Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-08 / 238. szám

H Távlati elgondolások az egészségügy . és a kereskedelem fejlesztésére ^ Ülést tartott a megyeszékhely tanácsa Tiszakécskén folytatódtak a magyar-bolgár barátsági hét eseményei LA magyar—bolgár barátsági hét alkalmából tegnap Tiszakécskére látogattak el a budapesti Bolgár Kulturális Központ vezetői és munkatársai. Tóth Sándor, a nagyközség pártbizottságának tit­kára tájékoztatta őket a gazdasá­gi, kulturális fejlődésről, s a ter­vekről. A bolgár vendégek a Budapesti Likőripari Vállalat tiszakécskei üzemében egy ankéton szocialista- brigád-vezetőkkel találkoztak, s az üzem termeléséről, a dolgozók munkakörülményeiről, életéről be­szélgettek. Ezután ellátogattak a Tiszagyö gye Termelőszövetkezet­be. Este a nagyközség pártbizottsá­gának nagytermében került sor a magyar—bolgár barátsági nagy­gyűlésre, amelyen Angyal János országgyűlési képviselő, a helyi népfrontbizottság elnöke mondott beszédet. A nagygyűlésen felszó­lalt Szvetlozar Vaszilev, a buda­pesti Bolgár Kulturális Központ igazgatóhelyettese. KONZERVGOMBA VAGONSZÁM • A tárgyilagos szemlélő, aki napjainkban megpróbálja né­hány percre elfelejteni az esetleg őt személy szerint is szorító ilyen vagy olyan várospolitikai gondot, és felidézi magának a 10—15 évvel ezelőtti Kecskemétet, óhatatlanul megállapít­ja: a megyeszékhely rohamos fejlődésének volt tanúja, ré­szese. S éppen az előrehaladásnak ez a gyors tempója — amely természetszerűleg magával hozza az újabb és újabb « ényeket, követelményeket — veti fel a kérdést: hogyan vább? Mivel kell számolni, milyen célokat szükséges meg­jelölni, például a lakosság egészségügyi és szociális, vagy éppen a kereskedelmi és szolgáltatási ellátásának fejleszté­sére, az elkövetkező másfél évtizedben? A Kecskemét Város Tanácsa által a tegnapi ülésen megtár­gyalt két leglényegesebb előter­jesztés éppen ezekre a kérdések­re adott választ, amikor az em­lített két szakterület jelen hely­zetéből kiindulva, megannyi ösz- szefüggést figyelembe véve, 1990- ig szólóan megjelölte a fejlesztés irányelveit. A város egészségügyi és szo­ciális ellátása fejlesztésének hosszú távra kidolgozott elgon­dolásai jelentős állomását jelen­tik az 1972. évi egészségügyi tör­vény végrehajtásának. Hiszen a törvény lényege, hogy az egész­ségügyi ellátás állami feladat; a tanácsnak kell gondoskodnia e szolgálat feltételeiről, egységes irányításáról, tervszerű fejleszté­séről, az egészségügy intézmé­nyeinek együttműködéséről. A szakterület hosszú távra megjelölt céljait . természetszerű­leg az előző tervidőszakban el­ért eredményekre alapozzák a fejlesztésre gondos elemzések alapján kidolgozott irányelvek. Hogy közülük — az egészségügyi szolgálat nyolc fő területéből — csak egyet említsünk: a távlati elgondolások legfontosabbként az egészségügyi alapellátás, s ezzel együtt a járóbeteg-ellátás fejlesz­tését jelölik meg. Ennek érdeké­ben például azt célozza meg a város, hogy 1990-ig az egy or­vosi körzetre jutó lakosok száma ne haladja meg a 2200—2500-at. (Ma ez a szám 3510.) Ezt eléren­dő, szükséges, hogy a jelenlegi 24 felnőtt- és a 13 gyermekorvosi körzettel szemben az előbbiek 35—40-re, az utóbbiak pedig 18— 20-ra gyarapodjanak. Az egészségügy, hosszú távú tervkoncepciójáról szólva, érthe­tően, a legnagyobb figyelmet az V. ötéves tervi feladatok, így az épülő új kórház majdani műkö­désével összefüggő tennivalók, a feltételek megteremtése kapták. Ugyancsak hangsúlyozottan esett szó azokról a gondokról, amelyek az építési határidők sorozatos eltolódása miatt nehezítik az új lakótelepek egészségügyi ellátá­sát. Például a múlt tervidőszak­ban az el nem készült széchenyi- városi rendelő, vagy éppen ma is csak félkész százszemélyes böl­csőde. Az előbbi hosszútávvá fejlesztési törekvésekhez hasonlóan, jelölik meg az előrehaladás 10—15' évi céljait, irányát, a kereskedelem és a lakossági szolgáltatások fej­lesztésére kidolgozott elgondolá­sok. Ezek '— minthogy a város varható igényeiből indulnak ki —• nem utolsósorban jó igazodá­si alapul szolgálnak a kereske­delmi és szolgáltató közületek- nek a saját távlati teendőik ki­dolgozásához. Mit tartalmaznak a kereskede­lemfejlesztés hosszú távra szóló elgondolásai?! Mint az az előter­jesztésből kitűnik, a forgalom mintegy megháromszorozódásával és körülbelül kétszeres hálózat- bővítéssel számol a város. To­vábbra is a kereskedelem több- szektorúsága elvére alapoz, ami a fejlesztést szolgáló pénzeszkö­zök mozgósítása, s a szolid ver­seny fenntartása szempontjából egyaránt előnyös a lakosság el­látására nézve. Lényeges eleme a távlati elgondolásnak, hogy a napi cikkeket forgalmazó üzlet- hálózat csakúgy, mint a szolgál­tató ágazat felvevőhely-hálózata a lakóterületeken — ide értve ,a külterületet is — valósuljon meg. A kereskedelemfejlesztési el­gondolásokkal kapcsolatban szin­tén a közelebbi, tehát az 1980-ig szóló tennivalókról esett több szó. Így például a megépítendő új Centrum Áruházról, a város- központon létrehozandó nagy szövetkezeti csemege-üzletről, a fejlődő lakótelepek napi ellátásá­ra hivatott üzletekről, s nem utol­sósorban a közétkeztetés javítá­sát célzó teendőkről. Az illetékes szakbizottságok által kritikusan véleményezett két távlati elgondolástervezetet felelősségteljes vita után — amelyben tizenegy tanácstag vett részt — jóváhagyta a ta­nácsülés. Ezután az egészségügyi bi­zottság tevékenységéről dr. Csor­ba Sándor, a bizottság elnöke által előterjesztett jelentést fo­gadta el elismeréssel a városi tanács, amelynek ülése közérde­kű bejelentésekkel, interpellá­ciókkal fejeződött be. Ez utóbbi napirend keretében Virág Mihályné rendőrfalui ta­nácstag például intézkedést szor­galmazott a városban elszapo­rodott patkányok kiirtására; Gál Ferenc a budai-kapui vendéglő­ben uralkodó kritikus állapotokat tette szóvá; B. Kovács István a ménteleki lakosság köszönetét tolmácsolta az újabb telekosztá­sért. Egyéb közérdekű ügyekben felszólalt még Bokor Pál, Dr. Csorba Sándor és Takács Béla tanácstag. p, j. naptár Névnap: Koppány 1976. október 8., péntek Napkelte: 5 óra 52 perc. Napnyugta: 17 óra 10 perc. Holdkelte: 17 óra 09 perc. Holdnyugta: 6 óra 02 perc. — Nemzetközi adatbank kéz- di meg működését a közeljövő­ben a Könyvtártudományi és Módszertani Központban. Az új szolgálat összegyűjti a KGST- és más országok könyvtári és tájé­koztatási intézmények felszere­léseire, technikai berendezései­re vonatkozó információkat és azokat rendszerezés után a tag­országok, és az érdeklődők ren­delkezésere bocsátja. döjárás • A csepeli Duna Mg. Tsz fel­dolgozóüzemében műszakonként mintegy 40 mázsa gombát dol­goznak fel. A fél-, egy- és öt­kilós üvegekbe töltött, szeletelt gombából az idén 41 vagonnyit készítenek. A konzervgombák egy részét Svédországba és Jugoszlá­viába exportálják. (MTI-fotó: Fehér József—KS) Az Express Ifjúsági és Diak- utazási Iroda Bács-Kiskun me­gyei Kirendeltségen ezekben a napokban összesítik a bel- és kül­földi utazások éa más, szorosan ehhez kapcsolódó tevékenyégük háromnegyedévi eredményeit. Toldi Miklós, a kirendeltség ve­zetője kérdéseinkre elmondta, hogy az iroda szervezésében szeptem­ber 30-ig Bács-Kiskun megyéből öszesen 1500-an utaztak külföld­re; legtöbben Lengyelországba, a Szovjetunióba, az NDK-ba és Csehszlovákiába, s az év végéig még kétszázan utaznak a Szov­jetunióba és NDK-ba. A külföld­re utazók összetételére az idén is az jellemző, hogy többségük dol­gozó, illetve középiskolás fiatal. — Mi jellemző a belföldi tu­rizmusra? — kérdeztük. — Tízezer fiatal hazai prog­ramját szerveztük meg eddig, s az év végéig még 4000 fővel szá­molunk. Legkedveltebbek az 1—3 napos túrák, amelyeken mintegy 4 ezer 200-an vettek részt, s 860 személyt üdültettünk. — Hány vendége érkezett az Expressnek Kecskemétre ? — A megyeszékhely nevezetes­ségeit 1314 külföldi és 515 belföl­di vendégünk tekintette meg. Az előbbiek 3710, áz utóbbiak pedig 2040, úgynevezett „vendégéjsza­kát” töltöttek itt — mondotta a kirendeltség vezetője. Megtudtuk a többi közfött, hogy a középisko­lás diákok kulturális nevelése ér­dekében november 14-én és 24-én Színházi különvonatokat indíta­nak Budapestre, s 1100-an láto­gatnak kiállításokat, múzeumo­kat, színházi előadásokat. — Ilyenkor már készülnek a jövő évi tervek? — Igen — vette át a szót Tol­di Miklós — jövőre 2000 fiatal külföldi utazását tervezzük; a szovjetunióbeli testvérvárosunk­ba, Szimferopolba négy csoport indul, ezenkívül középiskolásokkal különvonat Lengyelországba. Sze­retnénk húsz fiatalt idegenveze­tőnek kiképezni, aíkik orosz, len­gyel, német, cseh, román, bolgár és szerb-horvát nyelvet beszél­nek. Belföldi vonatkozásban 16 ezer fiatal kirándulásait kíván­juk megszervezni, s az általános iskolásoknak megfelelő előadá­sokra színházi külónvonatot indí­tunk — fejezte be a tájékozta­tást a kirendel tségvezető. Cs. K. OKTÓBERI LOMBHULLÁS Bárki bármit mondjon is: az ősznek megvan a maga romanti­kája. Mert ahogyan tavasszal az üdezöld pázsit, a színpompás vi­rágok erdeje vonz, éppen úgy szép azért ez az „októberi melan­kólia” is: a reggeli köd, a bá­gyadt napfény, s a parkok herva­dó gyepére pergő sárga levelek. Persze, ez utóbbiak inkább csak hullásukban bájosak: lent a ta­lajon, megsokasodva már nem igen emelik az utcaképet. Kecskemét rendben tartásának egyik felelőse, a kommunális költ­ségvetési üzem a fenti meggondo­lásból állította munkába egy hó­nappal ezelőtt az NDK-gyártmá- nyú Multicar locsolóautót, amely járdatisztításra kiválóan alkal­mas. Képünkön Kürti József, az üzem egyik gépkocsivezetője a kecskeméti Rákóczi út avarlepte sétányát „zuhanyozza”, mossa az ügyes masina segítségével. (Tóth Sándor felvétele) Prognózis Állunk az udvaron, indulásra készen. Friss bár hűvös szellő libegteti meg a fák még le nem hullatott lombját. Pista bácsi fürkészőleg megjártatja tekin­tetét a látóhatáron, vet egy pillantást az égre is. — Időváltozás lesz — jelenti aztán, s megnyugodva beül a kocsiba. Nézem az eget. meg a ha­tárt. Biztos jelnek semmi .nyo­mát se látom. — Mennek délre a vadlibák. — Pista bácsi úgy mondja ezt, mintha elárulta volna a titkát az aranykészítésnek, arany nélkül. Egyébként valamiféle mada­rak tényleg vonulnak. Városi ember nemigen tudná meg­mondani, vajon vadlibák-e. — Északon tehát hideg van — folytatja felvilágosító köz­lését Pista bácsi — előle me­nekülnek a madarak. Ami pe­dig arról jön, az rendszerint ide is ér. Elhiheti. Elhiszem, hogyne hinném. Pista bácsi ötvenhét éves, s ötvenhét éve él kint a tanyán, hallgatja a szelek neszét, esők kopogását, nézi a felhők járá­sát. Edindulunk, mire az úthoz érünk, már másfajta szellő — hűvösebb — fúj át a zakón. — Ugye mondtam? — néz rám. mintha kétségbe vontam volna valamit is. A vadlibákat meg már nem is látni, apró kis pontok csak ott, valahol a látóhatár szélén. B. J. A MEGYEI ELNÖKSÉG ÉRTEKEZLETE Október 20-tól közgazdászhetek A Magyar Közgazdasági Társa­ság Bács-Kiskun megyei Szer­vezetének elnöksége tegnapi ülé­sén megválasztotta az újjászer­vezett öt szakosztály — területfej­lesztési és tervezési; ipari és épí­tőipari; mezőgazdasági és élel­miszeripari; kereskedelmi és szál­lítási: valamint a fiatal közgazdá­szok klubjának — i'ezetőit. Szó volt az 1977 júniusáig szóló mvnkatervről, annak elkészítésé­vel kapcsolatos feladatokról. A továbbiakban az október 20- án kezdődő közgazdászhetek programjával összefüggő szerve­zési kérdésekről tárgyaltak. Halálos gázolás vontatóval Füstmérgezés Kiskunfélegyházán Kiskunhalas határában Juhász József (Kiskunhalas Alsószállás 258.) nagy sebességgel hajtotta személygépkocsiját. Amikor meg­előzött egy Lovas kocsit, az út bal oldali árkába borult. Ju­hász József olyan súlyosan meg­sérült, hogy a kórházban meg­halt. Szintén tragikusan végződött egy baleset Hajóson, a Táncsics Mihály út és a Kölcsey utca ke­reszteződésében. Gausz István (Hajós, Deák Ferenc u. 3.3.) von­tatóval elütötte az úton átsiető Schindler Antalt (helybeli). Ár­pád út 11. szám alatti lakost), aki kórházba szállítás közben meg­halt. Erősen ittas állapotban gya­logolt Imrehegy külterületén az út bal oldalán Molnár János (Imrehegy, Tüskös 144.) és meg- tántorodott éppen akkor, amikor személygépkocsijával Paplanos Ferenc melléje ért. Az ittas era- bei nekiesett az autónak. Súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. Egyedül élt Dósai Dezső 74 éves (Kiskunfélegyháza, Batthyány út 11. szám alatti la­kos), és este megivott egy liter bort. Ágyba feküdt, cigarettára gyújtott, majd elaludt, s meg­gyulladt az ágynemű. Az idős ember felriadt és ki akart me­nekülni a lakásból, de rosszul lett és összeesett. Dósai Dezső füstmérgezésben meghalt. Elhunyt Gémes Gáborné A megyei tanács, a gyá­szoló család mély fájda­lommal tudatja, hogy Gé­mes Gáborné sz. Farkas Mária, a megyei tanács fő­előadója életének 52. évé­ben, 1976. október 5-én hosszas betegség, rövid szenvedés titán váratlanul elhunyt. A megyei tanács saját halottjának tekinti. Temetése 1976. október 11-én délután 3 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: október fi-án a középhömérséklet 16,3 (az 50 éves átlag 13,0), a legmagasabb hőmérsék­let 18,8 Celsius-fok volt, a nap 1 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor 13.8, 13 órakor 20,7 fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 13,8 Cel­sius-fok volt. — Derkovits Gyula szülővárosa, Szombathely, széles körű társa­dalmi összefogással képtárat lé­tesít. E város gondozza a magyar művészet másik nagy haladó mes­tere, Dési Huber István életmű­vét is, emellett gyűjti e művészi örökségből részt vállaló és to­vábbvivő, a városhoz közeli 25 éves zsennyei művésztelephez kö­tődő kortárs alkotóki maradandó értékeit. — Két kiállítóterem megnyitá­sát tervezik az V. ötéves tervidő­szakban Kalocsán, 1977-ben a vi­lághírű fűszerpaprika! termeszté­sét bemutató paprikamúzeumot, egy évvel később pedig a város környéki népművészeti kultúrát megörökítő porcelánmúzeumot rendezik be. A Kecskeméti Katona József Színház műsora Október 8. péntek este 7 óra: STUART MARIA Blaha-bérlet MOZIMŰSOR 1976. október 8. : KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4 és 7 órakor A CÉL KIVÁLASZTÁSA Másfél helyárú! 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes kétrészes szovjet történelmi film KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor A KÉKRUHAS NO 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes francia film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor BUNDAS MACI KALANDJAI Színes lengyel mesefilm-összeállítás Éjszakai előadás az Árpád moziban: 22 órakor! VÉR ÉS LILIOM 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes francia film — Nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette jár­művét Kecskemét határában, az 5. számú főútvonalon Széplaki Imre, budapesti lakos. A rábízott kisteherautóval a nedves úttesten megcsúszott, az árokba futott, majd egy fának ütközött. Szeren­csére, személyi sérülés nem tör­tént, az anyagi kár 15 ezer fo­rint. A gépkocsi forgalmi enge délyét és rendszámát a helyszí nen elvették. — Továbbtanuló fiatalok. A megyeszékhely legrégibb vasas üzemében, a Lampart Zománc ipari Müvek gyárában kiemelten segítik a fiatalok továbbtanulását Az idén az üzem 115 dolgozója bővíti ismereteit különböző álla mi és politikai oktatási fóruma kon. Közülük 80-an még nem töl tötték be a 30. életévüket. — Üj bélyegek. A posta októ­ber 13-án bocsátja forgalomba a Milánóban októberben megren­dezésre kerülő nemzetközi bé­lyegkiállításról megemlékező „Itália ’76” elnevezésű kisívet. A három 5 forintos bélyeget és há­rom szelvényt tartalmazó kisív négyszínű ofszet nyomással az Állami Nyomdában készült Czig- lényi Ádám grafikusművész ter­vei alapján, a bélyeg a toscanai nagyhercegség által 1851-ben ki­bocsátott bélyeget ábrázolja, mellette Milánó város címere lát­ható. (MTI) — Üjsolti hír. A 493 lakost számláló kisközségben húsz éve még néhány motorkerékpár volt csak, ma már 35 személygépkocsit tartanak számon, s minden csa­ládban. legalább egy motorkerék­pár van. Az újsoltiak olvasni is szeretnek, mert naponta a postás 300 darab újságot, hetilapot, fo­lyóiratot stb. kézbesít. KISFALUDI STROBL- EMLEKMLZEUM 9 Kisfaludi Strobl Zsigmond két-; szeres Kossuth-díjas szobrászmű­vész — Zala megye világhírű szülöttje — hagyatékából a zala­egerszegi, Göcseji Múzeumban áL landó kiállítás nyílt. (MTI-fotó: Fehér József—KS) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesjálöség és kiadomvatál: 6001 Kecskemét, Szabadság tér l/a Telefon: 12-619, 12-916 (központi): 11-709. 11-128 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 I HÍREK . HÍREK

Next

/
Oldalképek
Tartalom