Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-20 / 197. szám

8 • PETŐFI NEPE • 1976. augusztus 20. KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN Réges régen, valamikor az Ár­pádházi királyok korában Pusz­tafalunak hívták a települést, amelynek maradványai között római korú köveket is találtak a régészek. A pusztafalui embe­rek az egyház oltalmában temp­lomot emeltek, mellé pedig egy kolostort. Ez lett a Bátai apát­ság székhelye. A kolostort az idők folyamán a lágyabban csengő Monostor névre keresz­telték át, s így történt, hogy a falut is Bátamonostorának kezd­ték emlegetni. Az egykori temp­lom — az alapok maradványait már régen fű nőtte be — szép lehetett, az apátság fennmaradt régi címerén kettős toronnyal büszkélkedik. Az 1200-as években Becsei Töttös László a környék földbir­tokosa. Földjei Vaskút, Gara, Csátalja mai területére is át­nyúltak. A várpusztai várat szomszédja, a gazdag Szekcsői Herceg Péter emeltette, a két uraság egymás ellen vívott har­cairól még ma is sok történetet tudnak az idősebbek. Felperzsel­ték egymás földjeit, lerombol­ták az épületeket, elfogták a ke­reskedőket, elhajtották a jobbá­gyokat ... Rettegésben tartották a környék lakosságát — de fé­lelemben éltek maguk is. Tanú­sítja ezt a kálváriától a régi Aranyosig húzódó egykori mene­külő alagút. Az itteni erődít­ményt végül Rákóczi kurucai rombolták le. ♦ Bátmonostort a harmincas években 'a környék legszegé­nyebb községének tartották. En­nek oka elsősorban az, hogy a falu földjére a századok során megfogyatkozott, és alig-alig nyújtott lehetőséget a megélhe­tésre. A férfiak többsége ezért szüntelen vándorúton volt. Ku­bikusok, napszámosok, részesara­tók voltak, elvállaltak minden­féle munkát, ■— télen favágás, nyáron nap­szám, de mindig idegenben — emlékezik vissza Németh Ist­ván. — Megesett, hogy az em­berek csak három-négy alkalom­mal látták a feleségüket évente. Amit hazahoztak vándorútjukról, az édeskevés volt. Megjöttek, de az asszony nemsokára már kér­dezte is tőlük; mikor mész el újra?... No nem azért, mintha nem szerették volna az urukat, hanem azért, mert eggyel több éhes gyomorral kellett bajlód­niuk. A gyerekek sem sokáig jártak iskolába, két-három osz­tályt elvégeztek, majd liba-, disz­nópásztornak álltak, vagy szol­gálatba szegődtek. Olyan nagy volt a szegénység, hogy azt a maiak el sem tudják képzelni. Emlékszem, egyszer apám ré­szesaratóként dolgozott és a nyá­ron át csak épp annyit keresett, amit a marokszedőnek oda kel­lett adnia. Magának már alig maradt...” • — Mit változott Bátmonos- tor?... Dr. Vágvölgyi Ferenc 30 éve gyógyítja a falu lakóit. Maga is közreműködött a társadalmi munkával készült szép és ötletes községi rendelő tervezésében és építésében. Ismer mindenkit — orvosként és közéleti emberként is. Kartotékrendszerében meg­található a falu minden lakosá­nak borítékja, amely 1960 óta az illető valamennyi betegségét, vizsgálati eredményeit, záróje­lentését tartalmazza. Így pilla­natok alatt hasznos segítséget adhat hirtelen fellépő problémák esetén. A váróhelyiség falán nagy ki­terjedésű grafikon látható, gát- monostor 1870—1970 közötti nép­mozgalmi adatait tünteti fel. Ezt is ő készítette, a plébánián és az érsekségen kutatta fel a legré­gebbi adatokat. Szemléletes vál­tozásokról tanúskodnak az élve- születések, elhalálozások alaku­lását tükröző görbék. Egyetlen adat: a meghaltak átlagos élet­kora 1870-ben 22, 1954 óta pe­dig 70 év a községben. — Mit változott Bátmonostor az utóbbi évtizedekben?... Hi­hetetlenül sokat — mondja. — Kicserélődtek a vertfalú, nád­tetős házak — és megváltoztak az itt ólő emberek. Kezdetben a legfőbb feladatom a kuruzslás elleni harc volt, ma pedig a megnőtt egészségügyi igények kielégítése okoz gondot. Ügy hiszem — önmagához viszonyít­va —■, ez a község tette meg a legnagyobb fejlődést a környék települései közül. * Bátmonostor az „egy község — egy szövetkezet” típusú települé­sek közé tartozik. A 3250 hektá­ron kukoricát, búzát, naprafor­gót és szóját termelnek. Amióta bekapcsolódtak a bajai kukorica­fejlesztési rendszerbe, a termés­átlagok jelentősen megemelked­tek. A járás legnagyobb barom­fitelepe a Kossuth Termelőszö­vetkezeté és szarvasmarha-tartá­sukat is fejlesztik. Erőteljesen gépesítettek, ezért nincs gond­juk a munkaerő-utánpótlásra. A szakemberek többsége 30 éven aluli, szocialista brigádjaik több mint 200 tagot egyesítenek. A termelőszövetkezet 250 tag­ja a község munkaképes lakos­ságának csak kisebbségét alkot­ja, a többség változatlanul nem itthon dolgozik. Ez a jelenség azonban különbözik a bátmonos- toriak hagyományos vándorlásá­tól. A Bajára járók ipari üze­mekben találtak alkalmazást. Nagyrészük szakképzettséget is szerzett és úgy gondolják hogy a 9 kilométeres távolság nem olyan nagy, hogy azt naponta autóbuszon ne tudnák fáradtság nélkül megtenni. A község vezetői úgy véleked­nek, hogy ez a jelenség nem egészségtelen, hiszen Bátmonos­tor lassan-lassan Baja elővárosa lesz. Helyi ipartelepítésre ezért nem törekednek. « Arra viszont gondoltak, hogy a község közművelődése, oktatás­ügye ne maradjon el a város mögött. A kulturális „ágazat” emészti fel az éves költségvetés nagyobbik részét. Az óvoda — épp a Baján dol­gozók igényeihez igazodva — kétműszakos, reggel 6-tól dél­után 6-ig fogadja a gyerekeket. A sok társadalmi munkának és a bajai üzemek megértő támo­gatásának köszönhető, hogy min­den igényjogosult gyereket fel tudnak venni. Ugyanígy az is­kolában, ahol a- tanulók több mint hatvan százaléka tölti dél­utánjait a napköziben. — A község fejlesztésére' saját erőnkből 100—120 ezer forintnál többet nem tudunk fordítani — magyarázza Oláh Imre tanácsel­nök —, ezért támogatás nélkül alig-alig változtathatnánk a múlt áldatlan örökségén. A fejlődés viszont mégis szembeötlő. Három évig tartott az óvoda-napközi- konyha együttesének létrehozása. Közben játszótereket létesítet­tünk, hármat, igen sok járdát építettünk. Augusztus 20-án adunk át egy épületet, amelyben pártiroda, szolgálati lakások és fodrászat lesz. Készek a községi vízmű tervei — tizenöt millióba kerül majd —, és az egykori szoknyák, pruszlikok, bögyös in­gek, selyem, tűzött, vagy kék­festő kötények, fityulák. A laká­sában fellelhetők régi ruházati cikkek, tányérok, korsók, térítők, egy állandó kiállítás törzsanya­gát alkothatnák. Amikor a régi viseletek törté­netéről, változásairól beszél, nem a tudós, a néprajz kérdéseit könyvből elsajátító ember jele­nik meg, hanem az a mester, aki kezében érzi a fodrok, csipkék és pántlikák felvarrásának szak­mai fortélyait. Azt tartják róla, hogy ha népi táncruhák varrá­sára kap megrendelést — ami gyakorta megesik —, minden más, sürgősebb dolgot félretesz, csakhogy szenvedélyének hódol­hasson. — Siheder koromban kezdtem el gyűjteni, a tárgyaknak, ruhák­nak akkoriban nem volt értéke, csupán szépnek találtam őket... Azóta viszont?... Ha valaki ré­• Reggel 6-tól délután hatig ... csendőrlaktanyából átalakított Is­kola helyett is újat építünk az ötéves tervben. A bátmonostor! emberek egyenesek, nyíltak, jó- szándékúak. Segítenek is ha kell, hiszen presszó, orvosi rendelő, művelődési ház, óvoda és még sorolhatnám tovább, mi minden tanúsítja közös szorgalmukat, őszintén meg kell mondanunk a gondokat és akkor mindenre kaphatók. — Problémánk?... Termé­szetesen akad az is. A városi la­kásépítési kedvezmények bizony „elszívó” hatást gyakorolnak a fiatalokra, a lakosság száma ezért csökken. Az egykézés hagyomá­nyos volt, a húsz évvel ezelőtti harminccal szemben viszont már hetvennél több gyermek születik; a népszaporodással nincs gond, csak az itt-tartássaí. Sajátos problémánk az is, hogy Baján dolgozók igénye a szabad idő változatos, kultúrált eltöltésére nagy, így a városi adottságokkal kell „versenyt” futnunk. Ezért sokat áldozunk közművelődésre, erős az ifjúsági klubmozgalom, a község sportélete, a művelődési ház munkája is jó. A népiha­gyományokat három tánccsopor­tunk őrzi, épp most készülnek a kecskeméti szüreti napokra ... * A népi hagyományokat nem­csak a kitűnő neves tánccsoport őrzi. Papp István helybéli sza­bómester gyűjteménye Bátmo- nostov népviseletéről párját rit- kítóan gazdag, sokszínű. Szek­rényeit zsúfolásig megtöltik az öreg, de eredeti szépségű ternó­giség iránt érdeklődik manapság, a falusiak nyomban hozzám kül­dik. De rendszerint rosszul jár­nak. mert nálam semmi nem el­adó. Viszont szívesen megmuta­tok mindent, amim van, mert a helybéliek népviselete valóban nagyon szép, gazdag ... Pavlovits Miklós Papp István szívesen felöltöz­tette feleségét a regi népvise- ■ leibe. Jobb most két műterem... # Noel O. Gábor az új bajai mű­terem bejárata előtt. Egy művészien bölcs, régi ma­gyar szólást alkalmazva azt mondhatnánk, hogy jobb egy műterem, mint egy sem. Ha több van — vagy lesz — annál jobb. Az eszmefuttatást úgy lehetne folytatni, hogy többet ér egy öt­letesen, gyorsan kialakítható mű. terem, mint egy ritkán kamato­zódó méregdrága. Vagy jobb két, akár átalakítással létrejövő mű­terem azoknál a pazar terveknél} amelyek esetleg a századforduló­ra — vagy ki tudja mikor — valósulnak meg, annyira csúszik az átadási határidejük. Hirtelen ez jutott eszembe Ba­ján, ahol augusztus 20-a alkal­mából két műtermet adta kát. Sokféle megoldás terjedt el a világon. Amennyire igénytelenek, annyira híresek a francia, tető alatti helyiségekben berendezett, vagy régi parasztházakban ott­hont találó festészeti, grafikai, szobrászati műhelyek. Magyaror­szágon is több hasonló kezdemé­nyezés terjedt el. A lényeg az, hogy minél több igazi művész jusson az alkotáshoz szükséges nyugodt elmélyedési feltételekhez, ami nem föltétlenül különálló, többszintes villát tételez fel. Baján a város oktatási intézmé­nyeinek központi műhelyére esett a választás. Viszonylag olcsón — és gyorsan — két műtermet ala­kítottak ki a raktárhelyiségekből. Az egyik 30 négyzetméteres szo­bát Noel ö. Gábornak, a város­ban élő festőművésznek juttatta a városi tanács. S rövidesen arról is döntenek, hogy ki lesz a másik műterem gazdája. Ezzel természetesen nincs vége annak a folyamatnak, hogy a Du. na-parti városban dolgozó vagy letelepedő művészek önálló alko­tói feltételekhez jussanak. A kö­zeljövőre szóló tervekben további két műtermes lakás szerepel. Szóval, jobb két műterem — ötletes átalakítással, viszonylag olcsón és gyorsan — mint né­hány! ... majd ... valamikor . .. 2 (23.) Álltam ott az árkád alatt, és néztem a nagy tábla üvegen ét, amit láttam. Mögöttem az ut­cát hisztériásán verte az eső, a brit alsóházban két képviselő in­dulatosan összeszólalkozott, Ugan­dában Idi Amin Dada tábornok és államelnök Idvégeztetett nyolc- tíz alattvalót, és kijelölte leg­újabb feleségét, a tiranai rádió­ban elkezdték felolvasni Teng lísziao Ping kínai miniszterelnök­helyettes tegnapi három és fél órás beszédét, a Német Szövet­ségi Köztársaságban két bank fi­zetésképtelenséget jelentett, és ta­lán más dolgok is történtek ezen az égitesten. Én pedig csak álltam a shack bár előtt. Odabentről az ősz hajú, alak már másodszor pillantott rám. Tudtam, hogy ha megint, tehát harmadszor is rám néz, akkor anya is hátrafordul, meg­lát és felismer. Nem akartaim, hogy meglásson, mégse mozdul­tam. Törvényszerűen bekövetkezett, amit előre kiszámítottam, és amit nem akartam. Az ősz férfi har­madszor is rám pillantott, mire anya megmozdult a széken, hát­ranézett, meglátott engem és azonosított. Ólmos pillanat volt. Szürke és nyomasztó. Először olyan látszott anya szemében, hogy megörült, mert meglátott. De ugyahabban a pillanatban az is látszott a sze­mében, hogy összeszorul a szíve, mert tudja, hogy én tudom, ki ez az ember, akivel a snack bár­ban ül. Nem tartott egy másodpercig se. Föltámadt a’ seél, beverte az árkádok alá az esőt. Lökdösődve törtettem előre az emberek kö­zött. Valaki káromkodott: tak- nyos huligán (vagy valami ilyes­mit köpött utánam). Elnavigáltam az árkádok alól. Nem érdekelt, hogy bőrig ázom. A farmernadrágom szára már rá­tapadt a lábamra. Még jó is volt, mert hűsített. Hónom alá szorí­tottam a tarisznyámat. Az is át­ázott már, meg benne a köny­veim. Nem tétel. A buszon mindenki izzadt volt. Az ablakokat becsukták, kábul- tan párolódtam a hátsó peronon a kollektív gőzben. Nekiszorítot­tam a homlokom az ablaküveg­nek. Az autók már mind meg­gyújtották a lámpáikat. Mintha beesteledett volna. Visítva meg­előzött bennünket egy mentőautó, de ötven méter után meg kellett állnia. Akkora volt a dugó, hogy a kocsik nem tudták lehúzódní a rohamkocsi elől. Mire odaér, ahol várják, talán ki is múlik az az ember, aki miatt kihívták... — erre akartam gondolni, de közben az anyámra is gondoltam. Hogy ott ül azzal az ősa férfival a snack bárban, al arról beszélnek, hogy én megláttam őket. Mire hazaértem, a ház előtt a parkolón minden hely tele volt. Már mindenki hazaért a meló­ból. De volt valami furcsa is a parkolón, csak ki kellett talál­nom, hogy mi a szokatlan. Amíg ideértem a kapunkhoz, megfejtet­tem: a Volvóról hiányzott a ponyva. A tulaj nyilván úgy dön­tött, hogy mégse rakja vitrinbe. Éva benne hagyta a zárban a kulcsot, csöngetnem kellett. Amíg vártam, hogy a nővérem ajtót nyisson, a küszöb elé kis tócsa csörgött össze az átázott cuccaim- ból. — Urgeöntés volt? — Éva vi­dáman érdeklődött. Van humora irántam. — Belerakjalak a cent­rifugába? Morogtam neki valamit, amit köszönésnek is fölfoghatott. Be­vonultam a fürdőszobába, levet­kőztem, lezuhanyoztam, belebúj­tam a fürdőköpenyembe, és leül­tem a kád szélére. Addig ültem ott, amíg a nővérem rám nem nyitotta az ajtót. — Hát te itt vagy? — Elkezdte kikészíteni az arcát, hogy útra kész legyen, mire Elemér érte jön. — Magamra hagynál? Menj, feküdj le, rögtön leragad a sze­med. Hallod? Tűnj már el! És vacsorázz! Eltűntem. A szobámban lefe­küdtem a szőnyegre, és néztem, a plafont. A mészréteg és a vako- lat közömbösen tűrte, hogy bá­muljam. Nem akartam az anyám­ra és a pacákjára gondolni, még­is minduntalan eszembe jutottak. Az alak úgy öltözik, mint egy gentleman az angol filmekben, talán keménykalapjá is van bi­zonyos alkalmakra. Az ilyen tí­pusra mondják, hogy elegánsan őszül. Az arca barna, mintha már nyaralt volna. Hiába akartam már ott az árkádok alatt és aztán itt af szobámban, a szőnyegen fekve is, nem tudtam elhitetni magammal, hogy tenyérbemászó a portréja. Nem az. Inkább más. Van egy szó az ilyen típus jel­lemzésére. Ez az: rezignált. Az anyám szeretője egy rezignált fej. Olyan korú talán, mint apa. Ez megnyugtató is lehetne, ha tár­gyilagosan tudnék gondolkozni erről az egészről. Mert alakulha­tott volna úgy is, hogy az anyám egy olyan pacák szeretője, aki jóval fiatalabb nála. Az anyám még mindig jó alakú, a'z arcai se mutat negyvenegy évet. Amadé Kati szerint a negyvenen túli nők már csak fiatalabb férfiakra buk­nak. Az anyámban legalább van annyi etika, hogy nem fiatalabbal kezdett. Az anyám egy etikus lény. Micsoda megkönnyebbülés. Kár, hogy nem érzem. A szőnyegen fekve pocsékul el­tompultam. Talpra kellett áll- nom. Lazítottam, hogy elmúljon belőlem a zsibbadás. Ä levegő is kevés volt a szobában. Odamen­tem az ablakhoz, sarkig kitártam. Odakint már elállt az eső, de be is esteledett, A kapuból valaki a Volvo felé tipegett. Fiatal, bar­na nő volt. A járásától okosan mozgott a feneke a feszes szok­nyájában. Kinyitotta a Volvo aj­taját és beszállt. Vagyis a Volvót nem a külkereskedő szivar hasz­nálja, hanem ez a csaj, aki nyil­ván a nője. Az indítómotor pana­szosan köszörült, egyszer és két­szer és ötször, amíg végre hatod­szori önindítózás után nagy ne­hezen berobbant a motor. A csaj úgy föltúráztatta, hogy remegett a motor zúgásától a levegő. A Volvo fényszórója kligyuladt. Az­tán a csaj tompítottra váltott, és elpörkölt a Duna felé. A szomszéd balkonról cigaret­tafüstöt éreztem. Az öreg Jumik a szomszédban megint kivonta magát a forgalomból. De most nem motyogott magának. Anya negyed hétkor ért haza. Bekopogott hozzám. Benyitott az ajtón, de nem jött be a szo­bámba. — Tanulsz? — kérdezte. — Igen — mondtam. öt másodperc szünet követke­zett. Aztán: — Ha akarsz beszélni velem, szóljál. — Nem akarok — mondtam. Ez van. Röviden és értelmet­lenül. A 19-ben a fekete nő megint kombinéban balettozik a konyhakövön. A feje tele van hajcsavarókkal. Házilag preparál­ja magát a szeretőjének. Az anyám fodrásznál szokta. Ma is friss frizurája volt ott a snack bárban. Nincs miről beszélnünk egymással. (Folytatjuk) ■E e. I | L r' Batmonostor

Next

/
Oldalképek
Tartalom