Petőfi Népe, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-26 / 123. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: váltó* zóan felhős idő lesz. elsősorban a délutáni órákban több felé záporeső­vel, zivatarral. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet általá ban 7—12, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20—25 fok között lesz. A Balaton vize siófoknál 17 fok. (MTI) Készülnek a vállalati ötévesijtervek Á Magyar Szocialista Munkáspárt és a Francia Szocialista Párt képviselői folytatták tárgyalásaikat Jó exportcikk a hízott liba VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A vállalatok még a múlt évben, az első információk birto­kában hozzákezdtek V. ötéves tervük elkészítéséhez. Ennek a több hónapos, körültekintő munkának ezekben a hetekben zárul le egy fontos szakasza. Megkezdték munkájukat a mi­nisztériumok és az Országos Tervhivatal szakembereiből álló bizottságok, amelyek elemzik, tüzetesen tanulmányozzák a vállalati terveket, az iparágak fejlesztési koncepcióit. Apró­lékosan megvizsgálják a megvalósítás feltételeit, s azt is, hogy a fejlődés valamennyi lehetőségét feltárták-é a tervek. Ezekből az összehangolt — szükség esetén kiegészítésekkel megerősített — ötéves tervekből^ áll össze a nyári hónapok­ban a népgazdaság 1976—198Ö közötti terve. A Francia Szocialista Pártnak Francois Mitterrand első titkár vezetésével hazánkban tartózkodó küldöttsége kedden folytatta tár­gyalásait a Magyar Szocialista Munkáspárt tárgyalócsoportjával, melyet Biszku Béla, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára vezet. (Folytatás a 2. oldalon.) AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXI. évi. 123. szám Ára: 90 fillér 1976. május 26. szerda A Kecskeméti Baromfifeldol­gozó Vállalat szakemberei a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium által kiadott ötéves tervi irányelvek, valamint a fel­vásárlás növekedését behatároló irányszámok ismeretében még a tavasszal végleges formába ön­tötték 1976-os tervüket. Ezt a Ünnepség a kiváló szövetkezetekben A szocialista brigádmozgalom és a termelés gyorsütemű fejlesztésével Bács-Kiskun megyében számos mezőgazdasági szövetkezet pályázott az országos gazdálkodási verseny leg­jobbjait megillető helyre. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának javaslatára a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter közülük 18 termelőszövetkezetnek, hat szakszö­vetkezetnek és két mezőgazdasági társulásnak adományozott kiváló kitüntetést. Az elmúlt hét végéig Bács-Kiskun me­gyében 15 szövetkezeti gazdaságnak és társulásnak adták át az oklevelet, a mezőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetések­kel együtt. Ezen a héten nyolc, június első napjaiban pedig három gazdaságot avatnak Bács-Kiskun megyében kiváló szövet­kezetté. A Bácskában a nagybaracskai Haladás l'sz tartotta kedden köz­gyűlését a kiváló szövetkezeti cím harmadszori megszerzése al­kalmából. A nagyközség műve­lődési házában megrendezett ün­nepségen Varga Pál tsz-elnök is­mertette a Haladás Tsz IV. öt­éves tervidőszakban elért ered­ményeit. 1971 és 1975 között a közös gazdaság termelésének ér­téke negyvenötmillióról 94 mil­lió forintra emelkedett. Nagy összegű beruházással fejlesztet- . te termelését a közös gazdaság, amelynek a múlt év végén már 115 millió forintot tett ki a be­ruházott vagyona. Ezzel párhu­zamosan gyarapodott a tagságnak a közös gazdaságban szerzett jö­vedelme, valamint a háztájiból származó keresete. A kiváló cím odaítélésekor azt a segítséget is méltányolták a mezőgazdasági szakigazgatási szervek, amelyet a nagybaracskai Haladás Tsz a háztáji árutermelés fejlesztésé­hez nyújtott. A MÉM képviseletében Gera Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei bizottságának osztályve­zetője adta át a kiváló szövet­kezet ki-tüntetésről szóló okleve­let dr. Varga Antal, a területi szövetség titkára pedig a szövet­ség körzetében működő 61 me­zőgazdasági tsz versenyében a legjobbaknak járó díszserleget nyújtotta át. Végül a mezőgaz­daság kiváló dolgozója, valamint a kiváló szövetkezeti dolgozó ki­tüntetések átadására került sor. Az orgoványi Egyetértés Szak- szövetkezetben ugyancsak ked­den zajlott le a kiváló szövet­kezet ünnepsége. Az 1974. már­cius 1-én három kisebb szakszö­vetkezet egyesülésével 6100 hek­tárosra nőtt gazdaságban már az összes terület 52 százalékán, 3200 hektáron folytatnak közös művelést. A rendkívül gyenge termőképességű, 5,9 aranykorona értékű homoktalajon az Egyetér­tés Szakszövetkezet szakszerű gazdálkodással évről évre növeli a termésátlagokat. Tavaly a ho­mokverés okozta kár ellenére hektáronként 33 mázsa búzát, 51 mázsa kukoricát takarítottak be. A gondos talajerőpótlással, a vegyszeres növényvédelem szak­szerű elvégzésével az orgoványi szakszövetkezet közösen művelt szőlőjében tavaly hektáronként 136 mázsás termést szüreteltek. Az ünnepségen Beme András, a Bács-Kiskun megyei Tanács kecskeméti járási hivatalának el­nöke nyújtotta át a MÉM és a TOT kitüntetését, a kiváló szövet­kezet címet tanúsító oklevelet, valamint a mezőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetést Szabó Imre elnöknek, Bóbis István gépszere­lőnek, Duráncsik Gyula borász szakmunkásnak, valamint a mi­niszteri dicséretet Halász István szőlőtermesztő agronómusnak. Szerdán délelőtt a kecskeméti Kossuth Tsz-nek lesz a kiváló szövetkezet avató ünnepsége, amelyet a megyeszékhelyen a Tudomány és Technika Házában rendeznek meg. K. A. — Sz. F. • A kelebiai Rákóczi Csillaga Termelő- szövetkezet ugyancsak kiváló lett ebben az esztendőben. A közös gazdaság 68 hektáron termeszti az export­minőségű spárgát, amelyet a gazdaság átvevőhelyén csomagolnak. KIÁLLÍTÁSOK, DÍSZSZEMLE. TÁBORTŰZ, BÁBELŐADÁS Megyei úttörőtalálkozó A hét végén, május 28—29-én kétnapos megyei úttörőta­lálkozót rendez Kecskeméten a Magyar Űttörők Szövetségé­nek Bács-Kiskun megyei és Kecskemét városi elnöksége a szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Gaz­dag és változatos program várja azt a közel ötezer úttörőt, akik részesei lesznek ennek a bizonyára feledhetetlen él­ménnyel szolgáló, színes műsornak. Az első napon például kiállítás nyílik a kecskeméti úttörőházban a mozgalom harminc évének tör­ténetéről, ugyanakkor a Tudo­mány és Technika Házában a soltvadkerti kerámia szakkör munkáit mutatják be. Ezenkívül a megyei művelődési központ­ban a kisdobosok rajzpályázatá­nak legjobb darabjaiból, a Kis­faludy utcai1 gyermekkönyvtár­ban ifjúsági könyvekből, a városi mozi előcsarnokában pediv gyer­mekrajzokból nyílik kiállítás. Az első nap záróakkordja a Széktói Stadionba tervezett díszszemle, illetve az azt követő tábortűz lesz. A találkozó második napján a megyeszékhely különböző pont­jain úttörőzenekarok térzenét szolgáltatnak, majd a pajtások megkoszorúzzák az emlékműve­ket. Délelőtt tíz órakor a M*’us 1. téren zászlófelvonásra és ünne­pélyes fogadalomtételre kerül sor. A további programban kecske­méti üzemek meglátogatása sze­repel, majd szabadtéri bábt-“1 tés és bábelőadás szórakoztatja a nagy számú résztvevőt a megyei művelődési központ előtti téren. A sportcsarnokban játékos vetél­kedőre is sor kerül, majd az út- törővezetők részére ad fogadást a megyei pártbizottság. Igen ér­dekesnek és tanulságosnak ígér­kezik a három nemzedék találko­zója, amelyet ugyancsak a me­gyei pártbizottság székházában tartanak szombaton délután. Ezt követi a városi moziban külön­böző mozgalmi dalok tanulása és éneklése. A megyei úttörőtalálkozót a művelődési központban ajándék­műsorral folytatják, majd a Má­jus I téren aszfalt rajzverseny következik. Végül a megye kiváló úttörő együtteseinek és szólistái­nak bemutatója zárja a kétnapos ünnepséget a művelődési köz­pontban. G. S. tanulmányt a héten bírálja el a tröszt, s ezt követően terjesztik a minisztérium szakemberei elé, a többi vállalati koncepcióval együtt. A vállalat 1976 és 80 között mintegy 560 vagonnal növeli ba­romfifelvásárlását — összhang­ban a MÉM által kitűzött mér­sékelt növekedéssel. — Ezen be­lül az idén már több, mint 300 vagonnal több baromfit vásárol­nak fel, mint 1975-ben. Elképze­léseik között fontos helyet foglal el, hogy növelik a kövéráruk, elsősorban a hízott liba arányát. Ez ugyanis igen jó exportcikk. Ugyancsak fokozzák a csirkefel­vásárlást, mert várható a hazai kereslet gyors emelkedése. A tervidőszak alatt bővítik a tojás­feldolgozást és a tollfeldolgozást is. A felvásárlási tervek termé- . szetesen a termelés emelkedését szolgálják. Ezt a gépesítés és az élőmunka termelékenységének javításával igyekszik elérni a vállalat. (Folytatás a 2. oldalon.) t A magyar tárgyalócsoportot Biszku Béla, a Központi Bizottság tit­kára (jobbról a második) vezeti. Vele szemben Francois Mitterrand. (MTI-fotó: Szebellédy Géza felvétele — KS) Befejeződtek a szovjet-angolai tárgyalások MOSZKVA Kedden a Kremlben befejeződ­tek a szovjet—angolai tárgyalá­sok. A megbeszéléseken szovjet rész­ről részt vett Alekszej Koszigin, a Minisztertanács elnöke. Andrej Gromiko külügyminiszter, Dmit • Képünk a szovjet—angolai magas szintű tárgyalásokon készült. Baloldalon: Patolicsev, Gromiko, Koszigin; jobbról a harmadik: Lopo do Nascimento, az Angolai Népi Köztársaság miniszterelnöke. (Telefoto — TASZSZ — MTI — KS) A negyvennyolcadik paragrafus Húsz esztendeje minden kö­zéptávú népgazdasági terv lényeges pontja a lakásépítés. A haladás mértékét érzékel­teti, hogy amíg 1945 és 1956 között évenként átlagosan 30 ezer, 1956 között és 1965 kö­zött 56 ezer, az 1966—75-ös időszakban 75 ezer új otthon került tető. alá. A mennyiségi gyarapodással együtt járt a minőségi változás: nagyobbak, komfortosabbak, felszerelteb­bek lettek a lakások, s egyre több épült belőlük lakótelep- szerűen, korszerű technoló­giákkal. A fejlődés megszün­tet gondokat, de teremt is frisseket. Az 1970 októberében jóvá­hagyott program meghatároz­ta a lakásépítés teendőit, de nem tért ki az ezzel összefüg­gő járulékos feladatokra. Az 1975 decemberében törvény­erőre emelt ötödik ötéves népgazdasági terv negyven­nyolcadik paragrafusában vi­szont ez áll: „Meg kell ualó- sitani a telepszerűen épülő több szintes lakóépületek új lakásainak ellátásához szük­séges gyermek-, egészségügyi, oktatási és kereskedelmi léte­sítményeket”. Nagy különb­ség? Igen, az. Persze, a leg­utóbbi esztendőkben már ta­núi lehettünk annak — igaz, ritkán, szabályt erősítő kivé­telként —, hogy a lakótelep­pel együtt húzták fel az úgy­nevezett közösségi létesítmé­nyek falait, mire benépesül­tek a négy- vagy éppen tíz­emeletes lakóházak, addigra kinyitották az üzleteket »>■, az óvodában fogadták a gyerme­keket, s az iskolában megkez­dődhetett a tanítás. A járulé­kos beruházások sokat emle­getett, bírált ügye valamelyest előbbre jutott a fontossági listán, mivel néhány helyen fölismerték a tanácsok, a be­ruházók: az életkörülmények lényeges eleméről van szó, s a szóbanforgó létesítményeket nélkülözve gyakorlatilag ágy- rajárókká válnak a lakótele­piek. E fölismerést kívánalom­ból kötelező feladattá most a negyvennyolcadik paragrafus tette. Elősegítik és ösztökélik e feladat teljesítését azok a mű­szaki-gazdasági normatívák, melyek a járulékos beruházá­sokkal együtt veszik figye­lembe a lakásépítés költségeit. Ezt célozza a kormány lakás- építési irányelveinek az a kitétele is, hogy tekintet nél­kül a beruházókra és a lebo­nyolítókra, a több emeletes épületek közművesítéséről a tanácsoknak kell gondoskod­niuk, s ugyancsak a tanácsok­nak kell megépíttetniük a lakótelepekhez kapcsolódó lé­tesítményeket, így az óvodá­kat, bölcsődéket, általános is­kolákat, gyógyszertárakat, ke­reskedelmi és szolgáltató egy­ségeket, valamint más közös­ségi épületeket. Nem stílusbe­li pongyolaság a kell kétszeri használata. Valóban kötelező jellegű előírásról van szó, mégpedig függetlenül attól, hogy a lakótelepet a tanács, avagy mások építtetik-e. Sok bonyodalmat, rengeteg vitát rij Usztyinov honvédelmi minisz­ter, más hivatalos személyiségek, angolai részről pedig Lopo do NascimeniO, az MPLA Politikai Bizottságának tagja, az . Angolai Népi Köztársaság Forradalmi Ta­nácsának tagja, miniszterelnök és az általa vezetett küldöttség tag­jai. Befejezték a különböző terüle­teken megvalósuló szovjet—ango­lai együttműködés helyzetével és fő irányaival kapcsolatos kérdé­sek megvitatását. Nagy figyelmet fordítottak a nemzetközi béke és a népek biz­tonsága erősítésére, az enyhülési folyamat további fejlesztésére, az afrikai földrész népeinek a gyar­matosítás és a fajüldözés marad­ványai elleni küzdelmére, a fel­szabadult államok társadalmi f haladásának meggyorsítására. A tárgyalásokat baráti, a teljes kölcsönös megértést tükröző lég­kör jellemezte. (TASZSZ) kiváltó helyzetet tettek ezzel világossá, ám nehogy azt higy- jük, most hetek alatt minden ilyen ügy egyenesbe kerül. Kétkednénk a rendelkezé­sekben, irányelvekben megsza­bottak végrehajtásában? Nem, csupán azt húzzuk alá, hogy még mindig erősen tartja ma­gát az a nézet, ami szerint az embereknek a lakás a fon­tos, először tehát az legyen meg. E nézet,, s a belőle kö­vetkező gyakorlat diktálta azután, hogy újra meg újra csak a lakásépítésre teremtet­tek fedezetet, s a már évek óta kész lakótelepek járulékos létesítményeinek ügye „elfe­lejtődött”. Emberek tíz- és százezreinek naponta okozott bosszúságot ez országosan, s megyénk sem kivétel. Mert igaz, az otthon valóban fontos, ám használati értéke akkor teljes, ha nem kell a napi föznivalót a fél városon át­hurcolni, ha a gyermek a kö­zeibe járhat iskolába, ha egy hajvágást, ruhamosatást nem drágít meg az utazás, a jár- kálással elvesztegetett idő. Az ötödik ötéves tervben nemcsak a 150—160 ezer ál­lami lakás épül fel lakótele­peken, több emeletes házak­ban, hanem a magánépítke­zések epvre nagyobb hányada is ilyen formában valósul meg. Az új otthonhoz jutók többsége emiatt érintett az ügyben, legkevesebb nyolc­százezer ember mindennapjait befolyásolja az, ami a negy­vennyolcadik paragrafus je­gyében történik vagy elmarad. Természetes igény, jogos kö­vetelmény: a lakáshoz most már az is társuljon, ami a járulékos szóban benne fog­laltatik, azaz — jár! M. Q.

Next

/
Oldalképek
Tartalom