Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-06 / 236. szám

I Kiskunfélegyházán folytatódtak a magyar-bolgár barátsági hét eseményei KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Gedai Adám (anyja neve: Földvárt Judit), Kovács Zoltán (Bodor Ilona), Szabó Krisztina (Ki- lencz Rozália), Kovács Viktor (Zimay Éva), Terecskei Zsuzsanna (Széked! Erzsébet), Farkas Csilla (Szőrös Mag­dolna), Szeibert Szabolcs (Rigó Ilo­na) Juhász Csaba (Botos Jusztina), Horváth Erika (Nagy Agnes), Palotai Gábor (Sárdi Mária), Berki Jenő (Bús Katalin), Marton Zsuzsanna (Fekete Margit), Soós Szilvia (Tóth Margit), Halász Antal (Fazekas Ilona), Tar Se­bastián (Heidi Volkman), sós Gab­riella (Szivák Edit) Karás Róbert (Détári Etelka), Kosik Marian (Kis Mária), Poór Sándor (Dugár Margit), Kosa Nóra (Begidsán Zsuzsanna), Adám Andrea (Varga Mária), Baranyi László (Jóga-Kovács Éva), Rehák Ká­roly (Halász Mária), Sipos Gábor (Tóth Márta). Ordasi Szilvia (Borbély Erzsébet), Nyiki Gyöngyvér (Fazekas Irén), Miion Melinda (Péter Mária), Bogyó Andrea (Horváth Terézia), He­gedűs Rita (Molnár Ildikó), Nagy And­rás (Soltész Anikó) Torbán Hajnal­ka (Varga Erzsébet), Szegedi Anita (Bús Julianna), Sarkadi Zsolt (Far­kas Julianna), Perecz Katalin (Jakab Katalin), Nagy Tünde (Pékár Julian­na), Varga Zsolt (Szóráth Anna). Bu­dai István (Molnár Piroska), Gombai Kálmán Nagy Judit), Bodor Andrea (Oskolás Mária), Szűcs Béla (Kasza Anna), Róza Károly (Kulcsár Julian­na), Szabó György (Adorján Rozália), Pólyák Nándor (Szatmári Mária), Madia Anett (Fehér Anna), Barna Jó­zsef (Szabó Borbála), Orbán Edina (Lajos Edit) Nagy Veronika (Szabó Veronika), Oláh Csaba (Csák Ilona), Lajos Margit (Szabó Margit), Sinigla Róbert (Kiss Marta). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hamza Lajos és Festő Erika. Prikkel Sándor és Kovács Mária, Kispataki Mihály és Szénási Melinda, Főző Pál és Kis Katalin, Horváth Zoltán és Jójárt Éva, Bodor Gáspár és Balogh Klára, Kar­csú Pál és Bállá Ilona Tarjányi Ist­ván és Gábor Mária, Prepszl Zoltán és Pörge Erzsébet. Illés Mihály és Nyilas Mária, Bognár József és Mé­száros Julianna, Hideg András és Vegh Gabriella. Csöndör Sándor és Hege­dűs Erzsébet, Faragó László és Zsám- boki Erzsébet, Köcsis János és Nagy Piroska Pólyák György és Kiss Ilo­na, Német Pál és Schmáll Mária. Fü- löp Zoltán és Horváth Zsuzsanna, Szabó Elek és Hári Mária. MEGHALTAK: Bagi Zoltán. Nagy István. Tarnóczi Mária. Sárközi Jó­zsef, Borbély Ferencné Irlanda Gi­zella Lesi Józsefné Varga Julianna. Csupor Albert, Prekovics Andrea, Paksi István, Sánta Ferenc, Pencz Istvánná Hornyák Rozália. Puliusz Károlyné Tánczos Éva, Czakó János­áé Csővári Erzsébet. Baksa Mária, Tasi Antal, Korfc Lajosné Berta Etel­ka. Juhász Gergely. Petrányi Éva, Fazekas Kálmán, Feith József, Mesz- lényi Zoltánná Imre Katalin. Betyár János, Csordás Lászlóné Sárközi Ju­lianna, Horváth Anna, Zana Sándor- né Nagy Jusztina. Varga Géza. Pintér László. Révész János, Kolontár Sán­dor Hörcsög Lajosné Paksi Erzsébet és Kis Éva. A magyar—bolgár barátsági hét alkalmából tegnap Kiskun­félegyházára látogattak el a bu­dapesti Bolgár Kulturális Köz­pont vezetői és munkatársai. A város vezetői fogadták a vendégeket, s a művelődési köz­pontban tartott aktívaértekezle­ten Kiskunfélegyháza gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődé­séről, terveiről beszélgettek. A prograhn további részében felkeresték a Habselyem Kötött­árugyár félegyházi gyáregységét. A kora délutáni órákban rende­zett magyar—bolgár barátsági nagygyűlésen felszólalt Szvetlo- zar Vaszilev, a budapesti Bolgár Kulturális Központ igazgatóhe­lyettese. A nagygyűlés után a Bolgár vokál együttes adott mű­sort. Alekszandr Gjurov, a kulturá­lis központ titkára a félegyházi Petőfi Könyvtárban bolgár könyv­kiállítást nyitott meg. A ven­dégek ellátogattak a félegyházi Móra Ferenc Gimnáziumba is, s ifjúsági fórumon találkoztak a diákokkal. Este a Petőfi moziban a Jelen­lét című bolgár filmet vetítették. • A barátsági hét első napján nyílt .meg a Bulgária 32 éves Postás szocialistabrigád-vezetők a sajtóházban Elfogadva a Bács-Kiskun me­gyei’ Lapkiadó Vállalat meghívá­sát, Kecskeméten a sajtóklubban tartották meg tegnap a féléven­ként esedékes tanácskozásukat — a megyei hivatalvezető Lukácsi László részvételével — a megyei postás szocialista brigádok veze­tői. S ahogyan azt Telekdi San­dámé munkaverseny-előadó ál­tal az éves vállalások háromne­gyedévi teljesítését, ismertető­értékelő beszámolójából kitűnt, a postás szocialista brigádok be­csülettel állják szavukat: túlnyo­mó többségük időarányosan vagy annál is jobban ' eleget tettek vállalásaiknak. A munka értékelésében nagyon sok szó esett a hírlapterjesztés­Ritka állat- és növényfajok Legújabb tájvédelmi körzetünk Orgoványon Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke nemrég ‘határoza­tot hozott több újabb tájvédelmi körzet létesítésére. Ezek között szerepel az orgoványi is. Az Ágasegyháza és Orgovány községek határában található ná­dasok, mocsaras részek, homok­buckás területek harmonikus ter­mészeti egységet képeznek. En­nek az ősi állapotokat őrző táj­nak külön értéket ad az ember és a természet együttélését, egy­másra utaltságát kifejező kiskun­sági tanyai életforma. A náda­sok peremvonala mentén települt kis tanyák, a természeti és a táj­képi értékeknek teljes összhang­ját teremtik meg. A terület a Duna—Tisza közi Hátság része. Az itt található ho­mokbuckákat erőteljes begyepe- sedésük miatt ma már nem moz­gatja a szél. A ritka állományú fás szárnyú növényzet lehetővé teszi a különböző homokformák tanulmányozását. Érdekesek a növénytársulások. Megtalálhatók a zuzmók, mohák, taz egyéves gyepek. A borókás buckák tájképileg különösen 6zép látványt nyújtanak. Tudo­mányos szempontból figyelmet érdemel, hogy átmenetet képez­nek a fülöpházi és a bugaci terü­let vegetációtípusai között. A nagy kiterjedésű nádasokat helyenként mocsári sástársulások, láprétegek, mocsaras rétek, ned­ves kaszálók, illetve ezek átme­netei övezik. Az ágasegyházi, or­goványi mocsarak és homokbuc­kák állatvilágában számos ro­vartani érdekesség található. Em­lítést érdemlő fajok az óriási szi­takötő, az imádkozó-, valamint az önbeásó sáska. Ez utóbbi az egyetlen áttelelő sáskafajunk. Jelenleg a világon egyedül az or­goványi mocsarakból ismeretes a Matelkamedvelepke. Ritka lepke­faj az aranysávos araszoló. A nádasokban költ a bölömbi­ka, a vörösgém, a nyárilúd, a barna rétihéja. A homokbucká­kon, illetve annak ligeterdeiben megtelepszik az ugartyúk, a kék- és vörösvércse, a kaba sólyom. A gerincesek között legjelentő­sebbek a lápi póc, a réti csík, a • Az orgoványi rétek jellemző madara a bíbic. homoki gyík, a mocsári teknős. Itt található a jégkorszakból visszamaradt patkányíejü pocok legdélibb élőhelye. A tájvédelmi körzet területén minden telekalakításhoz, létesít­mények engedélyezéséhez a Kis­kunsági Nemzeti Park hozzájáru­lása. szükséges. A vadon élő állat- és növényvilág védett. Gyógynö­vényt gyűjteni szintén csak a KNP igazgatóságának hozzájáru­lásával szabad. naptár 1**76. október 6., s/.erda a megyei művelődési központban szocialista fejlődése című kiállítás. lói. ezen belül is a politikai na­pilapok. így a Népszabadság és a Petőfi Népe olvasottságáról. Tulajdonképpen ezért is üdvö­zölte munkatársakként a postás szocialista brigádok képviselőit Pniszinger András, a Lapkiadó Vallalat igazgatója. A tanácsko­zás ugyanis hamarosan közvet­len baráti hangulatú eszmecseré­ve alakult. S hogy miről folyt az eszme­csere? Nos, a lapterjesztésről, ar­ról a közös feladatról. amely őszönként szinte törvényszerűen az általánosnál élénkebben, moz­galmasabban folyik. Talán azért, men hosszabbak az esték, több idő jut az olvasásra, s ilyenkor nagyobb az olvasói érdeklődés. A legtöbb szó ezúttal arról esett, hogy mikent növelhető tovább a Népszabadság és a Petőfi Népe előfizetőinek Száma, főleg Kecs­kemét, külterületén es az új lakó­negyedekben. Mert bár a politi­kai napilap olvasottságát nézve, az utóbbi években ha gyón is fi­gyelemre méltó fejlődésnek le­hettünk tanúi, e tekintetben az országos átlaghoz még nem zár­kózott fel a megyeszékhely. Akad tehát közös tennivaló bőven. A postás szocialista brigádve- zetők számos mozzanatot villan­tottak fel a mindennapi, sok fi­gyelmességet igénylő munkájuk­ból, szóltak örömeikről, gondjaik­ról. Ám nem egy ötlettel, javas­lattal is tanújelét adták ügysze­retetüknek. a lapterjesztés to­vábbi sikereibe vetett hitüknek, éves vállalásaik teljesítése iránti eltökéltségüknek. Névnap: Brúnó Napkelte: 5 óra 50 perc. Napnyugta: 17 óra 14 perc. Holdkelte: 16 óra 18 perc. Holdnyugta: 3 óra 59 perc. — Október elsejével vezették be a Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalatnál a jogsegély-szol­gáltatást. A jogtanácsádást dr. Elek Lajos nyugdíjas, volt me­gyei bíró látja el — főállásban. Fogadóórák: a kecskeméti köz­pontban szombatonként, az új munkásszálláson hetenként az esti órákban, a házgyárban pe­dig pénteki napokon 12—16 óra között, hogy a váltóműszakok mindegyikének módja legyen igénybe venni a szolgáltatást. Vi­déken — Baján, Kiskunhalason, Cegléden, Kalocsán — havi egy alkalommal, az előre megjelölt időpontban tartják a jogsegély­szolgáltatást. — A TIT kalocsai értelmiségi klubja és az eszperantó baráti kör rendezi azt az előadást, ame­lyet Haile Negalsh etióp eszpe- rantista, budapesti egyetemista tart pénteken este fél 8-kor. A Nagy Lajos Könyvtár emeleti ol­vasótermében sorra kerülő, ké­pekkel illusztrált előadás címe: Miaí naskolando estas Ethiopió, azaz Szülőhazám, Etiópia. — A kiskunfélegyházi rendelő- intézetben tartották a város fia­tal egészségügyi dolgozóinak if­júsági parlamentjét. A megjelen­tek elégedetten vették tudomásul azt, hogy 19110-ig 31 millió forin­tot költenek, egy új 135 ágyas kórházi pavilon építésére, a nő­gyógyászat és a röntgenosztály korszerűsítésére, A megyei parla­menten öt küldött képviseli a va­ros fiatal orvosait, asszisztenseit, gyógyszerészeit. — Az állattenyésztési ágazat legnagyobb feladata a húscsirke- nevelés a kiskunfélegyházi Pe- tófi Termelőszövetkezetben. Eb­ben az évben 674 ezer darab csir­két értékesítenek, ez 9900 mázsa húst, és 23 millió forint bevételt jelent. — A hazai növényvédő szerek döntő többsége a Fűztői Nitro- lcémiában készül. A tervek sze­rint az V. ötéves tervben a je­lenlegi 1.6 millióidról 2,5 mil- liárdra emelkedik a növényvédő- szer-gyártás termelési értéke. A kísérleti üzemekben számos új szer várja a nagyüzemi gyártást, legnagyobb arányban a kukorica- gyomirtók szerepelnek. — TÍZ kalocsai vállalatnál szerveztek üzemi tűzoltóságot. lati az állami testület negyvenhét hivatásos tagját segítve százhat önkéntes is őrködik a város tűz­védelmén. — A zeneiskolák alapvető fel­adata az oktatás, de jelentős a szerepük a muzikális műveltség elterjesztésében is. Kiskunhala­son például felnőtt és ifjúsági hangversenyeket rendez a helyi-Zeneiskola, tanárai pedig üze­mekben. klubokban tartónak elő­adásokat. Az elmúlt két oktatási évben 26 rendezvényt szerveztek a zeneiskolások. — Helyesbítés. A. tegnapi lap­számunk 4. oldalán A fémmun­kások kezdeményezték című cik­kel közölt fotó,aláírása helyesen: A Magyar—Szovjet Barátság ne­vet fölvett fémmunkás-brigád. A kép jobb szelén Vá/.Sonyi Miklós, az MSZBT-tagcsoport elnöke. , Halálos és súlyos közlekedési balesetek • A tündérrózsa a mocsarak vizének tükrén díszük. • A homokbuckákon él a han­gyaleső. (Bankovics Attila fclv.) Hétfőn délután két óra után néhány perccel. Kecskemét bel­területén. az 52. számú úton egy tehergépkocsi nem adott elsőbb­séget a védett útvonalon közle­kedő Kovács József, Kecskemét, Pásztor utca 20. szám alatti la­kos személygépkocsijának. s ezért összeütköztek. A személy- gépkocsiban utazó Hajnal Cyörgyné 76 éves, Kecskemét, Üj Erdő utca 17—lí). szám alatti lakos olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A ki­lencéves Bata Erzsébet, továbbá Kovács József könnyebben meg­sérült. A személygépkocsiban 70 ezer forint anyag-i kár keletke­zett. Kerekegyháza belterületén, a Széchenyi és a Kossuth utca ke­reszteződésében Piskó Mária 18 éves. Kerekegyháza, Papszék dű­lő 62. szám alatti lakos az útke­reszteződésben kerékpárjával irányjelzés és körültekintés nél­kül kanyarodott balra, s ezért az őt előző Bíró Lajos. Kecskemét, Szí lady Károly utca 10. szám alatti lakos személygépkocsijá­nak ütközött. A fiatal lányt esz­méletlen állapotban, életveszélyes sérülésekkel a kórházba szállítot­ták. A balesetért a személygép­kocsi vezetője nem felelős. Baja belterületén, a Tóth Kál­mán tér 2. számú ház előtt Szol­ga Mihály 19 éves, Baja, Szőlő utca 6. szám alatti lakos személy- gépkocsijával, figyelmetlen veze­tés miatt felszaladt a gyalogjár­dára és ott elütötte Nyerges Jó­zsefné, Érsekcsanád, Deák Fe­renc utca 3. szám alatti lakost. Nyerges Józsefnét kórházba szál­lították. Szolga Mihály ellen el­járást indítottak. G. G. — Anyagi hasznot is hajt gondosabo munkaszervezés, hartai Lenin Tsz-ben például kü lön terv szerint tartják karban szállító jármüveket, s a fuvaroka is úgy szervezik, hogy ne legyei üresjárat. Az eredmény: ebben a évben 500 ezer forinttal több be vételt hoz a szállítási üzemág. — Segély a tanuló dolgozók nak. A Dél-Becs-Kiskun megye Vízmű Vállalatnál pártfogolják; tanuló dolgozókat. A nehéz fizika munkát végzőket, a kis keiese tűekei és az alacsony szakma végzettséggel rendelkezőket se­gély, ösztöndíj vagy tandíj-hoz- zájáru'ás formájában anyagilag is támogatják. A jóléti alap égj szerény részének ilyen célú fel használását a vállalat V. ötéve; tervében is rögzítették. Á Kecskeméti Katona József Színház műsora Október 6. szerda este 7 óra: A POZSONYI NEMZETI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA MOZIMŰSOR 1976. október 6.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor A SAKAL NAPJA 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes angol—francia bűnügyi film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor HUSZARKIS ASSZONY Magyarul, beszelő szovjet operettfilm MESEMOZI: háromneeved 6 órakor HAGY MA (SKA TÖRTÉN ETE A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: október 4-én a középhőmérséklet 16*4 (az 50 éves átlag 13,4), a legmagasabb hömérsék- . let 20.0 Celsius-fok volt. a nap 1,9 órát j sütött. Tegnap reggel 7 órakor 12,8. 13 ; órakor 23,0 fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 12,5 Cél- ; sius-fok volt. Hűvös és csapadékos volt a szeptember A Kecskeméti Agrometeorológi­ai Obszervatórium értékelte az elmúlt hónap időjárását. Eszerint a szeptember túlnyomóan borult, hűvös és nagyon csapadékos volt. A hőmérséklet ingadozására jel­lemző. hogy míg 14-én 29,1 Cel­sius-fok volt. — egyébként ez volt. a legmagasabb hőmérséklet — addig 27-én csak 5.2 Celsius- íokot mértek. A nyári napok száma — amikor a léghőmér­séklet maximuma eléri, vagy meghaladja a 25 fokot — négy volt, az. átlag tíz nap. Szeptemberben 90.5 millitbé- ter eső esett, az átlagnak több mint kétszerese. Legutóbb 1968- ban' volt ennél több csapadék, 108 milliméter. Ezzel csaknem pótolta az időjárás az aszály ide­jén elmaradt esőmennyiséget., Ugyanis az elmúlt év október 1- töj ' szeptember 30-ig a halmo­zott, tehát a* gazdasági, vagy más szóval' hidrológiai ev csapa­dékösszege 525 milliméter, az átlag 534 milliméter. A csapadék- szegény időszak az elmúlt év október elejétől — január, ápri­lis és július utolsó dekádjai ki­vételével — augusztus közepéig tartott. Ettől kezdve ismét eső­sebbé vált az időjárás. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér l/a Telefon: 12-619. 12-916 (központi): 11-709. 11-128 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom