Petőfi Népe, 1976. július (31. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-21 / 171. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1976. július 21. • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • T ataháza rózsákkal • Hangulatos. söld környezel veszi körül a mozi épületéi. (Fotó: Szilágyi Mihály.) Tataháza, buszmegálló, elha­rangozták a delet. A kisközség­ből több mint százan járnak dol­gozni a közeli Baja és Bácsal­más ipari üzemeibe a Finom­posztó Vállalat a ruhagyár a Kis­motor- és Gépgyár műhelyeibe. Rövidesen megérkezik a Finom­posztó külön autóbusza, amely a szövőnőket szállítja a városba a délutáni műszakkezdésre. Egye­lőre három idősebb fejkendős asszony várakozik, hogy a mun­kásnőkkel együtt ők is felszállja- nak, bár ők már a nyugdíj-kor­ban vannak, s nem is utaznak végig, hanem Mátételkére illetve az úgynevezett Farkas-tanya kör- , nyékére igyekszenek. Azért jöt­tek Tataházára, hogy kenyeret, cukrot, gyümölcsöt vásároljanak, s most megpakolt kosarakkal, táskákkal indulnak haza. — Ha nem lennék 61 éves, el­járnék az asszonyokkal dolgozni, annyira megszerettem őket az utazások közben — jegyzi meg Horváth Györgyné. Szávity Zoltánná Felsőszent- ivánról, rokoni látogatásról érke­zett, s itt kell átszállnia Máté- telek felé: — Szövőnő a menyem, olasz gépeken dolgozik és igazán szé­pen keres. Körülnéztem Tatahá­zán és látom, hogy mindenki épít, veszi a bútorokat. Mi meg bánkódunk, hogy elmúlt fölöt­tünk az élet. — Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy nem léptem be rögtön dolgozni, amikor megala­kult a téesz. Több lenne a nyug­díjam. jobban rámnéznének öregségemre. De vigasztal, hogy kitanuit mind a két fiam. Az egyik Kalocsán tanít, a másik külkereskedelemmel fogalkozik a belgrádi követségen. Volt olyan v'jdő, amikor a mama rongyos ruhában járt, s most a gyerekek lSeszik a ruhát a mamának —- mondja Piukovícs P. Lukácsné. miután az ilyen témával aka­ratlanul is kicsordulnak a köny- Wyek. zsebkendőt húz elő és tö- rölgeti a szemét. Néhány mondat, s azt még nem is idéztem, hogy a tanya helyett jobban szeretnének bent, a községben élni ezek az asszo­nyok. De sok minden a régebbi szokásokhoz köti őket. Három Vallomás, és három sóvárgás a tovatűnő élet után. Vajon milyen életfeltételeket nyújt Tataháza, a ma lakóinak? Tataháza, amely­ről jóformán csak annyit emlí­tett meg az 1925-ös kiadású Ré­vai Nagy Lexikona, hogy az ak­kori Bács-Bodrog vármegyében található a bácsalmási járásban, s 1703 „magyar lakost” tartottak számon. — A településünk több mint kétszázéves, 1964 óta önálló község, 1770-ben került ide az első iskolamester. Az igazi új élet kezdetét 1944. október 22-tól, a felszabadulás napjától számít­juk. Most 14 pedagógus oktatja, neveli a gyerekeket, s 1834-en laknak itt — egészíti ki az ada­tokat Túri Antal tanács­elnök, majd Kancsár Györggyel, a csúcs bizottsági párttitkárral együtt folytatja a felsorolást, amiből a következő kép kereke­dik ki: Tataházán 666 lakásban élnek a családok. Az utóbbi években új utcasorok épülnek Lehel ve­zér, Ságvári Endre és az 1956-os ellenforradalom bácsalmási szár­mazású mártírja, Jurinovics Miklós nevét viselte. Minden ut­cába, s a házak kétharmadába eljutott eddig a víz. a törpevíz­mű hálózata összesen 13 kilomé­tert fog át. A járda teljes kiépü­léséből már csak két kilométer van hátra. Az egészségügyi ellá­tásról körzeti orvos, és házi be­•• Dolgozik az építőbrigád hogy rövidesen átadhassák a termelőszö­vetkezeti vágóhidat. • Indul a Finomposztó Vállalat ktilönbusza a község központjából. • Vásárlási pillanatkép ' Tataházán tegópoló, fogászati szakrendelés gondoskodik. A háztartáshoz szükséges mindennapi cikkeket ABC-üzlet kínálja, a kényelmet szolgáló elektromos készüléke­ket kérésre meghozatják. Sze­geddel, Péccsel, Szekszárdijai, Siófokkal és a nagyobb városok­kal távolsági buszjáratok kötik össze a községet. A termelőszö­vetkezeti tagok, alkalmazottak, nyugdíjasok étkeztetését meg­szervezték a kisvendéglőben. Aki szórakozni akar, presszót is ta­lál, s a szabad idejüket művelő­déssel tölthetik el az ötezer kö­tetes klubkönyvtár, illetve a mo­zi vendégei. A dolgozók zöme a helyi Tata­háza—Mátételki Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben talál munkaalkalmat. A közös gazda­ság évenkénti termelési értéke eléri a 90 millió forintot, s ebből biztos életszínvonalat garantál tagjainak. Három esztendőn át folyamatosan segítette az óvoda fejlesztését és a járdaépítést,. A lakossági húsellátást javítja majd a készülő vágóhíd. A korai zöld­ségfélének 22 ezer négyzetmé­teres fóliatelepet létesítettek. A termésből Pécsnek, Komlónak és Bajának is jut. S az utánpótlás? Az idén má­jus elseje tiszteletére adták át az óvoda felújított épületét. Az átalakítás és a berendezés 1 mil­lió forintba került. Azóta he­lyükre állították a frissen vásá­rolt. barna öltözőszekrényeket, a piros székecskéket és a kiságya­kat. A két nagytermet hálószo­ba. ebédlő és betegkülönítő egé­szíti ki. Az. udvaron — a mély­kúti ipari szövetkezettől aján­dékba kapott — fából készült ..babaház” előtt játszanak a ki­csik. Tataházán minden óvodás­korú gyermeket fel tudnak ven­ni az intézménybe. Az általános iskolában másfélszáz gyerek ta­mil a korszerű szaktantermi ok­tatás feltételei között. Készül az úttörőház is, amihez 150 ezer fo­rintos támogatást kaotak a bajai járás költségvetéséből. 9 Ebédidő az ut ódában. Az idén befejezik a járdaépí­tést, Az időnként megemelkedő talajvizet csatornákkal vezetik le a Kígyós-patakba. Minderre per­sze aligha futja egy kisközség anyagi ereje. De változatlanul számítanak a helybeliek segítő­kész társadalmi munkájára és a járási-megyei támogatásra, ami eddig is hathatóan egészítette ki a községi tanács törekvéseit. Csak így gondoskodhatnak például a gyerekek szükséges napközi el­látásáról. Az autóbusz-állomás környé­kén, a felszabadulási parkban és mindenfelé rózsák piroslanak. Tataházán 24 ezer tő rózsa bont­ja ki szirmait újra és újra az utcákon, tereken. Végre befut a bajai Finomposztó autóbusza. Egy-két. perccel ezelőtt: megér­keztek a naponta ingázó munkás­nők is, hogy rövidesen elkezd­hessék a délutáni műszakot a városi üzem gépei mellett. Siet­ve szállnak fel. már beszélni sincs idő, s velük együtt mind messzebbre távolodik a kisköz­ségi megállótól a három fejken­dős asszony a bevásárló kosa­rakkal és táskákkal. ’ Halász Ferenc Otthonosan érezzük magunkat Katymáron több éve működik a szociális otthon, mely egyike me­gyénk legrégibb ilyen intézmé­nyeinek. Falain belül nyugalomra, kényelemre, családias légkörre lelnek az idős emberek. Számuk jelenleg megközelíti a százat. A kiskunhalasi járás egész területé­ről származó és korábban magá­nyosan, vagy nehéz anyagi hely­zetben levő nénik és bácsik igen ideális feltételek közepette lak­nak egy fedél alatt: ellátásuk az egyéni igényeik, ízlésük sze­rint történik és szervezetten gondoskodnak az esetleges be­tegségük megelőzéséről,, gyógyí­tásáról. Idejüket nap mint nap kedvük szerint tölthetik el. Töb­bi között tévézhetnek, rádiózhat­nak, hírlapokat, könyveket ol­vashatnak, társasjátékozhatnak, vagy éppen felüdítő sétákat te­hetnek a létesítményhez tartozó erdőben. De akinek valamilyen hobbyja van, a lehetőségek sze­rint, azt is űzheti. Az intézmény gondnoka. Lá­zár Mihály, aki odaadóan, lelke­sen végzi munkáját. Nemkülön­ben látják el feladataikat a nő­vérek. s mindazok, akik ott dol­goznak. Valamennyiük tevékeny­sége eredményezi azt az örven­detes tényt, hogy az öregek na­gyon jól érzik magukat. Nevük­ben Király Gyula bácsi kereste fel levelével a minap szerkesztő­ségünket. És hosszan ecsetelte, mennyi programmal kedvesked­nek nekik rendszeresen a gon­dozók. Különösen emlékezetes számukra a nemzetiségi hagyo­mányokra épülő rendezvények. Ilyen volt legutóbb a májusía felállítása is, amit — a lakók etnikai összetételéből következően — háromféle népzenéből váloga­tott műsor követett. Hogy mi­lyen remek hangulatot teremtet­tek az ismerős melódiák, azt jól bizonyítja, hogy még a kilencve­nedik életévükhöz közeledő öre­gek is ropták a táncot, „Minden lakótársam nevében mondhatom, otthonosan érezzük magunkat ebben a jól felszerelt szociális otthonban. És szívből köszönjük, amit értünk tettek, 3 tesznek a jövőben is!” — zárul a levél. Mi pedig köszönjük olvasónknak, hogy felhívta a figyelmünket a katymári szép példára, melyet oly szívesen teszünk közzé! Gyógyszertárra is szükség van! Baja egyik peremkerülete. a zömmel munkáscsaládok lakta kiscsávolyi városrész nagyon fon­tos létesítménnyel, új orvosi ren­delővel gazdagodott nemrég. Megnyitása a környéki betegel­látásban lényeges változást ered­ményezett, hiszen többé nem kell az embereknek a távoli körzeti rendelőbe menniük, s ott zsúfolt­ság közepette várakozniuk — nemegyszer órákon át —, míg sorra kerülnek. Már különösebb fáradtság nélkül juthatnak be az orvoshoz. A dolgoknak ez a része örvendetesen rendezett. Ám a kiscsávolyiak mégsem teljesen elégedettek, amint arról Vigh Kúrolytól értesültünk. Levelezőnk szóvá teszi, hogy a gyógyszer beszerzése továbbra is nehézségekkel jár. Az arra la­kók ugyanis receptükkel kényte­lenek a városközpontban levő patikát felkeresni. Személyszállí­tó járművel nem rendelkezik mindenki, Marad a helyi busz­járat, amely óránként közleke­dik. Vagyis a rászorulók nem éppen rövid időn belül tudják csak az orvosságokat megkapni. Nos, e kellemetlen helyzetet csak úgy lehet megszüntetni, ha a vá­rosrészben gyógyszertárat építe­nek. Sajnos, azonban nem tar­talmaz ilyesfélét a jelenlegi öt éves fejlesztési terv. De talán a hosszabb távú, 15 esztendőre szó­ló programba bekerülhetne ez az igény... SZERKESZTŐI ÜZENETEK • SZERKESZTŐI ÜZENETEK „Édesanya” jelige, Kunszentmiklós: A családjogi törvény értelmében az állam folyósítja ideiglenesen a gyer­mektartásdíjat, ha a fizetésre kötele­zett ismeretlen helyen tartózkodik, vagy az összeg behajtása egyéb ok­ból átmenetileg lehetetlen, s a gondo­zó szülő anyagi helyzete sem kedvező. Minthogy ön — legalábbis a szemé­lyesen elmondott panasza erre enged következtetni — szintén rászorul az ilyesféle segítségre, javasoljuk, ügyé­vel forduljon a területileg illetékes járásbírósághoz, amely soronkívüli el­járásban rendelheti el a gyermeke tartásdíjának állami előlegezését. G. K.-né, Kalocsa: Jogszabály ren­delkezik arról, hogy a hatósági, bí­rósági idézésre tanúként megjelenő, vagy kötelező orvosi vizsgálaton, pl. tüdőszűrésen, terhességi vizsgálaton részt vevő személyt, s azt, akinek há­zastársa (élettársa), gyermeke, illetve a saját szülője hunyt el, mentesíteni kell a munkavégzés alól és a távol­maradása idejére — néhány órára, egy. esetleg több napra — az átlag- kereset illeti meg. Fontos tudni, hogy a dolgozónak lehetőleg előre kell kö­zölnie távolmaradását a vállalat, in­tézmény vezetőjével, vagy egyéb ille­tékesével. s amint arra mód nyílik, haladéktalanul kell felvennie a mun­kát. „Közeli esküvő” jelige, Solt: A har­mincötödik életévüket még be nem töltött magyar állampolgárok a há­zasságkötésük előtt kötelesek részt venni család- és nővédelmi tanács­adáson. Ilyen célból az állandó, vagy ideiglenes lakhely, együttesen pedig a házasuló felek egyikének lakhelye szerinti tanácsadó szervet kereshetik fel. A tanácsadást végző orvos a meg­jelenésről írásos igazolást ad. amit az. esküvőt megelőzően kell az anya­könyvvezetőnek átnyújtani. Nagy Róbert, Kecskemét: Politikai napilap vagyunk, így nem áll mó­dunkban a. kérdésével kapcsolatosan tudományos igényű — s inkább egv szakfolyóirat profiljába vágó — vá­laszt adni. Csupán a tudnivalók igen leegyszerűsített lényegével szolgálha­tunk. Eszerint a Nap felszínén észlel: hető sötétebb területek, az úgyneve­zett napfoltok hosszú ideig jelentet­tek rejtélyt a tudósoknak, akik végül is kiderítették: a napfelszín 6000 fok­ra értékelt hőmérséklete nem minde­nütt egyenletes. Vannak területek, ahol körülbelül 4500 fok állapítható meg. A másfélezer fok hőmérséklet­különbség az erős fényű környezet­ben sötét folt alakjában jelentkezik. Hasonló jelenség házi kísérlettel is igazolható: aki a nagy fényt adó 100 -wattos izzó elé tart gyertyalángot, láthatja, hogy az utóbbi sötét kúpocs- kának tűnik csupán. P. R., kiskunhalasi járás: A Legfel­sőbb ©íróság egyik korábbi irányelve szerint, bár a különélésnek jelentősé­ge van a válóperben, de nem mindig bizonyítja a házasság helyrehozha- tatlanságát, amit kétségkívül csak a házasfelek különélés alatti magatartá­sának teljes ismeretében lehet meg­állapítani. Az ilyen perben a bíróság­nak tehát nemcsak a különélés idő­tartamát, de a házastársak közötti vi­szony mindén fontosabb mozzanatát is meg kell vizsgálnia. összeállította: Veiket Árpád. Levélcím: 6001. Kecskemét, Szabadság tér 1 a. Telefon: 12-516. ..... " . :k A JÓSZOMSZÉDI KAPCSOLATOK EREDMÉNYE \ j Uj egyezmény a magyar-jugoszláv kishatárforgalomról A napokban jelent meg a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának 1976. évi 19. számú tör­vényerejű éendelete, amely sza­bályozza a Magyar Népköztársa­ság és a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi köztársaság közötti kisha. lárforgalom új rendjét. A két állam közötti egyezmény értelmében kishatárforgalmi sávnak azt a területet kell.y tekinteni, amely az államhatár mindkét oldalán a határvonaltól számított 20 kilo­méteres szélességben terjed. Me­gyénkben ezek szerint a követ­kező helyiségek tekinthetők kis- határforgalom sávjában levők­nek: Baja, Bácsalmás, Bácsbo- kod, Báesborsod, Bácsszent- gyürgy, Bátmonostor. Csátalja, Dávod, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Katymár. Madaras, Mátételke. Nagybaracska. Tata­háza, Vaskút, Balotaszállás, Báesszőlős, Csikérla, Kelebia, Kis­szállás, Kunbaja, Mélykút, Tom­pa. A kishatárforgalommal kapcso­latos jogok azokat az állampol­gárokat illetik meg, akik ezek­ben a helységekben álladó lakó­hellyel rendelkeznek, de ugyan­ilyen jogokat élveznek ezek há­zastársai és kiskorú gyermekei is, ha azoknak állandó lakhelyük nem a feltüntetett helységek va­lamelyikében van. A kishatár- forgalomban az államhatár átlé­pése vízum nékül, fényképpel el­látott, az illetékes hatóság által kiadott határátlépési engedéllyel történik. Szülőjével, vagy más törvényes képviselőjével együtt utazó, és személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú személy családi- és utónevét, születési évét, hónapját és napját kell be­jegyezni a szülök egyikének ha­tárátlépési engedélyébe. Csopor­tos utazás esetén (gazdasági, kul­turális, művészeti, sport- és egyéb szervezetek csoportjai) a csoport- vezetőt kell határátlépési enge­déllyel ellátni, a többi személyt pedig az illetékes hatóság által hitelesíteti névjegyzéken kell fel­tüntetni. A határátlépési engedély — te­kintet nélkül az utazás jellegére — évenként nyolc rendes uta­zásra jogosít, s minden alkalom­mal tíz napi tartózkodást tesz le­hetővé, a másik ország kishatár­forgalmi sávjában. Szükség ese­tén — születés, házasságkötés, be­tegség, haláleset, — vagy más in­dokolt esetben az illetékes ható­ság a határátlépési engedély tu­lajdonosának rendkívüli utazást is engedélyezhet. A tartózkodási hely állomásának illetékes ható­sága különös méltánylást ér­demlő esetben legfeljebb továb­bi 20 nappal hosszabbíthatja meg a tartózkodás időtartamát. A határátlépési engedély tu­lajdonosa a nemzetközi utasfor­galom, valamint a kishatárforga- lom számára megnyitott határát­kelőhelyeken léphet át: gyalog, vagy bármely közlekedési esz­közzel, kivéve az állati erővel vontatott járműveket. A kisha- tárforgalomban közlekedő sze­mélyek az államhatár átlépése­kor a határszervek ellenőrzése alá tartoznak. Az ilyen határforgalomban résztvevő személy engedély nél­kül vám- és illetékmentesen vi­het ki, és hozhat be személyen­ként két kilogramm élelmiszert', két liter bort, fél liter égetett szeszesitalt, 200 darab cigarettát, továbbá 300 forint, illetve 200 dinár értékű, nem kereskedelmi jellegű ajándéktárgyat, a tiszta­szesz és az égetett szeszesital ki­vételével. Az utazás, illetőleg a másik állam kishatárforgalmi sávjában való tartózkodás idejé­re szükséges személyi használat­ra szóló tárgyak — ideértve a járműveket is — engedély nél­kül és illetékmentesen vihetők ki azzal, hogy azokat elidegeníteni nem szabad, s a távozáskor visz- sza kell szállítani. A kishatárforgalommal kap­csolatban néhány alapvető tud­nivalót. tanácsot szeretnénk ad­ni. A kishatárforgalomban részt vevő utas a határtól 20 kilométe­res sávban tartózkodhat, s köte­les az adott ország jogszabályait betartani. Ezek megsértése az uta­zásból való kizárást eredményez­hetik? Amennyiben az utas a határátlépési engedélyét elvesz­tette. ha eltűnt, vagy megsemmi­sült. köteles azt a tartózkodási hely szerint illetékes hatóságnak bejelenteni, amely erről igazolást ad, s ezzel az illető hazatérhet. A kishatárforgalom határátlépési engedélyét az illetékes járási, vá­rosi rendőrkapitányság adja ki, s hosszabbítja meg, érvényesíti kiutazásra. Ugyancsak a rendőr­kapitányság jogosult a kiskorú gyermekek és az állandó lakó­hellyel nem rendelkező házastárs határátlépési engedélyének kiadá­sára. illetve a csoportosan utazó személyek névjegyzékének hite­lesítésére. A határátlépési engedély öt évig érvényes, amely további öt évre meghosszabbítható. Az en­gedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell az erre a célra rend. szeresitett kérelmi lapon kívül személyenként egy 5x6 centimé­teres. egy évnél nem régebbi arcfényképet, sorkatonai szolgála­tot még nem teljesített hadköte­les esetében az illetékes megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság engedélyét, kisko­rú gyermek, vagy gondnokság alatt álló személy esetében, ha a gyermek nem szüleivel, vagy ha csak a szülők egyikével utazik:, a törvényes képviselő beleegye­ző nyilatkozatát, csoportos utazás esetében a résztvevők személyi adatait tartalmazó, az utazást rendező vállalat vezetője aláírá­sával és bélyegzőjével ellátott névjegyzéket. A kiutazás érvé­nyesítéséhez, valamint érvényes­ségének meghosszabbításához a határátlépési engedélyt és illeték, bélyeget kell benyújtani. A jugoszláv állampolgárok ré­szére a magyar kishatárforgalmi sávban való tartózkodás meg­hosszabbítását az illetékes járá­si. városi rendőrkapitányság, a magyar állampolgárok részére a jugoszláv kishatárforgalmi sáv­ban való tartózkodás meg­hosszabbítását az illetékes jugo­szláv hatóság engedélyezi. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy e rendelet Hatálybalé­pése előtt kiadott határátlépési engedélyek érvényességi idejükön belül felhasználhatók. Gémes Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom