Petőfi Népe, 1976. július (31. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-09 / 161. szám

< 4 • PETŐFI NÉPE • 1916. július 9, KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN H A fejlődés útján Fülöpházi anziksz AKe"par gyáregysége Bácsalmáson romszorannyi van nálunk, mint a szomszédos, jóval népesebb Ágasegyházón. Sajnos eddig sem­miféle ipart nem tudtunk idecsa­logatni, így aztán a fiilöpháziak egy része — mintegy 100—130 fő — a megyeszékhelyre. Kerek­egyházára, Izsákra és Budapestre jár el különböző vállalatokhoz, üzemekbe. Ha átutazó turistaként járnám a vidéket, és mondjuk Fü- löpházán egy képeslaphoz juthatnék, valószínűleg ilyesmit firkantanék rá: Üdvözletem küldöm a kiskunsági puszták mélyéről, az egyik — napfénytől és sivó homoktól perzselt — szellős-tágas tanyaközpontból. Hogy erre nincs mód, an­nak oka nem is annyira az anzikszkártya hiányában, mint inkább azon körülményben keresendő, hogy Fülöpházán szinte nem is lehet átutazni. Fülöpházára el kell menni és onnan vissza lehet térni. Ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy Fülöpháza a világ végén található... Készítsünk talán egy megbíz­hatóbb helyrajzot. A település Kecskeméttől nyugati irányban 20, a solti műúttól észak felé 3 kilométerre fekszik. A közelében levő két nagyközségtől — Ke­rekegyházától és Szabadszállástól — mért távolsága: 8, illetve 20 ezer méter. Talajviszonyai kife­jezetten rosszak. A fülöpházi ha­tár déli-keleti részét szikes mo- csárvilág uralja, északi-nyugati karéja pedig vastag homoktaka­róval borított. Az 1962-ben helybéli kutatók által megszerkesztett monográfia a falu múltjából is elárul egyet, s mást. Például az eredetét, ala­pítását. Bár a kisközség közelé­ben avarkori sírokat is feltártak, a valódi „honfoglalás" idejét 1124- re teszik, s három kun törzsfő — köztük Kötöny — nevéhez fű­zik. Az évszázadokon keresztül csupán néhány pásztorhajlékot magába foglaló pusztaközpont mindig Fülöpszálláshoz tartózott. 1930-ban — ekkor már csak­nem ezren éltek a környéken — jegyzői kirendeltség létesült a község jelenlegi magjában. Ettől kezdve anyakönyvezés és adó- igazgatás is folyt itt és hivatalo­san intézték a tárlat leveleket s más hatósági ügyeket. 1948-ban Fülöpházaként önállósult a tele­pülés. Ugyanebben az esztendő­ben jött létre párszáz holdon a Petőfi Tsz, mely tavaly egyesült a kerekegyháza Dózsával. 1960 után három szakszövetkezet is te­vékenykedett a faluban, ezek ha­tom évvel később olvadtak egy­másba, s azóta Zrínyi Miklós ne­vét viselik. A fülöpiek életszínvonalára, mindennapi létük minőségére vo­natkozóan kevés adatot gyűjtöt­tem. Kisközség — gondoltam —, szerény fejlesztési lehetőségekkel, s bizonyára sok hiányzó közmű­vel, szociális létesítménnyel. Az elnökkel és a titkárral folytatott eszmecserém során a következők­re derült fény: Fülöpháza 1961- ben kapott villanyt, s azóta 150 tanyából is eltűnt a petróleum- lámpa. Vízmű ugyan nincs, még­is mintegy 150 család tisztálkod­hat rendszeresen saját fürdőszo­bában. Ugyancsak 1961 a születé­si éve a még mindig csinos és kényelmes művelődési háznak, mely színházteremmel, könyvtár­ral, szakköri szobákkal rendelke­• A kétcsoportos óvodát szeptember 1-én szerelnék átadni. A még mindig jó állapotban levő művelődési ház. — Kik lakják most Fiilöpházát, s miből élnek az itteniek? — a kérdésre — mely a községi ta- r.ácsházán hangzott el —, Fülöp- háza vezetői közösen próbálták megfogalmazni a választ. Pesti Józsefné tanácselnök és Szatmári Károlvné vb-titkár szerint: — A felelet csak első hal­lásra tűnik egyszerűnek. Azt min­denesetre rögtön ki jelenhetjük: jóindulatú, szívós, talán az átla-’ gosnál is szorgalmasabb paraszt­emberek telpedtek meg errefe­le. A rendkívül gyenge agrár- adottságok keserves-kemény mun­kára. harcra kényszeritettek, s késztetnek még ma is minden­kit. A lélekszám pontosan 1461, az 520 lakóépületnek mindössze egyhatoda áll itt a centrumban, a többi négy es léi ezer hektár­nyi külterületen szóródott. „ szét. Akad egy kevés szőlő, meg gyü­mölcsös is a határban, a szövet­kezeti tagok azonban manapság már szívesebben foglalkoznak ál­lattartással. Sertésből például há­Sok kicsi sokra megy • Közmondásaink azért igazak, mert tipikus magatartást, vagy általános — átlagos — helyzetet fejeznek ki. Mindennapi bölcses­ségek hordozói tehát, mint a címként választott szólás is. Amit most az üzem- és munkaszervezés­re értünk, mivel tapasztalataink arra figyelmeztetnek: a lehetsé­gesnél, szükségesnél kisebb az apró tettek szerepe, súlya sok he­lyen. Ne vitassuk azok érvelésé­nek jogosságát, akik az üzem. a vállalat egészére terjesztik ki a szervezés feladatát. mondván, csak a teljes összehangoltság hoz­hat nagy eredményeket. így van. Ehhez azonban feltételek serege kell, s vajon mi a célravezetőbb: várni, míg ezek maradéktalanul létrejönnek, vagy addig is meg­lenni az ugyanahhoz a célhoz vezető kis lépéseket? Ma mindkettőre lelhetünk bizo­nyítékokat a vállalati munkában Van példa arra, hogy a szerve­zési intézet készítette tanulmány- tervet gyorsan átültették a gya­korlatba — főként a mintaszerve­zésre kijelölt cégeknél találko­zunk ezzel —, de tapasztalhatjuk azt is, hogy e terv az íróasztal fiókjában pihen, a végrehajtás feltételeinek kialakítására várva. Akad azután termelőhely, ahol eddig beérték a fogadkozással, a szóbeli nekigyűrkőzéssel, s olyan is, ahol csendben tucatnyi apró lépést tettek meg, azt tartva, sok kicsi sokra megy. • Ezt igazolja több mással egyetemben, hogy megnőtt a kis­gépek — főként a szerelés eszkö­zei — iránti kereslet, s fokozódik az érdeklődés a pótlólagos auto­matizálás lehetőségeivel kapcso­latban. Ne tulajdonítsunk túlzott jelentőséget az ilyen, vagy ha­sonló tényeknek, ám elsiklnni fö­löttük szintén hiba lenne.. Meg­győződésünk szerint a szemlélet- mód változásáról tanúskodnak, annak a felfogásnak a térhódítá­sáról. amely nem a lépések nagy­ságának, hanem folyamatosságá­nak fontosságát sugallja. Ez a folyamatosság sokféle for­mában ölthet testet. • Pista bácsinak saját jószágaira is marad ideje: évente öt tehe­net cs 50—60 sertést hizlal le­adásra. (Szilágyi Mihály felvé­telei.) A járda és az óvoda ürügyén, no meg a tanácsiak unszolására ismerkedtem meg egy lelkes, 63 éves tősgyökeres fülöpházi gaz­dával, Szórád Istvánnal, a Zrínyi Szakszövetkezet elnökhelyettesé­vel. Ügy jellemezték: nagyszerű, vérbeli közéleti ember, a kollek­tív megmozdulások szervezője- motorja, olyan, aki szülőfalujáért, s az ottlakókért mindig tettre kész. A fülöpházi kép ővele lesz teljes. — Mit tegyek, ez a szenvedé­lyem, az emberekkel való törődés — tárja szét kezeit Pista bácsi. — Egyetlen baj van csak nálam, hogy rettenetesen hajtok. Az első voltam, aki beköltözött a faluba, s azóta is az a mindenem, hogy még szebbé, még csinosabbá te­gyem Fülöpházát. Azt hiszem, van szavam a helybeliek előtt, hisz’ gyakran megkeresnek min­denféle tanácsért. Igyekszem a tudatot beléjük önteni, hogyan le­het — és kell is! — könnyen tisztességesen boldogulni... Mert rendes emberek élnek itt. higgye el, lehet rájuk számítani. Most, hogy az óvodát csináljuk, állandóan jönnek hozzám, hogy Pista bácsi szóljon ám, ki ne hagyjon a dologból... És én hívom is őket. Tennivaló ugyanis mindig adódik bőségesen. A 2-es számú iskolába is. amelyik elnép­telenedett, szeretnénk valamilyen kisüzemet telepíttetni, hógy le­kössük, itthon tartsuk a falu lá­nyait, asszonyait... * * • zik é.s otthont ad a mozinak is. A hatvanas évek elején két kül­területi iskola is épült, a központi tanintézményt pedig több terem­mel bővítették. 1971-ben 700 ezer forintot áldoztak az új orvosi ren- delőre-tanácsadóra és szolgálati lakásra, majd a felszerelés „vitte el” az évi 200 ezer forintos köz­ségfejlesztési keretet. 1975-bén 800 méter hosszúságú járda ké­szült szinte kizárólag társadalmi összefogással, az idei feladat: az óvoda ... — Ennyit akartam mondani Fülöpházáról. A kisközség lakói­nak egyre inkább meggyűlik a baja az elmúlt társadalmi viszo­nyokat idéző szociális-kulturális örökséggel, melyről jóideje tud­ják: nagyon is változtatható, for­málható. És Szórád Pista bácsi­ban, meg a hozzá hasonló százak­ban ez a felismerés már igény- nyé, közérdekű szükséggé erősö­dött. Nagyon hiányzik még a községben egy ÁBC-, vagy ipar­cikk-áruház, egy cukrászda és egy melegkonyhás vendéglő, az V. ötéves terv költségvetéséből vi­szont csak a már említett óvoda, további 30 telek kialakítása, némi villamosítás, s mintegy másfél ki­lométernyi járda valósulhat meg. De ezek is csak a helybeliek egyetértésével, aktív támogatásá­val. Amit — ezzel a kellemes ér­zéssel távoztam a faluból — egyetlen pillanatig sem nélkülöz­nek Fülöpháza társadalmi veze­tői. Kutasi Ferenc • Előfordult, hogy csupán a présgépek kezelőinek székét cse­rélték ki — ergonómiai vizsgála­tok után, amelyek bebizonyítot­ták. hogy a korábbi ülőalkalma­tosságok zavaróan hatnak a rit­mikus mozgásra, —. s egyszeri­ben tizenkét százalékkal nőtt a termelékenység. Más példa. A készáruraktár és a csomagoló­üzem örökös fennakadások forrá­sa volt. Az üzemszervezők ele­mezték a zavarok keletkezését, majd javaslatukra a két egységet összevonták, változtattak a cso­magolóanyagod készítésének mű­veleti rendjén stb. Az eredmény nemcsak a légkört rontó konflik­tusok megszűnése, hanem az elő­ző időszakénál egyenletesebb áru- kiszállítás, a kötbérek csökkené­se, a balesetveszélyes raktári zsú­foltság fölszámolása. Kevés? Nem állítjuk, hogy az ilyen cselekede­tek alapvetően módosítják a vál­lalati belső szervezettséget, de hasznosak, szükségesek, részei an­nak a lépéssorozatnak, mely vé­gül is a teljes működési mecha­nizmus felülvizsgálatához vezet. Ott a baj. hogy a termelőhe­lyek irányítóinak egy — le nem becsülhető, korántsem jelentékte­len — része vagy-vagy alapon szemléli, ítéli meg a teendőket. Vagy mindent, vagy semmit — nyersen kimondva így fest a ma­gatartásukból származó helyzet. S mivel a „mindenre” még nem nyílik mód, a papíron tetszetős modellek gyakorlati kipróbálása „feltételek híján” késik, marad a várakozás, a tétlenség, az ap­róbb, de hasznos, s rövid úton megvalósítható cselekedetek mel­lőzése. • Tényekből leszűrt, azaz in­dokolt feltetelezés: nem azért történik ez így. mert rest, fele­lőtlen, nemtörődöm emberek ül­nek az ilyesfajta cselekvésre ki­jelölt helyeken, hanem azért, mert feladataiknak csupán egy részét ismerik fel, értik meg. Belátják a szervezés fontosságát, de úgy vélik, ha majd valameny- nyi szükséges forrás a rendelke­zésükre áll. akkor kezdenek mun­kához. Addig nem érdemes csip- csup ügyekkel bíbelődni, majd ha az egész ruhát átsaabhatják, az lesz az igazi. Igenám, de a szűk nadrág, a ráncokat vető zakó, a hónaljban felfeslő varrás okozta kényelmetlenségeken, kellemet­lenségeken addig is változtatni le­Bácsalmás nagyközség kiemel­ten fejlesztendő település. A vonzáskörzet központjának váro- .■•iasodó arculatára, az ott élők körülményeire döntően hat az ipar. Jelenléte, fejlődése méri ki a bácsalmási változások fontos leltételeit. A község két jelentős üzeme nő­ket foglalkoztató, könnyűipari üzem. A férfilakosság helyben ne­hezen talált munkát, legalábbis oiyat, amelyben nemcsak kerese­tük, de a termelésük értéke is megfelelő lett volna. A fejlődés­hez nélkülözhetetlen foglalkozta­tási arányok eltolódása tehát ne­hezítette a helyi törekvések meg­valósítását. A bajai MEZŐGÉP gyáregysége kenyérkeresetet adott ugyan het­ven lakosnak a bácsalmási tele­pen, gazdaságuk nyolc évében — 1967-től 1974 végéig — azonban nem volt itt lényeges beruházás, nem rukkoltak előre a műszaki színvonal, s a termelési érték te­kintetében. A községi és megyei vezetők 1975 elején a Keripar nevű vál­lalatnál találták meg az üzem új tulajdonosát, a MEZŐGÉP ennek a vállalatnak adta el a telepet. S hogy jól választották meg a ve­vőt, arról az üzem gyors fejlődé­se tanúskodik. Erről az üzemve­zető, Kúti János tájékoztatott bennünket. — A Keripar kereskedelmi és vendéglátóipart létesítmények be­rendezéseit és gépeit gyártja. Üzemünk a vállalat Berendezés­gyárához került, az ő termelési feladataikban osztozik. A tavalyi évünk azzal kezdődött, hogy la­katosaink megismerkedtek az új termékekkel — nagyrészt a kü­lönböző áruházi polcok, árutároló pultok készítése a dolgunk — harminc munkásunk pedig a pesti gyárba került néhány hónapra, hogy beletanuljanak az asztalos szakmába. A másik feladatunk ugyanis szállodák és üzletek bel­ső berendezéseinek — beépített szekrények, falburkolatok — ké­szítése. A két tevékenység ma már fele-fele arányban adja a ter­melésünket. Bővítettük az épületeket, s kialakítottunk az asztalosoknak is egy tágas műhelyt. A beruházás mástel:ipiülióbir,,irjkerülti • ehhez adódik még a pesti gyárból ide­telepíteti megmunkálógépek ér­téke. A télen — ugyancsak saját kivitelezésben — festékbeégető kemencét építettünk. Ezzel a technológiával jobb minőségű, ko­pásálló termékeket készítünk, s a kemencéhez kapcsolt technoló­giai sor termelékenyebb a ko- i ábbinál. Az üzem tevékenységének van egy harmadik területe is. ennek kialakításán ebben az eszten­dőben munkálkodunk. A válla­lat az általa gyártott egyedi be­rendezéseket az új üzletekben, szállodákban be is szereli. Ter­mészetesen a bácsalmási beépített bútorokra, falburkolatokra is így szól a megrendelés. — Ilyen munkában tavaly még csak a Berendezésgyár kisegítői­ként vettünk részt. Többek kö­zött a hévízi Termál Szállóban és a Skála Áruházban is van nálunk készült, s részben a mi dolgozó­ink által beszerelt bútor. Első ön­álló vállalkozásunkat most fe­jeztük be, a debreceni Arany Bi­ka Szálloda felújításában öt szin­tet kaptunk, ahol a mi felada­tunk a szobák teljes berendezése — legalábbis asztalos-termékkel. A szakmának ez a része épp­oly jelentős műszaki felkészülést igényel, mint a gyártás. A hely­színi munkák meggyorsítása és megkönnyítése végett még ebben az évben komoly összeget fordí­tunk elektromos kéziszerszámok vásárlására. Év végéig szeretnénk megfelelő számú ügyes szerszám­mal felszerelni az utazó brigád­jainkat. Az üzemegység fő feladata ta­valy a profilváltoztatás, az új termékek és technológiák megho­nosítása volt. Húszmilliós terme­lési tervüket — emellett is jó fél­millió forinttal túlteljesítették. Idén még folytatódik a technoló­giák meghonosítása, s a termelés alapvető üzemi feltételei év végé­re alakulnak ki. Termelési elő­irányzatuk meghaladja a 30 mil­liót. — üzemegység most csak­nem két és félszer annyi dolgo­zót foglalkoztat, mint 1974-ben, 186-an vagyunk. Az évi átlagke­reset tavaly néhány forint híján 3000-re növekedett, s a dolgo­zók elégedettek ezzel is, munká­jukkal is. De legjobban mégis a régvárt fejlesztésnek, a gazdára és feladatra találásnak örülnek. Az öt szocialista brigád tavaly 1200 óra társadalmi munkával já­rult hozzá a telep átalakításához. Kábelt fektettek, gödröt ástak, rendbehozták az udvart. Kivet­ték részüket ebből a munkából fiataljaink is, akik az ősszel ala­kították meg KÍSZ-alapszerveze- ttiket. A régi telepen megpezsdült az élet. a dolgozók biztosak jövőjük, munkájuk felől, tevékenyen se­gítik a fejlesztést. S a község is egészségesebben, kevesebb gond­dal halad előre a városiasodásá­ban. Zs. A. A társadalmi termelés hatékonysága A társadalmi termelés haté­konysága a nej) gazdasági szin­tű eredményes ség mértékfo- ___________ galm a: arról tá­jékoztat, mennyire valósul meg a „legkisebb ráfordítással a legna­gyobb eredmény" követelménye. Azt juttatja kifejezésre, hogy az újratermelés — tehát a népgazda­ság működése — mennyire gaz­daságos, mennyire eredményes. A népgazdasági újratermelési folyamat hatékonysága többféle­képpen fokozható. Egyrészt olyan termékek és szolgáltatások létre­hetne! Erről azonban elfeledkez­nek. vagy azt tartják, ha ez a ru­ha megtette eddig, kibírja még egy ideig. Megszerezhető jelentős értékek, külön-külön kisebb, de egészük­ben tetemes haszonnal járó meg­oldások mennek így veszendőbe. Aki cselekedeteit csak szélsőséges korlátok között tudja elképzelni, aki úgy hiszi, hogy mindig nagy dolgokat kell tennie, az valójá­ban akadálya, s nem lendítője a munkának, legyen bármennyire képzett. Az ismeretek szintjét gyakorlatbeli érvényesítésük hasz­na minősíti, a tudás, ükkor iga­zán nagy érték, ha összhangot te­remt feladatok és adottságok, cé­lok és eszközök között. Megalku­vás? A realitások tisztelete, an­nak fölismerése, hogy kis lépé­sekkel is előbbre juthat az ember, s még inkább távolabb attól, aki helyben állva vár. • S mivel közmondással kezd­tük. fejezzük be szintén azzal. Valahogy így: aki nem érti, hogy sok kicsi sokra megy, az úgy jár, mint a rossz lovas, szeget kímél, s patkót veszít. M. O. FOGALMAK — KÖZELRŐL Gazdaságpolitikai kislexikon hozásával, amelyek a szükségle­teket — mind a belső, mind a külső piacokét — jobban elégítik ki. Fokozható a hatékonyság a termékek és szolgáltatások gaz­daságosabb előállításával. Aktív szerepe van a hatékonyság javí­tásában a növekvő munkaterme­lékenységnek. a holtmunka-rá- fordítások csökkentésének, az ezzel egybehangzó termelési- és gyártmánystruktúrának, általá­ban minden gazdasági tevékeny­ség — beruházás, készletezés — jobb végzésének. A hatékonyság fokozásának eredményeképpen gazdasági erőforrások szabadul­nak fel, s ezáltal a nemzeti jöve­delem növelésének pótlólagos forrásai állnak a társadalom rendelkezésére. A hatékonyság nemcsak nép- gazdasági szinten, hanem rész­területeken. iparágakban és vál­lalatoknál is vizsgálható. Ebben az esetben a konkrét tevékeny­ség ráfordításait, költségét vetik egybe az eredménnyel. Az ipar­ág, vagy vállalat tiszta jövedel­me. nyeresége azonban még nem a hatékonyságot fejezi ki, ehhez figyelembe kell venni a kapcso­lódó és tovagyűrűző hatásokat is; az adott vállalattal, vagy ágazat­tal gazdaságilag összefüggő terü­leteken. Pl. egy fémek és faáruk helyettesítésére alkalmas mű­anyagot előállító vegyipari válla­lat termelése a költségek,1 és az árbevétel kapcsolatában adott esetben gazdaságtalan lehet, ám a termelő tevékenység népgazda­sági szinten mégis hatékony, ha a műanyaggyártás kevesebb tár­sadalmi ráfordítást igényel, mint az általa helyettesíthető fém vagy fatermék előállítása. Más kérdés, hogy a műanyaggyártás gazdaságossá való tétele tovább javítja a termelő tevékenység társadalmi hatékonyságát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom