Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-06 / 185. szám

i • PETŐFI NÉPE • 1976. augusztus 6. KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN Az egyutcás község: Csólyospálos Csólyospálos egyetlenegy utca. Jó hosszú ráadásul. Egyik fele Kiskunmajsa felé, a másik meg Forráskút felé vezet. Az átutazó gépkocsivezetők finoman vissza­veszik a gázt, hogy az irányítá­suk alá tartozó monstrum éppen hatvannal suhanjon, de mire be­leszoknak a hatvanas sebesség­be, már túl is vannak a közsé­gen. Így aztán fel sem tűnik ne­kik, hogy éppenséggel jellemző a sok új ház, köztük az emeletesek is. Szóval az utazók úgy gondol­hatják, nincs semmi különös a faluban. Egy a sok hozzá hasonló közül. Nem szebb, de nem is csú­nyább. Persze az is igaz, hogy Csólyos­pálos nem kimondott túristaköz- pont, nincs hegye, nincs folyója, meg elsorolhatnék számtalan olyan dolgot, ami másutt van, itt meg nincs. S ebből következik, hogy olyanokat is. ami meg csak a csólyospálos! faluképet gazda- gítja-színesíti. Mert — vélem — lehet ugyan, hogy nem szép, de bizonyos megmagyarázhatatlan­nak tűnő hangulata, gyerekkori olvasmányokat idéző érzete van a községnek. Van egy szó, ami álta­lában jól jellemzi a hasonló te­lepüléseket. egy kifejezés, amit úgy elkoptattunk már, hogy szin­te el se hisszük, pedig igaz. Higy- gyék el tehát ezt a szót: fejlődik. Bővítve pedig: gyors ütemben fejlődik Csólyospálos. Mielőtt elsorolnám — bizonyí­tandó a megállapítást — az eredményeket, néhány, a későb­biek megértéséhez szükséges dol­got kell tisztázni. Egyszerű az ok, amiért úgy tű­nik, egyutcás a község. Az 1970- es népszámláláskor 2610-en vol­tak, az 1975-ös összeíráskor meg 2423-an. A belterületen négyszáz­huszonegyen (!) élnek csak — ezért az egy utca. A lakosság fő foglalkozása mezőgazdasági mun­kás vagy szakszövetkezeti tag. A Kunsági Szakszövetkezetben ta­valy 1068-an, az idén csak 980-an tagok, közülük a múlt évben 124- en, ebben az esztendőben pedig 110-en vesznek részt a közös gaz­dálkodásban — az alkalmazottak száma 1976-ban harminckettő. A községi tanácson hétszázhu- szonnyolc tanyát tartanak nyil­ván, de ez a szám is folyamatos csökkenést mutat. Az idősebb korosztály megválik a földtől, és csak minimális területen gazdál­kodik, vagy — beköltözik a köz­ségbe. A fiatalabbak egy része vagy a Kunsági Szakszövetkezet­hez kerül, vagy Kiskunmajsát, esetleg Szegedet választja tevé­kenykedése helyéül. „A nagyobb rész — állapítja meg a tanács ezzel kapcsolatos jelentése — még vállalja a szakszövetkezeti gazdálkodási formát.” — Sőt! — mondja Németh Jó­zsef tanácselnök — sok érettségi­zett fiatalnak nincs munkaviszo­nya, otthon dolgozik. A zöldség- termesztés és az állattenyésztés a jövedelem fő forrása. Tavaly nagy pusztítással járt a belvíz Csólyospáloson. Ez azt eredményezte, hogy sokan azok közül, akik a háztáji vagy a ki­segítő gazdaságban dolgoztak, ki­váltották a munkakönyvét. 1974- ben 32. 1975-ben 72 munkaköny­vét állítottak ki a tanácson. A kedv — tanyán élni. dolgoz­ni, termelni — nem csökken. Az igény viszont nőtt: mindezt könnyebben tenni. Az óhaj teljesül is. A IV. ötéves terv fo­lyamán összesen 250 tanyát villa­mosítottak, ebből 22-be tavaly vezették be az áramot. Az egészet is jellemzi a rész költsége: a hu­szonkét tanyában 552 ezer forin­tért gyulladt ki a villany. Har­minc százalékos állami támoga­tást tizennyolcán, szakszövetkeze­tit ketten kaptak. Hogy mit jelen­tett ez? Csak két példa: 202-ről 306-ra nőtt a rádió-előfizetők, 67- ről 157-re (!) nőtt a televízió-elő­fizetők száma. Paradoxon: úgy csökken a ta­nyán élők száma, hogy közben növekszik is. Épület-használatba­vételi engedélyt tanyaiak részére 1975-ben 11-et (idén csak az első félévben 9-et), építési engedélyt tavaly 18-at, az idén eddig 11-et adtak ki. • A takar­mányosztó havi forgalma egymillió forint. • — Mi dolgozunk azért, hogy a holnap szebb legyen. — Siska János vb-titkár. (Méhesi Éva felvételei.) L Ismét a de. Habár kevesebben laknak tanyán, a szarvasmarha­tenyésztési kedv mégis növekszik. Az első félévben 315 csólyospálosi tanyán élő vette igénybe a 12, a 6, a 3, és a másfél ezer forintos ál­lami támogatást. Kétszáztizen- négy a személygépkocsik száma. A helyi és kiskunmajsai pénz­intézeteknél a tanyán élő lakos­ságnak összesen 15 millió 101 ezer 112 forint 35 fillérje van letét­ben. A szakszövetkezet takar- mánytáp-forgalma havi egymil­lió forint. Ami gondot okoz tanyán, az a község megközelítése. A belvíz után szinte járhatatlanok a kül­területi utak. A községben is, a tanyák körül is érdekes újítás­sal kísérleteznek, a szegedi gu­migyár selejttermékeit döngölik a talajba, ezzel töltik fel a mélye­déseket. Ennyi előzmény után következ­hetnek a fejlődést alátámasztó adatok, Siska János vb-titkár el­mondása szerint — 1970 és 1975 között új orvo­si rendelő, ravatalozó, ötvensze- mélyes óvoda épült Csólyospálo­son. Ez utóbbival szolgálati la­kás is jár — képesített: óvónő nincs. Ha jönne, otthont kapna. Két kilométerrel hosszabb a víz­vezeték ma, mint öt évvel ezelőtt. A községben hetven családi ház­ba költöztek be. — Ez a múlt. Mit ígér a jövő? — Helyesbítsen, méghozzá úgy: nem a jövő ígér, hanem mi dol­gozunk azért. hogy a holnap szebb legyen. Az új ötéves terv­ben kultúrházat — 3 millió 800 ezerért — építünk. Háromszáz személyes színházterem lesz ben­ne, és rengeteg apró helyiség, szakköröknek. Mivel azonban ke­vés a tanterem, úgy fogjuk meg­oldani az új művelődési központ kihasználását, hogy délelőtt a szakköri termekben lesz a taní­tás. Ügy számítjuk, százan épí­tenek családi házat maguknak. Jövőre, ha minden jól megy, be­nevezünk a labdarúgó-bajnokság­ba — nem az NB I-be, persze — és ez nagy szó. Augusztus húsza­dikára lesz kész a hatszázezerbe kerülő sportház — öltözővel, mos­dóval. bírói szobákkal. A foci mellett kézilabdapálya és salakos futópálya is várja a sportolni akarókat. Most, délelőtt adták át — kimutat a tanácsháza udva­rára — az MHSZ helyiségét. A technikai dolgok iránt érdeklő­dőknek is van már hol tevékeny­kedniük. Szakszervezeti bizalmiak a félegyházi műanyaggyárban Persze akad még megoldatlan gond is a községben. A tanyai emberek nem tudnak hol vásá­rolni — be kell jönniük a köz­pontba. Ahol 2 ÁFÉSZ vegyes-, meg egy vasbolt. valamint két maszek üzlet várja őket. Elvileg, merthogy gyakorlatilag csak az egyik ÁFÉSZ-áruda van nyitva, a másik — az eladó gyermekgon­dozási szabadsága miatt — zárva található. A magánbolt forgalma jóval meghaladja a szövetkeze­tiét. Az ok igen egyszerű: haj­naltól késő estig tart nyitya. Ügy gondoljuk, ezt a szokást átvehet­ne az ÁFÉSZ is. Visszatérve a tanyaiak kereske­delmi ellátottságára, nem fogad­ható el az az indok, hogy azért nincs bolt. mert főleg szeszt áru­sítana. Adminisztratív eszközök­kel — tiltással — meg lehetne akadályozni, hogy akár bőit is árulnának, s rögtön jobb lenne a helyzet. Véleményünk szerint ez minden érintettnek megfelelő'len­ne. Az alkoholizmus ellen — ha a szükség úgy kívánja — lehet, és kell is rendhagyó módon küzdeni. Nemcsak Csólyospáloson. Ballai József A néhány hónappal ezelőtt ho­zott rendelkezések alapján nö­vekedett a szakszervezeti bizal­miak jogköre. Az időszerű, na­gyon hasznos rendelkezés lehető­séget ad arra, hogy a bizalmiak a megfelelő vállalati fórum előtt elmondhassák véleményeiket, ja­vaslataikat a dolgozókat érintő ügyek érdemi intézésével kap­csolatban. Egyebek között példá­ul bérfejlesztési, jutalmazási, elő­léptetési, kitüntetési kérdésekben való döntés nem hozható a szak- szervezeti bizalmiak meghallga­tása nélkül. Nem bólogatást várnak A Villamosszigetelő és Műanyag­gyár kiskunfélegyházi gyárában két szakszervezeti bizalmival a rendelkezés megvalósításáról, a szakszervezeti tisztségviselők helyzetéről, tekintélyükről, meg­becsülésükről, s a jogkörükkel egyaránt megnövekedett felelős­ségükről beszélgettünk. — Véleménye szerint a rendel­kezésben mi a leglényegesebb? — kérdeztük Kanizsai Nagy Ferenc- nétől, aki a K—1-es présüzemben három éve szakszervezeti bizal­mi. — Az, hogy a mi szavunknak is jelentősége van a dolgozókat érintő bizonyos kérdések eldönté­sében — mondta a szakszervezeti bizalmi, aki egyébként műanyag­feldolgozó szakmunkás. — A szakmunkás-vizsgát nemrég tet­tem le, de már régóta, nyolca­dik éve itt dolgozom. Munkatár­saimat jól ismerem. Ha a veze­tők valamilyen ügyben a vélemé­nyemet kérik, akkor egyben mindig az ő szavukat tolmácso­lom. A vezetők nem fejbóloga- tást várnak tőlünk, bizalmiaktól, hanem konkrét javaslatokat. — Nemrég a gyár megjutal­mazta a legeredményesebben dol­gozókat — folytatta a beszélge­tést. — Fekete József művezető odajött hozzám, s megkérdezte, a műszakból kiket javasolok ju­talomra. Mielőtt neveket mond­tam volna, a művezetővel, s a csoportvezetővel együtt a telje­sítménylapokból megnéztük, har- minckilencünk közül az első fél évben kik érték el a legjobb eredményt. Ennek alapján java­soltam Pécsi Lászlónét. Bibók Jánosáét, Szabó Évát és V. Tóth Ilonát jutalomra, amelyet meg is kaptak. Általában havonta egy alka­lommal bizalmi értekezletet tar­tanak. A legutóbbin a segélyek elosztásáról, az ezt megelőzőn pedig a kollektív szerződés ter­vezetéről tanácskoztak. Mint azt Kanizsainé mondta, az egyik ja­vaslatukat. elfogadták, s így a kollektív szerződés szerint nem­csak a három-, hanem a kétgyer­mekes anyáknak, valamint a gye­reküket egyedül nevelő szülők­nek sem kell szombaton éjszaka dolgozni, az erre a napra ese­dékes fizetést azonban megkap­ják. — Ügy érzem, szeretnek, meg­becsülnek a munkatársaim, bár olykor úgy érzem, hálátlan fel­adat szakszervezeti bizalminak lenni — jegyezte meg, s egy történetet is elmondott. — Szom­bat délutánra szólt a gyerekna- pí ünnepség meghívója. Munka­társaim kérték, hogy Udvari Sandorné bizalmi kollégámmal együtt szóljunk Juhász István szb-titkárnak, hogy vasárnapra tegyék az ünnepséget, mert így a délutános műszakban dolgozók nem tudnak elmenni. A gyerek­napi műsor mégis szombaton dél­után volt. állítólag azért, mert a mozitermet már lefoglalták va­sárnapra. Hétfőn aztán hallgat­hattuk a megjegyzéseket... Sok többletmunkával, olykor a fen­tiekhez hasonló kisebb-nagyobb kudarcokkal jár a bizalmi fel­adat, de azért szívesen végzem. Egyre nagyobb tekintély Tápai József szerszámlakatos szakmunkás kilenc éve dolgozik a félegyházi villamosszigetelőben. Hat éve szakszervezeti főbizal­mi­— A jogkörünket bővítő ren­delkezés megjelenése után bizal­mi gyűlést tartottunk, s ezen természetesen a műhelybizottsá­gok titkárai is részt vettek — magyarázta Tápai József. — Rész­letesen megbeszéltük, mi az ami változott, mi az új. Azt nyomban leszögezhettük, nem azért va­gyunk csupán, hogy a tagdíjakat összeszedjük. Ennél sokkal na­gyobb a kötelességünk. A dolgo­zók elvárják tőlünk, hogy a megnövekedett jogainkkal meg­felelően éljünk. Ez felelősség is. Ha ugyanis a fizetésemeléssel, előléptetéssel, kitüntetéssel, ju­talmazással kapcsolatos javasla­tommal tévedek, elvész a tekin­télyem. illetve a bizalmi tisztség tekintélye. Minden szót alaposan meg kell gondolni, hiszen a dol­gozók érdekeit képviselem. — A bizalmiak becsületes, lel­kiismeretes munkája rangot, te­kintélyt ad e tisztségnek — foly­tatta. — A dolgozók egyre gyak­rabban fordulnak hozzánk ügyes­bajos dolgaikkal. Persze azt azért tudomásul kell venni, hogy a szakszervezeti bizalmi nem pa­naszos láda és nem is olyan em­ber, aki a világon mindent el tud intézni. Néha szinte a lehe­tetlent kérik tőlünk, s legyinte­nek, ha nemet mondunk. A jogok adta lehetőségekkel élni kell — erre törekednek a félegyházi gyárban dolgozó szak- szervezeti bizalmiak is. De mun­kájuk további sikere a munka­helyi légkörtől, a dolgozók bizal­mától is függ. Tárnái László Mire való a jótállás? Mint ismeretes, a nagyobb ér­tékű, tartós használatú iparcik­kek zömét garancialevél kíséreté­ben kapja kézhez a vásárló, aki az előírt feltételek esetén, s a meghatározott időn belül térítés nélkül javíttathatja meg, vagy cserélheti ki a különféle készülé­ket, illetve eszközt, melynek vé­telárát is visszakérheti. E lehe­tőséggel, joggal — ami a fogyasz­tói érdekvédelem egyik gyakor­lati megnyilvánulása — tisztában van a Kunszentmiklóson lakó Garai Judit is, ám most mégis azt kell tapasztalnia, hogy a va­lóságban igen keveset ér a jótál­lási kötelezettség... Az történt, hogy a tavasz ele­jén vásárolt egy Camping típusú kerékpárt a helyi műszaki üzlet­ben. A kétezer forintnál is drá­gább jármű napok múlva hasz­nálhatatlanná vált, mert kifor­dult a hátsó kerekének külső gu­mija. Ami ugyan könnyen visz- szahelyezhető volt, de a hiba rögtön megismétlődött, így a tu­lajdonos saját költségén küldte el a járművet a garanciajegyen fel­tüntetett javítószervizbe, Kecs­kemétre, a vegyesipari szövetke­zet Batthyány utcai részlegébe. Onnan három hét elteltével ke­rült ismét a birtokába, sajnos hiába, hiszen amint a nyergébe ült, s néhány métert karikázott, megint felmondta a szolgálatot a gumi. Ezt követően telefonon be­szélt olvasónk a javítókkal, akik először nem vették komolyan a panaszt, majd javasolták, küldje vissza a biciklit, s ha netalán a kerék cseréje válik szükségessé, az sok időt vesz igénybe, mert ilyen alkatrésze jelenleg nincs a cégnek. Még azt közölték, sajnos nincs módjukban kölcsönözni má­sik kerékpárt a javítás idejére. „Minthogy a lakásom messze van a munkahelyemtől, télen busszal közlekedem, a tavaszi, nyári, őszi időben viszont kerék­páron szeretném megtenni azt az utat...” — zárul a levél. Nos, kétség sem férhet az igény és a reklamáció jogosságához. Meg ahhoz sem, hogy a vegyes­ipari szövetkezetben, ahol hete­kig tart egy gumicsere, s a leg­alapvetőbb kerékpáralkatrész is hiánycikk, enyhén szólva kíván­nivalót hagy maga után a szol­gáltatás színvonala. Így hát csak zökkenők közepette teljesíthetők a jótállással kapcsolatos felada­tok is. Tenni határozottan kell valamit e helyzet megváltoztatá­sára, s mi reméljük, az illetéke­sek nem csak a most közölt ügyet rendezik mielőbb, de intéz­kednek annak érdekében is, hogy többé ne kerüljön sor hasonló kellemetlenségre! Harkovban üzembe helyezték a városi vízművek „Automatizált Irányítási Rendszerének” első egységét. Elektronikus berende­zések szabályozzák a szivattyúál­lomások és vezetékek üzemét, a víznyomást, jelzik a csőtörése­kéi. Ez a speciális berendezés el­lenói r\ az ivóvízfogyasztást is az egész \ árosban. Előzetes számítá­sok kimutatták, hogy ezzel több millió köbméter ivóvíz megtaka­rítható (BUDAPRESS—APN) DÖNTÖTT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG Kétharmad részben felelős Vízművek - automatizált irányítással Az egyik városban egy motor- kerékpáros az úttest jobb olda­lán szabályosan haladt. Gyalo­gos átkelésre ki nem jelölt he­lyen, az úttest menetirány sze­rinti bal oldaláról égy férfi gya­logosan igyekezett a jobb oldal­ra. A motorkerékpáros fékezett, de megállni nem tudott, s az út­szegélytől mintegy két méter tá­volságra az illetőt elütötte. A gyalogos nagyon súlyos sérülése­ket szenvedett, és munkaképes­sége véglegesen 40 százalékkal csökkent. A megyei főügyészség a motorkerékpárossal szemben az eljárást, bűncselekmény hiányá­ban megszüntette, mert orvos­szakértői vélemény szerint az el­gázolt ember erősen alkoholos ál­lapotban volt és ki nem jelölt helyen, féktávolságon belül lé­pett a motorkerékpár elé. Ilyen előzmények után a rokkant, a motorkerékpáros ellen kártérítési pert indított. Az alsófokú bírósá­gok ítéletei után, törvényességi óvásra, a Legfelsőbb Bíróság a következőképpen döntött: — A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatójának vétlen, úgynevezett objektív felelősségét, a Polgári Törvénykönyv szabá­lyozza. A szigorú felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha bizo­nyítani tudja, hogy a kárt tevé­kenységi körén kívüleső, elhárít­hatatlan ok idézte elő. A rok­kantnak felróható és a baleset bekövetkezésében közreható ma­gatartása akkor minősül ilyen­nek, ha a baleset bekövetkezése a legnagyobb gondosság, a közle­kedési szabályok fokozott meg­tartása mellett is elkerülhetetlen volt, vagyis a gázoló részéről a baleset elhárítása objektíve lehe­tetlenné vált. Az igazságügyi szakértő véleménye szerint azon­ban a motorkerékpárosnak már 30 méterről látnia kellett volna, hogy a gyalogos az úttesten a sza­bálytalan áthaladást megkezdte. Ha ekkor fékez, s a sebességet ezzel csökkenti, a baleset elhárít­ható. Tehát nem áll fenn az az eset, amikor a kár a fokozott ve­széllyel járó tevékenység körén kívülesik. A sérült a balesetkor súlyos alkoholos befolyásoltság állapotában volt, mert vérében 3,48 ezrelék alkoholt mutattak ki, ami körülbelül 15,3 deciliter 10 százalékos bor alkoholtartalmá­nak felel meg. Ittasságával, sza­bálytalan és figyelmetlen közle­kedésével tehát a kár bekövet­keztében közrehatott. Ezért an­nak jelentős részét viselnie kell. Ez vonatkozik a betegsége alatti keresetveszteségre, és a munka- képesség csökkenése alapján járó havi járadék összegére. A körül­mények mérlegelése alapján a Legfelsőbb Bíróság kimondta: a kár kétharmad részét az elgázolt embernek kell viselnie. Kár - elhalasztott szabadságból Egy vállalatnál a dolgozók elő­terjesztették, mikor akarnak sza­badságra menni. Az egyik tiszt-? viselő is bejelentette kívánságát, amit tudomásul vettek, ennek el­lenére később közölték vele: há­rom heti szabadságából 10 napot korábban kell kivennie. A tiszt­viselő az utasítást teljesítette, de a vállalat ellen pert indított, ar­ra hivatkozva, hogy amiért sza­badságát a korábban meghatáro­zott időszaktól eltérően és részle­tekben vehette ki, őt kár érte, s ennek megtérítését kéri. Törvé­nyességi óvásra ez az ügy is a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely a keresetet elutasította. A határozat iránymutatóul szol­gáló indokolásában a Legfelsőbb Bíróság rámutatott arra, hogy a szabadság kiadása időpontjának meghatározásánál a dolgozót elő­zetesen meg kell hallgatni és kí­vánságait a lehetőséghez képest figyelembe kell venni. A peres felek a tisztviselő szabadsága idő­pontjában megegyeztek. A válla­lat azonban ezt a megállapodást egyoldalú intézkedésével indoko­latlanul megsértette és a tisztvi­selőt arra kötelezte, hogy szabad­ságát megosztva és a megállapo­dás'ól eltérő időpontban vegye igéi ybe. Ezzel megsértette a mun­kád.:j i minisztériumi rendelke­zést miinek következtében nmeméiben a tisztviselőnek kárt okoxo t a/t köteles megtéríteni. A kii térítési kötelezettség a vál­lalatot akkor is terheli, ha kivé­telesen fontos érdekből a dolgozó már megkezdett szabadságát fél­beszakítja és ezzel neki kárt oko­zott. Ebben az esetben azonban a tisztviselő nem tudta bizonyítani, hogy munkaadója magatartása miatt kára keletkezett, ezért ke­resete alaptalan. Bérpótlék - áthelyezettnek Egy textilmunkásnő 23 évi munkaviszonyából 16 évét egy helyen töltött el, hetet pedig — áthelyezéssel — egy másik gyár­ban. Nemrég, a kollektív szerző­désre hivatkozva, a nyugdíjkor­határ előtti két évre esedékes öt százalékos bérpótlék megadását kérte, de elutasították. Pert indí­tott, de a munkaügyi bíróság szintén elutasította. Törvényessé­gi óvásra a Legfelsőbb Bíróság ezt az ítéletet hatályon kívül he­lyezte, és a keresetnek helyt adott. A döntés indokolása szerint az áthelyezett dolgozónak a ko­rábbi munkaviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új vállalat­nál töltötte volna el. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a munkásnőnek az előző mun­kaadójánál eltöltött 16 éve úgy számít, mintha jelenlegi alkal- maztatási helyén dolgozott volna, tehát az öt százalékos bérpótlék megilleti. Az összegszerűséget a munkaügyi bíróságnak új eljárás­ban kell tisztáznia. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom