Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-22 / 250. szám

Országos szakmai vetélkedő Kecskeméten Az a húsz ifjú ács-szakmunkás, aki a Ki minek mestere? vetél­kedők során eljutott az országos döntőbe, négyfős csoportokban Kecskeméten méri össze tudását. A döntőbe jutott a Zalaegerszegi Építőipari Vállalat, a Hajdú me­gyei Állami Építőipari Vállalat, két budapesti építőipari vállalat és a Bács-megyei Állami Építő­ipari Vállalat csapata. A Ki mi­nek mestere? címért tegnap az írásbeli feladatokat oldották meg, ma pedig a gyakorlati munká­ban a Kecskeméti Házgyárban vetélkednek a fiatal ácsok. Szimferopoli fiatalok a kecskeméti sajtóklubban A Petőfi Népe fiatal újságíróinak Bálint György KlSZ-alapszerve- zete tegnap a kecskeméti sajtóklubban vendégül látta az egy hétig Bács-Kiskun megyében tartózkodó öttagú szimferopoli Komszomol- delegációt. A tartalmas, érdekes baráti beszélgetés után a komszo- molisták a szerkesztőség munkájával ismerkedtek. Délután Baján, majd Bácsalmáson folytatódott a program. Üzemi ifjúmunkásokkal, diákokkal találkoztak a szimferopoli fiatalok. (Tóth Sándor felvétele.) „mühel yt kívántunk Megnyitották a II. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep kiállítását a fővárosban A Művészet című folyóirat kisgalériája egy tárlatsorozat keretében igyekszik megismertetni az ország különböző tája­in kibontakozott sajátos arculatú és műfajú alkotói műhelye­ket. A siklósi kerámikusok közös kiállítása után e sorozat ke­retében jelenleg a kecskeméti H. Nemzetközi Zománcművé­szeti Alkotótelep résztvevőinek műveit láthatják az érdeklő­dők. Szerdán este a XII. kerületben levő Jókai Klubban dr. Cajdócsi István, a Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke nyitotta meg azt a kiállítást, melynek darabjait a nyáron a megyei művelődési köz­pontban láthatták a művészetba­rátok. Elöljáróban hangsúlyozta, hogy az alkotótelep működésének beindításával „műhelyt kívántunk létrehozni”. Olyat, ahol „o társa­dalmi hasznosság, a művészi te-m helség és technológiai lehetőség” egyaránt megteremthetők. A továbbiakban a megyei ta­nács elnöke arról szólott, hogy a házgyári épületek komfortot adó kényelme mellett az eddigieknél nagyobb gondot kell fordítani azok díszítésére. Hiszen ez a tágabb környezet: a fák, bokrok, virá­gok stb. mellett „a jó közérzet egyik alapfeltétele”. E díszítő tö­rekvés viszont tudatosan és kö­vetkezetesen támaszkodhat a zo- máncművészeti alkotásokra. A kecskeméti alkotóműhely máris bebizonyította, hogy e jogos igény kielégíthető. Hasznosnak tarta­nánk — mondotta —, hogy ha a jövőben az elkészült művek cse­réjével „o siklósi kerámia, a velemi textil, a nagyatádi faszo­bor és a kecskeméti zománc együtt, egymás mellett gazdagí­tanák, szépítenék az ország kü­lönböző tájegységeinek arculatát”. A hírős város művészeti életé­nek jó hírnevét tovább öregbít® eseményen jelen voltak a Mű­vészet című folyóirat szerkesztői és munkatársai, a budapesti mű­vészeti élet képviselői, valamint a XII. kerület első számú párt- és tanácsvezetői. A megnyitó után a művészek, valamint a megyei és kerületi vezetők között hasznos beszélgetés alakult ki művészeti életünk időszerű kérdéseiről, s a további együttműködés lehetősé­geiről és módjairól. V. M. Főleg a komplex művelődési központokat Jövőre kapható támogatják a közművelődési alapból Uj fajta kelme A közművelődési alapból 140,5 millió forinttal támogatják a köz- művelődési beruházásokat ebben a tervidőszakban — döntött leg­utóbbi ülésén az Országos Köz- művelődési Tanács elnöksége. Fő­leg a komplex művelődési köz­pontok létesítését segítik elő. Me­zőhegyes (Békés), Földes (Hajdú- Bihar), Besenyőtelek (Heves) pénzalapjait például ha,t-hét mil­lióval egészítik ki, hoev a köz­ségbeliek létrehozhassák az álta­lános iskola—művelődésiotthon­könyvtár együttest. A Bács-Kis­kun megyei keceliek 1980 végéig az oktatási-művelődési-sportköz- pont egy részét: az iskolát és a könyvtárat szeretnék felépíteni. Terveik megvalósításához az alapból előirányzott négymillió forint járul hozzá. A VI. ötéves terv időszakában a művelődési ház. fimszínház, óvoda, tornate­rem, konyha, étterem megvaló­sításához további összeget kan­nak majd. A komlói művelődő«; központ egy része mór elkészült, a. továb­bi beruházást ötmillióval segítik elő. Tízmilliót folyósítanak a sá­rospatakiaknak, akik a, nagymúl­tú városhoz méltó művelődési központot terveznek. Gödöllő, a fejlődő egyetemi központ műve­lődésének tárgyi feltételeit te­remti meg a Pest megyei Tanács. Az Állami Ifjúsági Bizottság 14 millió, a. MÉM tízmillió forinttal támogatja ezt a beruházást; a közművelődési alapból 12 millió­val segítik. A Szolnok megyei művelődési központ számos üzem, vállalat jóvoltából, széles körű társadalmi összefogással valósul meg, előreláthatólag 1977. no­vember 7-ig az a nyolcmillió forint, amelyet a közművelődési alapból nyújtanak a mielőbbi be­fejezést segíti. A támogatásban részesülő 26 város és község között szerepel Pécs, Eger, Gyöngyös, Tótkom­lós, Dióskál, Battonya, Szombat­hely, Zalaegerszeg is. A főváros­ban a IV. és a XV. kerületbeli művelődési és ifjúsági ház, vala­mint a XVIII. kerületbeli könyv­tár építését támogatják a közmű­velődési alapból. Gyapjú hatású kelmék gyártási módszerét dolgozták ki a Pápai Textilgyárban, az újdonságból jö­vőre már 200 ezer négyzetmétert gyártanak. A kelme a gyapjú és műanyag legjobb tulajdonságait hordozza magában, könnyen mos­ható, vasalást nem igényel. Egye­lőre szövetkezetek és gyárak kap­nak belőle, de 1977-ben már mé­teráruboltokba is kerül az új ter­mékből. Ismét musthamisítót ítéltek el A közelmúltban hírt adtunk ró­la, hogy a Kiskőrösi Járásbíróság több termelőt súlyos pénzbírság­ra ítélt, mert vízzel és cukorral hamisított mustot kísérelt meg szakszövetkezeteknek eladni. Az ítéleteknek — úgy látszik — nem volt megfelelő visszatartó hatása. Gáspár István 39 éves, Bocsa, IV. kerület 25. szám alatti lakos október 14-én 30 hl mus­tot ajánlott fel eladásra a Kis­kőrösi Állami Gazdaság bócsai pincészetének. A must minőségét a/, átvevők nem találták megfe­lelőnek, ezért mintát vettek be­lőle, amit a megyei Élelmiszer­ellenőrző és Vegyvizsgáló Inté­zethez küldtek vizsgálatra. Gás­pár ezer forintot ajánlott fel a pincészet dolgozóinak, ha a mustját megvásárolják. A vegyelemzési jegyzőkönyv tanúsága szerint a „must” 40— 50 százalék víz hozzáadásával nyújtott és répacukorral erősített termék, ezért hamisítvány. A Kiskőrösi Járásbíróság gyor­sított eljárásban tárgyalta az ügyet. Gáspár Istvánt csalás bűn­tettének kísérletében mondta ki bűnösnek és ezért öthónapi sza­badságvesztésre, 10 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, és kötelez­te a felmerült bűnügyi költségek megfizetésére. A hamisított mus­tot elkobozta. A bíróság a sza­badságvesztés büntetés végrehaj­tását háromévi próbaidőre felté­telesen felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős. BŐVÍTIK A FÜREDI SZÍVKÓRHÁZAT • Négy új épülettel bővítik a balatonfüredi szívkórházat. Három, egyenként 100 ágyas pavilont és egy központi kiszolgálótömböt épí­tenek. A beruházás 190 millió forintba kerül, s 1978-ra készfii el. (MTI-fotó: Vida András felvétele — KS.) HÍREK . HÍREK Tanuló nélkül maradt 800 kisiparos Országosan szükség lenne a kis­iparosság létszámának növelésé­re, ezen belül is elsősorban azo- kéra, akik közvetlenül a lakos­ság számára nyújtanak szolgálta­tásokat. Ezzel szemben — mint köztudott — számuk egyre csök­ken, s az utánpótlás továbbra is erősen akadozik. A KlOSZ-nál elkészítették az idei tanulófelvé­telek mérlegét, amiből kitűnik, hogy 793 kisiparos szándéka el­lenére nem jutott tanulóhoz. 1976 őszén 42 szakmában összesen csak 1354 fiatal kezdte meg kisiparos­nál választott szakmája tanulá­sát. Közülük 416 leány, a felvet­tek összlétszámának 30,8 százalé­ka. Az első éves tanulók közül 142-en középiskolát végeztek. A legtöbb elsőéves a szobafestő és -mázoló szakmában van, szá­muk összesen 237. Kielégítő — 178 — a létszám a kőműveseknél is. A lányok közül 207-en a női fodrász, 144-en a női szabó szak­mát tanulják. Egyáltalán nem volt jelentkező 38 szakmában: az idén tanuló nélkül maradtak például az ötvös, a csónakkészítő, a bognár, a tető­fedő, a galvanizáló és a késes­köszörűs mesterek. További 20 szakmában (kovács, mechanikai műszerész, könyvkötő, órás, ci­pész) a jelentkezők száma orszá­gosan sem érte el a tízet. A kisiparosság — amely a múlt évben összesen 11 milliárd forint termelési értéket produ­kált, s ebből 9 milliárdot a lakos­ságnak nyújtott szolgáltatások út­ján — az idei tapasztalatok alap­ján már most megkezdte a felké­szülést a következő szakoktatási évre. A körzeti csoportoknál, il­letve a fővárosban a szakosztá­lyoknál és a külső kerületi cso­portoknál e hó 25-ig kell beje­lenteniük, hogy 1977—78-ra hány tanulót igényelnek. FÓRUM Tegnap a megyei közgazdász- hetek keretében Kecskeméten fó­rumot rendeztek a belső ellenőr­zésről, a Tudomány és Technika Házának Dózsa-termében. Szőnyi György, az Építésügyi és Város- fejlesztési Minisztérium önálló el­lenőrzési osztályának vezetője tartott bevezető előadást a fel­ügyeleti és belső ellenőrzés hely­zetéről és továbbfejlesztésének kérdéseiről. Kalocsán a városi ta­nács dísztermében Király István, a Magyar Nemzeti Bank kereske­delmi igazgatója Külkereskedel­münk szerepe az ország gazdasá­gi életében címmel tartott elő­adást. naptar 1976. október 22., péntek Névnap: Előd Napkelte: 6 óra 13 perc. Napnyugta: 16 óra 44 perc. Holdkelte: 5 óra 03 perc. Holdnyugta: 16 óra 13 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: október 20-án a középhőmérséklet 5,9 (az 50 éves átlag 9.7). a legmagasabb hőmérséklet 8,2 Celsius-fok volt, a nap 1,7 órát sü­tött. Tegnap reggel 7 órakor 4,0, 13 órakor 9,6 fokot mértek, a reggel 7 órakor mért legalacsonyabb hőmér­séklet is 4.0 Celsius-fok volt. A Kecskeméti Katona József Színház műsora Október 22. péntek este 7 óra STUART MÁRIA Bérletszünet MOZIMŰSOR 1976. október 22.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor AZ ÖTÖDIK PECSÉT Színes magyar film 14 éven aluliaknak nem ajánlott! KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A KÉT AMERIKAI Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő amerikai film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor MICIMACKÓ ÉS TARSAI Színes szovjet mesefilm-összeállitás Éjszakai előadás az Árpád moziban: 22 órakor! HIDEG PULYKA Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték — Ma este Baján, a József At­tila Művelődési Központban mu­tatják be az V. színesdiaiszalon anyagát, a Duna Fotóklub klub­estje keretében. A 18 órakor kez­dődő eseményen Krisch Béla kép­viseli a rendező Kecskeméti Fotó­klubot. — Balanyi Károly kiállítását nyitják meg vasárnap délelőtt 11 órakor Kecskeméten, a' megyei művelődési központ kamarater­mében. — Sokat fejlődött a pályavá­lasztási munka Kecskemét általá­nos" i sköTáTb a ti ?' ‘á "974 végzőit' ta­nulóból csaik 54 nem tanult to­vább. A végzősök 25,3 százaléka gimnáziumba, 21,1 szakközépisko­lába és 47,9 százaléka szakmun­kásképző intézetbe jelentkezett. — A BUDAPESTI Művészeti Hetek alkalmával szerepel két­szer is a fővárosban — szomba­ton és vasárnap — a Szegedi Nemzeti Színház operatársula­ta. A művészek Vántus István )Aranykoporsó című háromfel- vonásos operáját mutatják be, amelynek szövegkönyve Móra Ferenc azonos című regény alap­ján készült. Zalaegerszeg keleti városré­szén megkezdődött a tízemeletes lakóházakból álló korszerű „vá­roskapu” alapozása. Akik a fő­város felől az új 76-os számú főközlekedési úton érkeznek a vá­rosba. előbb a frissen telepített 70 hektáros parkerdő mellett ha­ladnak el, majd 10 emeletes ház­sor között jutnak a belvárosba. Sportcsarnok és korszerű turista- szálló is épül. — Befejeződött a Badacsony természetes képének egy évtized­del ezelőtt megke2idett helyreál­lítása. Az e célt szolgáló fatelepí­téssel az egykori kőbányák által okozott sérüléseket tüntették el 800 hektáron. Eddig több mint 800 ezer csemetét és cserjét ül­tettek el. — A gemenci erdőben befeje­ződött a szarvasbőgés időszaká­nak nagyvadászata. Ebben az idényben száztíz gímszarvasbika került terítékre a Gemenci Álla­mi Erdő- és Vadgazdaság terüle­tén. Halrmineöt trófea kapott mi­nősítést, köztük 12 arany-, 8 ezüst­ös 15 bronzérmes lett. — A fejlődő Űjsolt. A kisköz­ség, amely mindössze huszonhét éves múltra tekint vissza, az 1960-as évek közepétől fejlődött erőteljesen, amit az új tanácsház, rendelő, pártház, törpe vízmű, is jelez, s nem utolsósorban az, hogy 1964-ben mindössze 400 méter ki­épített járda volt, s ma már a lakosság társadalmi összefogásá­nak köszönhetően 3,2 kilométer. KOCSIATVÉTELI SORSZÁMOK OKTÓBER 19-ÉN Trgbapt L. súg Trabant Special 8760 Trabant combi asu Trabant Hycomat 4873 Wartburg 353 L. 1651 Wartburg 353 L. tolótetős 705 Wartburg 353 de Luxe 2028 Wartburg 353 de Luxe tolótetős 957 Wartburg Tourist1 764 Lada 1200 80121 Lada 1200 Debrecen 36646 Lada 1300 2876 Lada 1300 Debrecen 1090 Lada 1500 5812 I.ada 1200 Kombi 8317 Skoda S—100 77452 Skoda S—100 L. 8138 Skoda S—HO L. 5793 Polski Fiat 125p (1500) 11376 Polski Fiat 126p (600) 1225 Zaporozsec 24044 Dácia 8617 Moszkvics 138 / Ittas vezetésért háromezer forintos pénzbírság A vezetői engedélyt is visszavonják Sokszor teszünk említést la­punkban arról, hogy a közleke­dés biztonságát leginkább az it­tas járművezetők veszélyeztetik. A szabálysértési hatóságok diffe­renciáltan ugyan, de szigorúan bírálják el ezt a tudatos sza­bálytalanságot, s a pénzbírsá­gon felül, hosszabb-rövidebb idő­tartamra visszavonják a vezetői engedélyt. A bajai városi és já­rási rendőrkapitányság az el­múlt hónapban tíz vezetői enge­délyt vont vissza. Két üveg sört fogyasztott el bácsalmási munkahelyén Vida Béla, Madaras, Árpád utca 24. szám alatti lakos, majd személy- gépkocsijába ült, s haza indult. Az alkoholszondás ellenőrzés ki­mutatta a szeszfogyasztást, s a szabálysértési hatóság jogerősen 3000 forint pénzbüntetésre köte­lezte, s vezetői engedélyét hat hónapra visszavonta. Kétezer forintjába került Koch István, Bácsszőlős, Szőlők 99. szám alatti lakosnak az az egy üveg sör, amelyet elfogyasztott Csikérián, mielőtt felült motor- kerékpárjára. A szabálysértési hatóság félévi időtartamra be­vonta vezetői engedélyét is. Nemcsak sört, de likőrt is ki­mutat az alkoholszonda, s erre talán nem gondolt Szabó Imre Csengőd, Kuliér 55. szám alatti lakos, mert fél deci likőr elfo­gyasztása után ült be személy- gépkocsijába. ö is fennakadt az ellenőrzés hálóján, s a fél deci 2100 forintba került, valamint négy hónapig más őrzi vezetői engedélyét. A rendőr jelentette fel Varga Mihály Miklóst, Kelebia, Bács- borista 34. szám alatti lakost. Varga szefnélygépkocsijával Kis­kunhalas belterületén egy üveg sör elfogyasztása után vett részt a közúti forgalomban. Vérében levő alkoholkoncentráció elérte a 0,61 ezreléket. Büntetése 2900 forint, s vezetői engedélyét 'hat hónapra visszavonták. Fazekas István, Kelebia, 17. szám alatti lakos havi keresete 900 forint. A fiatalember tudta, hogy tilos ittas állapotban moto­rózni, ennek ellenére két deci bort ivott, s így ült fel jármű­vére. A szabálysértési hatóság 2200 forint pénzbírsággal sújtot­ta, s vezetői engedélyét hat hó­napra visszavonta. Ugyancsak két deci bort fo­gyasztott Farkas János, Balota- szállás, IV. kerület 154. szám alatti lakos, s ezután ült fel a motorkerékpárjára. A rendőr ál­lította meg, s az alkoholszonda bizonyított. A két deci bor meg­lehetősen sokba, 2200 forintba került, s vezetői engedélyét is négy hónapra bevonták. A ta­nulság nagyon is egyértelmű: ittasan nem érdemes — emellett szabálytalan — közlekedni, mert azon túl, hogy mások és sgját testi épségét veszélyeztetik, a törvény szigora lesújt a szabály­talankodókra. G. G. A rendőrség felhívása A Kecskeméti Rendőrkapitányság kéri, hogy jelentkezzenek azok. akik­nek májustól augusztusig a kecske­méti sportuszodában ellopták külön­féle tárgyaikat. Padokról tulajdoní­tottak el: sárga műanyag szatyorból pénztárcát, benne 2,20-szal, törülköző és női táska mellől Sanyó zsebrádiót, táska alól Sokol rádiót, virágmintás táskából 130 forintot, női táska mellől barna pénztárcát 60—70 forinttal fe­kete műbőrtáska oldalzsebéből kar­órát, fehér sporttáska mellől Rakéta karórát, kockás sporttáska alól arany színű gázöngyújtót, mintás szatyorból Junost karórát. Várják azok jelent­kezését is, akiknek a büfé előtti asz­talról tűnt el holmijuk, így: műanyag szatyor alól Pobeda karóra, egy pu­lóver alól barna pénztárca, benne 200 forinttal. A Kecskeméti Közgazdasági Szakközépiskola áprilisban és június­ban rendezett bálján 1—1 Super Rifle farmerkabát tűnt el zsebükben 40— 50 forinttal, egyikben személyi iga­zolvány is volt. Várják a károsultak jelentkezését Kecskeméten, a Kos­suth tér 3. I. em. 127-es ajtószám alatt, hogy megtegyék feljelentésüket. Ahol külön nem írtuk, ott adataink a MERKUR budapesti átadóhelyére vonatkoznak. SZÖVEG NÉLKÜL (A Polish WVrkly karikát mája.) PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgaté Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, (központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 9. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom