Petőfi Népe, 1976. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-22 / 146. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1976. június 22. • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • 9 A varrodában már hatvanhét asszony és lány dolgozik. apaállat. A mesterséges terméke­nyítés bevezetése a szétszórt te­lepülésen sem könnnyíti igazában az állalletszám gyarapítását. A közös gazdaság egyébként sok segítséget ad a tagoknak a háztáji művelésében (és az előállított áru értékesítésében. A támogatás példája, hogy a gazda­ság két kombájnja-közül az egyik a tagok területein kezdi meg az aratást —, tájékoztat; az üzemág vezetője. Van egy melléküzemáguk is. A Habselyem Kötöttárugyár kecs­keméti gyáregysége létesített itt bedolgozó1, részleget; iHet.venhatan, nyerlek munkaalkalmat, közülük 67 varrónő. Varga'Jártosné, a-mel- ■ léküzemág vezető helyettese el­mondja, hogy a gyárral való meg-' egyezés alapján csúcsmunkák ide­ién az asszonyok segítenek a me­zőgazdaságnak. A kecskeméti gyár alkalmazottai is megteszik ezt időnként, tavaly például a szüret idején kaptak ilyen támogatást Ennek köszönhetően a viszonylag jó termést —, 53 mázsát hektá­ronként — két hét alatt be tud­ták takarítani. Varga Jánosné elmondja még, hogy tovább bővítilí az üzemet, 100—110 alkalmazott fog itt rövi­desen dolgozni. Jelentkezők min­dig vannak. A napi gondokról váltunk szót Illés Istvánnal. — Az egyik legnagyobb a sok közül, hogy nincs állandó orvo­sunk. Van lakás, rendelő, csak jelentkezői nincs. Dr. Fáy Tamás jár ki Kecskemétről hetenként háromszor. Szeretnénk az egész­ségügyi szolgáltatást a fogászattal is bővíteni, sajnos, e tekintetben több akadállyal is meg kell küz- denünk. Épület, béralap lenne, csak berendezésre nincs pénzünk. Az V. ötéves tervidőszak leg­nagyobb beruházása az iskola bő­vítése. A tahyavilágban elnépte­lenednek a tantermek, a belterü­leten pedig nő az iskolaköteles gyermekek száma. A bővítés, va­lamint a tanyavillamosítás elviszi az összeg rendelkezésre álló pénzt. Nagyon örülnek az óvodabővítés­nek is az ágasegyjiázj .asszonyok, mert ezzel a varrodában - dolgo­zók gondjai is megoldódnak, öt­ven helyett 75 apróság elhelyezé­sére lesz lehetőség. Témát vál­tunk, a község ellátásának javí­tásáról beszélgetünk. — Amióta a Kecskeméti UNI- VER Fogyasztási Szövetkezet vet­te át a kereskedelmi hálózatot, ja­vult a választék-. Ez alig több, mint egy évvel ezelőtt történt. Talán felvágottból kellene több, Ezért tárgyalunk arról, hogy va­lamelyik termelőszövetkezet vá- góhídjával megállapodást kötünk. Ágasegyháza Kecskemét von­záskörében van. A város közelsé­ge befolyásolja a lakosság életét. A kisközségnek nemcsak a külső kjápe változik, hanem ami ennél még fontosabb, az életszemlélet is korszerűsödik. K. S. Ágasegyháza ABC-áruháza. (Tóth Sándor felvételei.) Ágasegyházát a múltban Kecskemét város tanácsa igazgatta, mint a többi hozzá tartozó pusztát. Az 1870-es esztendőkben, amikor a filoxéra óriási pusztítást végzett hazánk sző­lőhegyein, elkezdődött a homoki szőlőtelepí­tés. Ez szükségszerűen magával hozta a ki­költözést a homokterületekre. Egykori fel­jegyzésekben olvashatjuk: a sivár homokból csak azok tudnak megélhetést kicsikarni, akik a helyszínen laknak. Csak mélyen gyö­kerező növényeket volt érdemes telepíteni, így születtek a szőlőskertek, amelyeket gyü­mölcsfák tarkítottak. A pusztai lakosok azon­ban megműveltek minden talpalatnyi terü­letet, a szikes legelőkön állatokat tartottak. 9 A kisköseg egyik új házsora. fiataljainak nagyobb része eljár a városi üzemekbe dolgozni, főként a férfiak. Sokan kapnak munka- lehetőséget az Izsáki és a Helvé­ciái Állami Gazdaság itteni kerü­letében, a Kiskunhalasi Állami Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság erdészetében, valamint a Tiszai Nádgazdaságban. Ez utóbbi ágas­egyházi nádat is exportál. Sokan a Mathiasz János Szak- szövetkezetben keresik boldogu­lásukat. Durancsiií György, a kö­zös gazdaság növénytermesztési ágazat vezetője elmondja, hogy. 1644 hektár az összterület. En­nek nagyobb részét, 1100 hektárt közösen művelnek, a többi ä ta­gok kezelésében van. Csak kisebb területen termelnek gyümölcsöt, 80 hektáron van szőlőjük. Terü­letük nagyobb része rét és lege­lő, olyan szántó, ahol még min­dig rozsot kénytelenek vetni. Ke­vés a kukoricatermesztésre alkal­mas terület. Üj dolog, hogy a háztáji üzem­ág irányítására agronómust ne­veztek ki 'Molnár László szemé­lyében. Vele arról beszélgetünk, hogy a tagi gazdaságokban mit termelnek. — A mintegy ; négyszáz tag sok árut ad, csaknem mindenütt te­nyésztenek jószágot.. A sertéste­nyésztést nehezíti, hogy nincs Ágasegyháza 1952 februárjában lett önálló község. Az 1920-as években a Kecskeméti Városi Ta­nács elősegíti a tanyák kialakítá­sát, parcellázza a pusztán levő földjeit, házhelyeket oszt ki. Ezért a község lakóinak nagy része ta­nyán élt. Mi a helyzet jelenleg? Erről beszélgettünk Illés Istvánnal, a kisközség tanácselnökével. — A lanyavilág teljesen nem szűnik meg. meyt néhány körzetet villamosítani tudtunk. Nézzük a szamokat. 1970-ben még a la­kosság 70 százaléka lakott külte­rületen. Jelenleg a fele. Üjabb ötven házhelyet sajátítunk ki ezekben a hetekben a község bel­területén és adjuk át az OTP-nek értékesítésre. A beköltözés tehát •tovább tart. Visszatérve a tanyavillamosílás- ra. ez egyik legjelentősebb beru­házásuk volt a IV. ötéves tervidő­szak alatt. Negyvennyolc külterü­leti lakás kapott villanyt. Jövőre már csaknem ennek kétszeresére emelkedik ez a szám. — Ezzel kapcsolatosan még mondok néhány jellemző szá­mot. 1960-ban 444, tíz évvel ké­sőbb 380, jelenleg mintegy 250 ta­nyánk van. Az elmúlt öt esztendő alatt 60 új családi ház épült a faluban. A 2300 lakosú település Friss lapok Ágasegyháza történetéből Ma vad - holnap spárga Szivernéék beleszólhatnak... Fehér csempés falak, fejmagas­ságban zuhanyrózsákkal, és se­hol egy eldobott szemét. Ugyan- ilyen rend és tisztaság uralja a két öltözőt, a nőit és a férfit, va­lamint az ezekhez vezető folyosót. Kilépve az udvarra, hajlott korú, fehér köpenyes bácsika si­et el mellettem, és csakhamar becsukja maga mögött az „Állat­orvos” feliratú ajtót. A szép öl­tözők, rézsútosan az állatorvosi szobával, azt sugallják: itt a tisztaság nem szenvedhet csor­bát. Munkahelyi 4BC — A tisztaság nálunk munka­helyi ABC! — e szavakkal bo­csát bé a fehér köpenyes lányok, asszonyok birodalmába. Száraz Elemér kirendeltségvezető itt, a MAVAD kecskeméti feldolgozójá­ban. Azt a piros nyelű 1 metszőollót csattogtató asszonyt, aki tizen- egyedmagával egy hosszú asztal mellett foglalatoskodik. Forgó Jánosnénak hívják. Azt is mond­hatnám, szomszédok ők vala­mennyien. mert hiszen csak in­nen, a MEZÖTERMÉK kecske­méti rákóczivárosi telepéről „ug­rottak át" ide három napra, se­gíteni társaiknak a vadfeldolgo-' zásban. — A mögött a drótkerítés ino­gott, az öltözőkön túl, ott a mi törzshelyünk — mutat Forgóné a MEZÖTERMÉK irányába. — Te­lefonálni se nagyon muszáj, csak átszólnak nekünk, hogy „Jöjjetek mór. segítsetek!", és mi, ha tu­dunk. megyünk. Ez kölcsönös megállapodás a két vállalat, a MAVAD és a MEZÖTERMÉK között, hogy részt veszünk a vad­feldolgozásban. és hogyha egyi- künknek-másikunknak szorít a „cipője”, hát ott termünk, és la­zítunk rajta ... Ezüstérmes szo­cialista brigád vagyunk, nem hú­zódunk mi semmilyen munkától sem. Ma vad — holnap spárga! — Nem tagadom, a spárgával és a szamócával kényelmesebb bánni, de belejövünk mi, látom, a vadkacsatisztításba is — te- kirlt a mellette ülő késforgató asszonykára a 66 éves Magyar néni. aki bál' kis termetű, de eleven;11 ,rúb4g8iSVf!‘ttű48Bé^0izoi'*’' galrnát aligha tudná nélkülözni a brigád. .uaasoatoDloi ü&natB Az óvoda helyben Az asszonykaréjnak, ahogy körülveszi az asztalt, most egy másik kenyérkereső tagja szólal meg: Pólyák Jánosné. — Reggel 5-kor már fésültem a kislányomat villanyfénynél, ké­szülődtem vele az oviba. Nagyon jó, hogy a MEZÖTERMÉK Válfá- lalnak saját óvodája van. Közä a gyermekem — munka után nem kell kutyagolnom érte, akár fél városon át, egy messzebb fekvő gyermekintézménybe. Két, óvodás gyermekét nevelő édesanya van még a brigádban. Ám úgy hírlik, útban már a kö­vetkező kis jelölt — Tormási Lászlónéé. A kismama különben jól bírja magát, szívesen dolgozik' együtt munkatársnőivel. A „családfő”, Forgó Jánosné, elemében van. — Na, asszonyok, ma hány ka­csalábbal számolunk el? — Negyven! — Ötven! — Hatvan! Forgóné kezében újra nyisszan az olló. A piros nyelű, erős mar- kolatú metszőolló. ö tudja, há­nyadszor. 3000 forintos boríték Fej és láb nélküli vadkacsa. Kilós csomagolásban, átlátszó műanyagban, mint a pék asztalán a sütésre váró nyers cipók, úgy sorakoznak a finom falatok Szi­vemé „konyháján", egy tágas, nagyobb helyiségben. — A mi kezünkből már kony­hakész állapotban kerülnek ki a kacsák — fűzi tovább a szót Szi- ver Mártonná, az 50 személyes feldolgozóbrigád vezetője. Vadkacsa, fácán, vadliba, ga­lamb, gerle, őz, szarvas, vaddisznó, nyúl és csekély muflon — ezek azok a vadfélék, amelyeket a les­ben álló vadászok juttatnak év­ről évre tekintélyes mennyiség­ben Szivernéék „konyhájára”. Hogy az itt dolgozó leányok­nak, asszonyoknak ■ mennyire nincs idejük unatkozni, azt jól érzékelteti az a 13 511 tonna nagyvad, 807 ezer apróvad és 173 ezer nyúl, amely tavaly en­nek a kis közösségnek munkát, kenyeret, az országnak pedig jó valutaforrást nyújtott. A fárado­zás, kinek-kinek a szorgalma sze­rint, meghozta gyümölcsét: nem volt ritkaság a 3000 forintos bo­ríték,-,, .......... v.. ..... S ikeres évet zárt, és talán még sikeresebbet kezdett, el f976-tal a MAVAD, kecskeméti telepének kollektívája. A fehér csempés, gondosan meszelt falak között Szivernéék az a tiszta szándéka munkál, hogy az ország nagy „konyhájára” és az övékébe is minél több jusson az idén. Jó munkával ebbe beleszólhatnak. Kohl Antal Szupravezető palladium-ötvözet Egy lengyel fizikus néhány év­vel ezelőtt felfedezte, hogy az egyébként nem szupravezető pal­ladium hidrogén hozzáadása ese­tén szupravezetővé válik. E felis­merés alapján két nyugatnémet kutatónak sikerült elérnie, hogv a hidrogén-ion beépülésnek alá­vetett palladium-ötvözetek már 9—16 K-foknál is szupravezető tulajdonságokat mutassanak, Az ötvözést rézzel, ezüsttel, aránnyal végezték el, a beépülést pedig deutérium felhasználásával Vál­tották végre. fontosabb Egy szakbizottság dicsérete, némi visszapillantással Javaslatok a Marx tér környékének rendezéséhez — A földszintes műteremtől a pengeházig — Csak gyalogosoknak! — Több fa, virág Minél nagyobb léptekkel haladunk, annál a távlati célok ismerete, menetirány meghatározása, egységes elvek alkalmazása. A városfejlesztési tervek hiányai, hibái a két világháború között — például — kevés kárt okoztak, mivel keveset építettek. Ma két hét alatt több új lakást adnak át Kecskeméten, mint a harmincas évek közepén szilvesz­tertől szilveszterig. A felszabadu­lás óta megkétszereződött a bel­területi otthonok száma, hatalmas középületek nyújtózkodnak, új gyárakat létesítettek. A napi teendők, a hirtelen meg­szaporodott ' tennivalók, az „adj uram, de rögtön” kívánságok és szükségszerűségek lassították az alaposan átgondolt, a várható igé­nyekkel összhangos fejlesztési ter­vek kidolgozását. A szubjektiviz­mus túlzott érvényesülése a meg­levők alkalmazását is nehezítette. Szívjuk is fogunkat az elkerülhe­tetlen toldozások-foldozások kényszerű áttelepítések miatt. A meglevő szellemi energiát sem mozgósították, működtették, vonták be eléggé Kecskemét új arculatának a formálásába. Az utóbbi években intézményesen tö­rekednek a felgyülemlett tapasz­talatok, ismeretek közérdekű hasznosítására. Jó példa mondan­dóm bizonyítására a városrende­zési szakbizottság megalakítása, foglalkoztatása. Vezető beosztású tanácsi dolgozók mellett friss szemléletű fiatal tervezők is -sze­repet kaptak ebben. Tagságukat kitüntető megbízatásnak tekintik. Alaposságukról, hozzáértésükről meggyőződhettem. Legutóbbi megbeszélésük óta más szemmel né^m az Úttörő utca, Marx tér környékét. Olyan elmélyülten tárgyaltak af. tenni­valókról, keresték a jónál jobbat, sorakoztatták érveiket, hogy az­óta szinte látom az épülő új háza­kat, az új nyomvonalú utcákat. Élmény volt számomra szenvedé­lyes ügybuzgalmuk. Szívesen odaültettem volna fél Kecskemétet a tárgyalóasztalhoz: hallják,’' lássák, milyen körülte­kintés szükséges egy viszonylag nem nagy terület új arculatának megformálásához. A kétórás ta­nácskozás óta úgy jérzem, hogy a Jókai utca, Széchenyi tér, illetve a Bethlen körút és a Komszomol tér közötti rész a megyeszékhely kedves színfoltja lesz. Losoncai László, az ÉPSZER mérnöke ügyszeretetből vállalta a tanulmányterv elkészítését. Ala­posságát a dokumentáció nagysá­ga, sokfélesége is jelzi. Tucatnyi fényképet, sok rajzot, vázlatot pa­kolt az asztalra. Kerényi József. Ybl-díjas főépítész, a bizottság elnöke bevezetőjében elmondta, hogy elsősorban társasházak ke­rülnek a lebontandók helyére. — Egyre kevesebb a szabad te­lek — tájékozatja .dr: Mező Mi­hály általános elnökhelyettes, ál­landó meghívott a bizottságot — főként a belterületen. Bizonyos fokig érthető, hogy az új otthont teremtők a. központban szeretné­nek építkezni. Közérdek a centrum korszerű­sítése. A városi tanács már régen gondolkodik azon, hogy miként lehétne a Marx tér környékét csi­nosítani, jobban hasznosítani. A kisajátítási .költségek és más ki­adások miatt itt valamivel többe kerül egy 'lakás, mint másutt. Bi­zonyára sokan vállalják a szép környezetet kedvelők közül a többletkiadást. Mindenki jól jár. Kellemetlen bejelentéssel kezdi mondandóját Hegyes Ferenc osz­tályvezető. A helyszíni bejárás­nál derült ki: a városnak ezt a részét ábrázoló makettel felesel a valóság. Engedély nélkül épített lakások, toldalékok, garázsok drá­gítják, nehezítik a kisajátítást. A városképi feszültség feloldá­sa jelentett t Losonczi László szá­mára szinte leküzdhetetlen ne­hézséget. Pálffy Gusztáv műter­me, a mellette épülő kerámia-stú­dió egyaránt földszintes. A közeli új lanykollégium kilenc emelet' magasra nyújtózkodik. Sikerült el­fogadtatnia a lépcsőzetes beépí­tés elvét. — Fokozatosan megyünk felfev lé a képzőművészeti blokktól az óvónőképző kollégiumáig (penge­háznak mondják!), bár négy emeletesnél magasabb épületet nem tervezünk. A bizottság tagjai részletesen, sokoldalúan elemeztek minden ja- vasalatot, számításba vettek min­den eshetőséget. Farkas Gábor mérnök fj Jókai utcában levő szép kapukra hívja fel a figyelmet. Ügyes megoldást talál a garázsok elhelyezésére. A tanács elnökhelyettese kéri, hogy gondoljanak a Komszomol téren levő két iskolában tanuló gyermekek mozgásigényére. Kicsi az udvar, bővíteni kellene. Ha jól emlékszem, Juhász István főmér­nöki a magastetős beépítést szor­galmazta. főként a görögkatolikus templom közelében. Jogi vita kerekedik 1 telkek fel- oSzthalóságáról. Esztétikailag és használati szempontból egyaránt káros lenne, ha kerítéssel elvá­lasztanák a társasházak udvarát. Vissza-visszatémek a közleke­désre. Az már biztos- hogy a terv­ben gyalogos átjáró köti össze a Tabdi vendéglő előtti részt a Szé­chenyi térrel. Állást foglaltak a park nagyobbítása mellett. Sok-sok észrevétel felhaszná­lásával készíti el Losonczi László összegező tanulmányát. Több száz munkaóra szükséges minden lé­nyeges mozzanat megvizsgálásá­hoz. Szívesen teszik, szívesen dol­goznak, amíg értelmét látják. Re­mélik, hogy ezt a tervet olyan fontosnak tekintik a döntésre hi­vatott szervek, testületek, mint amilyen felelősséggel készült. Heltai Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom