Petőfi Népe, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

Az egység, a béke, írta: Borsódi György, az SZMT vezető titkára ájus elseje immár 86 esz­tendeje a nemzetközi munkásosztály ünnepe, a haladásért küzdő' erők nagy sé- regszemléje. 1890 óta.ezen a na­pon földünk minden kontinensén a munkások, a dolgozó tömegek vörös zászlók alatt felvonulnak, gyűléseket tartanak. Kifejezik óhajukat a társadalmi megúju­lásért, az embert haladásért, a nemzetközi együvétártozáseri, a békéért. Kezdetben — május elsején a munkások a 8 órás munkanapot, a munka végzéséhez szükséges elemi létfeltételek megteremté­sét, a tisztességes emberi bánás­mód rAegvalósítását követelték, tíuszonhét évvel később, az első május elsejei tüntetések meg­szervezése után megvalósult a munkáshatalom Oroszországban és háromnegyed évszázaddal ké­sőbb a szocializmus építése há­rom földrészen is valósággá vált. E három földrész szocialista országaiban már nem kizsákmá­nyolás ellen küzdő bérmunkások ünnepelnek, hanem — az összes dolgozókkal együtt — a hatalom­ra jutott munkásosztály emeli magasba a szabad munka zász­laját. A Szovjetunió és a testvé­ri szocialista országok korunk meghatározó erejébé váltak. A szocializmus felépítésével vonzó példát mutatnak a még kizsák­mányolás alatt élő osztály-test­véreinek, valamint a fejlődő or­szágok népeinek, akik e napon szintén vörös zászlók alatt mene­telnek, ünnepelnek — velünk együtt. Ma már csak kevés olyan or­szág van a világon — s ez a nemzetközi munkásosztály nagy diadala —, ahol csendőrszuro­nyokkal meg tudják akadályozni, a tömegek május elsejei felvo­nulását. Az önkény, a terror el­lenére Spanyolország, Chile és még néhány ország munkásai is szivünkben velünk ünnepelnek, — és mi is szolidaritást válla­lunk küzdelmükkel a fasiszta és önkényuralmi elnyomással szem­ben. ligha véletlen, hogy a munkásmozgalom, a kom­munista mozgalom akkor nőtt világformáló erővé, amikor a munkásosztály éretté vált a nemzetközi összefogásra, amikor a történelmi tanulságokat le­vonta és ráeszmélt arra, hogy a hazafiság és a proletár interna­cionalizmus olyan elv, amely szorosan egybetartozik. A pro- letán internacionalizmus, a pro­letariátus nemzetközi összefo­gása napjainkban is az embe­ri haladás biztosítéka, a nem­zetközi tőke r ellen vívott si­keres harc alapvető kérdése. Nap mint nap tanúi lehetünk annak, hogy a béke, a szocializmus el­lenségei a munkásmozgalom meg­osztására, a szovjetellenesség terjesztésére helyezik a fő hang­súlyt. Nagy tragédiája a nemzet­közi munkásmozgalomnak, hogy a magukat kommunistának tartó kínai maoista -vezetők ebben azo­nos nézeteket vallanak és gya­korlatot folytatnak a legszélsősé­gesebb jobboldali amerikai reak­ciós erőkkel, a chilei és dél-afri­kai fasiszta vezetőkkel, a Közel- Kelet reakciós köreivel. A vad szovjetellenesség hirdetésében esetenként még azokat is felül­múlják. Napjainkban az internaciona­lizmus fő összetevője a Szovjet­unióhoz, a szocialista országok­hoz fűződő baráti viszony, a kommunista pártok, a nemzet­közi munkásmozgalom egysége, összehangolt tevékenysége„ Ez a törekvés és cél fogalmazódott meg áz SZKP XXV. kongresz- szusán és a többi testvérpárt, va­lamint az MSZMP XI. kongresz- szusin is. Az egység, az össze­fogás szükségességét igazolják azok az eredmények is, amelyek­nek az utóbbi időben a világ kü­lönböző ■ térségeiben szemtanúi lehetünk: Indokína népeinek győ­zelmei Ázsiában; Afrikában, Dél- Anierikában a haladásért küzdő erők ebből merítenek hatalmas ösztönzést küzdelmükhöz. A vietnami háború győzelmes befejezése, az európai országok tartós békéjét szolgáló sikeres helsinki konferencia napnál vi­lágosabban bizonyítja a nem­zetközi összefogás, az internacio­nalizmus nagy erejét. ártunk vezetésével — a nemzetközi• munkásosz­tály nagy ünnepén új­ból hitet teszünk a nemzetközi összefogás mellett. Megbontha­tatlan egységben menetelünk azokkal, akik velünk együtt rá­tértek az új szocialista társada­lom építésére, ■ azokkal, akik most térnek rá az emberi hala­dás útjára, s azokkal is, akik még csak ezután kezdhetik meg saját sorsuk formálását. Május elseje a magyar mun­kások, dolgozók számára a sza­bad munka, az alkotó tevékeny­ség ürínepe, egyben számvetés is arról, hol tartunk az épltőmun- kában. Ekkor kerül sor a ter­melésben élenjáró kollektívák és dolgozók kitüntetésére. Ma már a dolgozók nagy több­sége érti és érzi, hogy a mun­káshatalom erősítésének gazda­sági alapját, népünk anyagi, szociális és kulturális színvonal Iának további emelését jó és fe­gyelmezett munkával lehet va­lóra váltani. Ez jutott érvényre abban a széles körű kezdemé­nyezésben, azokban a tettekben, amelyek a kongresszusi és fel- szabadulási munkaversenyben megyénkben is kibontakoztak. A példamutatásban élenjárt az az 55 000 dolgozó, aki a szocialista címet elnyerte, vagy a kitünte­tő címért küzdő brigádokban te­vékenykedik. ' A verseny töme­gességében kifejezésre jut a munkaKóz való megváltozott viszony, az ebből fakadó alko­tókedv, amit csak a szocialista társadalmi rend tud kibontakoz­tatni és megvalósítani. A munka társadalmi megbe­csülését és eredményességét az is tükrözi, hogy ezekben a na­pokban 35 vállalati és szövetke­zeti kollektíva veszi át jó mun­kájáért a magas szintű állami és minisztériumi kitüntetést, számos dolgozó pedig a kiváló munkáért járó kitüntetést. A Bács. megyei Állami Építőipari Vállalat meg­kapta a Minisztertanács és a SZOT "Vörös Zászlaját. A vállalat Kossuth szocialista brigádja pe­dig a megyében elsőként vehet­te át a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetést. zen a napon mindenek­előtt a kitüntetett kollek­tívákat, dolgozókat kö­szöntjük elsőnek, akik jó munká­jukkal példát mutattak egész né­pünknek. Tisztelettel és" megbecsüléssel köszöntjük ma azokat a munká­sokat, parasztokat, értelmiségi dolgozókat és alkalmazottakat, akik fegyelmezetten, odaadóan végzik feladatukat, annak tuda­tában, hogy az emberi élet leg­főbb értelme és fejlődésünk leg­főbb forrása a teremtő munka. Büszkék vagyunk arra. hogy hazánkban a munkásosztály esz­méi valóra .válnak, s olyan tár­sadalmi rendet építünk, amely a munka ünnepén VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXI. évt. 103. szám Ára 1,20 Ft 1976. május 1. szombat vonzó példaként állhat a nem­zetközi munkásosztály előtt. A munkások, parasztok, értel­miségiek alkotó munkája nyo­mán jelentős eredmények szület­tek megyénkben is a gazdasági é's társadalmi élet valamennyi te­rületén. A megye két. legjelen­tősebb gazdasági ágazata, az ipar és a mezőgazdaság a ne­gyedik ötéves tervben megjelölt ütemnél nagyobb mértékben növelte termelését. Korszerűsö­dött iparunk szerkezete, kezdetét vette mezőgazdaságunk iparoso­dása. Gazdasági fejlődésünkkel párhuzamosan emelkedett me­gyénk lakosságának életszínvona­la. szociális és kulturális ellá­tottsága. Megszűnt a másfél év­tizede még jelentős gondot oko­zó részleges munkanélküliség és a megyéből történő elvándorlás. Az iparfejlesztés biztos megélhe­tést teremtett a mezőgazdaság­ból felszabadult és más terüle­tekről jelentkező új munkaerők számára. a már a megye csaknem teljes lakosságára kitér-- jed a társadalombiztosí­tás, ingyenes, állampolgári joggá lett az egészségügyi ellátás. A foglalkoztatás bővülése, az egy főre jutó keresetek rendszeres növekedése következtében jelen­tős mértékben emelkedett a csa­ládok jövedelme. Növekedtek a szociális juttatások, javultak a munkakörülmények, és tovább folytatódott a munkaidő csök­kentése. Jelentős eredményeket vehe­tünk számba a lakásépítésben, a gyermekintézményi hálózat fej­lesztésében. A fejlődés eredmé­nyeképp a megye lakossága kul­turáltabban él, jobban tálplálko- zik, szebben öltözködik, mint bármikor ezelőtt. Már eddig is sokat megvalósí­tottunk céljainkból, de még nem mindent. Még sokkal többet aka­runk elérni, hogy minden be­csületes dolgozó embernek még szebb, még gondtalanabb legyen az élete. A párt XI. kongresszusa meg­határozta a gazdaságfejlesztés további feladatait. A párt me­gyei vezető testületet kijelölték a megyére vonatkozó célkitűzé­seket. A jövő küátásai összegészében szintén kedvezőek. Igaz az is, hogy — elsősorban a népgazda■* Ságunkat éri" külső hatások miatt — a következő időkben még szervezettebben, keményebben kell dolgoznunk, hogy elképzelé­seinket minden ■ vonatkozásban teljesíteni tudjuk. ő célunk, a népgazdaság hatékonyságának növelése érdekében minden szinten ki kell dolgozni azokat a konk­rét intézkedéseket,, amelyek elő­mozdítják a munka- és üzem- szervezés színvonalának emelé­sét, az állóeszközök gazdaságos kihasználását, a beruházások, fejlesztések tervszerű megvalósí­tását. Mindehhez javítani kell a ve­zetés színvonalát, erősíteni a munkafegyelmet, a szocialista munkaerkölcsöt mind £ veze­tőknél, mind a beosztottaknál. Különösen sok múlik a vezető­kön. Olyan vezetői tevékenység­re van szükség, amely elősegíti a bátor kezdeményezést, fogé­kony az új, a korszerű módsze­rek bevezetésére, minden, jelen-. tös kérdésben támaszkodik a dolgozó tömegekre, s ezáltal mozgósítani tudja a dolgozó kol­lektívákat a nagyobb gazdasági feladatok elvégzésére. Igaz, a feltételek nehezebbek lettek, de minden okunk megvan arra, hogy bizalommal nézzünk a jövő elé. T.erveink reálisak, s a történelmi tapasztalatok bizo­nyítják: dolgozó népünk szor­galma, alkotó kezdeményezése, jó munkája biztosíték arra, hogy azok valóra válnak, közelebb ju­tunk nagy célunk, a fejlett szo­cialista társadalom felépítéséhez hazánkban. Nagy biztonságot je­lent számunkra, hogy e törekvé­seinkben bizton támaszkodha­tunk a Szovjetunióra, a szocialis­ta nemzetközi gazdasági összefo­gásban rejlő lehetőség felhaszná­lására, a világ minden becsufk- tes dolgozójának rokonszenvére. nagy ünnepen kívánunk megyénk minden dolgozó­jának sok sikert ■ közös nagy ügyünk, a szocialista társa­dalom építéséhez, megyénk to­vábbi fejlesztéséhez. Kívánjuk, hogy egyéni életükben szorgal­muk, tehetségük szerint boldo­guljanak, s békében, boldogság­ban éljenek. A fenti címképet Pásztor Zoltán készítette. Timmer József rádió- és televízióbeszéde 3« oldal Egy este a kismamák klubjában 5. oldal Művelődés, irodalom, művészet f. oldal Heti rádió- és televízióműsor 9« oldal \ Ünnepség a Kék Duna Tsz-ben A fajszi Kék Duna Termelőszövetkézet az elmúlt évi, kiváló ter­melési eredményeiért elnyerte a Minisztertanács Vörös Zász­laját. Az ezzel kapcsolatos ünnepséget csütörtökön este tartották a községi müvel'cdcsi házban, ahol dr. Berta Jenő elnök adott áttekin­tést az elmúlt esztendő gazdálkodásáról. Ezt követően Horváth Ist­ván, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára emelkedett szólásra, elismerő szavak kíséretében adta át a kitüntetést a párt Központi Bizottsága és a Minisztertanács nevében a termelőszövetkezet tagságának. (Tóth Sándor felvétele) Vörös zászlós vállalat a BÁCSÉP Felavatták a Kecskeméti Házgyárat Pénteken délután a Bács me­gyei Állami Építőipari Vállalat Kecskeméti Házgyárában benső­séges ünnepség zajlott le, ame­lyen resztvettek a megye és a város párt-, állami és tömegszer­vezeti. vezetői is. Kókai Ferenc, a vállalati pártbizottság titkára köszöntötte a vendégeket és a vállalat dolgozóit, majd dr. Sza­bó . János építésügyi és városfej­lesztési minisztériumi államtit­kár mondott ünnepi beszédet. Bevezetőjében méltatta május t. — a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe — jelentőségét, majd így folytatta: — Megtisztelő megbízatás szá­momra, hogy részt vehetek mai ünnepségükön. A Bács megyei Állami Építőipari Vállalat azok közé a gazdálkodó egységek kö­zé tartozik, amelyek a legsike­resebben hajtották végre a IV. ötéves tervben rájuk háruló fel­adatokat. Az 1970. évi 677 milli­óval szemben 1975-ben már 1,2 milliárd forint értékű munkát végeztek, ami 76,8 százalékos termelésnövekedést jelent. Az egy munkásra jutó termelés ér­téke 218 ezerről 310 ezer forint­ra emelkedett. A tervidőszakra előirányzott 5200 lakás helyett 5750-et építettek, s az elmúlt év- > ben is 105 lakással teljesítették túl tervüket. Sikerrel vesznek rész sok létesítmény építésében — közöttük olyan nagyberuházás. mint a Kiskunhalasi Kötöttáru- gyár, a solti 2000 v kilowattos Kossuth adó — kivitelezésében. Mindemellett vállalatuk terme­lő kapacitásának fejlesztésére is volt erejük. Az ilyen jellegű sa­ját beruházásaik közül legjelen­tősebb a Kecskeméti Házgyár, amely három műszakos termelés esetén évente 2500 lakás panel­jeit tudja elkészíteni. Szociális (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom