Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-06 / 185. szám

1976. augusztus 6. • PETŐFI NÉPE • 5 9 A Kiskunhalasi Építőipari Vállalat pinceklubjában. (Fotó: Tóth Sándor.) Klubok-formában Bár rendszerint vita kerekedik házon belül egy-egy klub lehető­ségeinek a legjobb hasznosításáról, az nem vitatéma, hogy a klubok korszerű közművelődési alkalmat képesek teremteni. A Művelődésügyi Közlöny legutóbbi, július 22-i száma is ezt tük­rözi. Az Állami Ifjúsági Bizottság Titkársága közleményt jelentetett meg, amely az ifjúsági klubok támogatását szolgáló akció meghirde­tését tartalmazza. Az elmúlt három évben hasonló formában 929 klub — a pályázóknak több mint egyharmada — részesült összesen 17 millió forintnyi támogatásban. Az újabb akció technikai eszközöket, pénzhelyettesítő utalványokat, műsorösszeállításokat ígér a tagság ak­tivizálására, a programok tartalmasabbá tételére. Sportkifejezéssel élve, egyre több klub van formában. A Kiskun- halasi Építőipari Vállalat üzemi pinceklubja is ismeretterjesztő, szak­mai és vállalati rendezvényeknek ad otthont a megalakulás óta eltelt egy év óta rendszeresen. A helyi művészek kibontakozását elősegítő festőművész, Diószegi Balázs jóvoltából fotó-, festmény- és grafikai kiállítások várják a látogatókat. A bejárattal szembeni vászonra fes­tett panmó — Lázár Kálmán gépészmérnök munkája — sűrített motí­vumokban idézi fel a város fejlődését. Mindazok, akik itt töltik el mind tartalmasabban a szabad idejü­ket. nem kis részben letéteményesei a város további átalakulásának. H. F. VÉLEMÉNYEK A NÉPMŰVELŐK TO VÁBBK ÉPZÉSÉRŐL Ketten a sz közül A közelmúltban fejeződött be Baján a megyei főhivatású es tiszteletdíjas művelődési otthon-igazgatók és szakelőadók egyhetes nyári tanfolyama. A megyei művelődési központ ál­tal megszervezett, hagyományosnak számító továbbképzésen a közművelődési munka elméleti és gyakorlati, módszertani kérdéseit vitatták meg a résztvevők. Ottjártunk alkalmával két művelődési ház munkatársát kérdeztük meg;* miként Ítéli meg a tanfolyam, illetve a rendszeres továbbképzés hasznos­ságát. A mindennapi munka Tóth Attilát 1974 novemberé­ben nevezték ki Csengődön a községi intézmény művészeti elő­adójává. Mint elmondotta; be­osztása nagy önállóságot kínál a számára, hiszen a művelődési ház igazgatói teendőit az általá­nos iskola egyik vezetője látja el. Ennek következtében a prog­ramok kialakítását, szervezését és rendezései jórészt maga végzi. Idén második alkalommal vesz részt a népművelők megyei, nyári továbbképzésén, amelyet évközi kétnapos tanfolyamok so­ra előzött meg. — Számomra igen sokat je­lent a rendszeres szakmai tájé­kozódás lehetősége — válaszol­ta kérdésünkre. — Jelenleg a marxista-leninista esti egyetem harmadéves hallgatója vagyok és tanulmányaim akadályoztak meg abban, hogy a szakjellegű képzésbe is bekapcsolódjak. Ezért a folyóiratokon és a gyakorlati tanácsokon kívül elsősorban az itt hallottak segítenek minden­napi munkámban. Az előadások és a megbeszélések véleményem szerint nem „elméletieskedők”, hanem nagyon is gyakorlati, jól hasznosítható témákat dolgoznak fel. Szívesen emlékszem vissza például László Bencsik Sándor, a munkásművelődés problémáit taglaló tavaly hallott előadására. Ennek alapgondolata az volt, hogy munkánkat; az ismeretter­jesztést, a művészeti nevelést, a politikai felvilágosítást azon a szinten kell elkezdeni, amelyet a helyi igények kívánnak meg, és nem „magasabban”. Az ér­deklődést csak így lehet felkel­segítése 9 „Az előadások gyakorlati kér­déseket világítanak meg”. teni és csak erre építve halad­hatunk tovább. — Megítélése szerint a tovább­képzések témái felölelik-e a községi közművelődési munka valamennyi részterületét? — Azt hiszem, igen. Az elő­adók általában ismerik a kisebb települések gondjait, helyzetét, és ez jól, sokrétűen tükröződik mindabban, amit elmondanak. A jelenlegi tanfolyam programja is gazdag. Talán csak egy kíván­ságom lehet. Jó lenne, ha az in­tézmények és a helyi tanácsi szervek kapcsolatairól hallhat­nánk. Ez a téma — gondolom — másokat is érdekel. A szabad programok Molnár Józsefet 1963. január 1-én nevezték ki a hercegszántói művelődési ház élére. A népmű­velők rendszeres továbbképzéseit így a szakmában töltött több mint egy évtizedes tapasztalatá­val tudja megítélni. — Egyetlen alkalommal hiá­nyoztam — betegség miatt —, a nyári tanfolyamokról, és ez ön­magában is elárulja; jó a véle­ményem — mondta Molnár Jó­zsef. — Szükségesnek és jónak értékelem a továbbképzések je­lenlegi rendszerét. Hogy ki mit vár és mit kap az előadásokon, konzultációkon, az persze egyé­ni felfogás kérdése is —, én min­dig sok új ismerettel és tapasz­talattal távoztam. Az eltelt 13 év alatt, ha nem is alapvető, de lényeges változások jellemezték munkánkat. Az újdonságokról, aktualitásokról mindig itt érte­sültem. Elsősorban a továbbkép­zéseken nyílt módom a részlet- kérdésekben elmélyedni, és meg­vitatni kollégáimmal munkánk nehézségeit, ötleteinket, eredmé­nyeinket. — Hercegszántó nemzetiségi község, és mint ilyen, sajátos köz- művelődési tevékenységet igé­nyel. Kapott-e ehhez segítséget a tanfolyamokon? — Természetesen. A progra­mokból nem hiányoznak a több­nyelvű lakosságú településeken dolgozó népművelők problémái sem. Ezt a kérdést nem is kerül­hették meg a szervezők, hiszen iónéhányan vagyunk a megyé­ben, akik hasonló adottságok kö­zött végzik munkájukat. A vitá­kon. vagy a szabad estéken az­után kicseréljük véleményünket. — Milyenek ezek a szabad es­ték? — Élénkek, kötetlenek, és csaknem tm'ndig „szakmaiak”. Az a helyzet, hogy sok esetben az előadások közötti szünetek, a szabad délutánok és az esti órák baráti beszélgetései, vitái többet érnek maguknál az egyes elő­adásoknál is. Ilyenkor ugyanis ki-ki feszéiyezettség nélkül haszna 9 Molnár József 1.1 éve dolgo­zik Hercegszántón. mondja el a magáét, nem ügyel a szép fogalmazásra, formasá­gokra. A tanfolyamoknak ezek a kötetlen programjai adják mega továbbképzések sava-borsát. Ilyenkor látjuk, érezzük, hogy Lekiteleken, Géderlakon, Herceg- szántón, vagy Hajóson lényegé­ben ugyanazt a munkát végez­zük, egy közösséget alkotunk. — ön is igényelne egy, a köz­ségi tanácsok és a művelődési intézmények kapcsolatáról szóló előadást? — Nekem nincsenek problé­máim a községi vezetéssel, ma­gam is tanácstag vagyok, isme­rem a falu minden gondját, ba­ját, és tudom, hogy milyen sok helyre kellene a pénz a fejlő­déshez ... Mert mi népművelők, már csak ilyenek vagyunk, min­den Vitánk anyagi kérdésekben végződik ... Pavlovits Miklós Uj dokumentumok a Marx családról A nemzetközi Marx—Engels-ku- tatás új adatokkal gazdagodott a Marx családról. Az eddig isme­retlen, értékes) dokumentumok között van pl. az a nyolc levél is, amelyet Jenny Marx írt 1855- ben, 1865-ben és 1868-ban féltest­vérének, Ferdinánd von Westpha- lennek. E levelek nemcsak új részle­tekkel ismertetnek meg a Marx család életéből, hanem minde­nekelőtt bepillantást is engednek Kari és Jenny Marx érzelemvi­lágába, erkölcsi magatartásába^ Kari Marx 1847. szeptember 27-én Werner von Weltheimnek, írt leveleiből kiderül, hogy ter­vek voltak egy periodikus pub­likáció kiadására, a tudományos kommunizmus felismeréseinek propagálására. FILMJEGYZET Amerikai éjszaka „A film csodálatos mesterség, és mi ezt ázzál bizonyítjuk, hogy közülünk senki nem szeretne mást csinálni. Így filmünk a mo­zi dicsérete is. Lényegében nyo­mon követi azokat, akik a filme­ket közös munkával létrehozzák, felelni próbál azokra a kérdé­sekre, amelyeket a' közönség a színészeknek és a rendezőknek újra meg újra feltesz: hogyan készül a film?” Francois Truffaut, a neves francia filmrendező idézett nyi­latkozata jól rávilágít azokra az alkotói törekvésekre, amelyeket életpályájának jelenlegi szaka­szában képvisel. Az ötvenes évek új hullámának eredeti tehetsége a Négyszáz csapás könyörtelen éleslátásával mutatkozott be, és ezt olyan kitűnő alkotások sora követte, mint a Kifulladásig, vagy az emlékezetes Jules és Jim. Műveit a hiteleg lélekrajz és a pontos, kritikus szándékú társa­dalomábrázolás jellemezte. Az idők folyamán azonban szakmai hozzáértésének növeke­désével Truffaut mintha veszített volna a valóság iránti érzékeny­ségéből. Utóbbi alkotásaiban egy­re inkább alz egyéni problémák, családi bonyodalmak, érzelmi bel- viszályok megjelenítése foglalkoz­tatja. Filmjei változatlanul „jól megcsináltak”, szakmaii lag kifo­gástalan művek, de korai alkotá­saihoz képest mégig sekélyesebb- nek, egy kissé érdektelenebbek­nek tűnnek. Az amerikai éjszaka jól példáz­za mindezt. Cselekménye arról szól, miként késizít el egy forga­tócsoport egy filmet. A szóban forgó alkotás címe Bemutatom Pamélát, s rövid tartalma is árul­kodó. Egy fiatalember megnősül, ám hitvese és apja egymásba szeretnek. Após és menye rövidke vívódás után úgy határoznak: legjobb ha megszöknek, és ide­genben újra kezdik az életüket. Tervükbe azonban beleszól Pa- méla autóbalesete, és a fiú végül gyilkos elégtételt vesz apján. A rendezőnek és stábjának ezt a történetet kell hatásosan megörö­kíteni a filmszalagon. Paméla történetének leíorgalá- sa hatalmas technikai apparátust és számtalan egyéni közreműkö­dőt igényel a' főszereplőktől a kellékesekig. A szakma bemutatá­sában, a forgatások apróbb-na- gyobb nehézségének életrekelté- sében friss, eredeti és szellemes Truffaut. A cselekményt rendkí­vül ötletesen, hatásosan bonyolít­ja. szereplői hitelesek, saját éle­tüket élik, és jól érzékelteti a rendezőnek „mint legfőbb szer­vezőnek” mindennapos munkáját. Ez utóbbi tartalmi mozzanatból következik viszont a film hiánya is. Az Amerikai éjszdka rendező­rendezője — maga á szerző, Truf­faut játssza a figurát — nem a valóság megjelenítésének nehéz­ségeivel küzd, nem a „miről és .miként szólni” gondjai nyomaszt­ják álmait. A Bemutatom Pamé­lát alkotója független a kortól, a társadalomtól, nehézségei szak­mai jellegűek, hiszen szerepe nem más, mint egy bonyolult technikai-műszaki-emberi appa­rátus mozgatása. Truffaut útvesz­tője nem hasonlít Kovács And­rás labirintusához. Mvh.dennek ellenére azonban valamennyi mozit szerető nézőnek kitűnő szórakozást és a beavatott- ság érzését kínálja a film. t P. M. • Jelenet a filmben készülő filmből. SZILVASI LAJOS (II.) A lányok iránt már régen el­múltak az illúzióim. Mindegyik ugyanazt a nyomorék teljesítményt nyújtotta. Azok is, akikkel én akartam barátkozni, azok is, akik velem akartalf barátkozni. Min­dig a saját életüket ismertették velem* mindig a saját lelki vál­ságaikkal etettek, mindig csak közönségnek kellettem az előadá­sukhoz. Vagy az örömükhöz, vagy a világfájdalmukhoz. Én pedig eleinte mindig azért nem szöve­geltem nekik magamról, mert nem jutottam szóhoz, később pedig már sportszerűen kísérle­teztem rajtuk, hogy ugyan mikor robbantja ki belőlük az én zárkó. zott viselkedésém és szófukar stílusom a visszafojthatatlan ér­deklődést, aminek a hatására el­árasztanak a kérdéseikkel. Nem gerjedt bennük ilyen jellegű inger, nem fűtötte fel bennük a kíváncsiságot a lényegem, de ha mégis, akkor sem volt hosszabb lélegzetű az érdeklődésük néhány percnél, vagy még addig sem tartott, hiszen csak azt lesték, mikor veszek már lélegzetet, hogy a pillanatnyi szünetet ki­használva magukhoz ragadják a szót, és rákezdjék, hogy 1. „Kép­zeld, Tamara, én pontosan így”, 2. *,Tamara, ez döbbenetes* nálam ugyanilyen volt a hely­zet...”, 3. 5,'Tamara, ez nem is lehet igaz, hiszen nekem száz­százalékig ilyen esetem .. .”* stb., stb., stb. Visítani kell a gyönyörtől, hogy engem mindig minden lány valósággal lehenge­relt a személyem iránt megnyil­vánuló érdeklődésével! Itthon pedig? Amilyen túlára­dóan itthon érdeklődnek irán­tam, az már egyenesen megható. Nem is gondolok bele, mert mindjárt elérzékenyülök, és ak­kor reszketni kezd a kezemben a ceruza, kísérő műsorként pe­dig könnyektől lesznek szétfo- lyóak a rövidítéseim. Tizenkét éves koromban, egy évvel a mama és a papa halála után két tudományos kísérletet végeztem, hogy tárgyilagosan el­lenőrizzem, hogy én vagyok-e di­lis képzelődő, vagy a bátyám és a neje olyanok-e hozzám igazán, amilyenek. Első kísérlet: kihasználtam az alkalmat, amikor véletlenül kér­deztek valamit tőlem, és nem feleltem a kérdésükre, hanem csak összeszorítottam a fogamat, és hallgattam, türelmesen és kí­váncsian, mert ki akartam vár­ni, hogy mikor kérdezik újra. De nem kérdezték újra, mert észre sem vették, hogy nem feleltem. Totál nem hiányzott nekik a vá­lasz. Mert az sem volt nekik ér­dekes. amit kérdeztek. Második kísérlet: amikor szex­madonna sógornőm, ez a tündér, egy vasárnap délután a tévé elől megkérdezte azon a lágy alt hangján, hogy szedem-e a D-vi- tamint, amit a doktor felírt, ér­telmes felelet helyett azt mond­tam, szintén lágy aít hangon, hogy huszonegy, huszonkettő, huszonöt. Szeme se rebbent, agya sem reagált, egyszerűen fel sem tűnt neki, hogy három kétjegyű számot mondtam. Én pedig nem őrajta csodálkoztam, hanem sa­ját magamon, vagyis azon, hogy miért nem bőgök és kacagok. Egyszerre. A fiúk pedig? Az egyiknek ér­dekes a testem, mert szexet vált ki belőle. Ilyen már három is volt, Kertész Zsolt, Bodrogi Do- dó, Luxi. Négyen a hiúságuk miatt buktak rám és fűztek, hogy járjunk együtt: Kós Laci, Anriß, Gruber. Hogy felvonulja­nak, velem, mint egy május el­sejei transzparenssel. Jácint is ezekhez tartozik. A többit már nem is érdemes beosztani. Én voltam a hülye, mert mindegyik után azt képzeltem, hogy majd talán a következő, az majd az igazi lesz. Igazi!?! Ahogy egy naiv kis csaj elképzeli. Egyiket sem érdekeltem. így veszi tudomásul az ember, hegy egyedül van. Aztán kitalál­ja az ember, hogy naplót1 fog ír­ni. Attila is naplót ír. Mert ugyan­olyan totál egyedül van, mint én. Nem mondta, de én tudom. Magamról tudom. Világos, hogy Attilának szük­sége van rám. írásbeli elismerésemet fejezem ki magamnak az önuralomért, vagyis azért, hogy volt erőm be­fogni a számat, volt erőm, hogy ne visítsak fel örömömben, és ne valljam be neki, hogy én is nap­lót írok. Amíg ő nem tudja, hogy én is egyedül vagyok, ad­dig én vagyok előnyben. Neki is csak a napló maradt. Mert ő is érzékenyebb, mint a népesség többsége. Há nem volna érzékenyebb, még énná­lam is érzékenyebb, akkor nem írna naplót, hanem úgy kísérle­tezne, ahogyan én a saját káro­mon tanultam meg, hogy a nyil­vánosság előtt vag.y a nyilvános­ság kizárásával lefolytatott smá- rolások és más szexi játékok közben eldugulhat az ember fü­le a külső zajok elől, de amikor belül az emberben szünet nélkül ismétlődik egy láthatatlan mag­nóról a kérdés, hogy ki ez a közömbös idegen, aki dagadtra szívja-marja a számat,' ez ellen nincs füldugó. Volt elég erőm, hogy ne árul­jam el neki az én naplómat, pe­dig délután még nem is tudtam, hogy miért kell hallgatnom róla. Most már tudom, és meg is tu­dom fogalmazni, amit akkor csak sejtettem. Az a lényeg, hogy ha megmondtam volna ne­ki, az valami protekció lett vol­na. Olyan jellegű, hogy „Attila, szerelmem, minket a jóisten is egymásnak teremtett!” Szaharin- nal cukrozott méz. Szörnyű! Egyedül van. Otthon is? Vala­hogyan otthon is. De ez ném konkrét. Inkább csak sejtés. Magától nem beszélt volna a családjáról. De amikor rákér­deztem, nem bújt ki a felelet alól. Három évvel ezelőtt az apját, aki akkor is menő fej volt már, kinevezték vidékre. Innen a budapesti központból vidékre egy nagy autófuvarozó telep vagy vállalat közepébe. Nem császárnak, de elég komoly nagyfőnöknek. Azért küldték le innen a központból, hogy csi­náljon rendet, mert azon a vi­déki telepen már tökéletes volt a káosz, vagyis mindenki ott csalt, ahol tudott. Fábián apu­ka hagyta magát lekuldeni, és itthagyta a fővárosi kényelmes beosztást. Leköltözött Fábián anyukával és Attilával. Mezítláb a viperák közé. De ez csak ké­sőbb derült ki. A két szülő közül Fábián anyuka volt az élesebb szemű. Mint nő. ö már két-há- rom hónap múlva kiszúrta a lé­nyeget, vagyis azt, hogy Fábián apukának nincsenek esélyei ott vidéken. Attila, ez az aranyos, futball- nyelven adta elő a sztorit, hogy jobban 1 megértsem. Körülbelül így: ahányszor labdához nyúlt Fábián apuka, az ellenfél játé­kosai betartottak neki, vissza­húzták, kirúgták alóla a lábát, ollóba fogták, a saját játékos­társai pedig itt a fővárosi köz­pontban úgy csináltak, mintha nem értették volna a megmoz­dulásait, elfutottak a labdái elől, hosszan szöktették, lemaradtak mellőle. De Fábián anyuka hiá­ba figyelmeztette a férjét, hogy értelmetlen erőlködés huszonegy ellenféllel szemben egyedül fo­cizni. Fábián apuka csak azért is be akarta bizonyítani, hogy méltó a bizalomra. Amikor azu­tán Fábián anyuka rájött, hogy hiába beszél, nagyot sóhajtott, és egy évi vendégjáték után megegyezett a férjével, hogy ő a maga részéről feladja, haza­jön Budapestre, vissza ide a la­kótelepre, a kényelmes lakásuk­ba és vissza a munkahelyére, a kerületi tanácshoz, ahová visz- szavárták. így is történt. A két fiú, Fábián apuka és Attila ott maradt vidéken, Attila ott foly­tatta a sulit, dacos atyja pedig a szélmalomharcot a disznók el­len, vagyis a korrupció ellen. Még egy évig. Mert még egy év kellett ahhoz, hogy Fábián apu­kát tökéletesen kikészítse az el­lenfél összehangolt csapatjátéka. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom