Petőfi Népe, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-06 / 106. szám

Szovjet és magyar munkások képviselőinek találkozója • Szántósi Jánosné a műszerfalak szerelését vizs­gálja. (Pásztor Zoltán felvételei.) Moszkvában a Barátság Há­zában szovjet és magyar mun­kások képviselői találkoztak. Kicserélték tapasztalataikat mun­kahelyük szocialista versenymoz. galmáról, az MSZMP XI. és az SZKP XXV. kongresszusa ha­tározataiból adódó üzemi felada­tok végrehajtásáról.' A Szovjet—Magyar Baráti Tár­saság és a, Novosztyi sajtóügy­nökség rendezésében ' megtartott találkozó szovjet résztvevőit Ju- rij Zsdanov, a Novosztyi sajtó- ügynökség szocialista osztályának főszerkesztője mutatta be; részt vett az eszmecserén' Valentyina Mizernaja, az egyes számú moszkvai óragyár dolgozója, Pa­vel Noyozsilov metróépítő vájár, a Szocialista' Munka Hőse, Ana- tolij Ribakov, a Krasznij Prole- tarij Szerszámgépgyár esztergá­lyosa, a Szocialista Munka Hőse és Nyikolaj Métyolkin, a Vla­gyimir Iljics , Villamosgépgyár (Folytatás a 2.'oldalon.) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! a Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecskeméti gyár: Az idei népgazdasági terv fontos célkitű­zése a gazdaságos' tőkés export növelése, és a termékek minőségének javítása. A Szék- és Kárpitosipari Vállalat — a bútoripar leg­nagyobb mennyiségét exportáló vállalata — sokat tesz a fenti célok megvalósításáért. A Budapesti Nemzetközi Vásáron kötött üzleti megállapodásokkal teremtett exportlehető­ségek komoly feladatot rónak a vállalat kecs­keméti gyárára is. Jól sikerült nyitány Bugacon 3. oldal. Tiszakécske, Tisza-part A halasi szolgáltató vállalat munkája 4. oldal A tárgyalóteremből 4. oldal AZ MSZMP I5ACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXI. évf. 106. szám Ara: 90 fillér 1976. május 6. csütörtök Ez évi tervük 93 ' ezer szék gyártását irányozza elő, ez 28 ezerrel több a tavalyinál. S eb­ből, e jelentős mennyiségből mindössze 7 ezret értékesítenek belföldön. A többi fejlett bútor­iparral rendelkező nyugat-euró­pai országban talál vevőre; Ang­liában, Nyugat-Németországban és ugyancsak jelentős tételeket szállítanak a finn és svéd meg­rendelőknek is. Különböző tí­pusú székekből és asztallábból az idén pontosán ötször annyit 'szállítanak külföldre, mint 1975­NÖVEKEDETT AZ ÉRDEKLŐDÉS A SZAKKÖZÉPISKOLÁK IRÁNT Elbírálták a középiskolai felvételi kérelmeket Befejeződött a nyolcadik osztályosok felvételi kérelmei­nek elbírálása a középiskolákban. Az intézmények már érte­sítették döntéseikről a szakközépiskolai, illetve a gimnáziumi továbbtanulásra jelentkezett tanulók iskoláit és azok többsé­ge is felvételt nyert, akiket csak a második, illetve a harma­dik helyen megjelölt oktatási intézmények tudnak fogadni. A gimnáziumokban elsősorban a tanulmányi eredmény, illet­ve az osztályfőnöki jellemzések alapján bírálták 'el a jelent­kezőket, a szakközépiskolákban viszont egészségügyi vizsgá­latra és sokfelé személyes beszélgetésre is behívták az álta­lános iskolásokat. Háromszázötven diák jelentkezett a me­gyénkén kívüli középiskolákba és jelentősen csökkent azok­nak a fiataloknak a száma, akik végképp nem tudnak Bács- Kiskunban érdeklődésüknek megfelelő középiskolát találni. Az idén több mint hatezer-öt- száz nyolcadikos diák távozik a megyfe állalános iskoláiból. A fiatalok 16 százaléka gimnáziu­mokban, 23 százaléka szakközép­iskolákban kívánja folytatni ta­nulmányait. Szakmunkásképző intézetekbe jelentkezett 53 szá­zalékuk, és a tavalyinál kevesebb, a végzősök mindössze nyolc százaléka lett le tanulási szándé­káról. Az 1975. évi pályaválasztási adatokkal való összehasonlítás nyomán az is kiviláglik, hogy csökkent a gyerekek — és az őket befolyásoló szülők — .ér­deklődésé a gimnáziumok és a közgazdasági szakközépiskolák iránt. Minden bizonnyal a ..lét­számstop'’ is közrejátszik abban, hogy igen sokan inkább olyan lovábbtanulási formát választot­tak, amely az érettségi bizonyít­vány mellett az elhelyezkedést megkönnyítő szakmai ismerete­ket, is nyújt a fiataloknak. Az 1976 77-es tanévben több mint ezérszáz gimnazista és ezeu szakközépiskolás kezdi meg ta­nulmányait az első osztályokban. A nyolcadikosok változatlanul a megyeszékhely intézményeit ke­resték meg a legnagyobb szám­ban. így Kecskeméten volt a leg­magasabb a túljelentkezés ará­nya is. Ugyanakkor több kisebb, vidéki gimnázium, illetve szak- középiskola csak a második hul­lámban töltötte fel a tervezett osztályok létszámkereteit. Né­hány helyen az igényeknek meg­felelően módosítani is kellett az intézményekben szervezett osztá­lyok számát: a kecskeméti Ka­tona József Gimnáziumban pél­dául a 4 helyett 5, Jánoshalmán viszont csupán egy elsős tanuló- csoportot indítanak. Ugyancsak két osztályban kezdi meg tanul­mányait a kalocsai óvónői szak- középiskolába felvett hetven lány, a jelentkezők száma ugyan­is itt is meghaladta a kétszázat. A megyei középiskolák tárgyi feltételei a múlt évhez viszo­nyítva csekély mértékben javul­tak. Űj épületbe költözött Baján a Frankel Leó német nyelvű gim­názium és korszerű leánykollé­giumot vett használatba Kun- szentmiklóson a Damjanich Já­nos Gimnázium diáksága. Számottevő mértékben az ok­tatás jellege sem módosult. Vál­tozatlan a megyei szakközépis­kolák irányultsága: óvónő, víz­ügyi, egészségügyi, . kertészeti, közgazdasági, kereskedelmi, nö­vény, illetve állattenyésztési és mezőgazdasági gépészeti szak­mák között' választhattak a je­lentkezők.- Ugyancsak csekély mértékben .változtak a gimnáziu­mokban szervezett, gyakorlati életre előkészítő, fakultatív, tan­folyami formák. Gép- és gyors­írást, népművelés-szervezési,- .il­letve államigazgatási ismerete­ket, gépjárművezetést és -szere­lést. valamint műszaki rajzot ta- . nulhatnak az érdeklődő fiatalok. A szakmunkásképző intézetek­be jelentkezett diákok felvételi kérelmeinek elbírálása május vé­gén fejeződik be országszerte.' P. M. Minden harmadik Zsiguliba Császártöltésen készül a műszerfal A KGST-ben egyre sokoldalúb. ban és gyümölcsözőbben kibonta. kozó munkamegosztás keretében már 1971 augusztusában meg­kezdték a Zsiguli gépkocsik ki­lométer-számlálóinak gyártását a Császártöltési Vegyes- 'és Építő­ipari Szövetkezetben, Az első megrendelés 150 ezer darabra szólt, s a munkájukat illető jó bizonyítványt tanúsítja, hogy az idén már 480 ezer darabot készí­tenek ebből a műszerből. Ugyan­csak 1971-ben indultak a műszer­falak szerelésével, s az akkori 10 ezer. darabbal szemben ma már 200 ezerre nőtt a mennyiség. Sőt — 1977-re újabb 100 ezer­rel emelik ezt is. Jelenleg min­den harmadik Zsiguliba itt ké-, szül a műszerfal. De még ezzel nincs végé; tavaly elkezdődött a szövetkezetben a műszerek mutatótengelyeinek összeállítása, amiből már most 800 ezer da­rabnál tartanak. A Császártöl­tés! Vegyes- és Építőipari Szö­vetkezetben foglalkoztatott száz­tíz emberből hetvenen a „Zsi- guli-programban” végzik mun­kájukat. Az itt gyártott alkatrészek so­ra a tekercstestekkel is bővült. Ebben az évben 320 ezer a kvóta, de jövőre már ez is 600 ezerre növekszik. 9 Baloldalt: Seitz Istvánná 200 számláló ellenőrzé­sét végzi műszakonként. # Viski Lászlóné a székek lakkozását végzi. ben. Ugyanakkor a belföldi bú­torkereskedelem is néhány szá­zalékkal több kárpitozott garni­túrát rendelt a gyár termékei­ből. Ezek a feladatok csak jelentős termelésnöveléssel oldhatók meg. Legalább ilyen lényeges azon­ban a bútorok minőségének ja­vítása. Nemcsak a nyugati ve­vők igényei növekszenek; ez év februárjában a hazai bútorke­reskedelem is szigorú minőségi osztályzást vezetett be. A nem kifogástalan termékeket csök­kentett áron veszik át. A megnövekedett termelési fel­adatok megoldása és a szigorú minőségi ikövetelmények telje­sítése érdekében már több hasz­nos intézkedést vezettek be a gyárban. Mindenekelőtt megerő­sítették a gyártásközi ellenőr­zést, javították az alapanyagok előzetes vizsgálatát. A készáru minőségéről naponta készül pon­tos kimutatás, amelyben feltün­tetik a hibák típusát, a másod- és harmadosztályú termékek da­rabszámát. Ennek ismeretében a műszaki irányítók azonnal be­avatkozhatnak a technológiának azokon a pontjain, ahol a nem megfelelő minőség javítanivalót jelez. Fontos szerepe van a nem­rég megalakított DH-bizottság- nak is, amely elsősorban a mi­nőség javításának és a takarékos ' anyaggazdálkodás módszereinek kidolgozására jött létre. A gyár dolgozói mégértették a fontos népgazdasági és gyári cé­lokat, azt, hogy döntően az ő munkájuk pontosságán és gon­dosságán múlik a tervteljesítés. Ezt bizonyítja, hogy a szigorúbb követelményeknek is megfelelő termékek ikerülnék ki a gyárból. Jelentős létszámnövelésre eb- , ben az évben nem kerül sor. Kü. Sajtóposta Vendégünk volt: Szokolay Sándor Bajai könyv, kalocsai kiállítás' 4. oldal 5. oldal 9 A festődében konvejor szállítja a székeket a szárítóalagútba. lönböző intézkedésekkel azonban elérték; hogy az első negyedév­ben lényegesen több terméket állítottak elő, mint -a tavalyi IV. negyedévben — harmadannyi túlóra felhasználásával. Az év első négy hónapjában az export­terv 20 százalékát teljesítették — ez önmagában is ugyanannyi, mint a tavalyi egész esztendei 'export —, összes termelésük ér­téke pedig meghaladta a 70 mil­lió forintotT A Hátralevő nyolc hónapra, arányait tekintve még- nagyobb feladat maradt. Ennek teljesíté­sét azonban segíti a*gyors ütem­ben épülő 1500 négyzetméteres kárpitos csarnok júliusi átadá­sa. Itt optimális technológiai sorrend kialakításával növelik a- hatékonyságot és csökkentik az üzemen belüli szállítási munká­kat. Az új csarnok munkaszerve­zési tanulmányai rövidesen elké­szülnek. Célul tűzték ki a gyár­ban, hogy egyetlen nap termelés- kiesés nélkül - hajtják végre a .kárpitos üzemrész^ átköltözteté­sét a -jó murücaJÉöfüln'vényeltét biztosító új munkahelyrér' . -i§?- Zs. Bővítik és felújítják a kiskunfélegyházi kórházat A múlt évi gazdálkodásának zárszámadásairól, a lakosság egészségügyi ellátásáról és a ter­meiét*-, ellátás-felügyeleti mun­kabizottsága tevékenységéről tár­gyalt tegnapi ülésén Kiskuníél- v egyháza Város Tanácsa. A város múlt évi gazdálkodása zárszámadásával • kapcsolatban megelégedéssel nyugtázta a ta­nácsülés, hogy a költségvetés be­vételei 6. a fejlesztési alap bevé­telei Sédig 21 százalékkal megha­ladták a tervezettet és 9,6 millió forinttal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A bevéte­leknek ez a kedvező alakulása — amiben jelentős szerepe. volt az üzemek, szövetkezetek tervezéttet meghaladó mértékű befizetései­nek — olyan célok elérését is le­hetővé * tette, amelyekre a terv­időszak kezdetén nem lehetett számolni. . Külön említésre kívánkozik, hogy a város lakosságának társa­dalmi segítsége tavaly meghalad­ta a 6,2 millió forint értéket, ami csaknem kétszerié annyi, mint a korábbi években elért eredmény. Kiskunfélegyháza egészségügyi ellátottságáról, s az ezzel kapcso­latos további feladatokról dr. Sza­bó Mária városi főorvos beszá­moló jelentése alapján tárgyalt a tanács. A lakosság egészségügyi ellátásának valamennyi részterü­letét felölelő előterjesztésből min­denekelőtt kitűnt: helyes volt a város tanácsának az a törekvé­se, amellyel az elmúlt tervidő­szakban a járóbeteg-ellátásra, fő­leg a szakrendelés gondjainak ■megoldására összpontosította a fi­gyelmet, s az anyagi erőt A ren­deltetésének 1973-ban átadott tíz­munkahelyes, korszerűen felsze­relt rendelőintézet ugyanis hosz- szabb távra megteremtette a kor­szerű .orvosi ellátás feltételeit. A rendelőintézetről szólva, mind az előterjesztés, mind a hozzá­szólók kiemelték, hogy a szakor­vosi munka korszerű tárgyi és .személyi féltételei nagyban elő-' mozdítják a lakosság színvona­lasabb ellátását, ide értve a ren­delőintézetben történő nyolcféle gondozási jellegű rendelést is. . A komplex iskolaérettséget vizs­gáló munkacsoport tevékenységét — csakúgy mint az iskolai egész­ségügyi felvilágosítást* végző or­vosok munkáját — több felszólaló tanácstag is nagy elismeréssel mél­tatta. Hasonlóan kiváló munkát végez az iskolafogászati kollek­tíva is. A lakosság egészségügyi ellátása nem egy figyelemre méltó ered­ményére kitért még az előterjesz­tés. Ilyen például, hogy két fel­nőtt orvosi körzetre ma már egy gyermekorvosi körzet jut Kiskun­félegyházán. (Hadd jegyezzük meg azonban, hogy egy-két körzeti or­vosi rendelő még eléggé korsze­rűtlen körülmények között mű­ködik. Az is örvendetes, hogy a szociális otthon lúlzsúxoltságáh még az idén 1 jelentősen enyhít húsz hely, amelyet egy ajándékba kapott házban alakíttat ki a vá­rosi tanács. S ide kívánkozik az az értesülés is, miszerint a közel­jövőben a Dank» utcában meg­nyitandó 50 személyes bölcsőde nemcsak a korszerűtlen épületek­ben működő két bölcsőde.zsúfolt­ságát enyhíti, hanem lehetővé te­szi. valamennyi bölcsöd és korú gyermek elhelyezését. ' Az egészségügyi- ellátás fejlődé­sének áttekintése mellett a- 'ta­nácsülés vitája érthetőén a* továb­bi feladatokra, nevezetesen a fék-* vőbeteg-ellátás feltételeinek javír tása köré összpontosúlt. Ezek leg- . fontosabbika pedig a rendkívül elhasználódott épületben, zsúfolt és korszerűtlen körülmények kö­zött működő kórház bővítése ép felújítása. Az intézmény bővíté­sét jelenti majd az a 95* ágyas új pavilon, amelynek most készül a kiviteli terve, s várhatóan a jövő év elején megkezdődik az építése. A kórház fűtésének megoldására ugyancsak most folyik a fűtőmű tervezése,. s az épület, valamint energiaellátásának felújítása van soron a jelenlegi tervidőszakban. A tanácsülés jóváhagyólag el­fogadta a -beszámolójelentést. A továbbiakban a termelés- és el­látásfelügyeleti bizottságának te­vékenységéről szóló beszámolóját logadta el elismeréssel. Kiskun­félegyháza Város Tanácsa. ri ■ Ötszörösére növeli éxportiát

Next

/
Oldalképek
Tartalom