Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-01 / 206. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1976. szeptember 1. . KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN . KISKÖZSÉGEK A MEGYEBEN . | Gépgyártás - gOüdokkal i lett Úszód. Mindezért több mint félmillió forint jutalmat kaptak; Több millió forint társadalmi munka — A falunak nagy szüksége volt törpevízműre — elevenítet­te fel a jónéhány évvel ezelőtti problémájukat a vb-titkár. — A lakosság segítsége nélkül a ter- vezgetés is hiábavaló lett vol­na. Családonként 3 ezer forint készpénz és 1500 forint értékű társadalmi munka kellett ahhoz, hogy törpevízműve. vízhálózata legyen a falunak, őszintén szól­va nem is számítottunk olyan nagy lelkesedésre, mint amilyen akkoriban a lakosságot jellemez­te. Egy szóra adták a pénzt, s ki-ki szabad idejében segített a vízmű és a hálózat kialakításá­ban. 1973-ban mintegy 3 millió forintos költséggel elkészült a törpevízmű, s a 10 kilométernyi vízhálózat, amely a IV.’ ötéves tervidőszakban a legnagyobb be­ruházásunk volt. Minden utcá­ban van víz. — Szerencsére azóta sem csők­ként az emberek aktivitása — folytatta a beszélgetést Okváto- vity István tanácselnök. — Az elmúlt öt év alatt a faluban 4 millió 297 ezer forint volt a tár­sadalmi munka értéke. Több százan részt vettek a két kilo­méternyi járda építésében, mely­hez a tanács az anyagot adta. Se­gítettek a * tíz kilométeres ‘ - •vil­lanyhálózat kialakításánál, s ha­zánk felszabadulásának 30. év­fordulója tiszteletére emlékpar­kot létesítettek. A tanács egyik előadója hosz- szú névsort tett elénk. Neveket, számjegyeket, aláírásokat láttam a papírlapon. — Az iskolát új tanteremmel bővítjük — magyarázta Kalapos Zoltánné. — A 400 ezer forint értékű munkát szeptemberben kezdjük. Ennyi pénzünk nincs, hiszen a tanács évi fejleszési alapja csupán 180 ezer forint. Pénzt, illetve társadalmi munkát kértünk a lakosságtól. Nézze — mutatott a névsorra — a 14. vá­lasztókörzetből 18-an adtak pénzt, s emellett sokan még társadal­mi munkát is vállalnak. így jö­vő szeptemberre meglesz az új tanterem. A jövő tanévben mind a nyolc osztályt el tudjuk majd helyezni az iskolában. Addig há­rom helyen tanulnak a diákok. Beszélgetés közben néhány gondolatra visszakanyarodtunk az elmúlt évekhez, a IV. ötéves tervidőszakban mivel gazdago­godott még a Duna-parti kis­község? — Két évvel ezelőtt bővítettük az óvodát, így jelenleg ötven gyereknek ad helyet, a nyugdí­jasoknak pedig napközit alakí­tottunk ki, 1975-ben felújítottuk, illetve bővítettük az orvosi ren­delőt — sorolta a tanácselnök. — Hamarosan befejezzük a kul- túrház felújítási munkálatait, amelyet a IV. ötéves terv utolsó évében kezdtünk el. Másfél mil­lió forintot költöttünk el. Ebből több mint 400 ezer forintért új bútorokat, felszereléseket vásá­roltunk. A felújított művelődési házban kap majd helyet a köz­ségi könyvtár is. — Sok gondunk, bajunk volt a belvízelvezetéssel, sok helyütt eldugultak a nyílt csatornák — vette át a szót a vb-titkárnő. — Tavaly félmillió forintért zárt csőrendszert alakítottunk ki. Céljuk a kereskedelmi ellátás fejlesztése Mint a hetvenes évek elején a törpevízmű építés, az V. öt­éves tervidőszakban az iskolabő­vítés az egyik legfontosabb felada­tuk. Tervükben szerepel a Sza­badság utcában levő csatorna felújítása, villanyhálózat bőví­tés, járdaépítés... — S amire nagyon nagy szük­ség van: a kereskedelmi ellátás fejlesztése, arnit azt ÁFÉSZ-szel közösen szeretnénk megvalósíta­ni — jegyezte meg a tanácsel­nök. — Kicsi, korszerűtlen a ve­gyesbolt, ahol egymás mellett raktározzák az élelmiszert, ipar­cikket, vegyszereket. önkiszol­gáló üzletre és húsboltra lenne szükség. Rendszertelen az ellá­tás. Gyakran már délelőtt sincs tej, kenyér. Szeretnénk elérni, hogy ne kelljen Kalocsára utaz­ni minden apróságért. Ez annál inkább indokolt, mivel az autó­busz-közlekedéssel is problémá­ink vannak. Rövid sétát tettünk a falu­ban. Girbegörbe kis utcái nem véletlenül rendezetlenek: az uszódiak ősei a gyakori árvíz miatt elsősorban a magasabb ré­szekre építették házaikat. Érde­kes az is, hogy nem közvetle­nül a járda mellé építkeztek, ha­nem először egy-másfél méteres úgynevezett partoldalt alakítot­tak ki, s erre húzták fel az osz- loptomácot. Nádfedeles, szabad- kéményes parasztházak. Ma már egyetlen egy van belőlük muta­tóban, a Batthyány utca 3. szám alatt. De már ez is műemlék. Tárnái László 4 A nádfedeles, oszloptornácos parasztházat 200—250 évvel ezelőtt építhették. A régi uszódiak sokat szen­vedtek a Duna miatt. A múlt században háromszor — 1829­ben, 62-ben és 75-ben — úsztat­ta el vagyonukat a víz. Az 1900- as években sem volt hozzájuk kíméletesebb a folyam. Két íz­ben érte őket katasztrófa; az 1938-as és 41-es nagy áradás ide­jén beszakadt Úszódnál a gyenge partfal. Pannónia földjéről a középkor­ban ide költözött lakosságnak a nagy árvizek miatti mérhetetlen vesztesége ellenére azért nem kevés haszna is származott a Duna közelségéből. Áruikat vízi úton szállították. De már ez is a múlthoz tarto­zik. Úszódnak kára sincs, külö­nösebb haszna sincs a Dunából. A folyamszabályozás, a töltések kialakítása, megerősítése bizton­ságot adott, megvédi őket az ár­vizek pusztításától. 'Hajdan a zöldségtermelők hajókon vitték áruikat a budapesti piacra, de tíz évvel ezelőtt a MAHART megszüntette a teherszállító ha­jóforgalmat. Ha nem is olcsóbb, mindenesetre lényegesen gyor­sabb tehergépkocsikon a szállí­tás, ami a zöldségnél, gyümölcs­nél az elsődleges szempontok közé tartozik. Rangja van az uszódi zöldségnek Az uszódiak közül a Dunát ma már csak néhány munkás­ember használja közlekedésre. Reggelenként húsz-huszonöten kis motorcsónakba ülnek, s ezek­kel mennek ót a túlsó oldalra, a paksi atomerőmű építéséhez dol­gozni. A község 1450 lakosa többsé­gének azonban a mezőgazdaság adja a kenyeret. A Dózsával 1963-ban egyesült Egyetértés Termelőszövetkezetben jelenleg hatszázan dolgoznak. A szövet­kezet elsősorban növénytermesz­téssel foglalkozik. S szinte vala­mennyi uszódi ház kertjében sa­látát, retket, hagymát, káposztát termesztenek. Rangja van az uszódi zöldségnek. A Bosnyák téri piac kereskedői például ad­dig nem vesznek más termelők­től árut. amíg az uszódi retek, saláta el nem fogy. A mezőgazdaság kora tavasz­tól késő őszig az itteniek idejét is leköti. Ha a termelőszövetke­zetben végeztek dolgukkal, siet­A napokban fejezik be az uszódi kultúrház felújítását. • Tanév­kezdés előtt festik, tatarozzák az iskolát. (Méhesl Éva felvételei) nek haza, a kerti munka várja őket. S miközben Kalapos Zoltánné- val, a községi tanács vb-titkárá- val az uszódi emberek számos tennivalójáról beszélgettünk, egy­re inkább foglalkoztatott a kér­dés: hogyan, milyen eszközökkel, módszerekkel tudták a falubeli­ekben olyannyira kifejleszteni a közéleti aktivitást, hogy egy-egy társadalmi munkaakcióra például több százan is jelentkeznek. Mert enélkül Úszód község a IV. ötéves tervidőszak alatt aligha ért volna el háromszor is jó he­lyezést a településfejlesztési ver­senyben. A kisközségek kategó­riájában 1972-ben harmadik, a következő évben első, az ötéves értékelés alapján pedig második Aktív közélet VÁLASZ CIKKÜNKR UHU Négyforintos Pénztárcát csak igen ritkán te­szek a zsebembe. Ennek két oka van. Az egyik: többnyire rendel­tetés nélküli kacat lenne nálam, a másik pedig: egyszerűen nem szeretem. így aztán, ha pénzem van, előfordul, hogy bennefelej- tem különféle zsebeimben. Nyá­ron például az ing mellére varrt tarisznyácskában. Most legutóbb ez történt egy százasommal. Kö­vetkezménye az lett, hogy felesé­gem az inggel együtt kimosta. Áz­tatta Bioponban, zutyulta mosó­gépben, öblítette valami más szer­ben, aztán szépen kicentrifugázta. Istenem, hát elfelejtette kikutatni a zsebeim. Bizony, Kossuth apánk arca kifakult a bankjegyen, mely négy eakkos szélű darabra osztódott a megpróbáltatások során. Bánat nem lett a dologból, mert kis fe­leségem tudta valahonnan, hogy a sérült bankjegyet beváltják a Ma­gyar Nemzeti Bankban. Én tamás- kodtam, s csak többszöri mace- tálás után szántam rá a fejem, hogy betérjek Kecskeméten a pénzintézetbe. A „kaland" tulajdonképpen itt vett számomra izgalmas fordula­tot. Még sosem jártam a tekinté­lyes épületben. Fel kellett men­nem a kék grádicson az első emeleti nagyterembe. Megilletőd­kaland ve vitorláztam oda a pénztárhoz. Az üvegen túl vasalt százasok és ötszázasok. Szaporán fogytak, a különböző vállalatok képviselői vitték a pénzt nagy tételekben. Amikor rám került a sor, kí­sérletem eredményében kétkedve adtam elő kérésemet az udvarias kisasszonynak. Vártam, hogy visz- szalöki a százasom, mondván: tú­lontúl megrongyolódott, nem vált­ható be. De nem ez történt. A pcnztárosnö összeillesztette és összeragasztotta a halványbarna bankót. Azután ráhelyezett egy órarendszerűen bevonalazott ny­lonlapocskát, akkorát, amekko­ra egy ép százforintos. Furdalt a kíváncsiság, hogy ez mivégre kellhet? A tisztviselőnőtől megtudtam, hogy a száz téglalapra osztott mércével állapítják meg, mennyi hiányzik a sérült bankjegyből, s aszerint váltják be. Ha például két téglalapnyi híja van, akkor még a százasért száz fonintot kap a rendetlen állampolgár. Ha viszont a bankó felénél több hiányzik, akkor már semmit nem adnak ér­te. Én kilencvenhatot kaptam az összetákolt százforintosomért. Az odaveszett négyet nem is sajná­lom ezért a kis kalandért. — ats — Kicserélik az elhasználódott A Petőfi Népe 1976. augusztus 25-én megjelent Zacskó helyett — ládában című írásra válaszolva a Közép-magyarországi Tejipari Vállalat igazgatója az alábbi tá­jékoztatást adta: A cikkben közöltek megfelelnek a valóságnak. Az utóbbi időben a zacskók kiszakadása miatt va­lóban sok tej megy veszendőbe, ami a tényleges kár mellett nem­csak a fogyasztóknak és a keres­kedelemnek, hanem a tejiparnak is sok bosszúságot okoz. Az üzemben négy tejadagoló­gép dolgozik, amelyek túlterhel­tek és ez közrejátszik abban, hogy az alig két-három éve működő berendezések műszaki állapota már nem felel meg a követelmé­nyeknek. Karbantartásukat nehe­zíti, hogy kijavításukhoz alkat­részt jelenleg sem lehet kapni. Bár a termelő üzemek többsége igyekszik saját műhelyében az elkopott szerkezeti egységeket le­gyártani, ez nem olyan minőségű, ami a gépek kifogástalan' műkö­dését lehetővé tenné. A nyári csúcsfogyasztásban a még jobban túlterhelt gépeknél — éppen a nem kellő műszaki állapot miatt — több a selejtes, tejipari gépeket rosszul hegesztett tasak, így a zacskók szállításkor a rázás kö­vetkeztében felrepednek és a tej kifolyik a ládákba. A tejipar országos vezetése a rossz műszaki állapotban levő gépeket lecserélésre „ítélte”. Az új gépek beszerelése javítani fog a helyzeten. így minden remény megvan arra, hogy a jelenlegi gondok megszűnjenek. Ami a szavatosság jelölését il­leti, a fólia eredeti gyári nyomás­mintája valóban fogyasztható hó­nap, nap megjelölést tünteti fel, és a gépen elhelyezett szerkezet­nek kellene rányomni a hónap és nap számát, illetve jelét. Az eh­hez alkalmazott festék azonban nem vált be, mert könnyen letö­rölhető, így a tejadagoló beren­dezésre lyukasztó szerkezetet ké­szítettünk, amely a tasak fel­irat nélküli oldalán az összehe­gesztés lebernyegébe lyukasztja a gyártó üzem névjelét betűkkel és a hónap és nap jelét arab szá­mokkal. Ezt nem lehet letörölni, viszont hátránya, hogy nehezen lehet megtalálni és elolvasni. Kiing József a Közép-magyarországi Tejipari Vállalat igazgatója A Ganz-MÁVAG kiskunhalasi gyáregysége 1969-ben mindössze egy maréknyi alapját adta a vá­ros majdani iparának. Egysze­rűbb termékek előállításával, és a többi Ganz-gyár ^észére vég­zett kooperációs munkákkkal foglalkoztatta á halasi és kör­nyékbeli munkásokat, s közben száznál többnek adott szakmát. A nagyvállalat vezetői 1974 vé­gén döntöttek úgy, hogy a hala­si gyáregység saját gépgyártási profilt kap. Vízgépészeti beren­dezések — szivattyúk és elzáró­szerkezelek — valamint áram- fejlesztők és légkompresszorok előállítását kezdték meg az üzemben. . Korázerű gépekkel rendezték be az új forgácsoló­csarnokot, s nagyszabású mun­kába kezdtek gépgyártás megho­nosítására. A korábbiaknál lénye­gesen magasabb Szakmai köve­telményekkel kellett megbirkóz­ni a munkásoknak és a termelés műszaki irányítóinak. Néhány héttel ezelőtt tárcakö­zi bizottság hagyta jóvá a Ganz- MÁVAG 15 éves, teljes rekonst­rukciós programját, gépgyártá­sának fejlesztési terveit. Tovább tágítja; ez a kiskunhalasi gyár­egység feladatait és lehetőségeit. Tavaly, a termékszerkezet gyökeres átalakításának évében, 64 millió forinttal gyarapodott az állóeszközök értéke. A gépek átlagéletkora 13-ról 6 évre csök­kent. A tervidőszak során mint­egy 200 milliót használhatnak fel még fejlesztésre. Már az idén •megkezdik a munkát az új csar­nokban, ahol a szerelde és a rak­tár kap helyet. Készül a szociális épület. Szemmelláthatóak az utóbbi két év változásai. □ □ □ — Az önálló gépgyártás meg­kezdése máris eredményeket ho­zott — mondja Vesztróczi Attila párttitkár, alti üzemgazdasági, munkaügyi feladatokat lát el a gyáregységben. — A tavalyi évet már 13 mil­liós nyereséggel zártuk. Megvál­tozott az üzem hangulata. Az 1974. második felében kezdődött nagyarányú elvándorlás meg­szűnt — ötvenen hagyták itt ak­koriban. az üzemet —i lassan ál­landósul a szakmunkásgárda. A bérek 6 százalékkal nőttek. S ami még fontosabb; keresett, ér­tékes és korszerű berendezéseket gyártunk, a kooperációs munkák visszaszorulnak.’ A gépgyártás to­vább fejlődik, idén száz, 1980- ban már 300 milliót tesz ki. Ä fejlődés anyagi fedezete megvan, hozzájutunk a szükséges gépek­hez, megkapjuk <a támogatást a vállalattól és a városi vezetők­től. Megoldásra váró gondjaink azonban vannak. Akkorát fordí­tani a munkaerőhelyzeten, amek­korát termelési feladataink kí­vánnál«, egy-két esztendő alatt nem tudunk. Kevés a szakmun­kásunk, a forgácsolóban hiányos a harmadik műszak, olykor a második is. Az idei tervet így is túlteljesítjük, az első félév gép­gyártási előirányzatát például 17 százalékkal. A korszerű gépek kihasználása azonban nem tel­jes. Az elmúlt években nálunk ki­tanult szakmunkások közül min­den negyedik sem dolgozik már itt. sokan a szakmának is hátat fordítottak. Létszámhiányunkat nem szünteti, meg az sem, hogy at városban hozzánk irányítják a forgácsolókat, mert ez csak né­hány szakmunkás lehet A fej­lesztések révén viszont egyre magasabb lesz nálunk a szakmai mérce. Az új gépekre gyakorlott, képzett dolgozók kellenek, s be­lőlük még inkább hiány van. Néhány év múlva kaphatnánk a legmodernebb numerikus vezér­lésű szerszámgépekből is, ha tudnánk melléjük technikusi tu­dású munkásokat állítani. Erre egyelőre’ nincs emberünk. □ □ □ A megoldásrsa legtöbb lehető­séget a szakmunkásképzés kü­lönböző formái kínálják. Akit csak tudunk, betanított dolgo­zóink közül szakmunkás-tan fo­lyamra iskolázunk be. Az ered­mény nem látványos, mert je­lentős a lemorzsolódás, s a vég­zettek közül sem válik mindenki alkalmassá a legigényesebb munkák végzésére. Csoporton­ként két-három, esetleg négy ember. Ma már a fiatalokat sem olyan könnyű megnyerni a szakmá­nak, mint néhány éve. Az idén 25 forgácsoló beiskolázását ter­veztük, tizenöten jelentkeztek, személyes rábeszéléssel még hat fiatalt sikerült meggyőzni, hogy válassza az esztergályos szakmát. De rájuk is csak 1980 táján szá­míthatunk igazán, amikorra a bizonyítvány mellé a nélkülöz­hetetlen szakmai gyakorlatot is megszerzik. □ □ □ A forgácsolóban Korsós Antal művezetővel a gépparkról, a mű­szakimról, szakmunkás-hely­zetről beszélgetünk. — A csarnokban három mű­szakban folyik a munka. A lét­szám azonban csak délelőtt tel­jes. Most öt nagy értékű gé­pünk van, amelyek kihasználá­sát egyenként figyeljük. Ezekre két-két embert tudtunk állítani, tehát kél műszakot. A váltótárs betegsége, szabadsága idején azonban ez lecsökken egyre. Vi­szont az említett öt gépen dol­gozók teljesítménye sosem ma­rad 120 százalék alatt. A leg­jobb szakmunkások kerültek ezekhez a gépekhez, s a könnyen vezérelhető, termelékeny beren­dezések; lehetővé’, is teszik a ma­gas teljesítményt. □ □ □ A Ganznál ma a gyors fejlődés szülte gondokkal birkóznak. A korszerű gépek kihasználásának javítására törekszenek, s> mi­előbb enyhíteni akarják a szak- munkáahiányt. Ez az üzem jele­ne, ez jelenti a jövőt is. Kont­rasztként álljon itt egy epizód a város iparának múltjából. Az öt­venes évek derekán hat eszter­gályos dolgozott Kiskunhalason. A hetedik) — történetesen Kor­sós Antal — már nem tudott a szakmában elhelyezkedni, egé­szen 1959-ig. Ma a Ganz for­gácsolójában száz fölötti a lét­szám, s még huszonöt szakmun­kást tudnának foglalkoztatni. • A forgácsoló műhely. • Nagy József horizontál­esztergályos egy éve dolgozik ezen a csaknem kétmilliós értékű szovjet gyártmányú gépen (Szilágyi Mihály felvételei) /

Next

/
Oldalképek
Tartalom