német nyomás ellensúlyozá­sára Fájsz a bizánci császárság­gal erősítette kapcsolatait. Ekkor a magyar vezérek előtt mindin­kább világossá vált. hogy keres­niük kell a kereszténység felé vezető utat. A hadi vállalkozások általában kudarcba fulladtak; következésképpen a fejedelmek hite megingott a tanácsadó és jö­vendőmondó táltosokban. — A tényleges döntést a X. század kö­zepén bekövetkezett hadi-politi­kai viszony oki érlelték meg. Így került sor 948-ban arra, hogy Fájsz nagyfejedelem a ma­gyarok harmadik méltóságát; Bulcsú harkát és Tormás herce­get Bizáncba küldje. Konstanti­nos niindkettőt megkeresztelte és öt évre szerződést kötött Fájsz nagyfejedelemmel, amely 953- bani járt le. Elmondható, hogy Konstantin császár feljegyzései felbecsülhe­tetlen értékűek számunkra, mert a magyar krónikaírók csupán az Árpád-házi királyokat adó Tak- sony-ág leszármazását örökítet­ték meg. Így a honfoglalás és az államalapítás közötti időszak tör­ténelmileg meglehetős homály­ban maradt. A bizánci források­ban előforduló nevek helyes ol­vasatát az teszi lehetővé, hogy közülük néhány a magyar kró­nikákban is szerepel (Zulta. To- xun, Tosu), másrészt az, hogy helynevekben ma is fellelhetők .»Mortis □ □ □ A XI. század végén írt ősgesta elveszett, de részben ennek alap­ján készült királylajstromot őriz a Zágrábi rövid krónika. Eszerint több vezér (duces) közül elsőnek Álmost választották fejedelemmé (principális); őt követte fia: Ár­pád, őt fia (!) Taksony; őt fia Géza stb. — Tehát a biztosan is­mert Árpád-házi családtagok kö­zül: Tarhos, Üllő és Jutás — Árpád első három fia és ezek le­származottai — nem szerepelnek a krónikákban. Az őskrónika fel­fogása — amely szerint Árpád és Taksony között más fejedelem nem volt — összhangban áll Ké- zai krónikájával is. Ez már Zol­iéról sem tesz említést. Egyezik ezzel a Hartwik-féle Vita Sancti Stephani (1100 körül), amely Gé­zát a negyedik fejedelemnek mondja. — Anonymus az első is­mert krónikás, aki 1200 körül írt Geíta Hungarorumában Zoltát szerepelteti, mint Árpád fiát és utódját. Anonymus adata Zol- ta származását illetően egyezik Konstantinos feljegyzéseivel, de a fejedelemséget illetően szem­ben áll vele, mert 948-ban bizo­nyíthatóan nem Zolta, hanem Fájsz volt a fejedelem. Nem kétséges, tehát, hogy a magyar fejedelmek felsorolásából Fajszot kihagyták. — A követke­zőket a Győrffy Györgytől idé­zem: „A krónikaírók nyilván azért törölték Fájsz emlékét az uralkodók névsorából, mert Koppány trónigényének... is jo­gos látszatot adott.” Az országhatáron belül és kí­vül fennmaradt helynevek, vala­mint a bizánci források Fájsz személyét illetően nagyjából megegyezők: Bizonyíthatóan élt, uralkodott és erősítette a közpon­ti hatalmat történelmünknek ab­ban a szakaszában, amelyben dönteni kellett a fennmaradás le­hetőségéről. Faljsz személynévként történő említése 1212. március 3-án III, Incze pápának a veszprémi püs­pökhöz írt levelében fordul elő első ízben. □ □ □ A Fájsz nevét őrző Duna-partl szállásterületen színmagyar lakos­ság települt meg. Az idők viha­rával; tatárral, törökkel, árvizek­kel, tűzvészekkel bátran megküz­dőitek. Az itt élő emberek meg­érték egy magasabb rendű élet­forma kibontakozását, megőrizve a múlt nyelvi hagyatékait. Ide tartoznak a nevek is. Pesty Frigyes a magyar névtu­domány lelkes tudósa így irt er­ről 1878-fc>im: „A helynek s?ívós élete számtalan kulturális elemet, számtalan történeti emléket men­tett meg. Elkopnak sokszor, ala­koskodnak, nagy szerepről kis sorsra szállnak le ..., de megér­demlik a kutató figyelmét, mert minden változásuk a kortörténet egyik okozata, amelyet ismer­nünk hasznos.” Nagy Endre Húszezer éves hangszereket találtak Ukrajnában Ukrajnában a hatvanas évek folyamán HO 000 éves, állati cson­tokból készült hangszerek kerül­tek elő. A leletek között szerepel egy mammut lapockacsontjából készült „dob" és a hozzá való „dobverő’ rénszarvascsontból. A mammut üreges combcsontjából is zeneszerszámot készítettek: ennek a „fúvós hangszernek” a hangja a csont hosszától függően változott. Előkerült egy mammut állkapocsból készült kasztenyett is és egy ugyancsak mammut- állkapocsból készült kereplő. Szergej Bibikov, az Ukrán Tu­dományos Akadémia tagja sze­rint az említett zeneszerszámok 10 000 évvel idősebbek, mint az eddig ismert legrégibb hangsze­rek. A kpkorszalci hangszerekkel minden bizonnyal a rituális tán­cokat kísérték. Könyvek és olvasók Bácsalmáson • Az olvasás szünetében: jólesik egy kevéske sak­kozás. • Szénási Lászlóné segít a gyerekeknek a váloga­tásban. A bejáratnál most éppen Kosztolányi-kiállítást talál a lá­togató. Áz író műveit, a róla szóló írásokat és fotókat nézeget­heti az érdeklődő. A szemközi vitrinben a téli politikai könyvhetekre megjelent műveket helyezték el. Ezek a csa­logatok elegendők arra, hogy beljebb lépjen a kíváncsi. A néma teremőr A tágas teremben — ez a köl­csönző hely — a szabad polcos választó részleg. Tizenkétezer kötet közül választhatják ki ma­guknak a megfelelő művet az olvasók. (Három forintért három­százhatvanöt napon át akár több százat is; csak legyen rá igény és idő.) A falakon jelképesen Balassi, Csokonai, Zrínyi, Katona, Petőfi, Arany, Móricz — és a többi hal­hatatlan alkotó — arcképét he­lyezték el. A terem közepén az intézmény névadójának, Vörös­marty Mihálynak a mellszobra áll. — ö a néma teremőr — mond­ja mellettem valaki. — Az olvasásra biztat — mond­ja Szénási Lászlóné, a könyvtár vezetője. „Azelőtt otthon olvastam” Körülnézünk a tömött polcok között. A kép olyan, mint általá­ban ; vannak salátává olvasott kö­tetek; s olyanok, melyekhez hoz­zá nem nyúlt tán még idegen. Tetszik a tisztaság, a rend, a gon­dos törődés nyoma. Meg az is, hogy élet is van a „könyv-ezre- dek” katonás sorfala között. Egy fiatalember a Népsportot olvassa; egy nagyocska lány ma­tematikai könyvből jegyzetel; a negyedikes Szabó Rózsa lexikont nézeget (középiskolás versenyre készül); s tőle távolabb egy asz- szony járkál a polcok között. A mélykúti Dóra Istvánné onnan jár át ebbe a könyvtárba; azt mondja, hogy a nagyobb válasz­ték miatt. (Csaknem negyvenezer kötet között keresgélhet.) — Most mit visz haza? — Dreiser regényét, az Ameri­kai tragédiát. És két Szabó Mag­da-kötetet. Meg amit még találok. A másik terem meghittebb, ta­lán kedvesebb is: ez az ifjúsági részleg. A falon a helybeli üze­meket és intézményeket bemuta­tó tablók. — Ez aztán jó dolog! — gondolom magamban. A jövő fel­nőttel így közelebb kerülnek az élethez, koruk valóságához. Szabó Rózsika harmadik álta­lánosba jár. így beszél: — Azelőtt otthon olvastam. Amióta az osztállyal együtt ide látogattunk, szívesen jövök. Leg­alább már tízszer voltam Itt októ­ber óta. Most Benedek Elek me­séit olvasom. A negyedikes Király Marianna ezt mondja: — Már három éve járok ide. Szeretek olvasni. Regényt is, me­sét is. Otthon legalább húsz könyvem van. Az a jó hogy ját­szani is lehet a könyvtárban. Mintegy szavai igazolásául lá­tom; a másik asztalnál két fiú sakkozik. Minden negyedik lakos olvasó-rt írvt lóMohniM — Hány olvasójuk van? — Ezerötszázötven. — Ez mintha kevés lenne. Nem így van? — Mi nem tartjuk kevésnek — mondja a könyvtár vezetője. S azt teszi még hozzá: — Nagyközségünkben minden negyedik ember olvasó. Ugyanis a munkahelyeken — a Finom­posztó itteni üzemében, az álla­mi gazdaságban, meg a gimnázi­umban — jól működnek a könyv­tárosok. A közös ügyet együtte­sen segítik. — Mondana valamit a módsze­rekről is? Van említésre méltó, jól bevált gyakorlatuk az olvasó­táborozásra? — Idesorolom az író—olvasó­találkozókat, ankétokat. Jókai Anna, Moldova György például sikeres találkozón vett részt ná­• „Talán ez jó lesz” — mondja a legkisebb olvasó. (Méhes! Éva (elvételei) lünk. S a helybeli szocialista bri­gádokkal jó kapcsolatot alakítot­tunk ki. A vetélkedőiket köny­vekkel és tanácsokkal segítjük. — Ügy tudjuk, hogy a könyv­tár helyi gyűjteménye meglehe­tősen gazdag. így van ez? — örülünk, hogy igent mond­hatunk. Munkatársaimmal: Al­bert lstvánnéval, Haulik Máriá­val és Nincsevics Klárával együtt büszkék vagyunk erre. Mint aho­gyan arra is, hogy rendszeresen vezetett, szerteágazó katalógus­rendszerünk van. Ez nagyban megkönnyíti a válogatást. A fo­lyóirattárunk gazdag. Egy-egy ré­gebbi helyi lapnak van olyan évfolyama, amely csak nálunk ta­lálható. — S a Bácsalmással, meg a környékkel foglalkozó könyvek? — Van jónéhány ilyen. A Bo- rovszki-féle sorozatban a Bács- Bodrog; a ^Bácskai Évkönyv több évfolyama; s Friedrich: Bács- Bodrog vármegye leírása ide so­rolható. Ez utóbbi — fontos for­rásanyag a helytörténeti kuta­tóknak — száz évvel ezelőtt je­lent meg Szegeden. De említhe­tünk egy igazi kuriózumot is: a halasi Gőzön István parasztköltő műveit tartalmazó kötetet. Varga Mihály v.v.v.v.'.v.ViViV.VtV.v.'.'.v.v.v.vr.VíV "■VwXww!wWK'XiWX,>K’v,WM r.%wXr!wtvXw!i:Sí;X:X:X:X:X:Sry:!ii:Xr%!rX:W;Xí:X:X:X:!:X:X:X:X:X (25.) Haza is ment a Kakukk-rétre, és még sokáig nem volt semmi. Majd csak tavasz fele. Valami buj­káló SS-ek, akik beszorultak ide a hegyekbe, bezörgettek hozzá. És milyen a vakesors, köztük volt az az SS-tiszt is. akivel a lengyel­nek még odaát valami dolga volt, ez felismerte. Mindjárt kl- vitték, bekötötték a száját, és (elakasztották, s mert nem akar­tak zajt ütni, és mert féltek, hogy a dolog kitudódik, meg a bosszú miatt is, késsel lemészá­rolták az egész családot, a cse­csemőt is. De mégis üthettek va­lami zajt, mert a közelben elha­ladó orosz járőr gyanút fogott. Akkoriban folyton járták az oroszok az erdőt, többször is át­fésülték éppen az ilyen bujkálók után. Hát ezeket aztán ott csíp­ték mind egy szálig, ott volt még a művük is frissiben. Nem sokat teketóriáztak velük. A helyszínen főbe lőtték őket. Mint oroszul tudó, beszéltem akkor a parancsnokkal. Sóhajtott: „Voj- na, vojna...” Bizony azt mon­dom én is, hogy csak háború ne legyen soha. Most béke van hál’ Istennek. A nyomozók csak nehezen szabadultak a történet hatása alól. — Béke — bólintottak némi­leg késve, fellélegezve. Koccintottak rá. Az öreg még belenézett a po­harába, talált még az alján né­hány cseppet, azt is kiitta, mint­ha valami részeges lenne, pedig csak nem szeretett megrendült­nek mutatkozni. — Érdekes — szólott —. én még ezt a históriát nem is hal­lottam ... Pedig itt vagyok a te­rületen néhány éve. — Van ilyen... — mondta az elnök. — Talán mert a nép nem­igen emlegeti. Sokszor eszembe jut, milyen furccsa is a népi emlékezet. Az egyik dolog szinte máma történik, és semmi, a má­siknak ötven éve, vagy még több, s arról legendák keringe­nek ma is ... Mondom, elgondol­koztam már ezen néhányszor, s a magam eszétől arra jutottam, hogy talán mert a Göndör Lidi közelebb volt hozzájuk. A törté­netével, s történetek tanulságá­val is... A másik meg, a len­gyel, távolabb. S a háború, az valahogy más... Sokszor az az érzésem, hogy akarják is elfe­lejteni ... a háborúval együtt. — A háborúval együtt — bó­lintott aiz öreg. Felállt, kezet fogott az elnök­kel. A bor is elfogyott, s menni- ök is illett. A napnak még nem volt vége. Felállították a vadkárbizottsá­got is. Kimentek, és megnézték a határt. Az emberek mindenütt ott nyomakodtak a bizottság sar­kában. Azt mondták: „Veszett fejsze nyele” — és nem vártak túl sokat. De legalább kisírhat­ták valakinek magukat. Délutánra csend lett, csak majd estére bolydult meg újra a falu. A kocsma olyan volt, mint a méhkas. Králik Franyo kiállt az ajtóba. A barna bár­sonyból kivilágított az égő képe. Meglátta Ondrejt a kocsma felé kacSázni; meg se várta, hogy odaérjen. — Másodikszor is odacsapta nekik! — kiáltott feléje. Mindenki tudta mar, hogy Ma­tej összetörte magát. Odahaza nyög az ágyon, s káromolja az Istent. Ügy volt, hogy hazafele tar­tott a városból, békében, mert a fát, azt eladta. S ahogy a ke- resztúthoz ért, a lovak valami­től megbokrosodtak, és elragad­ták a szekeret. Aztán valamivel odébb az árokban kötöttek ki. így. A szekér is ripityára tört. — Uramisten! — sóhajtozott a nép. — Mi jön még?! 19. Beérett végre az a gyér kis gabona a sovány hegyi földön, Amit a vad nem gázolt le. Éj­szakánként kolomppal riogatták, fedőket csapkodtak össze, faze­kakkal csörömpöltek. így aztán beérett a szokott időben, mely itt az erdők ölé­ben később van, mint egyebütt. Beérett, le Is vágták az ősi két­kezi módon, keresztekbe rakták. S mert kevés, mert oly drágd a beleölt gond és aggodalom mi­att, hát rettegve féltik: most már legalább megmaradjon. Kinn égnek a tüzek a határ­ban. S virraszt a férfilakosság a tüzek mellett, melyek a vadak ellen lobognak. Tüzőrségben vannak — így mondják. Ezért is meg azért is. Nehogy az a kis egybehordott Élet e száraz időben a tűz mar­taléka legyen. Miközben a ma­guk rakta tüzek mellett bóbis­kolnak, hogy a vadaké se legyen. Az a kis csapat — jobban fia­talok —, amelyik oltóbrigádnak nevezte magát, mert oda kell futnia, ahol a bajt jelzik, a Pap­dűlőben ütött tanyát, a temp­lomdombtól sóhajtásnyira, egy kis gyepesi helyen. Afféle mezei csomópont volt ez. Szekérnyo­mok ágaztak ki innen, kanyar­gós ösvények vágtak fel a domb­nak galagonya- és kökény-bozó­tok közt. Kiöregedett gyümölcs­fák fogták gyér lombhálójukba a holdat. Volt ott egy öreg tuskó, azt szabdalták fel; csendesen, vörö­sen parázslóit. A hold is vörösen parázslott az ágak közt. S e két tűz keresztezésében aranylott a vaskád, mint a vörös sztaniol. Vagy akár a kalapált rézlemez. Két hektó víz feketéllett benne, mint a szurok. Vödrök álltak a bokor alján egymásba rakva, s a kádnak támasztva csáklya meg hosszú rúdon vizes szalmacsutak, a tűzcsapó. Mind eme harci kel­lékek a tüzérséghez tartoztak. A tüzőrség maga elheveredett a gyepen, a parázs körül. Sza­lonnát tartottak föléje, s hall­gatták, hogy serceg a csöpögő zsír. Négyen, vagy öten voltak, fiatalok, akik a gyepen hevertek. Buda tanító a maradék tuskón ült, s mellette ült szorosan, na­gyobb hely híján a nyugalmazott Igazgató. A fiúk azt gondolták; „Megférnek kis helyen.” Az erdőről beszélgettek. Min­denféléket Az erdő itt suttogó# fölöttük, a Pap-dűlő végében, tán százlépésnyire. Magas, fekete fala jól elvált az égbolttól, mely mint ónszín lepel, függött fölöt­te, a hold miiként azt megfestet­te a maga gombjáról. Az erdő alattomosan lesben állt, mint egy hatalmas madár, mely óvatosan meg-meglebbenti hűvös, fekete szárnyait. Az erdő hát ott volt, jelen volt. A fejük fölött függött sú­lyosan. Mint az a ferde szikla­fal a képeken, mely rájukdőlés- sel fenyegeti a mélység lakóit. De a fiatalok nem gondoltak erre, mert szívüket nem tudta betölteni a szorongás. Az erdő történetei inkább csak érdekesek voltak számukra, fantáziájukat csiklandozta némileg; noha nem veszett ki belőlük egynémely do­log babonás tisztelete, melyek­nek nagyon mélyen voltak a gyökerei. De ebben is nagyobb része volt a szokásnak, mint a hitnek. A szokás pedig a falu Íratlan parancsa. Hogy van ez az ifjú, ki itt he­ver a gyepen, a parázs körül? Nem szoktak a szurdokba járni, 6 se megy. Nincs is oda út. Sose volt. S eszébe se jut. hogy sza­bályt bontson. S nem azért, mert különösebben félné az ördögöt. Egyes vakmerőek persze min­dig kerülnek. És ők sem azért vakmerőek, amiért mennek, ha­nem hogy ujjat húznak a falu­val. De régen rossz nekik, kiveti őket a közösség. Mert a törvény itt még törvény, nagy a szorí­tóereje. Lám, a modern idők a hosszú- haj-divatjával se tudtak rést üt­ni rajta. Retirálni kellett, Mar­tin borbély sorra levágta a lo- boncokat. Addig csúfolódott, bot- ránkozott rajtuk a falu, hogy a szülők már nem viselhették a szégyent, s elzavarták Martinhoz a fiaikat. Csak az'első kettő ment nehe­zen. Mert ketten kezdték egy­szerre, hogy könnyebb legyen. A többi már követte őket. Igaz, volt, akinek a szíjat is le kellett akasztani a szegről, csak úgy ment a dolog. De ment És Zsabka? Mit szólt ehhei Zsabka, a vezér? Mi történt, hogy népe így széthullott? Nem volt a porondon. És nincs itt most se. — Csakugyan, mi van Zsab- kával? — kérdezte Buda tanító. i — Azóta se láttam. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom