Petőfi Népe, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-25 / 122. szám

Határőrközség-avatás, úttörők szemléje Tompán Ünnepi díszbe öltözött vasárnap Tompa. A borongós, hűvös idő ellenére délelőtt 10 órakor ezernél többen gyűltek össze a sportpá­lyán, hogy a Belügyminisztérium Határőrség országos parancsnoká­tól átvegyék a Határőrközség megtisztelő címet, a hazaszeretet bizo­nyítványát. Az öt és fél ezer lakosú nagyközség apraja-nagyja évti­zedek óta együttműködik a határőrséggel, s vállaták, hogy ellen­szolgáltatás nélkül, erkölcsi kötelezettségből segítik a, határőrizeti munkát, a határrend fenntartását, a bűnözők és kalandvágyók tiltott határátlépésének megakadályozását. Ezért kapták a kitüntetést. Kiváló munkásőrök tanácskozása Kiskoroson Szombaton rendezték meg Kis­kőrösön a Petőfi Sándor mun­kásőr egység Kiváló munkásőr és Kiváló parancsnok jelvény­nyel kitüntetett tagjainak ta­nácskozását. E fórumon részt vett Leirer János, a járási párt- bizottság titkára, s Vízin Miklós, a munkásőrség megyei parancs-' nokhelyettese, a pártalapszerve- zetek és az üzemek képviselői. Horváth Sándor parancsnok vi­taindítójában értékelte a mun­kásőrség helyzetét és körvona­lazta további feladatait. A vitában többen tettek ja­vaslatot a kiképzési program ja­vítására, korszerűsítésére. Leirer János, a járási pártbizottság titkára az egység tevékenységét jónak értékelte. A tanácskozás a megyei küldöttek megválasztásá­val fejeződött be. A Határőrközség cím átadása alkalmából rendezett ünnepségen Papp- Mihály községi pártbizott­sági titkár megnyitó szavai után dr. Ábel László vezérőrnagy, a Határőrség politikai csoportfő­nöke szólt Tompa lakóihoz és köszönte meg hazafias cseleke­detüket. Az avató beszéd után a politikai csoportfőnök és Du­dás István alezredes, kerületpa­rancsnok kitüntetést, jutalmat adott át a határőrizeti politika megvalósítását, a belügyi mun­kát legeredményesebben segítők­nek. A Közbiztonsági Érem ezüst fokozatát Boros György tsz-gaz- dn kapta. Kiváló Határőr jel­vénnyel tüntették ki: Tumbász Bi únót. az állami gazdaság dol­gozóját. Bácskai Antalt, a közsé­gi tanács elnökét. Simity Antal tsz -gazdát, Körmendi Gézát, a tsz elnökét. Varga Józsefet, az ÁFÉSZ dolgozóját. Sokan juta­lomban. dicséretben részesültek. A Határőrközség cím átvétele után uszoda-avatásra került sor. Tompa dolgozói, a fiatalok és idősebbek nagyszerű példát szol­gáltattak arra, hogyan lehet a társadalmi összefogás gyümölcse­ként hasznos ajándékkal köszön­teni a magyar úttörőmozgalom 30. születésnapját. Sulyok József úttörőcsapat-vezető szervező munkája révén többszáz község­beli és katona, néhány héí alatt modern uszodát épített az úttö­rőknek, amelyet Csányi Anikó megyei úttörőtitkár adott át rendeltetésének. Dilutan három órakor ezer- kétszáz úttörő sorakozott a sport­pályán. Ott voltak a bajai járási. S/alvai Mihály, a kiskunhalasi járási, városi Sziklai Sándor, a szegedi járási Horváth Pál úttörő határőr zászlóaljak tagjai, akik az 1975—76-os oktatási évben határőrizeti kiképzésben is ré­szesültek. Simon Gábor, a kis­kunhalasi járási KISZ-bizottság titkára a díszszemlét nyitó sza­vai után dr. Ábel László vezér­őrnagy köszöntötte a pajtásokat. Azt követően pedig a zászlóalj- parancsnokok értékelték az út­törő határőrök ezévi munkáját, a csapatok Kelebián, Kisszállá­son és Tompán rendezett szelle­mi vetélkedőn, sport- és hadi­tól na-versenyen elért eredmé­nyeit. Ebben az oktatási évben a legeredményesebb munkát a hercegszántói és a kelebiai út­törő-határőrök végezték, így gár­dazászlóaljuk csapatzászlóalját a következő szemléig, vagyis egy évig őrizhetik. iAz úttörők szemléjén I BM Határőrség országos parancsno­ka a Sziklai Sándor Üt törő Gár- dazászlóáljt Kiváló Határőr jel­vénnyel tüntette ki, mert meg­alakulása óta a követelményeket magas szinten teljesítette. Feke­te Árpádné tanítónő, Kassák Jó­zsef. Miskolczi József, Simity János úttörő csapatvezető kitün­tetésben, sok pedagógus, az úttörők és a pajtások honvédelmi neve­lését segítő kiváló és élenjáró katonák jutalomban, vagy dicsé­retben részesültek. A késő estébe nyúló programot színesebbé és tartalmasabbá tet­te a határőrség központi zeneka­ra és a fővárosi művészek műso­ra, a mélykúti úttörőzenekar sze­replése. a bajai és a kiskunhalasi aranyérmes úttörők kulturális bemutatója, az úttörő-határőrök életéről rendezett kiállítás, a határőr lovasok bemutatója, a zászlóaljak közti labdarúgó-baj­nokság, a lövészverseny, a kato­nai témájú filmek bemutatása és a kutyabemutató. G. B. FÉMSILÓK GABONÁNAK 9 A Tolna megyei Gabona­felvásárló és Feldolgozó Vállalat tamási telepén hat, egyenként 100 vagonos Butler rendszerű fém gabonasilót építtet Aa új gabona­tárolókat juhiul elején ádják át. (MTI-fotó — Gottvald Károly felv. — KS) ré és -érem Ausztráliából Dr. Sólymos Ede, az intéz­mény igazgatója a napokban bronzportrét mutatott. Épp, hogy kicsomagolták. A mű a legtávolabbi földrészről, Ausztrá­liából érkezett.. Harley Zsuzsan­na szobrász, Teles Ede unokája ajándékozta a neves szobrászmű­vész szülővárosának, Bajának. Nem az első, s a jelek szerint nem az utolsó művészeti aján­dék ez küföldről. Előzőleg, ugyancsak a távoli földrészről, Mészáros Andor egy bronzba ön­tött érméjét küldte el a Duna- parti városba, Teles Ede iránti tisztelete jeléül. Hasonló ígére­tet kapott a múzeum a világ más tájain élő egykori Teles-tanítvá­nyoktól is. A közeljövőben egye­bek között Angliából, Olaszor­szágból, az USA-ból, s a dél­amerikai kontinensről várhatnak további ajándék-műveket. A Bajai Türr István Múzeum képzőművészeti anyagának érté­kes részét alkotják Teles Ede művei. Csak örülni lehet a gyűj­temény ily módon történő ki­egészülésének. Később ezeket a műveket is láthatja majd a mú­zeum közönsége. HÍREK • HÍREK NAPTAR 1976. május 25., kedd Névnap: Orbán Napkelte: 3 óra 55 perc. Napnyugta: 19 óra 26 perc. Holdkelte: 2 óra 01 .perc. Holdnyugta: 15 óra 58 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként felszakadozó felhőzet, több helyen eső, záporesö, ziva­tar. Mérsékelt, napközben meg­élénkülő északi, északkeleti szél. Legmagasabb nappali hőmérsék­let kedden: általában 15—20 fok között. Távolabbi kilátások péntek reg­gelig: a ^árt felhő felszakadozik, majd változóan felhős idő, szór­ványosan záporokkal. A nappali felmelegedés erősödik. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 9—14 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között, je­lentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területé­nek 40 százalékán várható. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: május 23-án a középhőmérséklet 11.6 (az. 50 éves átlag 17,7), a legmagasabb hőmérsék­let 12.9 Celsiüs-fok volt. a nap 1 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor 10,1, 13 órakor 13,7 fokot mértek, a legala­csonyabb hőmérséklet 9,4 Celsius-fok volt. A csapadék mennyisége 3,1 mm A Kecskeméti Katona József Színház műsora Május 25., kedd du. 3 óra: CSILLAGSZÓRÓ Ifjúsági A-bérlet. Május 25.. kedd este 7 óra: CSILLAGSZÓRÓ Főiskolás-bérlet. Baján fél 5 és fél 8 órakor: TARLAT AZ UTCÁN MOZIMŰSOR 1976. május 25.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor- VIGYÁZAT, VADNYUGAT! Az ifiúsáei bérletek nem érvényesek 1 Felemelt helyárú! (50 százalék) Színes olasz—francia kalandfilm KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4 órakor PIM, PAM, PUMELKA Színes, magyarul beszélő nyugatnémet film negyed 7 és fél 9 órakor VIGYÁZAT, VADNYUGAT! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! Felemelt helyárú! (50 százalék) Színes olasz—francia kalandfilm MESEMOZI háromnegyed 6 órakor VERONIKA VISSZATÉR Színes, magyarul beszélő román mesefilm A Mikroszkóp Színpad Kecskeméten A budapesti Mikroszkóp Szín­pad ma éste nyolc órakor a me­gyei művelődési központ szín­háztermében bemutatja: Dzsin- giz Ajtmatov: Fehér hajó című művét, y A szerző ( kisregényét Komlós János dolgozta át szín­padra. A főszerepeket Berek Ka-, talin és Nagy Anna alakítja. A mai bemutatóra a „Tavaszi szín­házi esték” elnevezésű bérletso­rozat keretében kerül sor. — Egykori aranymosó és ha­lászati eszközök, azonkívül az otthoni aranyat kiválasztó eszkö­zök is, valamint mutatóban egy kis zacskó mosott aranypor látha­tó a vasárnap megnyílt, a sziget­közi aranymosást, a népszokáso­kat bemutató kiállításon Moson- magyaróvárolt, a Hanság Mú­zeumban. — TANÁROK, SZÜLŐK, TA­NULÓK betonozták társadalmi munkában a kunszent miídósl központi általános iskola udva­rát. A mintegy háromszáz négy­zetméteres alapterületű térség burkolása szombaton fejeződött be. — Vasárnap ismét a nagyközön­ségé volt a BNV. s az esős, hűvös idő ellenére is hosszú sorok kí­gyóztak a nyitás előtt a pénztá­raknál, s megteltek az autóparko­lók is. A legtöbb látogatót az A- pavilon vonzotta, ahol elsősorban a KGST-tagországok elektrotech­nikai újdonságait tekintették meg. — A KECSKEMÉTI FOTÖ- KLUB Sri Lankában (Ceylon) megrendezett 21. nemzetközi fo­tókiállításon Medgyesi | László: Gyanakvás, Tél a vasút' ryellett és Vincié János: Üveg és vonal című képeivel szerepelt. — A kémiatanárok VI. országos konferenciáját Kecskeméten ren­dezik meg június végén. A me­gyei művelődési központban egy héten keresztül ismerkednek a legújabb tudományos eredmé­nyekkel, tanulmányozzák a leg­korszerűbb hazai és külföldi szemléltető eszközöket. — SZEZONKEZDET. A Bala­tonnál vasárnap ünnepélyesen megnyitották az idei szezont. Bár az időjárás nem kedvezett az ün­nepség szervezőinek, a balaton­füredi mólónál mégis több ezren gyűltek össze* -hogy részesei le­gyenek a vitorlabontgs látványos perceinek. Vaddisznók Kecelen Tanácskozás burgonyatermesztésről Hatékonyabbá teszik az öntözést és a növényvédelmet Érdekes esetről tájékoztatta szerkesztőségünket Benyó István vadász, aki Kecelről a következő tudósítást' adta telexen a lapnak: május 22-én délelőtt két vad­disznó ijesztgette a nagyközség lakosságát, az újfalusi települé­sen. Amikor az ottani lakosok megriasztották őket, az egyik visszafordult, s eltűnt a határ­ban. A másik azonban bement a községbe és ott udvarokon, ke­rítéseken át egészen a keceli központig futott. A riasztott vadászok legna­gyobb sajnálatára azonban ez az állat is kereket oldott, hiszen az utcán nem lőhettek rá. A ke­celi határban levő erdőségekben egyébként 8—10 éve tűntek fel először vaddisznók. Arra viszont a legidősebb keceli emberek sem emlékeznek, hogy valaha is; be­merészkedtek volna a vaddisz­nók a nagyközségbe. A Bács-Kiskun megyei Mező- gazdasági Termékértékesítő Szö­vetkezeti Közös Vállalat, mint az intenzív burgonyatermesatő tár­sulás rendszergazdája, a taggazda­ságok részvételével tegnap a já­noshalmi Jókai Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben tanácsko­zást tartottak A résztvevőket dr. Laczkó Tibor' a MEZÖTERMÉK igazgatója köszöntötte. A beszámolóban elhangzott, hogy nemcsak a megye, hanem az ország burgonyaellátásában is nagy szerepe van a társulásnak. A vetőgumó-ellátási gondok elle­nére a társult gazdaságoknak az idén is sikerült »több, mint ezer hektáron elültetni a gumót, ami­nek 80 százaléka a közkedvelt de- siré fajta. Az elmúlt év tapasztalataiból okulva a mezőgazdasági üzemek az idén továbbfejlesztik a burgo­nya öntözését, a növényvédelem­ben pedig egyre inkább a repülő­gépek jutnak nagyobb szerephez, így a kár- és kórokozók elleni vé­dekezés gyorsabb és hathatósabb lesz. A gazdaságok képviselői hozzá­szólásaikban elmondták, hogy a burgonyatermesztés a jelenlegi felvásárlási árak mellett nem gaz­daságos. Ezért kérték a tanácsko­záson jelenlevő SZÖVÉRT képvi­selőjét, hogy módosítsanak ezen és nyújtsamak nagyobb támogatást a vetőgumó-ellátásban is. A vita után a résztvevők meg­tekintették a MEZÖTERMÉK já­noshalmi kirendeltségén épülő új burgonyatárolót, amelyről elisme­rően nyilatkoztak. Ma \is, mindig időszerű témát , dolgozott, föl az észt Jean Kross a megyei művelődési központban vasárnap délután látott Négy mo­nológ című művében. A világjáró, az új eszméket, stílusokat, szoká­sokat megismert mijfvész hazatér a honi kicsinyességbe. Már-már kiveti idegen testként a maradi- ság védekező reakciója, megta­gadja a vagyonára féltékeny, te­kintélyét féltő mostoha apa. Mi tartja otthon a királyok haj­dani festőjét? A hazai táj ^zere- tete és. egy; rajongó női szempár. Az apa (Mensáros László), a lány, a későbbi hitvestárs (Szabó Tün­de), a konok, a szabályokat érde­kei szövetségesének tekintő céh­mester (Keres Emil) monológja után a. nézők tragikus véget vár­nak. ,A nagy művész és a kisszerű környezet összeütközése sajnos, régi és hálás alkalom kitűnő egyéniségek megalázásának, kita­szításának, megbénításának az áb­rázolására. A magyar irodalmat sikereß műfordításokkal szolgáló Kross nagy leleménye: Michel Zittoz — aki mindig az események közép­pontjában áll, akár a., színpadon, van, akár nincs — maga kéri, hogy egy esztendőig az ősi sza­bályoknak megfelelően segédként dolgozhasson szülővárosában és a majdani mestermunkával érde­melje ki az önálló műhely jogát. Túljárt az eszükön. Megtanulta, hogy meg kell adni a királynak, ami a királyé és a lehúzó körül­ményekkel, légkörrel, a megápo- rodott bornirtsággal is számolnia kell művészete kibontakoztatá­sáért. És most az egyszer a kö­zépszerűség marad alul, a prófé­ta végül is — Kross ezt csak sej­teti, a tudomány tanúsítja — pró­féta lesz saját hazájában. Zittoz a diplomácia fogásait is megta­nulta a királyi udvarokban, mai kifejezéssel élve reálpolitikusként bújt ki a kisszerűek által szőtt hálóból. Keres Emil vakbuzgó indulata és Darvas Iván humanista böl­csessége jól érvényesült Horváth Jenő stílusos rendezésében, a két kitűnő művés^ alakításában. Men­sáros László és Szabó Tünde is hozzájárult a Rab Zsuzsa pompás fordításában hallható mű sike­réhez. Sajnálatos, hogy a több­szöri időpontváltozás miatt né­hány széksor üresen maradt, telt házat érdemelt volna az új uta­kat kereső Irodalmi Színpadnak ez a vendégjátéka. H. N. ITTASSÁG, GYORSHAJTÁS, SZABÁLYTALAN ELŐZÉS Hét súlyos közlekedési baleset Akasztó es Sollt között, az 53-as számú úton nem a forgalmi vi­szonyoknak megfelelő sebességgel vezette a rábízott tehergépkocsit Dobos János, Dunapataj, József Attila utca 6. szám alatti lakos. Egy hirtelen fékezéstől a jármű az árokba borult. Endrődi János, Jávorka János, Németh Pál akasz­tói lakosok súlyosan, Balázs János, Túró János és Do­bos János könnyebben megsérült. Kiskunfélegyháza és Bugac kö­zött szabálytalanul előzött Palás­ti László, Kiskunfélegyháza, Gá­bor Áron utca 46. szám alatti la­kos a 9-es számú Volán autóbu­szával. Az autóbusz bal kereke a laza útpadkán lesüllyedt és a tár­sasgépkocsi féloldalra dőlt. Vi- fágh Lászlóné, Bugac, Felsőmo­nostor 137. szám alatti lakos sú­lyosan megsérült, a mentők a kórházba szállították Kiskunfélegyháza határában Tarjányi Ágoston, Kiskunfélegy­háza, Bajcsy-Zsilinszky út 35,á. szám alatti lakos egy kölcsön­kért személygépkocsival nagy se­bességgel közlekedett, egy útka- nyarban kisodródott éa nekiütkö­zött a vele szemben közlekedő Német László szentesi lakos sze­mélygépkocsijának. Német László­né könnyebben megsérült. A jár­művekben több mint nyolcezer forint anyagi kár keletkezett. Lajosmizse határában, az 5-ös számú főútvonalon Deviity Nenád jugoszláv állampolgár egy tar­Mellbe szúrta A megyei rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűntettének alapos gyanúja! miatt előzetes le­tartóztatásba helyezte Ditelján István 44 éves rokkant-nyugdíjas, Sükösd, Petőfi utca 14. szám alat­ti lakost. Szombaton este 8 óra utári Diteljánt felkereste Pék Pé­ter 28 éves, Sükösd, Deák Ferenc utca 2. szám alatti lakos, akivel ma még tisztázatlan körülmények miatt szóváltásba keveredett. Di­tálygépkocsival szabálytalanul elő­zött s ezért leszorította a vele szemben közlekedő Kiss János budapesti lakos vezette tehergép­kocsit. A teherautó felborult, s a benne utazó Bújdosó Éva, Kecs­kemét, Reiszmann Sándor utca 14. szám alatti lakos, valamint a gép­kocsivezető megsérült. A teher­gépkocsi teljesen összetört, az anyagi kár 50 ezer forint. Devity Nenád feltehetően ittas állapot­ban vezette járművét. Harkakötöny belterületén Boros Ferenc 21 éves, Tajó, 7. szám alatti lakos ittas állatpotban mo­torozott, áttért a bal oldalra, ahol elütötte Patai Lajos 28 éves, Táz- lár, Zrínyi utca 26. szám alatti lakost, akit súlyos állapotban szál­lítottak a kórházba. Gombár Sándorné, Kiskőrös, Madách utca 22. szám alatti lakos a város belterületén, az Arany Jánosi utcában a járdán közleke­dett segédmotoros kerékpárjával. A 11-es számú ház előtt elütötte a ház előtt játszó 5 éves Sinko- vits Éva Máriát, akit lábtöréssel szállítottak a kórházba. Rudolf József Baja, Bacsó utca 46. szám alatti lakos úgy hajtott ki személygépkocsijával a szilárd burkolatú útra, hogy nem adott elsőbbséget az ott motorozó Tubá- kos Tamás, Baja, Mártonszállási út 30. szám alatti lakosnak. Az összeütközés következetében Tu- bákos Tamást súlyos sérüléssel a kórházba szállították. haragosát telján a nála levő 9 centiméter hosszú pengéjű zsebkéssel Pék Pétert mellbe szúrta. A szeren­csétlen férfi a szomszédokhoz tá- molygott be segítségért, akik a mentőket és a rendőrséget is ér­tesítették. A szúrás a mellüregbe hatolt, Pék Péter állapota élet­veszélyes. Ditelján. István ügyé­ben a vizsgálat még tart. G. G. — Üttörőtörténeti kiállítás nyílt az Üttörőszövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a sal­gótarjáni József Attila Művelődé­si Központban. A kiállításon ti­zenegy úttörőcsapat és a Nógrádi Sándor úttörőház mutatta be a harminc év úttörődokumentumait, fotóit, tárgyi emlékeit. — A Kalocsai Asztalosipari Szövetkezet növeli tőkés export­ját, tavady 8,2, az idén 12 millió forint értékű antik hatású kisbú­tort gyártanak, főként NSZK és hoHand megrendelésre. A terme­lés növekedése a dolgozók kerese­tét is növelte: három év alatt. 20 százalékkal. — Egymás után háromszor nyerte el a kiváló címet a Lajos- mizsei Gépjavító Közös Vállal­kozás. 1969-ben néhányan kezdték a munkát, ma, már százhetvenen dolgoznak. Gépjavítás mellett élelmiszeripari berendezéseket is készítenek, és rendelkeznek, több, egyedülálló újítással is. PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. FOszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-915 (központi): 11-709, 11-1M. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dl]: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út •. Telefon: 1S-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 061 Sf: AZ1 IRODALMI SZÍNPAD VENDÉGJÁTÉKA A nagy festő kisszerű környezetheti

Next

/
Oldalképek
Tartalom