Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-31 / 258. szám

MŰVELŐDÉS .IRODALOM . MŰVÉSZET HÍRNÉV ÉS SZEGÉNYSÉG Egy naiv festő életútja Amikor Kecskeméten átadták rendeltetésének a náiv művészek alkotásait őrző épületet, az ün­nepség résztvevői közül sokan észrevették azt a hajlott hátú. aranyos kis öregembert, aki in­kább a hangokra, mint a lát­ványra figyelt. Régi patrónusa és mostani kísérője Tóth István fo­tóművész mutatta be azoknak, akik talán nem ismerték Bene­dek Pétert, az uszódi születésű, Cegléden élő festőt. Eljött hát Péter bácsi is a maga 87 évével erre a jeles alkalomra, hogy in­kább csak érzékelje, hisz meg­romlott látásával szemügyre ven­ni nehezen tudná, a nagy nyüzs­gést, a szép ceremóniát. Ami lám neki is szól, mivel néhány képe ott függ a termekben, bár jórészt kölcsönképpen jutottak ide a gyűjtőktől, a festmények mai gazdáitól. Utoljára akkor láttam a kis öreget, amikor 1971-ben a ceglé­di múzeumban megrendezett gyűjteményes kiállításán, nagy tisztelőjétől és önzetlen segítő­jétől, Barcsay Jenő Kossuth-dí- jas festőművésztől átvette a 85. születésnapjára adományozott Munka Érdemrend arany foko­zatát. Meghatottan és tétován állt a köszöntő barátok és ismerősök gyűrűjében, mintha valami nagy- nagy tévedésről lenne szó. Pe­dig akkor már mindenki láthatta — száz festménye, műve volt a falakon, soha tán ennyi így együtt! —, hogy nem érdemtele­nül illette az a magas kitünte- tés. A ceglédi városszéli kis ház­ban, az Örkényi út 13. szám alatt, ahol már a rétek, szántóföldek kezdődnek, találkoztunk ismét, ahol feleségével, Erzsi nénivel éldegél csendesen, a régi napok­ra emlékezve. Néha betopannak távol élő gyermekei, unokái, és egy kis vígságot visznek a sze­retetreméltó idős emberek életé­be. Nem, most már semmiben sem szenvednek hiányt! Benedek Pétert tagjai sorába választotta a Magyar Képzőművészek Szö­vetsége, és tagja a Képzőművé­szeti Alapnak is, anyagilag tá­mogatják, elismerik. Még 1970- ben elnyerte a Népművészet mestere címet. Csakhát nagyon eljárt az idő. Már alig látja, ér­zékeli a színeket, jó pár éve an­nak, hogy utoljára kezébe vette az ecsetet. Nem fest többé, csak emlékezik. Az uszódi házak, utcák, em­berek jutnak eszébe, mert hiszen itt Cegléden iS, ahová annak ide­jén a dunai árvíz után települt, megmaradt uszódinak. A festmé­nyein is az aszódiak jönnek elő, de nemcsak úgy általában, ha­nem egyenest és névszerint. Pon­tosan sorolja még most is, hogy például a Lakodalmas című ké­pén, amely a magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, a Vas­tag Sándor háza látszik. Akik meg a kerítésen át kukucskálva lesik a menetet, a Szabó Gábo- rék lefestve. A sövénykerítéses ház a Simon Imrének a háza. Az a cigányasszony, aki jósol, igen „kikapi menyecske” volt. Egy­szóval sohasem úgy „átaljában” festett, hanem mindig a valósá­gost, de azt olyan szépen, olyan élettel telve és színesen, hogy elállt tőle a népek szeme-szája. Pedig nem tanult soha senki­től festeni. Nem is lehetett rá módja, alkalma a munka; mel­lett a szülői házban. Apja dor­gálta is ct haszontalan időtölté­sért, csak a tanító úr dicsérte, meg egy vándor festő, aki ész­revette a tehetségét. Aztán Pes­ten, amikor az első világháború idején hadimunkára vitték a gép­gyárba, ott akadt rá egy üzleti szellemű tisztviselő, aki haza vit­te a lakására, és azt mondta ne­ki: ne csináljon mást, csak fes­sen. „Bagóért vette meg a ké­peket” — emlékszik rá minden harag és indulat nélkül. Mert ez hozta meg a sikert. 1923-ban volt a kiállítása, hozsannáztak a szen­zációra éhes fővárosi lapok, a névtelen parasztfestő tehetsége megragadta a közönséget és a hozzáértőket is. Neves írók és festők méltatták művészetét el­ismerően. Eljutott Bécsbe is, ahol 1929-ben rendezték meg a kiálr lítást, sikerrel, harminc képekeit el. Művei ott voltak 1934-ben a Nemzeti Szalonban rendezett „ős­tehetségek” kiállításán, de elju­tottak még Hollandiába is. Aztán az elfelejtés évei követ­keztek, megviselték, tönkretették a háborús évek, házát a dunai ár döntötte romba. Így jutott el 1949-ben Ceglédre, ahol egy fél­bemaradt ONCSA-házat utaltak ki neki. Nem ismerték itt, nem kellett a képe senkinek. Mikor is volt az? Talán 1953 őszén. Erzsi néni csak arra emlékszik, hogy egy nagy autó állt meg a házuk előtt ég beültették a férjét, vit­ték a férjét, vitték a kultúr- házba. Festéket, vásznat adtak neki, és. munkára biztatták. Ak­kor kezdett dolgozni megint iga­zi lendülettel, megújulva, a régi kedvvel. Es hol vannak azok a finom tónusú, kitűnően komponált, de­rűs hangulatokat árasztó Bene- dek-képek? Nézelődöm az egy­szerű bútorokkal berendezett szobában, de nincs belőlük egy sem. Egy kis. akvarell a házukról, ez az egyetlen. De hát el lehet-e ítélni azokat, akik a szűkös évek­ben megrendeléssel látták el a gyermeki hitű művészt? A képek többsége itt van az or­szágban, jórészt mágángyűjtők, ismerősök háza falán. Sok van Cegléden, akad belőlük Kiskun­félegyházán, Dunaszentbenede- ken, Úszódon, Kalocsán. Homok- mégyen, Szentendrén, Budapesten és Debrecenben —■ mint a gyűj­teményes kiállítás katalógusában olvashattuk. Igen nagy szeren­cse, hogy a ceglédi Kossuth Mú­zeum is őriz több mint harmin­cat, egy Benedek-emlékszobárd elegendőt. A Magyar Nemzeti Galéria számos vidéki városban bemutatta már a birtokában levő Benedek-képeket, Szegeden ta­valy májusban láthatta a közön­ség. Nincs elzárva tehát a nyil­vánosság elől mégsem. És feled­ve sincs az uszódi származású naiv festő, ezt Barcsay Jenő rend­szeresen érkező levelei, meleg, baráti sorai is bizonyítják. Talán csak Bács-Kiskjn megye érdek­lődése hiányzik egy-egy figyel­mes szó, s látogatás erejéig. Péter bácsi hazai követeknek vélt és hálás szívvel fogadott bennünket. Az alkotó évek el­múltával szükség van a biztató fényre, melyet a világ küld fiá­nak — jelezve: nincs elfeledve, amit végeztél és cselekedtél a mi gyönyörűségünkre. r. Tóth Pál • önarckép kalapban (1923) • Jobb oldalt: Akkor még fiatal voltam... • Erzsi néni: — Egy nagy autó állt meg a ház előtt... (Tóth Sándor felvételei.) Könyvek Kodály Zoltán művészetéről Breuer János zenetörténész, a Népszabadság zenekritikusa a több kötetre tervezett Kodály- dokumentumok című sorozat első részét jelentette meg a közel­múltban. A meglehetősen „sze­rény” kiállítású könyv a Zene­műkiadónál látott napvilágot, mindössze 1800 példányban. A kiadvány Kodály Zoltán művei­nek 1910—1944 közötti, német­országi fogadtatását dokumentál­ja. illetve a német lapokban megjelent írásokat eleveníti lel, és elsőnek nyújtja át a magyarul olvasók kezébe. A szerkesztő nagy ügybuzga­lommal gyűjtötte össze a hazai és nemzetközi zenei életnek, mondhatnánk a közelmúlt ze­netörténetének dokumentumait, s azokat gondosan rendezve adta közre. A jelen kötet szemelvé­nyei _ közel kettőszázötven ki- sebb-nagyobb cikk, illetve rész­let — sokszor egymással fele­selve rajzolják meg „egy zene­szerzői világhír történetének” időben és térben eléggé körülha­tárolt, ám mégis jelentős szaka­szát. Az ilyen, dokumentumok­ba foglalt előadásmód izgalma­sabb olvasmány sok összefoglaló történeti munkánál. Tájékozódásunkat bőséges jegy­zetanyag segíti. Csupán két kis bíráló megjegyzés: Kodályt több ízben szláv zeneszerzőként emlí­tik a német kritikák. Breuer felhívja a figyelmet e tévedésre, de rögtön le kellett volna szö­geznie, hogy nemcsak a személy, hanem általában a magyarság ho­vatartozásának kérdésében vol­tak tájékozatlanok a német cikk­írók. Jó lenne az is, ha minden előadás és bemutató szereplői­nek a nevét megtalálhatnánk a jegyzetanyagban. ‘ Persze lehet, hogy a tárgyi akadályok a „fe­lelősek” a hiányért. A legfonto­sabb, igazán rangos előadókról így is tudunk. A kritikákból kitűnik, hogy Kodály kamaraművelt, zenekari alkotásait meglehetősen sokat játszották, míg az énekes mű­vek, kisebb kórusok alig kerül­tek a német közönség elé, ami nyelvi okok miatt részben ért­hető Is. A Háry (nemcsak zene­kari szvitként, haném a teljes daljáték) és a Székelyfonó azon­TÁRNÁI LÁSZLÓ ország holvoltholnemvolt katonaköpeny-lepedőn folt a volt-nemvolt sötétség kipattantak a bimbók s a csillagos mennyezet holvoltholnemvolt ötágú ölelésben zászlórúdra hegyezett koponyám zenitben viselem ban néhány helyen nagy sikert aratott. Mindenekelőtt azonban a századunk legnagyobb remekei közé tartozó Psalmus Hungaricus nemzetközi sikerének többnyire megértő, elismerő zenei és tar­talmi értékelésének lehetünk Breuer János kötete révén kései tanúi. Az egyes művek fogadta­tása mellett többek között érte­sülhetünk a népzenében __ gyöke­rező művészet korszerűségéről folytatott vitákról is. Az elma­rasztalások ellenére a két ítélő­szék, „a nép és az idő” maradan­dó értékeknek minősítette Ko­dály népzenében fogant műveit németföldön is. * Kodály Zoltán zenéje egészen másként kerül reflektorfénybe Lendvai Ernő összefoglaló jellegű könyvében. A nemzetközi hírű, Erkel-díjas zenetudós elsősorban alapvető Bartók-kutatásai révén — amelyek új könyvének is szük­ségszerűen nagyobb részét jelen­tik — vált ismertté. A Bartók és Kodály harmóniavilága című kö­tet igen meggyőzően bizonyítja, hogy az első hallásra felfedezhe­tő különbségek ellenére „példa­mutató nagy ikerpár” zenéje — túl a népzenei ihletésen is — mennyire egy tőről fakadt Ugyanakkor a rájuk jellemző harmóniavilág, zenei eszköztá­ruk történeti előzményeit is szá­mos példával, elsősorban Verdi- és Wagner-idézetekkel mutatja be a szerző. Lendvai Ernő az esz­tétikai-tartalmi következtetések­hez mindig a zenei anyag tárgy­szerű vizsgálatával jut el. Pél­daként hadd hivatkozzunk most csak a Háry János néhány rész­letének szellemes elemzésére, a motívumok, harmóniák belső összefüggéseinek feltárására. A Zeneműkiadónál megjelent szép kiállítású kötet végén, a nagy alkotóink zenei műhelytit­kait összegező fejezetek mellett megtalálható a Bartók—Kodály-i zenében fontos szerepet játszó aranymetszésről írott rész, amely egyetemes összefüggéseket is tár­gyal. Mindkét könyvet melegen aján­lom a muzsikusoknak, a zene­tanároknak és a zenekedvelők­nek. a művelődéstörténet iránt érdeklődőknek. Ittzés Mihály hasadból kiszakadt a nyár a nyár fölém rakta a napot ötágú ölelésben teremtem a mikort hogyant mit rozsdás koponyába is velőt vések beléd jó szemet én-időnket én ügyünket karjainkkal felemellek teremtem a mikort hogyant mit Krámer Hen­rik a szőlő- szomszéd, elha­lálozott. Nagy­anyám szerint visszaadta lel­két teremtőjé­nek, mások úgy tudják, hogy meggyul­ladt benne a pálinka. Kerí­tésszaggató rézeleje lehetett, mert Henrik bátyámon akármely bolti szesz ki nem foghatott. "* Csendesen hagyta itt az ár­nyékvilágot, mint ahogy csendes ember volt egész életében. A ré­szegeknek a jámbor fajtájából való, aki nótát is dúdolva mí­velik, s mennél többet isznak, annál jobban szeretik felebará­taikat. Ivott pálinkát és itta a bort, hanem a sört azt nem szí­velhette. A ser az nem magyar ital, a ser az német gyomorba való, mondta Krámer Henrik bátyám, akivel két liter után anyanyelvén kellett beszélni, ha szavát akarta érteni az ember. De kedvenc történetét a ha­difogságról mindig magyarul mondta. Így kezdődött: A láger­ben ketten voltunk magyarok, én meg egy sombereki sváb. A bor mellett utóbb már csak a zsíros, fűszeres ételeket sze­rette, meg a szőlőt. Nem az en­nivaló fürtöket, hanem a szőlős- kertet. Ez utóbbit talán a leg­jobban. Volt neki belőle egy kis magyar hold. Maga dolgozta, mint a valamelyes háztáji földet is: „Utóbbival ugyan nem sokat törődött, a két hízónak való ku­koricát megadta úgy is. De a szőlő az más. — Maga, szomszéd, még fiatal ember, de ez nem magának való. Maga ezt nem érti, meg nagyobb haj, hogy nem is érzi. A szőlő­nek lelke van ... — Meg kilenc munkája. — Nono... — A permetezés ... — Az nem számos. Az kell. A szőlőnek, különben is, egy munkája van. Márciusban kez­dődik, novemberben végződik. Közben a borral kell dolgozni. — Inni sem árt. — Azt is kell! Ez volt az utolsó beszélgeté­sünk. mer' a héttel későbbi „is- tenáldját, meg a „grüssgottot” csak egynapi búcsúnak szántuk, nem gondoltuk, hogy örökkéva­lónak bizonyul. □ □ □ Henrik bácsit annak rendje és módja szerint eltemették. Ott volt a fia — főkönyvelő egy má­sik megye téeszében —, egy unokája, valahány szőlőszomszéd^ a völgyből összesen hárman hiá­nyoztak. A lánya nem tudott el­unni, tanítónő lévén, órája volt i ppen. A pap és a kántor tették a dolgukat. Nekem jobban tet- s :ett a valaha „circumdederunt”, mint a mostani „körülvettek az at nyak”, de ez se volt csúnya. Egy öregasszony még siránko­zott, tudta mi az illem, hajdani siratóasszony korából. Koszorú nem volt, az unoka hozott egy művirágcsokrot. A ministráns- gyerekek csak elmenőben kap­tak pénzt. Béla bácsi, az egyko­ri számtiszt dugott a markukba fejenként két forintot. Valaha sok jó bort megittak Henrik bá­tyámmal, meg mert tudja, hogy mi az illem. A temetőkapuban megállított bennünket a fiú, aki maga is erős negyvenes és főkönyvelő egy másik megye téeszében, s nagy zavartan ezt mondta: — Hát akkor, uraim, maguk ugye szomszédai voltak az apám­nak. < Erre nem kellett válaszolni. — Meg jóban is voltak vele. Erre sem szóltunk, bennem már ágaskodni kezdett az indu­lat, ha még azt is mondja, hogy „sok bort megittak együtt”, hát megmutatom neki, hol lakik az úristen. De azt nem mondta. — A szőlő. A szőlőről szeret­nék beszélni. Beszéljen, ha akar. A temető­kapuban, amikor még meg se ülepedett a föld az apja kopor­sója fölött, kissé furcsa, de ki­nek ez, kinek amaz a szokása. Az öreg mindig kiöblítette a po­harat a vörös bor után, mielőtt fehéret töltött volna bele.' Meg a tanya. Béla bácsi közbeszól: — A pince ott az igazi, meg az elő­tér, ahol poharazgatni szoktunk. A vejem faragta a padokat, az asztalt is. — A pince? Azt bővítette az apám? Erre nincs válasz. — Hát akkor eladó a szőlő. Meg a tanya is. Hárman vagyunk közvetlen szomszédok. Ügy teszünk mint­ha nem hallottuk volna. Teme­tőkapuban nincs vásár. Örülök, hogy nincs kalapom, nem kellett megemelni a bú­csúzásnál. Kezelni meg nem mindenkivel szokás mifelénk. □ □ □ Krámer Henrik, a szőlőszom­széd, elhalálozott. Az élet megy tovább. A munkát tenni kell, ki-ki módja szerint. Épp az jár a fejemben, hogy az öreg tulajdonképpen megsér­tett az utolsó beszélgetéskor. Kétségbe vonta hozzáértésemet. Aztán nevetek. Hogy is mond­ta? „Maga szomszéd még fia­tal ember...” No, ötven év után ez jólesik. Nálam fél pászta híján beta­karva a tőkék. Az öreg Henriké, bitangban, ö mondja egyszer: „Szomszéd úr. nem fél, hogy a magáé lesz a völgy csúfja?” Féltem, nem lett az. Ha már a magamét csinálorm a szélső sort bevágom a szom­szédoméból is. Azelőtt is meg­tettem az öregnek. A munka nem vár, a vasár­nap szabadját elfecsérelni bűn. Ezen a napon minden parcel­lában hajladozik valaki. A sző­lő a görnyedt embereket sze­reti. a szálfaegyenesek menje­nek máshová, van tennivaló millióféle. Hát vasárnap, amikor nemcsak a levelét még nem vesztett tő­kéktől, hanem a hajladozó em­berektől is tarkállik a völgy, megjelenik egy autó, aztán egy férfi meg egy nő. A férfit is­merem, a nő idegen, de bemu­tatkozik. Leánykori neve Krá­mer. Megjöttek az örökösök. A köszöntésnek még vége se, va­gyunk ezen az oldalon is né­gyen. A híreket mintha a levegő vinné. — Mondtam emberek, már a temetőben, eladó a szőlő meg a tanya. Ha valaki vevő rá, nálam jelentkezhet. — Tudjuk az újságból, ott is kótyavetyélik. — El akarjuk adni. Én meg a húgom. — A maguk dolga, adják el. — Mit ígérnek? — Az eladó szokott kérni. Mi­felénk. De ne kérjen, mert nem ígérünk. — Tehát maguk nem vevők? — Mink nem. — És ha árat mondok? — Mink nem vagyunk vevők. Az asszony is megszólal. A bátyjának mondja: — Jöjj, István, látod, hogy ezekkel nem lehet tárgyalni. Majd találunk vevőt a jobb em­berek között. így esett, hogy nem lett vá­sár. □ □ □ ' Egyszer jött egy atyafi. Nem idevaló, máshonnan fújta a szél. Elmondtuk neki, hogy a szőlő bitangban, semmit semér. A tanya vert fal, és úgyis ösz- szedől, ha jönnek a fagyok, az olvadás, meg a böjti szelek. Elment. Nem jött vissza. S azontúl a völgy torokján nem jutott át egyetlen érdeklődő sem, Jóérzésű emberek laknak mife­lénk. □ □ □ Halottak napján Krámer Hen­rik sírján egy szál krizantém ár­válkodott. tígy mondják, Béla bácsi, az egykor volt számtiszt húzta ki a csokorból, amit a fe­lesége kriptájára hozott. □ □ □ Jönnek a hírek. A főkönyvelő azóta kicserélte Zsiguliját Fiat­ra, a tanítónő szidja a kőmű­veseket, mert nincs megelégedve az új kerítéssel. A szőlő bitangban. Szüretelők majd jönnek, de az még messze van. □ □ □ Erős á természet. A tanya vert falában gyökeret eresztett a tyúkhúr és már hozott is néhány satnya virágot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom