Petőfi Népe, 1976. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-05 / 132. szám

Építők kitüntetése Tegnap az Építésügyi és Vá­rosfejlesztési Minisztériumban az Építőipar Kiváló Dolgozója kitün­tetést adták át Tohai Lászlónak, a Bács-Kiskun megyei Tanács általános elnökhelyettesének, dr. Tamás Ferencnének, a megyei tanács ÉKV osztálya mérnökének, Pocsai Jánosnak, a megyei ta­nács kecskeméti járási hivatala műszaki osztályvezetőjének, Ro- hoska Györgynek, a Kiskőrösi Városi Tanács műszaki osztály- vezetőjének, és Szakái György­nek, a Kiskunhalasi Városi Ta­nács főelőadójának. Az MHSZ megyei tanácsadó testületi ülése Csütörtökön délután az MHSZ megyei székházá­ban tartotta ez évi első tanácsadó testületi ülését az MHSZ megyei vezetősége. Az MHSZ-vezetők országos tanácskozásáról Bognár Ferenc alezredes, az MHSZ megyei titkára tartott tájékoztatót, majd elmondta, hogy még ebben a hónapban valamennyi járási és városi vezetőség aktívaértekezleten dol­gozza fel az új honvédelmi törvényt, s számolnak be a területi vezetőségek munkájáról. Az új honvédelmi törvény végrehajtásának ál­lamigazgatási feladatairól, s az ezzel kapcsolatos tennivalókról dr. Szokoly Gyula, a megyei tanács osztályvezetője tartott referátumot. Végezetül Sze- mők György alezredes, az MHSZ megyei titkár­helyettese tájékoztatta a tanácsadó testületet az 1975—76. évi honvédelmi , oktatási feladatainak végrehajtásáról, az agitációs és propaganda bizott­ságok tevékenységéről. A klubokról szólva említette, hogy a megyei vezetőség főleg azokon a helyeken szervez új MHSZ-klubokat, ahol eddig ezek még nem működtek. Iskolamúzeum Csikérián Csikérián múzeumot ren­deztek be a régi iskola épü­letében.- -A diákok á köz­ség lakóinak ajándékként átadott tárgyéit helyezik el a múzeumban, amelyek kö­zött megtalálható 200 éves szőlőprés, rokka, régi edé­nyek és bútorok. Az egyik sarokban még vasalógyűjr temény^ is látható. Kecskeméti ipari szövetkezet jubileuma A Kecskeméti Autó- és Gépjavító Ipari Szövetkezet 25 év­vel ezelőtt alakult meg. Első munkanapjukat éppen 1952. június 4-én tartották a szövetkezetbe tömörült kecskeméti MINISZTERI UTASÍTÁS a tizenegy napos tanítási ciklus részleges bevezetéséről járműjavító kisiparosok. A szövetkezet — melynek ter­melési értéke tavaly meghaladta a 24 millió forintot — a fontos lakossági szolgáltatások mellett ipari szolgáltatásokat is végez. A kereskedelemben, vendéglátás­ban és az egészségügyi intézmé­nyekben használatos nagy tér­fogatú hűtőgépeket javítják, eb­ben az évben már három és fél millió forint értékben. Konzerv­ipari gépek gyártásával és javí­tásával 20 éve foglalkoznak, ilyen jellegű tevékenységük idei terve 12 millió forint. Legfontosabb feladatuknak a kiemelt szolgáltatások körébe tartozó autó- és motorjavító te­vékenységük fejlesztését tekintik. Néhány hónapja egészítették ki szervizüket karosszérialakatos részleggel, rövidesen hozzákezde­nek a gépkocsik alvázvédelmé­hez, és fejlesztik az alkatrész­árusításukat is. A szövetkezet mo­tor- és autójavítási terve erre az évre 12 millió forint értékű, en­nek döntő hányadát — 10 milliót — közvetlenül a lakosság részé­re végzik. Szolgáltatásfejlesztési törekvé­seiket segíti, hogy a KISZÖV, a megyei tanács egyetértésével a közelmúltban a szövetkezeti jár­műjavítás bázisüzemévé jelölte ki a vállalatot. Különösen fon­tos feladat a motorkerékpár-javí­tás, ami szinte kizárólag rájuk hárul. A jelenlegi motorszerviz nagysága és felszereltsége már nem teszi lehetővé, hogy a meg­növekedett lakossági igényeket megfelelő színvonalon szolgálják ki. Ennek a gondnak a megoldá­sához a megyei tanács a közel­jövőben várhatóan szolgáltatás­fejlesztési alap átadásával segí­ti hozzá a szövetkezetét. A huszonöt év során a szövet­kezet megsokszorozta eszközállo­mányát, dolgozóinak száma csak­nem hétszeresére nőtt. A terme­lés és a szolgáltatás értékének emelkedése mellett a hatékony­ság is egyenletesen javult. Ta­valy az egy dolgozóra jutó ter­melési érték megközelítette a 150 ezer forintot. A jubiláló kecskeméti Autó- és Gépjavító Ipari Szövetkezet tag­jai tegnap délután díszközgyűlé­sen emlékeztek meg az elmúlt két és fél évtized eredményeiről. Az évforduló alkalmából dr. Kőrös Gáspár, a városi pártbizottság el­ső titkára és Fodor Mária, a KISZÖV elnökhelyettese köszön­tötte a szövetkezetieket. Majd a még ma is dolgozó öt alapítónak Csontos Gáspár elnök adott át jubileumi aranygyűrűt és kivá­ló dolgozó kitüntetést. Rajtuk kí­vül még tizennyolcán részesül­tek munkájukért kitüntetésben, illetve elismerésben. Zs. A. A Művelődésügyi Közlöny leg­frissebb számában megjelent az oktatási miniszter utasítása a 11 napos tanítási ciklus részleges bevezetéséről az alsófokú okta­tási intézményben. A gyere­kek, a szülők, a pedagógusok legszélesebb rétegeit érintő kér­désben született intézkedés. Az oktatásügy illetékesei a több év­re kiterjedő kísérletek tapaszta­latainak körültekintő elemzése után hozták meg döntésüket. A Pedagógusok Szakszervezetével egyetértésben megalkotott uta­sítás értelmében szeptember 1- től 11 napos ciklusban taníthat­nak a tanácsi óvodákban, az ál­talános iskolák normál tantervű és a kisegítő iskolák önálló al­sótagozatos osztályaiban, az ál­talános és a kisegítő iskolák al- sótagozátos napközi otthonaiban, valamint a nemzetiségi nyelvet tantárgyként oktató általános iskolák alsótagózatos osztályai­ban és a napközi otthonaiban. Az általános iskolák szakosí­tott tantervű alsótagozatos osz­tályaiban és az összevont tanu­lócsoportokkal működő általá­nos és kisegítő iskolák alsótago­zatos tanulócsoportjaiban a 11 napos ciklus bevezetéséhez a fő­városi, illetve a megyei művelő­désügyi osztály külön engedélye szükséges. ­Ott, ahol csak délutáni mű­szakban tanulnak az 1—4. osz­tály tanulói, a 11 napos ciklus bevezetésével egyidejűleg a vál­takozó műszakra is át kell tér­ni. Az új tanítási rend a tanév időtartamát nem érinti, tovább­ra is meg kell lenni a rendtar­tásban előírt 198 tanítási nap­nak. Az iskolákban a kétheti óraszámot 11 napos ciklusokra osztják fel, 11 napos lesz az órarend is. Az általános és ki­segítő iskolákban az egységes munkaszervezés, a jobb hely- és időkihasználás érdekében a fel­ső tagozat is két hétre, de 12 napra tervezi munkáját, így ké­szítik el a tantárgyfelosztást és az órarendet. A 12. napon a fel­sőtagozatosokat délelőtt kell ok­tatni. A 11 napos tanítási ciklusra áttérő intézményekben a szülők kívánságára a pedagógusok a 12. .napon napközis ügyeletet tarta­nak és olyan kulturális, mozgal­mi, sport és egyéb rendezvénye­ket szerveznek, amelyekben egyaránt részt vehetnek a szü­lők és a gyermekek. A szülők véleményének kikérésével és a többség véleményének figyelem- bevételével jelölik ki az isko­lák azt a szombatot, amikor a tanítás szünetel. Tizenegy napos munkaidő­beosztást alakíthatnak ki az óvodák, de valamennyi szomba­ton óvónői felügyeletet kell biz­tosítani. A nemzetiségi óvodák­ban a nyelvi foglalkozások to­vábbra is mindennaposak. Hangsúlyozza az utasítás, hogy a 11 napos tanítási ciklus rész­leges bevezetésével nem csök­kenhet a nevelés-oktatás színvo­nala. (MTI) mtfmm mimmumm NAPKÖZBEN: Tr •• • • •• • j rrw Jöjjön időben, avagy töprengés a záróráról Az este nyolcig nyitva tartó dunántúli postahivatalban húsz óra előtt 11 perccel nyújtottam át a megírt, kitöltött távirati blankettát az ügyeletes tisztvise­lőnek. Pontosabban, nyújtottam volna, ha a kis üvegablak nem akadályozta volna szándékom ki­vitelezését. Az asztalán komótosan rakos­gató hölgy látva igyekezetemet, csak ennyit közölt: zárva va­gyunk. És magyarázatként a fa­liórára pillantott. 19,50-et mu­tatott. Először akt hittem, hogy nem jól látok, majd úgy véltem: biztosan megtetszettem a hölgy­nek és másnap is látni akar. Gyorsan kiderült tévedésem; el­veihez ragaszkodott a tisztvise­lő. Elhatározta, hogy majd meg­neveli ő az ügyfelekét Hogy jönnek ahhoz, hogy zavarják a napi bevételek, kiadások össze­gezésében. Hiszen este nyolckor lejár a munkaideje, ki követel­heti tőle az ingyen túlperceket. Az egyik kecskeméti fodrász- üzletből zárás előtt húsz perc­cel tanácsoltak el egy borotvál­kozni szándékozó vendéget, bár honfitársamat a hátralevő idő­ben kétszer is megszabadíthat­ták Volna fölösleges szőrzetétől. A csatlakozó járat késése miatt az indulás előtt öt perccel száll­tam fel előre megváltott jeggyel az Engels térről startoló veszp­rémi Volán-autóbuszra. Ki is kaptam a kalauztól. „Mindig baj van ezekkel az átkozott előre vál­tott jegyekkel. Miért nem jött előbb!” Töprenghettem a talányon, mert még tíz percig ücsörögtünk az autóbusz-pályaudvaron. A postás, a fodrász, a jegykezelő miért érvényesítheti Személyes érdekeit, leckéztetheti a szolgál­tatást megfizető állampolgárt. Miért értelmezhetik egyesek sa­ját szájízük szerint a vállalatuk, intézményük által kialakított munkarendet Természetesen percekkel zárás előtt nem kívánhatunk félórás munkát. A belátó ember szíve­sen közreműködik torlódások megelőzésében, de indokoltan ragaszkodik jogaihoz. Furcsa' folyamatot indíthatna el az effajta eljárásokat helyeslő szemlélet meghonosodása. A ve­zér á menetrendben közöltnél jó­val elébb indítaná el az utolsó éjszakai szerelvényt, mert mire a fűtőházból hazakászálódik... Hamarább befejeznék a foci­meccseket hogy jusson idő az átöltözésre. Most látom, mindjárt fél öt. Vol­na mondandóm, de abbahagyom, mert mire. az eddigi szöveget le­tisztázom, itt a fájront A viszon Heltai Nándor Gyalogost gázolt Tragikus szerencsétlenség tör­tént csütörtökön délelőtt 11 óra után néhány perccel Kecskemé­ten, a Hock János utcában, a 9-es autóbusz megállójában. Papp Imre, Kecskemét, Móricz Zsigmond utca 5. szám alatti lakos a 9. számú Volán Ikarusz 66-os autóbuszával tolatást vég­zett. Hátramenet közben nekiüt­között a járdáról lelépő özv. Szentkirályi Józsefné 79 éves, Kecskemét, Máriahegy 60. szám alatti lakosnak, aki az autóbusz alá esett, s a busz keresztülha­ladt rajta. A szerencsétlen asz- szony olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt, Papp Imrétől vezetői engedélyét a helyszínen elvették, s ellene ha­lálos közúti balesét okozásának bűntette miatt indítanak eljá­rást. A rendőrség garázdaság bűn­tette elkövetésének alapos gya­núja miatt előzetes letartózta­tásba helyezte Cseke Ferenc 80 éves, többszörösen büntetett al­kalmi munkás, Kecskemét, A1- sószéktó IX. utca 9. szám alatti lakost. Cseke a múlt év decem­berében szabadult szabadságvesz­tés büntetéséből, s március 6-án a Jalta borozó előtt minden ok Pénteken az éjszakai órákban Csávolyon, az Egyesülés Tsz lu- cernaliszt-tárolójában tűz kelet­kezett. Mint megállapították, a tűz oka öngyulladás volt, s a az autóbusz Nem ez az első halálos sze­rencsétlenség Kecskeméten, a Hock János utcában. A nagy autóbusz-forgalom, az átszálló­helyhez futkosó gyalogosok, a zsúfoltság már korábban is kö­vetelt halálos áldozatokat. Az autóbusz-megállóhely kialakítása már kezdetben sem volt szeren­csés, hiszen kis helyre nagy szá­mú járművet szorítanak be egy- időbeiy A terjedelmes társas­gépkocsik nehezen tudnak elin­dulni, s miközben forgalmukat a gyalogosok akadályozzák, ön­magukat is veszélyeztetik. Mind­ezeket azért tartottuk szükséges­nek elmondani, hogy sürgessük: mihamarabb áldják át a forga­lomnak, az új autóbusz-alállo- mást, s szűnjön meg végre a Hock János utcában az életve­szély ! Letartóztatták a verekedőt NEM MINDEGY... Csütörtök este, húsz óra öt perc. A televízió képernyőjén megjelenik a bemondó. Filmelőzetest olvas fel, a kezdődő Háború és béke angol film­sorozat ürügyén. Egyebek közt elhangzik: .. ."AlekszeJ Tolsztoj e müve...” Majd utána főcím: angolosan Leo Tolsztoj — azaz: Lev Tolsztoj. Ami igaz is. Két azonos családnevű íróról tudunk ugyanis: egyik az Anna Ka­renina és a Háború és béke című müveivel írta be magát az irodalom- történetbe, AlekszeJ pedig — hogy hirtelen mást ne említsünk: a Golgo­ta, vagy a Feltámadás című regényt írta. Tolsztojok mindketten — de nem azonosak. Nem mindegy hát, hogy mit mond a televízió, különösen egy hosszú sorozatnak ígérkező ' közvetítés első adása előtt. NAPTAR 1976. Június 5., szombat Névnap: Fatima Napkelte: 3 óra 48 perc. . Napnyugta: 19 óra 37 perc. Holdkelte: n óra 33 perc. Holdnyugta: IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: ke­leten is felszakadozik időnként a felhőzet, de továbbra is lesz szór­ványosan eső, záporeső. Élénk, többfelé erős marald az északi szél. Folytatódik a hűvös idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 6—11, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 16—21 fok kö­zött. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: június 3-án a középhőmérséklet 11,8 (az 50 éves átlag 20,0), a legmagasabb hőmérsék­let 14,8 Celsius-fok volt, a nap nem sütött ki. Tegnap reggel 7 órakor 10,1, 13 órakor 12,0 fokot mértek, a legala­csonyabb hőmérséklet 10,1, Celsius- fok volt, a csapadék mennyisége 8,9 mm. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Tarca- lon megtartott 23. heti lottósor- soláüop a/ következő számokat húzták ki: 1, 5, 28, 56, 88 A Kecskeméti Katona József Színház műsora Június 5., szombat este 7 óra: CSILLAGSZÓRÓ Berky-bérlet MOZIMŰSOR 1976. június 5.: KECSKEMÉT VÁROSI A FEJ NÉLKÜLI LOVAS Színes, magyarul beszélő szovjet film háromnegyed1 >6 < és ■ 8* órakor Átkozottak vagyunk, irinai ■ Csak* >16kéven«' felülieknek! Jugoszláv film KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor GEROLSTE1N1 KALAND Zenés magyar film MESEMOZI fél 4 és háromnegyed 6 órakor PETI, REXI ÉS A TÖBBIEK Mesefilm-összeállítás Éjszakai előadás Városi mozi műsora: KECSKESZARV Csak 18 éven felülieknek! Bolgár film MI, HOL, MIKOR? Katona József Múzeum Kecskemét: A habán kerámia. A tárlat megte­kinthető hétfő kivételével naponta 10 —18 óráig. Katona József-emlékház és Mura­közi János-emlékszoba, Kecskemét. Nyitva hétfő kivételével naponta 10— 13 ési 15—18 óráig. Szalvai Mihály-emlékszoba, Kecske­mét, Fegyveres Erők Klubja (Lechner Ödön u. 3—5.). Nyitva vasárnap és hétfő kivételével naponta 10—18 óráig. Református Egyházközség könyv­tára, Kecskemét, az Üjkollégium épü­letében : Kecskemét irodalomtörténe­te, valamint a Magyar protestáns éremművészet című kiállítás. A kiál­lítások megtekinthetők hétköznap 9— 14 óráig, szombaton 9—12 óráig, elő­zetes bejelentéssel bármikor. Patikamúzeum, (Gyógyszerésztör- neti szakgyűjtemény) Kecskemét, Bat­thyány u. 7. Megtekinthető munkana­pokon 9—13 óráig. Előzetes bejelen­téssel bármikor. Orvostörténeti szak­gyűjtemény. (Kiskunfélegyháza, ren­delőintézet). Megtekinthető hétfőn és csütörtökön 11—13 óráig. Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza. Samu Katalin szobrászművész kiállí­tása. Holló István festményei és grafi­kái. Börtönműzeum. Szélmalom. Nyit­va hétfő kivételével naponta 10—18 óráig. Móra-emlékház, Kiskunfélegyháza. Nyitva csütörtökön és szombaton 14— 16 óráig. Vasárnap 10—12 óráig. Viski Károly Múzeum Kalocsa: Ka­locsa népművészete című állandó ki­állítás. Nyitva szombaton 13—18 óráig, ponta 10—18 óráig. Türr István Múzeum, Baja: Halá­szati. régészeti és helytörténeti állan­dó kiállítás. Nyitva hétfő kivételével naponta 10—18 óráig. Petőfi emlékmúzeum, Kiskőrös. Nyitva hétfő kivételével naponta 9— 12 és 15—17 óráig: Petőfi-emlékház és beálló fogadó Szalkszentmárton. Nyitva hétfő kivé­telével naponta 9—12 és 15—17 óráig. Petőfi-emlékház, Dunavecse: Irodal­mi emlékkiállítás és helytörténeti ki­állítás. Nyitva szombaton 13—18 óráig. Nagy Lajos-emlékkiállítás, Apostag. Az író okmányai, személyes haszná­lati tárgyai, könyvei. A kiállítás nyit­va keddtől péntekig, naponta 8—16 óráig. Vasárnap csak előzetes bejelen­tés esetén nyitják ki az emlékkiállí­tást. Hartai helytörténeti gyűjtemény, Harta (Templom u. 58.): A evüjte- mény a hajdani paraszti élet haszná­lati tárgyait, a festett bútorokat, va­lamint a kender- és gyapjúfeldolgo­zás eszközeit mutatja be. Nyitva ked­den 14—16 óráig, pénteken 10—12 óráig. Csoportos látogatók érkezését a tanácsházán kérik bejelenteni. Közúti szakgyűjtemény, Kiskőrös (Dózsa Gvörgv u. 38.): A kiállítás ha­zánk útépítési és útfenntartási mun­káinak történetét ismerteti a római kortól napjainkig. A bemutató hétfő kivételével naponta 9—16 óráig tekint­hető meg. Csoportos látogatók előze­tes bejelentését kérik. Kinevezés — felmentés A Minisztertanács Földesi Je­nő határőr vezérőrnagyot a bel­ügyminiszter helyettesévé kine­vezte. _A belügyminiszter Földesi Je­nőt miniszterhelyettesi kineve­zése alkalmából a határőrség országos parancsnoki beosztásá­ból felmentette és Tóth Imre határőr ezredest a határrőrség országos parancsnokává ki ne-' vezte. (MTI) — NÉPDALKOROK TALÁL­KOZÓJA. Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik Kiskörösön a Petőfi Sándor Művelődési Köz­pontban a bajai, a kalocsai és a kiskőrösi népdalkörök találkozó­ja. Hétfőn esté 18 órakor kerül sor Lukács Sándor és Merényi Judit közreműködésével Baranyi Ferenc költői estjére, amelyet Tasnádi Ferenc, a televízió mun­katársa vezet. — Georgikon-napok. A Keszt­helyi Agrártudományi Egyetemen az idén is megrendezik! a hagyo­mányos Georgikon-napokat, augusztus 24—26. között, a me­zőgazdaság tárolási kérdéseivel foglalkoznak. A tudományos na­pok keretében a legkisebb vesz­teséggel járó tárolás technológiá­járól és feltételeiről cserélnek véleményt a termelő és a for­galmazó szakemberek. — BIBLIOGRÁFIÁK KIS­KUNHALASON. A Kiskunhalasi Városi-járási Könyvtárban Feke­te Dezső szerkesztésében napvi­lágot látott a Mai magyar iro­dalom elnevezésű bibliográfiai sóiozat négy újabb száma. Ezek­ben Csák Gyulh, Cseres Tibor, Gál Farkas és Hatvani ■ Dániel eddigi munkásságáról kaphatnak képet az érdeklődők. — Az elmúlt hónap legjobb rádióriportjait bemutató műsor­ban ismét hallhattuk szerdán Pó­lyák Ferencet és Buda Ferencet. Búzás Andor égK Koyágg , Jenő kérdéseire a fa és az ember kap­csolatáról mondtak vallomásosan szép szavakat. — A TIT megyei elnöksége a kecskeméti városi szervezet te­vékenységéről, és a tagság ösz- szetételéről, a munkahelyi cso­portokról tárgyalt tegnap dél­előtti ülésén. Elhatározták, hogy ez évben több új, szervezet, cso­port alakítását kezdeményezik. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dij: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jetzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 38 ezer forintos tűzkár lángok száz mázsa' lucernalisztet pusztítottak el. Az anyagi kár 38 ezer forint. A tüzet a bajai állami és a csávolyi önkéntes tűzoltók oltották e\. G. G. és szóváltás nélkül ököllel le­ütötte Radics Mária kecskeméti lakost. A szerencsétlen nő a föld­re zuhant, a Cseke rugdosjii kezdte. A sérült nő segítségére siető Varga Sándor kecskeméti lakost is bántalmazta. Cseke a felelősségrevonás elől megszökött, bujkált, s most került rend­őrkézre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom