Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-03 / 182. szám

1976. augusztus 3. • PETŐFI NEPE • 5 KIÁLLÍTÁSOK VÁNDORŰTON Robert Capa fotói, Szabó Zoltán képei Kecskeméten Aligha lehetne túlbecsülni a Bács-Kiskun megyei művelődési központnak azt a törekvését, hogy együttműködve több fővárosi in­tézménnyel, különféle kiállításo­kat hoz helybe a kecskeméti né­zőknek. Így nyílt meg legutóbb a földszinti előcsarnokban a ma­gyar származású fotóriporter, Robert Capa kiállítása, amelyről már beszámoltunk olvasóinknak. Kevés a szó annak kifejezésére, hogy mennyire megrendítő ha­• Robert Capa: Olaszország. 1943. tásúak a két évtizedet átfogó ha­ditudósítói korszak kinagyított felvételei. Tömegjelenetek, nagy­totál és közeli képek érzékeltetik drámaian a háborúk helyzeteit, amelyek szenvedést okoznak és kiszolgáltatottá teszik az embert, Robert Capa művészete fájdal­mas pörölés a békéért. A fotóriporter pályája végzet­szerűen a harcoló Vietnamban ért véget, ahol egy felrobbanó akna oltotta ki az életét. • Szabó Zoltán; Idill (olaj). Az elmúlt két évtized ma­gyarországi életének sűrí­tett élményeit Szabó Zoltán festőművész kiállítása ízlel- teti meg az emeleti elő­csarnokban. Az olajfest­mények, szén- és tusrajzok, valamint pasz- tellek a Mű­csarnok májusi seregszemlé­jét ismétlik meg a hírős városban. „Mű­vészetének lé­nyege minősé­gileg különbö­zik a hatvanas években sorozatosan kiállító és a szocialista képzőművészet cí­mére olcsó eszközökkel pályázó csoport többségétől, azoktól, akik­kel annak idején ő is együtt állí­tott ki” — írta róla kritikájában P. Szűcs Julianna. Szabó Zoltán a nagyság, a ha­talmasság érzésének kifejezője. Emberalakjait minden kiterjedt­ségükben megnöveszti az egyéb­ként is jókora vásznakon és la­pokon. A szemlélete így vég­eredményben optimista még ak­kor is, ha üres, kifejezéstelen szemeket fest, vagy épp talá­nyosán fásult tartásban örökíti meg a modelljét. Különböző, jellegzetesnek ér­zett formákból — hasábokból, teljes félkörívekből, körcikkek- , bői — festi meg figuráit. Áb­rázolási következetessége viszont kétséget ébreszt néhány fest­ménnyel szemben, mikor a tárgy lényegéből valami egész másféle kifejezési mód következnék. Egyébként hihetetlenül erős tö­mörség, elrendezési készség köz­vetíti a mai élet — és a munkás­élet — megannyi környezetét, látványban visszaadható örömét és töprengéseit. S ha csak eny- nyít nyújtana a Munkácsy-díjas festőművésznek ez a félszáz mű­ve, már akkor is megéri a so­rozatos bemutatkozás. A két kiállítás üdítően hat a kulturális programok viszonyla­gos nyári szegénységében. S ab­ban sem szeretnénk kételkedni, hogy egyre több hasonló kvalitá­sú, vagy legalábbis megközelítő képességű festőt és grafikust vo­nultat fel a megyei művelődési központ Bács-Kiskun határain belülről is. Halász Ferenc Űj könyvek A Kossuth Könyvkiadó mar- xizmusi—leninizmus klasszikusai szerkesztőségének gondozásában, Lenin összes művei 2 kiadású so­rozatában megjelent a 47. kötet, amély Vlagyimir Iljics Lenin 1905—1910. közötti' levelezését tartalmazza. D. M. Ugrinovics munkája Az elméleti valláskri­tika rendszere. Színes és elgon­dolkoztató riportokat tartalmaz a Híradás a Dzsumbujról, Juhász Júlia tollából. □ □ □ A Táncsics Könyvkiádó meg­jelentette a Munka Törvényköny­ve és végrehajtási rendeletéi cí­mű vaskos kötetet; ez tartalmaz­za az' 1967. évi 2. törvényt, a végrehajtásáról szóló kormány­rendeletet. vdlamint a legfonto­sabb kiegészítő jogszabályokat és irányelveket is. A gyűjteményes kötetet a Szakszervezetek Orszá­gos Tanádsa és a Munkaügyi Minisztérium állította össze; az anyagot 1976. január elsejével zárták le. □ □ □ A Gondolat Könyvkiadó újdon­ságai közül említsük meg Ko­vács Endre: Történelmi arcké­pek című tanulmánykötetét. A szovjet Julian Bromlej érdekes könyve az Etnosz és néprajz. Heller Ágnes tanulmányait tar­talmazza a Portrévázlatok az eti­ka történetéből. A nagy magyar írok sorozatban látott napvilágot — Berzsenyi Dániel születésének 200. évfordulója alkalmából — Orosz László érdekesen megírt könyve Berzsenyiről. Az ösztön­ről szól Niko Tinbergen könyve, amelyhez CsányL Vilmos írt utó­szót. Sokl szép — részben szí­nes — képet is. tartalmaz Kutasi Kovács Lajos rendkívül érdekes útleírása, Az elveszett világ, amely a mindmáig alig ismert Amazóniát mutatja be. □ □ □ A Közgazdasági és Jogi Könyv­kiadó új könyvei között találjuk Márton János és Újhelyi Tamás: Élelmiszer-gazdaságunk jövője és a nemzetközi munkamegosztás című közös munkáját. A büntetés kiszabásáról szól Rendeki Sán­dor tanulmánykötete, amely sor­ra veszi a bírósági eljárásban számba vehető valamennyi enyhí­tő és súlyosbító körülményt, s ezeknek mindenki Számára ért­hető. szakszerű magyarázatát ad­ja. A banktevékenység pénzügyi jogi szabályozásának alapkérdé­seit taglalja Szentiványi Iván könyve. □ □ □ A Zeneműkiadó új könyvei kö­zül említsük meg Eric Walter White: Stravinsky című munká­ját; ez a zeneszerzőt és műveit egyaránt közel hozza az érdek­lődőhöz. Megjelent — Kroó György szerkesztésében — A hét zeneműve, amely a Magyar Rá­dió azonos című műsorsorozatá­nak 1976. III. negyedévi, tehát szeptemberig tartó adásait tar­talmazza Érdekes interjúkat kö­zöl az 50 muzsikus műhelyében; 8 az elméleti 1 valláskritika | rendszere a az interjúkat Feuer Mária készí­tette. A Szépirodalmi Könyvkiadó megjelentette Simon Zoltán esz- széinek és kritikáinak kötetét, Változó világ, változó irodalom címmel. Újabb kiadásban látott napvilágot Sásdi Sándor: Ruzsin- ka című regénye. Az Olcsó könyvtár egyik új kötete Mó­ricz Zsigmond két kisregényét tartalmazza: a kötetben Az ágy­takaró és a Fecskék fészket rak­nak című kisregények találhatók, Márványi Judit utószavával. Ká­rász József riovelláskötete A tö­rök szobor. A 30 év sorozatban látott napvilágot Ladányi Mihály verseskötete, Seregek mögött címmel. Molnár Zoltán váloga­tott kisregényeit tartalmazza az Amilyen boldog csak lehet az ember című kötet. Szinyei Júlia regénye a Napraforgó. A Ma­gyar remekírók sorozatban látott napvilágot Tóth Árpád válogatott műveinek kötete, válogatta és sajtó alá rendezte Kardos László. Szerb György verseskötete a Szerenád a lámpsivason. A Mó­ricz Zsigmond összegyűjtött mű­vei sorozatban megjelent ú.i kö­tet a Forró mezők, a Forr a bor és a Rokonok című regényeket tartalmazza. Egy kötetben jelent meg a Sarkadi Imre két kisregé­nye, az Oszlopos Simeon, vala­mint a Bolond és szörnyeteg, Béládi Miklós utószavával. (KS) Van-e közös a nyelvekben? Sok embert érdekel ez a kérdés. És nem is csak a rokonnyelvekre gondolunk, hanem a nyelvek .tá- gabb körére. Minden szókincsbeli és szerkezeti különbözőség elle­nére határozottan állíthatjuk, hogy van sok közös a különböző nyelvekben. Ennek a magyaráza­ta az emberi faj közös gondolko­dásmódja, szellemisége. Elmélyültebb fejtegetés helyett egy egyszerű példával utalok az általános egyezésekre. Pl. ezt a magyar mondatot: Barátom a vonaton újságot olvas — minden nyelv úgy fejezi ki, hogy ugyan­ilyen jelentésű szavakat tesz egy­más mellé (barát, vonat, újság, olvas), és arra is ügyel, hogy szerkezetileg összefüggjenek. Ki­fejezi azt, hogy az én barátomról van szó, viszonyító eszközökkel utal a helyhatározóra (vonaton), kifejezi e cselekvés tárgyát is (újságot), és az ige végződéséből megtudjuk a cselekvés idejét, módját, a cselekvő személyét és számát is. Ha ez nem így lenne, lehetetlen volna idegen nyelve­ket megtanulni. A kifejezési ha­sonlóságot most a spanyol köz­mondásokkal is igazolom. A spanyol közmondásokat ol­vasgatva, szinte az volt az érzé­sem, hogy magyarból fordították őket. Pedig csak az emberi gon­dolkodásmód közössége az egye­zés magyarázata. De azért van­nak olyanok is, amelyeket a spa­nyol történelemmel lehet magya­rázni. így pl. a 750 éves mór ura­lom emlékei a következők: Van­nak mórok és keresztények (ér­telme: a nézetek eltérnek, tor­zsalkodásra mindig van ok). Mó­rok vannak a tengerparton (ér­telme: veszély közeleg). Még a történelmi kapcsolatú közmondá­sok mellé is tudunk magyart ten­ni. Pl.: Nem egy nap alatt fog­lalták el Zamorát (a móroktól). Ennek felel meg a következő ma­gyar: Nem egy nap épült Buda vára. Van néhány szinte azonos fel­építésű közmondásunk. Ilyenek: Addig üsd a vasat, amíg meleg. Aki sokat ígér, keveset ad, Az nevet legjobban, aki utoljára ne­vet. Amilyen az apa. olyan a fia. Egy fecske nem csinál nyarat. Ahol füst. ott tűz. Ki szelet vet, vihart arat. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Gyakor­lat teszi a mestert. Alkalom szüli a tolvajt. Ajándék lónak ne nézd a fogát. Az egyezésben a nyelvek egymásra hatásának, a latinnak is jelentős szerepe lehet. A következőknek a felépítése és a szókincse is feltűnően egyező A Krímben hamarosan meg­nyílik az időszámítás előtt VI. századi Boszporuszi Birodalom fővárosának, Pantikapejnek sza­badtéri múzeuma. A turisták megláthatják a hatalmas városvé­dő falakat a kapukkal. A város területén meglehetősen épen ma­radt az akropolisz, a templomok sora, a központi víztároló meden­ce és vízvezeték-hálózat. Szép tör­ténelmi értéket képviselnek a (zárójelben vannak a magyar közmondások): Egy szeg miatt el­veszít egy patkót (Szeget kifliéi, patkót veszít). Havas tél, jól tW=-- mő év (Sok hó, sok búza). Töb­bet ér egy „nesze”, mint két „majd kapsz” (Egy adok többet ér három ígérdmegnél). Éhes em­bernek nincs száraz kenyér (An­nak, aki éhes, a kenyérhéj is édes). Aki csalánt ültet, ne jár­jon mezítláb (Ne menj a tüskére, ha sarud nincsen). Akinek több­je van, többet akar (Többhöz mindig több kell). Értelem szerint egyeznek a kö­vetkezők: Nincs olyan rossz, ami jó ne lenne (Nincsen olyan lán­goló szerencsétlenség, melyben egy szikra jó szerencse ne volna). Többet ér a madár kézben, mint száz ha repül (Jobb ma egy ve­réb, mint holnap egy túzok). Nem olyan vad az oroszlán, mint ami­lyennek festik (a magyar ijöz- mondásban az ördög feketeségé­ről van szó). A szomszéd tinója mindig tehén más szemében (Ná­lunk sok hasonló van: Kövérebb a más disznaja. Kövérebbnek tet­szik a szomszédasszony lúdja. Szomszédasszony tyúkjának na­gyobb a tojása. Jobb ízű a szom­szédasszony kappanja). Nem tesz annyi kárt a róka egy évben, amennyiért egy óra alatt megfi­zet (Sok bárányt visz el a farkas, amíg verembe kerül). A befejezés előtt ne dicsekedj. A végén gló- riázz (Nyugtával dicsérd a napot). Kis házban, hosszú úton ismer­szik meg a jó barát (Szükségben ismered meg a jó barátot). El­kezdett munka félig befejezett munka (Jó kezdet fél siker). Aki sokat beszél, sokat téved (Sok be­szédnek sok az alja). Aki mindent akar mindent elveszít (Ki sokat markol, keveset szorít). Lassan siess! (Lassan járj, tovább érsz). Végül vannak olyanok, ame­lyeknek a kifejezésmódja na­gyon eltér: Elment a nyúl, meg­jött a tanács (Eső után köpönyeg). Mondd meg kivel jársz, meg­mondom, ki vagy (Madarat tollá­ról. embert barátjáról). És végül a következő: Ahol adnak, el is vesznek (Kölcsön kenyér vissza­jár). Az idézettek csak kiragadott példák. Bármely más nép köz- mondáskincsét összehasonlíthatjuk a mienkkel és ugyanígy találunk a közös forrás miatt azonosakat, de hasonlókat is a közös emberi szemlélet és az emberi sors egye­zése miatt. A közmondások, mint szólások, hagyományokat »őriznek, a népköltészetnek is jelentős al­kotásai. Kis1; István Démétér-templom maradványai. Az ásatások területén számos fegyvert, edényt, háztartási esz­közt, szerszámot, aranyból és drá­gakőből készült ékszert találtak. Ezeket a tárgyakat az egyik res­taurált templomban állítják ki. A Krim-félszigeten, Pantikapejen kívül még száz ókori emlékművet, , fal- és épületmaradványt restau­rálnak. PANTIKAPEJ - A KRÍMBEN mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmm. (8.) Elcsellengtem a szökőkútig, mert már messziről kiszúrtam, hogy ott néhány trópusálló srác fejel. Csak az egyiknek az iz­zadt álarca volt ismerős. (Do­bos a B. lépcsőházból.) Megtá­maszkodtam félkönyékkel a láb­mosó lány szobrának a térdén, bámultam a srácokat, meg a kockás labdát és ásítoztam. A szobor kőtérde meleg volt. Az­tán valamelyik srác kiáltott, hogy beállhatok helyette, mert 6 már éppen elég folyadékot veszített. Leráztam a vállamról a dzsekit, lehúztam a trikómat, és rábíz­tam a holmit a szoborra. A dzseki enyhén bő volt a lábmo­só lány vállára. Jólesett mozgatni a bőröm alatt az álmos izmokat, és köz­ben a szél is előkerült, kelle­mesen hűsítette a meztelen fel­sőtestemet. A fejem tűrhető for­mában volt, két éles, sarkos lö­vésemet csak bámulta a srác, aki a két facsemete karói közé kinevezett kapuban védett. Gyárthattam volna felhőfejest is az egyik jó labdából, de ahhoz túl rohadt volt a meleg, hogy helyből ugo'rjak magast egy méterre. Éppen akkor hallottam meg a nevem, amikor lemond­tam a felhőfejesről. — Hajrá, Fábián! Odanéztem. Betli állt a szökő­kút mellett egy csajjal. Fejjel már nem értem volna el a lab­dát, ahogy jött, kénytelen vol­tam kézzel leemelni. És amikor megint odanéztem, ahol Betli állt (oda kellett néznem, mert valami nem stimmelt az össz­képben), már tudtam, kivel van. Tamara volt a III/c-ből és a klubdélutánról. Kék antilop mi­niszoknya, ujjatlan blúz, szok­nyán kívül viselve, sarkatlan saru, a hosszú szőke haja hátul összekötve a tarkója fölött, hogy ne melegítse a nyakát. (Most, hogy írom, kénytelen vagyok megállapítani, hogy bűnügyi pontossággal jegyzőkönyveztem a személyleírását. Ha annyi sok krimit olvasnék, mint Korompai, biztosan az időpontot is jegyző­könyveztem volna.) Tovább fejeltem a srácokkal, Betli pedig csók állt ott a lánnyal. Zavart a jelenlétük, pedig nem akartam törődni velük. Kétszer odanéztem, és mind a kétszer hü­lyén fejeltem. És már tudtam, mi zavar. Hogy a lány — Tama- rá — miért éppen egy ilyen nega­tív képződménnyel van együtt, amilyen Betli. Egy ilyen szófosó, magyképű, pénzzel kitömött nyeg­lével, aminek az egész suli tartja (há nem is az egész suli, de az osztály többsége frankón így jel­lemzi Betlit, kivéve azt a néhány leértékelt alakot, akik kihasznál­ják, hogy Betli helyettük is fizet­ni kegyeskedik, ahová járnak, pél­dául a „Póló”-ban is, áhol a disc- jockey miatt gyülekezik a kör­nyék ifjúságé.) Úgy csináltam, mintha elügyet­lenkedtem volna, és a labda a fe­jemről kecses ívben belerepült a szökőkút medencéjébe, Betli és a lány mellé. Nagyot csobbant, és bőven lepermetezte őket üdítő, hideg vízzel. Tárnára könnyedén odébb szökkent, Betli viszont csak állt vízpettyesen, amíg eszébe nem jutott, hogy a karjával letö­rölje a pattanásos képéről a vizet. Odamentem hozzájuk. — Szíves elnézést kérek. Vé­letlen volt. Tamára nevetett: — Kösz, semmi vész, nekem inkább klassz volt. A nedves blúza rátapadt a mellére. Én meg néztem, pedig nem akartam nézni. Borzongott a tarkóm, ugyanúgy, mint amikor először láttam igazi, élő,; mezte­len nőt (azóta se másikat). Éva barátnőjét, Inéit, akire véletlenül nyitottam rá a fürdőszobánk ajta­ját, mert Éva nem tájékoztatott, hogy van bent valéki. Tamara észrevette, hogy a mel­lét bámulom, megfogta a blúzát és meghúzogatta, ne tapadjon a bőrére. Hirtelen a nap ia kibújt a felhők közül, de olyan forrón, hogy föl kellett néznem, mi újság odafönt. Tamara pedig azt mond­ta: — Árnyékot is kereshetnénk valahol, mi a véleményed? Az egyik srác, aki d kapus volt, kiáltott, hogy folytátjuk-e. Intet­tem, hogy részemről vége a sport- nák. Tamaranak pedig az mond­tam: — Strandra kellene, itt a város­ban az árnyék se igazi. — Hát akkor miért nem vagy strandon? — kérdezte. — Mert tanultam, és megyek is vissza nemsokára. Ez az unal­mas valóság. — Megnéztem az órámat. Háromnegyed három volt. — A hangsúly miatt még egyszer kijelentettem: — Nem­sokára. Legyezte a bőrét a blúzával: — Kár. Egy fagylaltra sincs már időd. — Nem kérdezte, csak inkább mondta, kedvetlenül. — És még egyszer: — Kár. — Na, egy fagylaltrá! Betli már ott állt közöttünk. — Gyere, te is a vendégem vagy. — Ezt nekem mondta Tamara ránézett Betlire, de csodálkozva, mintha csak akkor vette volna ésere, hogy Betli egy­általán ott tartózkodik. — Azt hittem, hazamentéi már. Ha Betli képén a pattanások rügyek lettek volna, kifakadtak volna. Megjátszotta, hogy humor­ra veszi, amit Tamara mondott, de nem volt oszkárdíjas a mo­solya. — Ügy érted, hogy ne legyek erény csősz? Tamara aranyosan bólintott, és mosolygott is hozzá: — Ügy. — Odament a lábmosó szoborhoz, leakasztotta róla a tri­kómat és a dzsekimet, aztán meg­lobogtatta a két cuccot, hogy men­jek értük­Betli lekopott, ez a lényeg. Én pedig elégedett voltam, hogy le­kopott. Plusz: észre is vettem, hogy elégedett vagyok. Tehát, hogy örülök. Annak, hogy kettes­ben maradtam Tamarával. Mire odaértünk a „Póló” kert­jébe, Tamara blúza megszáradt. A kertben az asztalok fölé már kirakták aí nagy napernyőgombá­kat, de így is csak két-három asztalnál volt létszám. Amint leültünk, nálam egyszer­re beállt az áramszünet. A dzse­kim zsebében találtám egy nyo­morék cigarettát, azzal idétlen- kedtem, hogy Szívható állapotba egyenesítsem, pedig nem is volt kedvem a füsthöz. De egyszerűen nem jutott eszembe semmi, hogy kérdezzek vagy mondjak valamit. Abszolút vákuum az agyban. Rá­néztem Tamarára. Nevetett. Raj­tam, természetesen. — Miért vagy zavarban? — Én? — Fölfelé néztem, és az ernyőgomba alá fújtam a füs­töt. — Zavarban. Nem jellemző. — Tudom. — Megint nevetett. — Azért aranyos, hogy zavarban vagy, mert nem jeliemző rád. Gondoltál rám tegnap óta? — Miért? — Csak azért kér­deztem, mert hülyébb nem jutott eszembe. — Javít a helyzetemen, ha gondoltam? Jött egy fehqrkötényes csont­kollekció, hogy érdeklődjön, mit > óhajtunk rendelni, pedig nem is érdekelte. Két fagylaltot kértünk, vegyesgyümölcsöt. A nő nézésén nem látszott, hogy eljutott-e az agyáig, amit mondtunk. Tamara rákönyökölt az asztal­ra. Egy ideig csak nézett, én pe­dig tűrtem, aiztán kipattant az öt­lete, hogy mit kérdezzen. — Mi a hobbyd? — Semmi. — Olyan nincs. — Ezt határo­zottan mondta. — Hobby nélkül az embert megölné az unalom. Sajnos^ időnként még hobbyval is. Nos, mi a hobbyd? — Focizok, de éjjel nem ébre­dek fel, hogy labdaéhségem van. Tehát lenne helyem a magyar válogatottban is. Megint nevetett. Szépek a fogai, mint a Pepsi-reklámon a csajnak, aki szalmaszálon szívja a colát, és ettől állatian boldog. (Folytatjuk) A spanyol közmondásokról

Next

/
Oldalképek
Tartalom