Petőfi Népe, 1976. július (31. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-04 / 157. szám

V 4 • PETŐFI NÉPE • 1976. július 4. • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • i Még nem írták meg a község monográfiáját, de sok értékes adatot tartalmazó iratot őriznek a faluban, főleg a felszabadu­lást közvetlenül megelőző esztendők krónikájához. Természe­tesen Csátalja története jóval korábban kezdődött, bár alig hiszem, hogy a település létrejöttéről pontos évszámot lehetne mondani, s főleg idézni valamely előásott oklevélből. A hely­ségnév eredetét illetően több változat forog közszájon. Leg­inkább elfogadhatónak az tűnik, amely az 1526-os • mohácsi csata idejéből származtatja a falu elnevezését, mivel itt tábo­roztak a hátvéd csapatok, itt volt a „csata alja”. Mindezt azonban senki emberfia ne tekintse „hivatalos’- magyarázat­nak, mert csak az érdekesség kedvéért írtuk le, s nem akar­tunk vele semmit sem bizonyítani. Megoldható gondok gyűrűjében. Társadalmi összefogással készül az út. Még egy kisfiú is segít. (Szabó Ferenc felvételei) Jelenleg Csátalján 2144 ember lakik, tehát valóban kisközség. Mór egy félórája beszélgetünk Kubatov Antal tanácselnökkel. Tóth Kálmán községi párttitkár­ral és Patocskai Mihállyal, a köz­ségi tanács vb-titkárával, s egy­re csak a gondok, a gondok buk­kannak felszínre. Ezekről min­denképpen érdemes beszélni, szól­ni itt, a nagy nyilvánosság előtt is, hiszen kisugárzásuk népgaz­dasági jelentőségű, a belőlük le­szűrhető tapasztalatok a szelle­mi közvagyont gyarapíthatják, s talán a jobb megoldások keresé­sére is sürgethetik az embereket. — Mit jelent Csátalján az. hogy településfejlesztés? — kér­dezem beszélgetőtársaimat, s a válasz előtt a tanácselnök na­gyot sóhajt, megtörli homlokát. — Évi 320 ezer forintot pénz­ben. Eredményben több milliót. A kettő csak látszólagosan mond egymásnak ellent, mert vegyük például a bölcsődefelújítást, ami másfél millióba került. Ezt a mi fejlesztési alapunkból négy-öt év alatt tudtuk volna elérni. De a járási hivatal adott 800 ezer fo­rintot. a csátaljai Üj Élet Ter­melőszövetkezet 150 ezret, segí­tett a DÁV. a postaigazgatóság, sőt a bajai Finomposztó Vállalat itteni kirendeltsége tíz mázsa ce­mentet adott. Szóval így. össze­jön. — Mi lenne, ha nem jönne össze, ha elzárkóznának a tá­mogatástól a helyi üzemek. a tsz stb.? — kérdezem az elnök­től, s bár tudom a választ, mé­gis kíváncsian várom, mit felel? — Akkor nem lenne fejlesztés. Vagy ha igen, csupán a 320 ezer forint erejéig évente. De akkor az utakon ma is tengelyig ho­mokban járhatnának az autók, vontatók, lovas kocsik. Nem tud­nánk egészséges ivóvízzel ellátni a lakosságot. El kell azonban mondanom valamit ezzel a támo­gatással kapcsolatban is. Példá­ul az itteni Űj Tavasz Terme­lőszövetkezet 1975-ben a Damja­nich utcában, amikor az utat csináltuk a másfél milliós költ­ségből fél milliót teljesített a községnek azzal, hogy fuvart adott. Erre „idegennek végzett fuvar” címén a termelőszövetke­zetre kivetettek 18 százalékos forgalmi adót. Hát a tsz-nek a saját községe idegennek számít? Kérem, ha nem segítenek a tsz- tagok és maga a közös gazdaság, az út még ma sem lenne kész. De mert segítettek, megadóztat­ták őket. méghozzá alaposan. Ez nincs egészen jól véleményem szerint — sorolja Kubatov Antal tanácselnök. A község vezetői azonban mé­gis szerencsések a termelőszö­vetkezettel. s annak elnökével, Illés Gáborral. Ahogyan ők em­legetik, ..Gábor bácsi" minden­ben segít, a falu, a közösség ér­dekeit nézi és értékeli. Erre az együttműködésre nem is jó ki­fejezés az, hogy kapcsolat. Más­ról. többről van itt szó. Talán azt mondhatnánk, hogy kipróbált elveken nyugvó barátság ez. De mindegy, hogyan fogalmazunk. Lényeg a közös gondolkodás, fe­lelősség és cselekvés. A gyűrűző gondok ellenére — talán éppen a falu lakosságának, vezetőinek mindenben megmu­tatkozó egysége miatt — jól ha­ladnak a dolgok Csátalján. Most kövezik például a Jókai utcát, ami pedig nem is volt tervezve. A Dózsa György utcában már el­készült a betonút, amihez egy­millió támogatást kaptak. Ez az út vezet ki a községből a szőlők felé. át azon a vasúton, amelyet Baja—Hercegszántó vonalnak ne­veztek valamikor, de amelyen már nem járnak vonatok. — Másik nagy gond és, aggo­dalom a szőlő! Ez nemcsak csál-’ aljai probléma, hanem minde­nütt jelentkezik, ahol szőlővel foglalkozó emberek élnek. A község határában — mondja Tóth Kálmán — körülbelül 100 hektár elhagyott szőlő van. Ennek a magyarázata egyszerű: emelke­dett a permetezőszerek óra. fel­emelték a boradót — nem éri meg, nem gazdaságos a szőlőter­mesztés. Még az állami gazdaság­nak is van elhagyott szőlője. — Térjünk vissza egy kicsit a társadalmi munkára — kapcso­lódik a beszélgetésbe Patocskai Mihály vb-titkár. — Itt van a községben a Ganz bajai gyárá­nak egy üzeme. Természetesen a falu lakói dolgoznak benne zöm­mel. A múltkor kommunista mű­szakot teljesítettek, de a pénz Baja fejlesztésére ment. Nem ér­tették az emberek, hogy amit ők, csátaljaíak, Csátalján dolgoznak, abból Baját fejlesztik? Az az igazság, hogy mi sem értettük és nem is tudtuk megmagyarázni iWkik. Most sem értjük! Persze, tudjuk, hogy Bajának is fejlőd­nie keli, viszont az itteni lako­sok érthetően mégiscsak jobban örülnek, szívesebben dolgoznak a község fejlődéséért, mert annak látják, érezhetik az eredményeit. Mert a csátaljaiak tudnak és szeretnek is dolgozni. Ezt bizo­nyítják a Jókai utcában sorako­zó új házak és az, hogy a falu 628 lakóháza kpzül 368-ban veze­tékes vizet isznak. 443-ban pedig palackos gázzal főznek. Márpedig mindezt csakis a munkával le­hetett elérni. ICét embert emlí­tettek a község vezetői, akiknek nincs állandó munkájuk, noha fiatalok. Őket még el-el lehet csábítani napszámba. Egy napi permetezés például 200 forint. Ennek is köze van az öregek ál­tal elhagyott szőlőkhöz. — Azért ne fessünk túl sötét képet a községről, hiszen az 1975-ös településfejlesztési ver­senyben Csátalja a harmadik. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy a lakosságnak a takarékban közel hétmillió forintja van — jegyzi meg a vb-titkár . Elgondolkozom ezen. amíg ki- J’gjé, kanyargók a községből. Ha valakinek a háza előtt elromlik a járda, szalad a tanácshoz. Jó ivóvízre van szükség? — irány a tanácsháza. Ugyanakkor mil­liók vannak a takarékban. Sze­gény tanács — gazdag lakosság. Jól van ez így? Valószínűleg. Ugyanis a tanács, noha nem sok a pénze, mégsem szegény. Mert az emberek nemcsak akkor men­nek, ha kérni kell. hanem ha rá­juk. a munkájukra, segítségükre van szükség. Nem is lehet külön nézni a tanácsot és a lakosságot mert szoros egységet alkotnak. Egy közösséget. Csátalját. Gál Sándor • A százhúsz személyes, felújított bölcsőde. • Üj családi házak sorakoznak n Jókai utcában. Nyolc éve együtt Rózsa Imrével, a Lampart Zománcipari Müvek kecskeméti gyárának versenyfelelősével bukdácsolunk az időnként fül^r ketítően zajos gépi öntödében. A Felszabadulás brigád mun­kahelye felé igyekszünk. Annál a kollektívánál szeretnénk lá­togatást tenni, amelyik a múlt évben elnyerte a Vállalat ki­váló brigádja kitüntetést. Míg odaérünk. Rózsa Imre gyors tájékoztatást ad a terme­lést segítő mozgalomról. — Gyárunkban összesen 1150-en dolgoznak s közülük 617-en. ötvenkét brigádban szorgoskodnak vállalásaik tel­jesítéséért — mondja nem kis büszkeséggel. — A verseny- feltételek igen szigorúak, a vállalások teljesítése nem köny- nyű feladat. Ennek ellenére már 12 brigád rendelkezik a Vállalat kiváló brigádja címmel, 11 az arany, 12 pedig az ezüstjelvény birtokosa. — hogy csak a legnagyobb eredmé­nyeket említsem. A Felszabadulás brigád már nyolcadik éve. egyre nagyobb lendülettel „veszi az akadályokat . ebben az évben ismét a Vállalat kiváló brigádja címért versenyeznek. Virágh József brigádvezető el­nézést kér, néhány percnyi szak­mai elfoglaltsága van, ha ezt el­végzi, beszélgethetünk. — Nálunk nincs egy percnyi megállás sem — mondja később az üvegfalú irodában, ahol úgy ült le, hogy „szemmel tarthatja” a műhelyt. — Az olvadt vassal nem lehet várni, a mi munkánk lassítására vagy gyorsítására nincs mód. Egy műszakban 185 kádat öntünk, kétpercenként hagyja el egy-egy a gépsort. Munkánkat különösen azért is újítással segítjük a termelést. Korábban igen balesetveszélyes volt például a formaszekrények cseréje. Addig gondolkodtunk, terveztünk, amíg sikerült a meg­oldás. A TMK szakembereivel ötletes forgószerkezetet készítet­tünk s azóta a szekrénycsere gyorsabb és biztonságosabb. Nem tudunk nyugodtan be­szélgetni, Virágh Józsefnek is­mét a gépek közé kell sietnie. Rózsa Imre folytatja a tájékoz­tatót, hiszen alaposan ismeri a brigádok életét. tevékenységét. • A tizenkilenc brigádtagból kilenc nő. Faragó Józselné és Szöllosi József né az egyik öntőformán dolgoznak. nagy gonddal kell végeznünk. meí*t gépeink mái' óagyon elavul­tak. Brigádunk nyolc évvel ezelőtt kapcsolódott be a versenymozga­lomba s azóta már sokszor be­bizonyosodott, hogy érdemes volt. Kollektívánk jól összeková- csolódott, a tizenkilenc tagból tizenhármán a megalakulás óta együtt dolgozunk. Akik elmentek azoknak többségét valami csalá­di ok szólította más városba. Az újakkal foglalkozunk s általában nagyon hamar újra „egységes” a brigád. — Amikor az év elején meg­tettük idei vállalásunkat — foly­tatja Virágh József — elhatároz­tuk, hogy a minőség javítása és a selejt csökkentése mellett ká­danként fél kilogrammos anyag- megtakarítást érünk el. No, nem lesznek azért könnyebbek a ká­dak. a faluk sem lesz vékonyabb, a megtakarítás ellenére szabvá­nyosak maradnak. Az öntésre fordítunk nagyobb gondot és ar­ra törekszünk, hogy csak annyi vasat juttassunk a formába, amenyi szükséges. A felöntése­ket ugyanis levágják és újra ol­vasztják s vállalásunk lényege az, hogy minél kevesebb ilyen felöntést kelljen újra az olvasz­tóba juttatni. Elhatároztuk azt is. hogy ezen­túl minden évben legalább egy — Nem könnyű ennék a bri­gádnak teljesíteni á többi válla­lását. de elismerésre méltó buz­galommal igyekeznek. Két mű­szakban dolgoznak, s mikor dél- utánosak, nem tudnak eljárni a rendezvényekre, előadásokra és az oktatás sem könnyű. Mindösz- sze négy idősebb brigádtagnak nincs meg a nyolc általános is­kolai végzettsége, a többiek már megszerezték. / A szakszervezeti oktatáson mindnyájan részt vesz­nek. Azon a héten, amikor dél­előtt dolgoznak. szinte nincs olyan rendezvény, amelyen ne képviseltetnék magukat. Kerek­dombon végre elkészült a gyári üdülőnk, amelynek létesítésében ez a brigád is részt vállalt. Má­jusban Dunaújvárosban voltak a Vasműben, augusztusban pedig a Dunakanyarba tesznek közös kirándulást. Együtt járnak szín­házba. tizennégy színházbérletük van. A brigád tevékenységére jellemző az is, hogy nyolcán töl­tenek be különböző társadalmi funkciót. A brigádvezető például a gyár igazgatótanácsának tagja, Sándor László pedig városi ta­nácstag. Büszkék vagyunk erre a kol­lektívára s bízunk abban, hogy jövőre, amikor üzembe helyezik a korszerű új gépsort, a mosta­ninál is jobb eredményeket ér­nek majd el. O. L. A géppark fejlesztése közben a Finomposztó Vállalat bácsalmási telepén A Finomposztó Vállalat bácsalmási telepén ebben az év­ben több mint másfél millió négyzetméter kelme készül. A most nyolc esztendős üzem már textilipari hagyományokat teremtett a nagyközségben. Erre alapítva fejleszti átfogó re­konstrukciója keretében a vállalat a bácsalmási telepet. Itt koncentrálják a kártoltszövetgyártást. A nagyarányú termelésbőví­tés érdekében összesen 96 kor­szerű, termelékeny szövőgép ke­rül Bácsalmásra. Ezeknek mint­egy fele vadonatúj, másik részü­ket a bajai üzemből költöztetik át. Közülük tavaly ősz óta már 33-at állítottak itt munkába, több évtizedes szövőgépeket vált­va fel velük. A telep régi terméke a takaró. Korábban csak szőtték az anya­got, egy hónap óta azonban itt végzik a teljes mennyiség boly­hozását is. A tervék szerint már ebben az évben el kellene készülnie a re­konstrukciós beruházás részeként épülő 1300 négyzetméteres szövő­csarnoknak, az építők azonban előreláthatóan nem tudják tarta­ni a határidőt. Pedig a csarnokra annál is inkább szükség lenne Bácsalmáson, mert a régi üzem­épületek szűkösek, tovább nem bővíthetők. Ugyanakkor a gépek cseréjét a bajai üzemben folyó beruházásokkal összhangban igye­keznek végrehajtani, és érkeznek már a Szovjetunióból importált szövőgépek is. Közülük ötöt most állítanak termelésbe. Ezeken tanulják meg a dolgozók a kezelésükhöz szük­séges ismereteket. így a beruhá­zás befejezésének idejére már mindenki felkészül az új, igé­nyes szakmai feladatok ellátásá­ra. Ennek érdekében még idejé­ben — két éve szakmásító tan­folyamot is szerveztek a betaní­tott szövőknek. Az első csoport­ban idén nyáron 24 dolgozó tesz záróvizsgát. A bácsalmási telepen tervsze­rűen folyik a rekonstrukcióra va­ló felkészülés. Ebben az idő­szakban kevesebb géppel dolgoz­nak, mint korábban, termelésük azonban nem csökken, mert az új gépek magas termelékenysé­gével pótolni tudják a kiesést. Zs. A. Érik a paprika A Tataházi-mátélelki Termelőszövetkezet évek óta foglalkozik fólia alatti zöldségtermesztéssel. 22 ezer négyzetméteren léte­sítettek műanyagborítású sátrakat. Paradicsomot és paprikát termesztenek. Most szedik a képen is lát­ható fehérpaprikát. Sándor Lajosnénak, a kertészeti ágazat • dolgozójának ugyancsak melege van. A fóliasátor alatt ezekben a napokban 60 fok meleget is mértek. A termést azonban szedni kell, hiszen a bács­almási MEZÖTERMÉK és a kiskunhalasi fogyasztási szövetkezet üzleteiben ugyancsak keresik a fo­gyasztók. (Szilágyi Mihály felvétele) Mélyebb lesz a Don Néhány év még. s elkészül a konsztantyinovszki víziszállítási csomópont gátja. Ennek ered- ményeként a Nyikolajevszk köz­ség és Konsztantyinovszk városa között jóval mélyebb lesz a Don. mint most: eléri a négy métert, a hajózási tranzitmélységet. Az ötezer tonnás nagy hajók egé­szen az Usztyi-Donyecki kikötőig juthatnak el a folyókanyart ki­egyenesítő csatorna zsilipjein ke­resztül. A csomópont üzembehelyezése után — a hajózhatóság kiterjesz­tésén túl — további mezőgazda- sági földeket lehet majd öntözni a Don vizével. Ugyanakkor a felépülő védőberendezések ék­szer. s mindenkorra megszünte­tik az áradásokat. ' A víziszállítási csomópontok egész sora épül most az Alső- Donon. A konsztantyinovszki az utolsó előtti. Felépítése évi 770 millió köbméter víz megtakarí­tását teszi majd lehetővé. A csomópont tervezett teherforgal­ma évi 18 millió tonna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom