Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-11 / 215. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1976. szeptember 11. | * KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN > KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • K A szakmáriak büszkesége a művelődési ház. • Ez lesz az öregek napközi otthona. • Teljes „üzemben” az óvoda játékszerei. (Méhesi Éva felvételei) ső vakolás van hátra. A tervek szerint még ebben az évben nyolcvan asszony kezdi meg itt a tésztagyártást. Természetesen a termelőszövetkezet tagjai. Kimegyünk, „hogy megnézzük a tésztaüzem épületét. Ott talál­kozunk Boromissza Ignácnéval, a megyei tanács tagjával, aki jelen­leg is a tsz dobozüzemében dolgo­zik. — Olyan változatos a papírellá­tás, hogy egyszer sokat kapunk, aztán pedig alig van anyagunk. Alig várjuk, hogy elkészüljön a tésztaüzem. Elhatároztuk, hogy belül mi meszeljük ki. Persze az egészet fehérre. Vagyunk itt vagy tízen, ha hozzáfogunk, néhány nap alatt végzünk — mondja Boromissza Ignácné és az asszo­nyok bólintanak szavaira. Ügy tű­nik, ezt már régen megbeszélték. Közben elérkezett a dél. Kérde­zem Szabadi Gusztávnétól, hogy hová vigyük, hol ebédel? — A napköziben. A községben ugyanis nincs egy kis étterem, pedig nagy szükség volna rá. Gál Sándor delőt, amely 1973 óta üresen áll és úgy nyilatkozott, hogy megfe­lel. Még ebben az évben fogor­vosunk is lesz. S ha már az egészségügyi ellátásnál tartunk, hadd mutassam meg az ugyan­csak hamarosan megnyíló öregek napközijét is — mondja és kime­gyünk a titkári szobából a ta­nácsháza udvarára. Valóban az utolsó simításokat végzik a szak­emberek a tanácsháza épületéhez tartozó, azzal egy udvarban levő otthonon. Igény, jelentkező van, s alig várják az öregek, hogy napjaikat itt tölthessék közösen szórakozva, pihenve, beszélgetve. — Találnak-e munkát az em­berek a községben? — A lakosság legnagyobb része a termelőszövetkezetekben dol­gozik, néhányan járnak el a fa­luból máshová. Most újabb mun­kalehetőség van kilátásban. A Kalocsa és Vidéke Sütőipari Vál­lalat és az itteni Petőfi Termelő- szövetkezet megállapodott abban, hogy egy tésztaüzemet létesít Szakmáron. Az épület már elké­szült, csupán belső burkolás, kül­Ha Dunapataj felől közelíti meg Szakmart az erre ismeretlen, többször azt gondolhatja, hogy már beért a községbe. Pedig nem. Csupán néhány, úgynevezett szálláson, Szakmárhoz tartozó kisebb településen haladt át, amelyek mintha „elővárosai” volnának Szak- márnak. Az 1957-ben készült térképen — amely Bács-Kiskun megyét ábrázolja — még Tíz ilyen szállást tüntetett fel a Kartográfiai Vál­lalat. Mára azonban ezekből csupán hét maradt, sőt kettőt, Alsó- ereket és Gombolyagot napjainkban kezdik leírni a listáról. Elnép­telenednek, mindössze néhány család él és lakik még ott. De nem­csak c két szálláson, hanem a többieken is meg-megmozdul egy család, leütik a régi ház tetejét és Kalocsán, Dunapatajon, Szakmá­ron húznak újat a fejük fölé. Ezekről a szállásokról táplálkozik tehát Szakmár is, innen jönnek azok, akiknek telket kell adni, s ha már építenek, villanyt, járdát, utat és vizet is szeretnének az új otthonba, a házuk elé. A fejlődés lehetőségei A szándék azonban nem ele­gendő. Pénzre van szükség a fej­lődéshez. Hogyan állnak ezzel Szakmáron? Ezt kérdeztük Sza­badi Gusztávnétól, a községi ta­nács végrehajtó bizottságának titkárától. A fiatalasszony alig több mint egy évvel ezelőtt ke­rült erre a posztra, korábban, mint gazdasági előadó dolgozott a tanácsnál. Gyakorlata, tapaszta­lata, ismerete tehát bőségesén van ahhoz, hogy bemutassa Szak­mái jelenét, s utaljon a jövőre is. — Szakmáron évenként 300 ezer forint fejlesztési alappal tu­dunk gazdálkodni. Ehhez az ösz- szeghez azonban mindig hozzá tervezhetjük a lakosság által vég­zett társadalmi munkát és azt a segítséget, amelyet a termelőszö­vetkezetektől és máshonnan ka­punk. Ezek nélkül nem állnánk ott ahol jelenleg tartunk. Gya­korlatilag tehát többet tudunk elérni, mint amennyire az évi háromszázezerből futná. Bizo­nyára nemcsak nálunk van úgy, hogy ha jelentkezik egy gond, akkor senkiben sem az vetődik fel elsőként, hogy az megoldhatat­lan, hanem azon töpreng, miként lehetne megoldani — kezdi a tá­jékoztatást Szabadi Gusztávné. Ilyen gondként említi az isko­lát. Jelenleg ugyanis a községben és Keserűteleken járnak a gyere­kek. iskolába ugyanakkor még négy szükségtanteremben folyik a tanítás. A két iskolánál a tanter­mek megvilágítása nem kielégítő. Elrendelte tehát a KÖJÁL a fény­csövek felszerelését. Ez azonban tantermenként harmincezer fo­rintba kerülne. Más megoldást választottak a szakmáriak: meg­vásárolták a községben levő régi malomépületet. Százezer forintot fizettek a Budapesten élő tulaj­donosnak (ma sem értik, hogy annak idején miért nem államo­sították ezt a malmot). Az épü­let anyagából „kijön” két tante­rem, tornaterem és zsibongó. Az alapozással már elkészültek. A tervekben szerepel továbbá — még ebben az ötéves tervben — újabb két tanterem építése, víz­zel és kielégítő világítással tör­ténő ellátása. Vagyis körzetesíte- nek Szakmáron is. Víz és utak — Sajátos helyzetben vagyunk a vízellátás szervezett megoldását illetően. A községben levő laká­soknak ugyanis körülbelül a hat­van százaléka saját ellátású, ami • Szabadi Gusztávné vb-titkár. azt jelenti, hogy ezeknek a laká­soknak a tulajdonosai aligha já­rulnának hozzá néhány ezer fo­rinttal egy vízműtársulat műkö­déséhez, a vezetékek lefektetésé­hez, a költségekhez. Kétségtelen viszont, hogy az úgynevezett sa­ját vízellátás egészségügyileg ta­lán kifogásolható, hiszen a vizet szolgáltató kutak nem adhatnak olyan tiszta, ártalmatlan vizet, mint egy törpevízmű. — Folytatjuk az útépítést is. Az ötödik ötéves terv során például a Rákóczi, a Táncsics utcákban szeretnénk új utat építeni. Érde­kes azonban, hogy amíg mi itt a községben azon fáradozunk, mi­ként lehetne több utat építeni, a megszűnőben levő Gombolyagon most fejeztek be egy 520 méter hosszú utat, amelyet a termelő- szövetkezet és a járási útfenntartó szervezet épített. Amint szó is volt róla, .Gombolyagon mindösz- sze néhány család lakik. Éven­ként nyolc új ház épül a köz­ségben, ebből 3—4 azoknak a csa­ládoknak az új otthona, amelyek a szállásokról, többek között Gombolyagról is beköltöznek a faluba. Talán inkább itt, Szakmá­ron volna akkor inkább szükség az útra — töpreng a vb-titkár és mintha szabadulni akarna ettől a gombolyagi úttól: örömhírt kö­zöl: hamarosan fogorvosa is lesz a községnek! Három éve van rendelő — Egy fiatal házaspár jelentke­zett nálunk, hogy szívesen jönné­nek a községbe. Az asszony fog­orvos. Megmutattuk neki a ren­A' gazdaságfejlesztés kulcsproblémája Elsőbbség: a hatékonyan dolgozóké Statisztikai adatok hosszas so- rolgatása nélkül is nyilvánvaló — mert ezt igazolják a kézzelfogha­tó tapasztalatok, a mindennapi gyakorlat is —, hogy napjainkra a szabad munkaerőforrások szin­te teljesen elapadtak. Számolhat­nánk még ugyan néhány százezer — jórészt a háztartásokban dol­gozó — nővel, minimális tarta­lékot jelentenek az iskolából ki­kerülő fiatalok és nagy lehető­ségek rejlenek a nyugdíjas kor­osztály foglalkoztatásában. Ezek a tartalékok azonban csak mód­jával és meglehetősen körülmé­nyesen hasznosíthatók. A háztar­tásokban dolgozó nők szakképzet- lenek, jórészt falvakban, kis köz­ségekben élnek, munkába állítá­suk jelenleg gyakorlatilag meg­oldhatatlan. A nyugdíjasokat, vagy a nyugállományba készülő­ket is legfeljebb ösztönözni lehet a további munkavállalásra, aztán vagy eredményes ez az ösztön­zés, vagy nem ... Az iskolából ki­kerülő fiatalok pedig csak he­lyenként, egyes területeken je­lentenek némi tartalékot; összes­ségükben még a munkából kiöre­gedetteket sem pótolhatják. (Jel­lemző, hogy a jelenlegi tervidő­szakban. a munkaerőszükséglet utánpótlását 90 százalékban, az első alkalommal munkába lépő fiatalok biztosítják.) Ilyen körülmények között az ember azt hinné, 'hogy azt a ke­veset, ami, van, amit utánpótlás­ként számításba vehetünk, rend­kívül körültekintően, a gazdasá­gosság, a hatékonyság elveinek és gyakorlati követelményeinek szigorú betartása mellett osztják el a különböző munkahelyek kö­zött. Nos, ebből a szempontból vizsgálódva, a közelmúlt keserű, — alkalmasint megdöbbentő — ta­pasztalatokkal szolgált. A szakemberek azt tartják — és okkal —, hogy a rendelkezésre álló munkaerő elosztása akkor te­kinthető ésszerűnek, ha az embe­rek elsősorban az átlagosnál ter­melékenyebben dolgozó, az átla­gosnál jobban éi korszerűbben gépesített munkahelyekre kerül­nek. Ezzel szemben mi történt 1970 és 1974 között? Az iparban foglalkoztatottak számai körülbelül 53 ezerrel nö­vekedett, és kétharmad részük került az átlagosnál jóval ala­csonyabb termelékenységgel dol­gozó ágazatokba. Termelékenységi szempontból tehát aligha nevez­hető ésszerűnek, gazdaságosnak az időszak munkaerő-növekmé­nyének elosztása. Semmivel sem kedvezőbb a helyzeti, ha a tech­nikai felszereltség szempontjából vizsgálódunk. Az 53 ezer új munkavállaló kisebb része (mindössze 23 százaléka) került az átlagosnál magasabb techni­kai felüzereltségű ágazatokban. Ez még nem lenne különösebb baj, ha ezekben az ágazatokban egyébként nem lenne munkaerő- hiány. De mert például a kohá­szat éppen olyan súlyos munka­erőgondokkal bajlódik, mint bár­mely más ágazat, s mert e mun­kaerőgondok miatt a kohászatban lényegesen nagyobb értékű vesz­teségek keletkeznek, mint mond­juk a ruházati iparban, ha ügy tetszik, a munkaerőhiány sokkal nagyobb veszteségeket előidéző gond a kohászatban (tehát a nna- gag technikai felszereltségű ájga,- zatokiban), mint másutt. A hatékony foglalkoztatásnak lenne még egy harmadik krité­riuma! is, ám a tapasztalatok e ponton Sem kedvezőek. Ismert dolog, hogy az átlagos műszak­szám a magyar iparban nagyon alacsony, ráadásul évek óta rom­lik. A műszakszám növelésének kikerülhetetlen feltétele a lét­számnövelés, végtére is: a máso­dik, vagy a harmadik műszakot nem lehet létrehozni csupán szer­vezési megoldásokkal. Fontos lenne tehát, hogy a létszámnö­vekmény elsősorban az alacsony műszakszámú munkahelyekre ke­rüljön, de vizsgálódásaink idő­szakában ez a magától értetődő követelmény Sem teljesült. A már említett 53 ezer új munkavállaló fele (a férfiaknál, majdnem há­romnegyede) az átlagosnál maga­sabb műstzakszámú ágazatokba került. A mindebből levonható — és kézenfekvő — következtetés: 1970 és 1974 között, amikor már iga­zán benne jártunk a munkaerő- inséges esztendőkben, ezt a mi­nimális; 53 ezer embert számláló tartalékot is nagyvonalúan, bőke­zűen, a hatékonyság elemi szem­pontjainak figyelmen kívül ha­gyásával használták fel. A jel­zett négy évet persze csak illuszt­rációként vizsgáltam; a jelenség — sajnos —, általánosítható, a különbség — a korábbi idősza­kokhoz képest — csak annyi, hogiy korábban jóval nagyobb töme­gekkel bántak (ha úgy tetszik: „gazdálkodtak”’), ugyanilyen pa­zarlóan, ugyanilyen könnyelműen. S a helyzetet csak súlyosbítja, hogy hasonló ésszerűtlenségek fedezhetők fel az iskolából kike­rülő fiatalok elhelyezkedésénél is — ez azonban már külön vizsgá­lódás tárgya. Annyi már most — az ismert adatok és jelenségek alapján — is megállapítható, (vagy legalább­is nagy valószínűséggel föltéte­lezhető), hogy a munkaerő elosz­tásában, a tartalékok hasiznosítá- sábah hiányzik a realitások szá­moló, a valóságos helyzetből ki ­induló ég a gazdaságfejlesztés ele­mi érdekeit érvényesítő tervezés:. Ebből pedig mintha az következ­nék, hogy a termelőerők közül éppen a legfontosabbra, az em­berre fordítják — vagy legalább, is: fordították — ai legkevesebb figyelmet. Az első szempont so­káig csak a teljes foglalkoztatás megteremtése volt. S a nagy igye­kezet közben elfelejtődött a má­sik, ugyanilyen fontos szempont, hogy tudnillik, a teljes foglalkoz­tatásnak hatékony, termelékeny, gazdaságos foglalkoztatásnak kell. lennie. V. Cs. Következik: Gazdálkodjunk okosan azzal, ami nincs? 22 (41.) Cela m’est Elén égal. Totál mindegy. D’aujourd’ hűi.* Pontosabban: ma délutántól fog­va nekem mindegy, de tökélete­sen mindegy, hogy ki akarja és mivel akarja magát érdekessé tenni a szememben. A mama — megfigyeltem, ami­kor még élt — ebédkor vagy vacsorakor speciális terv szerint »Mától fogva. gazdálkodott a tányérján: a hús­ból, vagy ami éppen előtte volt, a leggusztusosabb falatot a végére hagyta. Pontosabban: a relatív legjobb falatot, mert az igazán legeslegjobb falatokat nekem ad­ta és Imrének és a papának. A mama speciális szokásának az volt az oka, hogy amikor ő még kisgyerek volt, rémesen szegény család voltak és mindig irtó ap­rólékosan ki volt adagolva a ka­ja neki is, a testvéreinek is, és mivel ő volt a legkisebb, a báty- jai pedig nagyok és dolgozók és zabálósak, neki jutott mindig a legkisebb adag, ezért ha volt a tányérján jó falat, azt utoljára hagyta, hogy a legjobb ízzel kel­jen fel az asztaltól, és az az íz még sokáig megmaradjon a szá­jában. Hát most itt a naplómban én is úgy gazdálkodók, mint a mama csinálta a tányérján: a végére hagyom, ami a mai napomat úgy megszépítette, mint amikor ra­gyogóra fényesítenek egy ócska cipőt. Amit már senki sem akart viselni. Betűnek köszönhetem. Mert amíg befejeztem a takarítást, még egyszer eszembe jutott a lé­nye, amint átszellemülten feszí­tett a motorbiciklije mellett a maskarájában, és azt hitte, bűv­erővel hat rám. És ahogyan Betti eszembe jutott, az érzelemvilá­gom mélyéből elősettenkedett a múlt vasárnap délután emléke is. Attila és a vasúti felüljáró, egy kocka forma nagy kő a felüljá­rón, a szeplők Attila orra körül, a bátortalan mosolya azután, hogy megcsókoltam. Minden eszembe jutott a múlt vasárnap­ról és éreztem, hogy kifakulok a szomorúságtól. Rosszul is ebédeltem, de az étvágytalan magatartásom nem keltett feltűnést Imrében és Ani­kóban. Ebéd közben véletlenül kinéztem az ablakon, és meglepő felfedezést tettem: odakint a vi­lágban alattomosan kisütött a nap. Az ablaküvegen át egyene­sen rám esett a fény, de olyan erőszakosan, hogy egy perc múl­va már melegem volt. Hát mé­gis visszajött a nyár. Imre és Anikó behúzódott az alkóvba. Behúzták az alkóv füg­gönyét, és becsukták a hall ajta­ját is. Mint akik szundiznak egyet a vasárnapi ebéd után. Legalább­is én így hiszem — gondolják. Nagy gyerekek. És ez valahogy aranyos a jellemükben, ez a naiv vélekedés rólam. Igazán el sem képzelik, hogy én már régen ki­számítottam, mi az ábra ilyenkor vasárnap délután, már amennyi­ben itthon vannak? Hogy mind a kettőjüknek ilyenkor, vasárnap délután van csak idejük a nyu­godt szexre. Ücsörögtem egy darabig a szo­bámban, elővettem a Merle-köny- vet — Üvegfal mögött —, hogy tovább olvassam. Már ott tartok, hogy Jacqueline eltökéli: most pedig, délután csak azért is telje­síti, amit megfogadott magának, vagyis elmegy Jaumethez és megkéri, vegye el a szüzességét. Tehát el akartam olvasni a szü­zesség elvesztését, de valahogyan sémi kedvem nem volt Jacque­line lelkizéséhez, nem érdekelt, hogy sikerül-e elvesztenie a szü­zességét. Mert énrajtam nem se­gít, akár szűz Jacqueline, akár nem szűz. Lassan, bizonytalanul öltöztem fel. Megállapítottam, hogy a fehér pulóverem már kicsi, a sok mo­sástól is, de azért is, mert lénye­ges változás következett be' idő­közben a mellbőségemben. Mind­egy — mondtam magamnak —, farmerdzseki alá jó a kinőtt pu­lóver is. Láttam, hogy a lapos sarkú antilop cipőmet illene por- talanítani, de ehhez a művelethez sem volt kedvem. Űgyis olyan bő a farmernadrágom szára, hogy alig látszik ki alóla a to­pogóm. Imbolyogtam összevissza a szobámban, mert még mindig nem döntöttem el százszázaléko­san, hogy távozzak-e vagy sem. Totál hülyeség — sustorgott az agyamban — elcsellengeni a szö­kőkúthoz, hiszen Attila a múlt vasárnap is csak véletlenül foci­zott azon a tájon a többi sráccal. Ha odamegyek és látom, hogy Attila nincs ott, csak a szívem fáj majd. Ha pedig mégis ott len­ne? Somfordáljak oda a bokájá­hoz, alázkodjak meg, kérjek tőle kegyet? Telt-múlt az idő és már három óra volt, amikor végül mégis ki­lopakodtam a szobámból, ki a la­kásból, ki a házból. Köröskörül a rengeteg beton is feléledt a nap­sütéstől, így éreztem. Az egyik pádon részeg ember aludt, tátott szájjal, mintha álmában a napot nyelte volna. A szökőkút körül üres volt a világegyetem. Gúnyos megjegy­zéseket akartam a fejemre cse­pegtetni, hogy mi a fenének ámí­tottam magam, maradtam volna otthon. De inkább sajnáltam ma­gam. Körüljártam a szökőkutat, megállapítottam, hogy nekem szebb a mellem, mint a lányszo­boré, amely a lábát mossa szö­kőkút vizében. Le is ültem volna, ha lett volna mire leülni. A szökőkút vize szétporlott a levegőben, amint lefelé hullott. Belenyúltam a porló vízbe. Oda­érintettem a számhoz a vizes uj­jaimat. Ízetlen volt a víz. Valaki közeledett a szökőkút felé. Pici szúrásokat éreztem minden hajhagymámban. Attila közeledett. A betont nézte maga előtt, és egy kavicsot rugdosott. De ha felnézett volna, én akkor is lát­hatatlan lettem volna neki, mert a szökőkút innenső oldalán áll­tam. Néztem, hogyan közeledik, és beleharaptam a nyelvembe. Sós íz lopakodott szét a szám­ban. A vérem. Véráldozat — gondoltam. Hogy Attila ne láto­más legyen, hanem igazán oda­érjen a szökőkúthoz. Amikor már ott volt mellettem és megkapaszkodhattam a vállá­ban, olyan jó hűvösséggel kenő-, dött be egyszerre a bőröm, mint­ha sima jégdarabbal simogatták volna végig a homlokomat, az arcomat, a nyakamat, az orromat, a számat. Még a könnyeim is hi­degek voltak, amikor megcsókolt. Nem valódi sírás volt, hanem a megnyugvástól folyt a szememből víz, le a szám sarkáig, ugyan­olyan sósán, amilyen sós a vérem. A vasútnál úgy futkározott körbe-körbe körülöttünk a szél, mintha kölyökkutyák kergetőztek volna örömükben. Hátrafeszítet­tem a fejem, szemébe akartam nézni a napkorongnak, de nem bírta a szemem a fényt. Attila magához ölelt, úgy csókoltuk egy­mást. És lassan-lassan, nagyon lassan visszajött, amit a múlt va­sárnap éreztem, vissza belém a borzongó izzódás. Amitől újra reszketni kezdett körülöttem a levegő. Éreztem, hogy Attila kar­ja erősen tart, akár el is enged­hetem magam, és elalhatom ott, a szélben. És el is ernyedtem, hátracsuk- lott fejjel, behunyt szemmel _ és a hallásom is kikapcsolt. Később, egyszer, nem tudom, mennyi idő múlva, hirtelen az egész testem összerándult, olyan váratlanul és riasztóan sípolt a felüljáró alatt a vonat. A zakatolást, a moz­dony robogását nem is hallot­tam, amíg közeledett. A Duna-parton, amikor már arra jártunk, fel kellett tennem a napszemüvegemet, olyan bántó volt a fény. Attila megállt, és en­gem is megállított a kezemnél fogva. Levette rólam a szemüve­get. Nem kérdeztem, miért. O pedig nem mondta meg. Igazod­tam a lépteinek a ritmusához, úgy lebegtem mellette, hogy ol­dalról mindig lássam az arcát. A szemem sarkából. Mert ha észreveszi, hogy nézem, mindig elmosolyodik, és a mosolygása olyan tartózkodó — vagy félénk, vagy zavart —, hogy meghatódok tőle. És az orra körül a szeplők! (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom