Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-22 / 250. szám

4 • PETŐFI NÉPE %r 1976. október 22. • Hogyan le. hete hajrá nél­kül zárni az esz­tendőt? Hogyan lehetne folyama­tos a termelés, töretlen a mun­ka ritmusa január első napjai­ban? E kérdésekre régtől keressük a választ, ám az évvégi roham­munka mégis az ipari üzemek viszonylag széles körében egvre csak ismétlődik. Most azonban több nyomós ok van rá, hogy az eddigieknél határozottabban és ha­tásosabban keressük a megoldást az V. ötéves terv első évének szokatlanul nehéz feladatait, il­letve annak eddigi időarányos részét nem sikerült teljes mér­tékben* végrehajtani. A kedve­zőtlen időjárás miatt a mezőgaz­daság termelése legfeljebb az 1975. évi szintet éri el, és nem növekszik a tervezett mértékben. Az iparnak tehát, a kiesések részbeni pótlására fokozott mér­tékben kell hozzájárulnia a nemzeti jövedelem növeléséhez: így most az év végén nagyfokú erőbevetés szükséges. De tegyük mindjárt hozzá, csak is a7- éssze­rű, a mennyiség hajszolásától mentes erőbevetés lehet eredmé­nyes. A szokatlanul szigorú ha­tékonysági követelmények telje­sítése elképzelhetetlen roham­munka közepette. • De egyáltalán leküzdhető-e az évvégi hajrá? Ez a ragályszerű- en terjedő termelési váltóláz? A feladat nem egyszerű. Hiszen a vállalatok sokold?1-, termelé­si — kooperációs kapcsolatban állnak és hatnak egymásra. Egyetlen üzem szervezetlen, kap­kodó munkája lavinaszerűen a gyárak tucatját ránthatja, magá­val. A vállalatok együttműködése az utóbbi években inkább rom­lott, mint javult. A krónikussá vált munkaerőhiány sokfelé oko­zott szervezetlenséget és kap­Hajrá nélkül kodást, fokozta a meglévő koo­perációs zavarokat. Ezek az objektív, külső hatások vitathatátlanok, hibát követ el az, aki nem számol velük. De nem ki­sebb hiba eltúlozni, fetisizálni azokat. Bár a vállalatok közötti koope­rációs kapcsolatokat is irányítani, tervezni, szervezni szükséges, azért az ütemes termelés mégsem elsősorban külső és felső intézke­déseken múlik. Egyre több példa félreérthetetlenül, bizonyítja, hogy a kezdeményező, tenniakaró és hozzáértő vezetés kénes az objek- tívnek tűnő kooperációs nehézsé­geken felülemelkedni. Méghozzá úgy, hogy ügyrendek, szervezési tahulmányok helyett megteremti a zavartalan munka elemi felté­teleit, gondoskodik a folyamatos munka-, gép-, szerszám- és anyagellátásról.| • Lethet-e akármilyen szerve^ zésről beszélni ott, ahol az eszten­dő, a negyedév, a hónap végén zaklatottan kapkodó a munka, amit azután visszaesés és pangás követ? Lehet-e érdemi veze­tésről beszélni ott, ahol nem a he­lyi akarat, hanem a kiszámítha­tatlanul szeszélyes külső hatás ér­vényesül? A kérdések magukban hordják a válaszokat. Csak a szer. vezetlen üzem sodródik az esemé­nyekkel és csak a gyenge vezetők magyarázzák a bizonyítványt „objektív nehézségekkel”: a szállítók lemaradásával, vagy munkaerőhiánnyal. Az ésszerű szervezés, az előrelátó vezetés ele­ve kényszerpályára tereli az anyag-, az alkatrész-, a szerszám­eljárást és már tervezéskor számol a tényleges munkaerő-helyzettel. Kedvező jel hogy mind széle­sebb körben meg­erősödött a távlati szemlélet. A válla­latok nemcsak de- :ember 31-ig lát­nak, hanem főbb vonalakban 1980-ig. A jövő évi tennivalók részletes kidolgozását szinte min­denütt megkezdték, a távlati cé­lok, az idei tapasztalatok, s a már kipróbált szabályozó rendszer is­meretében. (1977. januárjában ke­vesebb lesz a szabályozó módo­sítás, mint 1969 óta bármikor.) Az V. ötéves tervből eddig eltelt több mint 9 hónap során nyilván­valóvá vált, hogy különösen nehéz a fokozott hatékonyság követel­ményeihez felzárkózni. Aligha le­het éppen itt visszalépni, enged­ményeket tenni az idei finisben, és ezt követően 1977 indításánál. Annál kevésbé, mivel a negyedik negyedévben várjuk az ipartól a kieső sok millió dollár érté­kű élelmiszer, és mezőgazdasági termékexport részbeni ellensú­lyozását, illetve a lakásépítkezé­sekben mutatkozó lemaradások pótlását. • Olyan erőbevételre van te­hát most szükség, amely kiállja az idők próbáját, s az idei terv sikeres teljesítésével együtt a jö­vő év jó megalapozását is szol­gálja. Előrelátható, ésszerű erőbevetéssel tovább növekedhet a minden piacon versenyképes termékek aránya, javulhat a mi­nőség, fokozódhat a hatékonyság. Így 1976 utolsó hónapjainak és heteinek munkájával közelebb kerülhetünk a magyair népgazda­ság egyensúlyi állapotának hely­reállításához és ezzel párhuzamo­san a vállalatok megnyugtató fej­lesztését szolgáló érdekeltségi ala­pok növeléséhez. K. J. Innen távol, egy nyírségi kisközségben élt a költő Ratkó József, amikor írta: „Ez a falu is megöregszik / Megérte már a múltat, je­lent / S jövője ágyra jár a városokba”. írhat­ta volna ezt itt is, Üjsolton? Talán «— de nem válaszolhatnék bizonysággal kérdésemre még akkor sem, ha nagyon mélyen ismerném az itteni viszonyokat: hát csak annyit, hogy ez a falu az elmúlt huszonhét évben már több irányba is elmozdult. Igen: volt olyan elmoz­dulása is, amilyenről az idézett verssorokban is szó van. A legelső Összehangolt vezetés A termelés pártirányításáról beszélgetünk a jánoshalmi Petőfi Termelőszövetkezetben. Südi Bertalan, a pártalapszervezet tit­kára elmondja: — Munkatervünk készítése­kor mindig ügyelünk a témakö­rök helyes arányainak kialakí­tására. Nagyobbrészt gazdasági­politikai kérdéseket vitatunk meg. A szövetkezet gazdasági éle­tével összefüggő intézkedések meghozatalánál arra törekszünk, hogy minden jelentősebb dön­tést megelőzzön egy alapos vita, és a párttagok jól megismerjék az elhatározások célját. Alap- szervezetünk állásfoglalása nél­kül egyetlen döntésre sem kerül sor. Anélkül, hogy a felelősséget átvállalnánk, alaposan' áttekint­jük a termelési és fejlesztési ter­veket. s rendszeresen ellenőriz­zük azok megvalósítását. A kommunisták folyamatosan vizsgálják a termeléssel, a gaz­daságossággal, a műszaki fejlesz­téssel, a beruházásokkal, a mun­kafegyelemmel, az erkölcsi és anyagi ösztönzéssel összefüggő témaköröket. — Szövetkezetünk az elmúlt két esztendőben mintegy 70 mil­lió forint értékű beruházást va­lósított meg, korszerű baromfite­lepet, szárítóüzemet, tárolóteret létesített. Ilyen jelentős építkezé­seknél nagyon fontos az egyet­értés. A pártvezetőség és a gaz­dasági vezetés kapcsolata meg­felelő. Ez utóbbi minden fonto­sabb témában kikéri és igényli a pártalapszervezet vezetőségé­nek véleményét. A pártvezetésig tagja a szövetkezet elnöke, a fő­mezőgazdász és az ellenőrző bi­zottság elnöke. Így az összes szakmai terület felelőse közvet­lenül, ebben a vezetői minőség­ben is beszámolni tartozik a termelőszövetkezet többi kom­munistájának — hangoztatja a pártalapszervezet titkára. A párttagok személyes példa- mutatásukkal, céltudatos agitá- ciós munkával segítik a feladatok megoldását. Bizonyítja ezt a szocialista versenymozgalom is. Az elmúlt esztendőben 14 bri­gád nyerte el a megtisztelő cí­met. Az idén 17 közösség 153 taggal küzd a szocialista címért. Figyelemre méltó, hogy a brigá­dok tagjainak mintegy 50 száza­léka nődolgozó. — A szocialista brigádmozga­lom szervezésében a pártvezető­ség jelentős részt vállal. A mi szövetkezetünk gyakorlatában jól bevált, 'hogy a pártszervezet titkára a versenybizottságnak is elnöke. A szocialista címért küz­dő brigádokat a szakvezetők pat­ronálják. Ez egyúttal azt is jelen­ti, hogy személy szerint felelős­séggel tartoznak saját brigádjuk eredményeiért. A szocialista ver­senymozgalom hatása az is, hogy több, mint 150 brigádtag vesz részt világnézeti oktatásban, — idézi az erre vonatkozó ada­tokat Südi Bertalan. Most, az őszi munkák során különösen fontos az összehan­goltság, a vezetők egyetértése. Az esős időjárás nehezíti a betaka­rítást. A kukorica nedvességtar­talma sokkal magasabb, mint az elmúlt év hasonló időszakában volt. Ez nem kis gondot okoz, hiszen csaknem 1700 hektáron termelik. Ezekben a hetekben a gazdaság vezetői az esztendő ed­digi eredményeit mérlegelik. Ne­héz évvel küszködnek. A tavaszi fagyok, a szárazság sok kárt okozott. -Most pedig az esős na­pok miatt fáj a fejük. — Bízunk abban, hogy a mos­toha időjárás ellenére sikerül terveiket teljesíteni. Egyes ter­ményekből ugyanis nagyobb a bevételünk, mint az előirányzott volt. A kieséseket pótolni tud­juk — bizakodik a pártalapszer­vezet titkára. K. S. Jövőjükről tanácskoztak a szocialista országok építészhallgatói Az egykori Tóth-major, a Fűzhalom meg a Mis- kahalom volt cselédjei tudnának hitelesen beszélni arról, hogy milyen is volt az a háború utáni legel­ső elmozdulás, amikor a „négyeskonyhák” szomo­rún könyöklő családfői tudomásul vették, hogy „menni lehet, menni köll, meg fődet osztani köll és építeni benn” — itt, ahol most a főutca és a mel­lékutcák együttesét Űjsoltnak nevezik. S nem azért annak, mert itt volt valaha a régi Solt is, hanem mert az egész korábbi élet szálai a tizenhat kilo­méterre levő településre futottak be, Soltra. Az volt az első elmozdulás, hogy akiknek nem volt földjük, azoknak lett, akik cselédházakban laktak, tanyát vertek, vagy házat építettek, s amikor a Tóth-major már nem hasonlított amolyan szokvá­nyos majorságra, akkor lett Üjsolt. Igen, mert ez­zel gazdasági, emberi, meg település-alkotta közös­ség kapott rangot, önállóságot. Talán az akkori fel­sőbb szervek egyik küldötte még mondta is: „Ak­kor csináljátok. Amiben tudunk, majd segítünk!” De ezt már nem tudják megmondani huszonhét év után Üjsolton, hogy beszélt-e így valaha is valaki. A második Nem tudom, hogy útépítési szakemberek az Űj- soltra vezető bekötőutat valamilyen szakszóval pon. tosan meg tudnák-e határozni, hogy mi is? Köves- út, kövezett földút, portalanított kövesút... —; de ez nem jó, mert köves ugyan, de száraz időben po­ros, esősben meg alaposan sáros. Mondhatunk mi erről az útról amit akarunk. Az igazság, hogy ami­kor az ezerkilencszázötvenedik esztendőben meg­• Megélte már a múltat, jelent? (Szilágyi Mihály felvételei.) épült, nagyon nagy dolog volt. Nagyobb, mint az önállóság, mert ez egy új kapcsolatot jelentett a vi­lággal, még akkor is, ha kocsikerekek zörögtek rajta, még akkor is, ha csizmák és bakancsok ta­posták, s még nagyon kevés kerékpár. Már volt két-három család, akik százholdasra gazdagodtak, de átlagban 15 hold volt a jellemző. És elérkezett az 1960-as esztendő is, amikorra Üjsolt lakossága 900 fő volt, s ismét más elmozdulás feltételei érle­lődtek itt meg. A harmadik Talán erre a korszakra a legjellemzőbb a beveze­tőben idézett költemény, mert akkorra értek be iga­zán ahhoz, a feltételek, hogy Üjsolton ne csak ki­tekintsenek az emberek, hanem ki is mozduljanak. Elmentek. Akkor sokan elmentek innen is Pestre, Dunaújvárosba, általában az iparba, s ott is ragad­tak. Mások pedig a fejlődő Solt itteninél jobb vi-, szonyaira figyeltek. Az egykori Kossuth Termelő- szövetkezetben a kezdeti nehézségek miatt nem jól mentek a dolgok, s az új házak Dunaegyházán, meg az egykori anyaközségben épültek. De volt más elmozdulás is, mert ekkor kezdődött el igazán a tanyákról a beköltözés, s 1964-től 1970-ig 45 csa­ládi ház épült, s már nem vályogból, mint a kint- hagyottak. És épült törpevízmű, meg tanácsháza társadalmi összefogással. Lett pártház is, a Kossuth pedig a solti Szikrával egyesült; a közös gazdálko­dásban is ezzel elmozdult valami. Mojzes Imrével kihalt az utolsó kanász, s a valamikori juhászok közül már csak R. Nagy László őrzi a nyájat, most valahol Zala megyében, itthagyta a híres künpusz- tákat'. Ez is valami elmozdulást jellemez. • Családi ház, ebédidő. Ilyenkor a traktor is pihen. Egy monológ-lül vson ,i5}:;jfteri 0S3ßliv otolnó Nagy Gábor társadalmi tanácselnök, téesz-dolgo­O o :<cn,'v,-r — Hogy ml lesz Üjsolttal? Van. Különösebben semmire sem panaszkodhatunk, de egy biztos, ha föl lehetne kapni a házat és elmenni, akkor itt már nem laknának. Az igényeket idáig bírta a tanács, mert villanyról, vízről, útról, boltról volt sző, de amit már Solt, meg a városok tudnak nyújtani a fiatalságnak, a jövőnek, azzal már itt nem lehet lé­pést tartani, s szerintem nem is szabad. Amink van • ebben a faluban, azt kell megtartanunk, s mint mindig, majd az idő ezután is eldönti, hogy mi lesz, s ez nemcsak az én véleményem. Csató Károly TÖBB EDÉNY BONYHÁDRÓL • A LAMPART Zománcipari Művek bonyhádi gyára idén kö­zel 200 millió forint értékben ké­szít zománcedényeket. A vállalat — műszaki fejlesztés eredménye­ként — az V. ötéves terv végére évi 300 millió forint értékű edény gyártását tervezi és fejleszti a termékválasztékot is. (MTI-fotó — Branstetter Sándor — KS.) Űj energiaforrás Két folyó hőmérsékletkülönbsé­gét energiaforrásként lehet fel­használni. Brazíliában az Amazo­nas menti Manaus városiban az ammóniák gáz előállító üzem mel­lett működik egy olyain erőmű, amely a folyók hőmérsékletkülönb­ségét hasznosítja. A hőmérséklet­különbség következtében elegendő energia keletkezik, hogy meghajt­sa a turbinákat. Az erőmű kapa­citása 20 millió kilowalttóra. Nem volt nagy felhajtás, min­den nyilvánosságot és formaságot nélkülözött a jövő építészeinek budapesti találkozója. Az egyhe­tes rendezvénynek, a Budapesti Műszaki Egyetem Rózsa : Ferenc kollégiuma, adott otthont. Az Archikon ’76 — elnevezésű szak--,,n mai „diákkongresszus” elsőként Weimarban ült össze három esz­tendeje, tavaly Bratiszlavában találkoztak a küldöttek, az idén pedig a hazai egyetem volt a vendéglátó. Bár a különböző szo­cialista országok építészhallgató­inak belső (diákügyei) nem tar­toznak a kívülállókra, az viszont már komoly érdeklődésre tarthat számot, hogy milyenek lesznek a holnan építészei, mit tartanak fontosnak, mennyire vannak tisz­tában azokkal a feladatokkal, amelyek rájuk várnak, mint a szocialista életkörnyezet tovább­fejlesztőire. Az ismerkedés döcögve indult, izzadó tolmácsok keresték a szláv nyelvű szakkifejezéseket legért­hetőbben kifejezhető magyar szavakat, s az első szekcióülésen még mindenki hosszú és fárasztó elméleti kiselőadásokat tartott. Csillogtatva a felkészültségét. Aztán az első, hajnalig nyúló kötetlen beszélgetés elvágta a fontoskodás merev szálait és ki­bontotta, izgalmas tapasztalat- cserékkel fűszerezte, napjaink egyik fontos, s talán legtöbbet vitatott témáját. A leendő lakó­házak leendő lakói és tervezői okos vagy teljesíthetetlen javas­latokkal álltak elő, sokféle el­képzelésből szövögették igen élénk színezetűre a tömeglakás­építésben kínálkozó új lehetősé­gek témakörét. A bratislavai Peter Vodrazka, az elmélet szereoét hanssúlvoz- ta a tervek kidolgozásában. And­rea Löffler, weimari énítészhall- gató ezzel szemben gyakorlati példával illusztrálta, hoffvnn le­hetne nagy tömegben is válto­zatosabb lakástípusokat előállí­tani? Nagy tetszést aratott, a sima homlokzati felületit laká­sonként megbontó „sejtházaiva.l”, amelyet józanabb gondolkodású résztvevők mégis utooi=-«Vusnak nyilvánítottak, mert a kivitele­zést olyan műanyag felhasználá­sára alapította, ami jelenleg nem is létezik. Tanulságos volt a különböző elképzelések egybevetése a kiállí­tott rajzokon. A bolgárok város- rendezési terveiben nAldásan pa­rádés főszerepet kapott a termé­szet, a fásítás és parkosítás. A weimari küldöttség pályamun­kája szépen oldotta, meg az új, modem városrész hozzáilleszté- sét a régi, történelmi városkép­hez. Kiugró szépséghibája is volt a szép és megvalósítható elgon­dolásnak. A harmonikus össz­képből magányos felkiálltójel- ként kimeredő toronyépület, melyhez, a pályázat elkészítői szerint — a polgármester ra­gaszkodott. • Az építész diákkonferencia résztvevői Kecskeméttel ismerkednek. A mi építészjelöltjeink egy közösségi lakóház tervével szere­peltek. Az elv lényegében nem ismeretlen a hazai építészetben, gyakorlati alkalmazása azonban azokra a fiatalokra vár, akik hisznek benne. Az esztétikailag kifogástalan, anyagilag is kivite­lezhető épületben minden olyan helyiség megtalálható — a böl­csődétől a klubszobákig —, amelyek az itt lakók kényelmét és közlekedését segítik. A hall­gatók elmondták, hogv a környe­zet azért fontos, mert neveli az embereket. A régi belső körfolyo- sós házakban jobban egymás szeme előtt éltek az emberek, s ez nemcsak pletykákra adott al­kalmat, hanem családiasabb együttlétre is. A mostani bérhá­zakban, ahogy becsukódik az aj­tó a hazatérő mögött, meg| is szűnt minden kapcsolata a szomszé­dokkal. Ugyanez a helyzet az új lakó­telepek java részén is. Hiányza­nak belőlük kirakatokkal sze­gélyezett sétálóutcák, a hangu­latos kis terek, ahol az emberek le tudnak ülni, vagy nézelődhet­ned, beszélgethetnek közelebb kerülhetnek egymáshoz. A ház­gyári technológiai adott, ezt ter­mészetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, de a gyártók, a beruházók és a tervezők előrelá­tóbb rugalmasabb együttműködé­se, a mennyiségi elvárások mel-s lett minőségi változást is hozhat az új építkezésekben. Példának a fiatalok, a pécsi lakótelepet említették elismerő­en. A cseh küldötteket az lepte meg hogy ezt a technológiát ép­pen tőlük vásárolták és már annyit változtattak, finomítottak rajta, hogy túlszárnyalta az övé­két. A szakmai kirándulások újabb élményekkel, tapasztala­tokkal gazdagították az Archikon • A cseh küldöttség tagjai „kir értékelik” a Technika és Tudo­mány Házának szakmai megol­dásait. programját. A pécsiek színes, hangulatos lakótelepe azért tett nagy hatást rájuk, mert bebizo­nyította, hogy igenis lehet szé­pet és jót alkotni a házgyári ele­mekből. Kecskeméten az építé­szeti sokszólamúság nyűgözte le őket. Nem győztek betelni a kü­lönböző típusok szépségeivel, s szakmailag is nagyra értékelték e régi értékeket az újban is meg. őrző, sőt kiemelő városren­dezési törekvéseket. Rengeteg fényképet, sőt rajzot is készítettek. Emlékezetükbe ki­törölhetetlenül beépült minden látnivaló, amivel Kecskemét szolgálhat a jövő városrendező­inek. Akik ma mégcsak tanulják a mesterségüket, de pár év múl­va remélhetőleg eredményesen munkálkodnak majd környeze­tük szebbé és jobbá tételén. KECSKEMÉTI VÁROSNÉZŐBEN | KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN Elmozdulások

Next

/
Oldalképek
Tartalom