Petőfi Népe, 1976. február (31. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-13 / 37. szám

1976. február 13. • PETŐFI NÉPE • 7 Válságban vagy változásban? EGYRE TÖBBET hallunk és -olvasunk is válsághangulatú ! beszámolókat a házasság, a csa- | ládi intézménynek bomlásáról. jE Ijesztő statisztikák bizonyítják a I házasságok labilitását: 1900-tól napjainkig huszonháromszorosá- I vá nőtt a válások száma ha­zánkban. 1962-ben 17 600, 1972- ben már 24 000 házasságot bon­tottak lel. A válságjelek megfogalmazói és szószólói azonban néhány do. logról megfeledkeznek. Történe­tesen arról, hogy az elvált há­zastársak túlnyomó többsége újra házasodik, bizonyítva ez­zel, hogy nem a házasság in­tézményéből, hanem csak há­zastársából ábrándult ki. Hall­gatnak arról is, hogy a válás g lehetősége egyértelműen jó dö­fi log, s az első látásra ijesztő ! 1 adatok csak azt példázzák, hogy fi ma már nem olyan erős a há- | zastársak közptt az egymásra utaltság és egybekötöttség kény­szere. Régebben, amikor keve­sebben váltak, akkor sem volt több jó házasság, de a nők — 8 anyagi kiszolgáltatottságuknál I fogva — kénytelenek voltak sokmindent eltűrni férjüktől. Az uralkodó álszent erkölcs ugyanis házasságuk mindenáron való fenntartására kényszerítette őket. KISEBB nyilvánosságot kap­nak azok a pozitív tanulmányok, amelyek napjaink házasságainak új vonásairól készülnek. A csa­ládszociológusok ezekben egyér­telműen úgy foglalnak állást —, hogy hazánkban nem válság­ban, hanem csupán változás­ban van a házasság intézménye. E határozott megállapításukhoz hozzáteszik azt is, hogy nem tartják elengendőnek a változá­sok mértékét. Rögtön utalnak a családon belüli női és férfi sze­rep megváltozására, s ugyanak­kor a családi munkamegosztás I- változatlanságára. A változtatást bem egyszerűen az olyan „hely- 1 cserékben” keresik, amikor a jEérfi mosogat és a nő újságot olvas. Egyszerűen csak bebizo­nyítják, hogy az egyoldalú csa­ládi munkamegosztás mögött emberi viszonyok húzódnak meg, ez pedig egészen egysze­rűen annyiból áll, hogy az egyik családtagé a fizikai mun­ka, a másiké az irányítás joga. A HÁZASSÁGOK harmonikus­sá és tartóssá tételét a nő, a fe­leség szerepének és családon belüli helyzetének nagyobb megbecsülésében kell keresnünk. A tömeges női munkavállalás 'létezése történelmi tény, a csa­ládok egy részében azonban úgy tűnik, hogy ezt nem veszik tudomásul. Nem méltányolják eléggé, hogy a nők nagy része kenyérkereső is lett és görcsös igyekezettel akarják tartósítani a hagyományos családi „felál­lást”. Középiskolás lányok és fiúk körében végeztek vizsgálódást arról, hogyan képzelik el 10 év múlva a mai 16—18 évesek az életüket. A fiúk negyedrésze így vallott: „én nem engedem a feleségemet dolgozni”. Ez per­sze nem jelenti azt. hogy ennék «érvényt is tudnak szerezni, de a 'maguk Störül látottak és ta­pasztaltak hatása kétségtelen. Nagyon kevés nyilvánosságot kap az a megállapítás is, hogy amelyik nő munkája hivatássá válik, annak boldogabb a csa­ládi élete is, s inkább megvaló­sul otthoni egyenjogúsága. A nők családi megbecsülése sokat mutat a házasságok belső tar­talmáról. Ahol nem tisztelik bennük az anyát, a feleséget, s a dolgozó nőt együtt, ott nem beszélhetünk igazi emberi meg­becsülésről és a házastársak kö­zötti összhangról sem. TÁRSADALMUNK sokoldalú­an segíti a házasságok, a családi élet korunkhoz igazodó fejlődé­sét, belső tartalmának emberib­bé válását. Sokat tehetnek e mellett a nők önmagukért is. Túl sok asszony nyugszik ma még bele családi hátrányos hely­zetébe. ahelyett, hogy apró vál­toztatásokat kérne, mielőtt még zátonyra jut házassága. K. É. FOGKEFE ÉS FOGKRÉM Hazánkban a XVI. század közepén kez­dett elterjedni rji fogkefe őse, fogtisztító bo­rosta, amely később köz- használatú egészségügyi cikk lett. Több - évtizedet is ki- Zlszolgáltak a hajdani sertés, szőrből készült í i fogborosták.-iManapság is disinósörtéből kiállítják elő a jogkefék egy .Részét, a többit ti- pedig mü- -• anyagszálból. "n. örvendetes, ,?hogy míg 1962- ■%en csupán 1,2 Ifyiillió fogkefét zés 10 millió tu- .fius fogkrémet >rvásárolt az or- -szag lakossága, 'jhddig az el- .jnúlt esztendő­iben több thint 4,5 millió kefe |esj mintegy 25 millió tubus h'a- %ßi készítésű fogkrém került a r,fogyasztókhoz. es A fogorvosok' nézete szerint az ideális fogkefe nyele 15—16 jrentiméter hosszú, a fej hegyes I hosszúsága 25—30, szélessége pedig 8—12 milliméter. A sör- tecsomók 2—3 sorban helyez­kedjenek el és egy.egy sorra 10—12 sörtecsomó essen. A sör­te legyen kemény, de hajlékony és könnyen száradó, a túlzot­• Iskolafogászaton (MTI foto—KS) SPORT - SPORT Téli olimpia Innsbruck­ban szerdán sűrű hóesés za­varta a verse­nyeket, de ko­moly problé­mát nem oko­zott. A 4x10 km-es síváltó nagyszerű küz­delmet és drá­mai fordulato­kat hozott. Mindjárt az első induló, a szovjet Belja- jev már jócs­kán vezetett, amikor lesza­kadt a kötése és vagy egy kilométert ha­ladt egy léccel, amikor egy honfitársa át­adta a sajátját, de így csak 11- nek váltott. A szovjet csapat esélyes volt, de ilyen kö­rülmények közt a bronzérem is bravúros teljesítmény. Az utolsó váltásnál a finnek vezettek egy­ASZTALITENISZ A középfokú iskolák megyei asztalitenisz-bajnoksága kitűnő kezdeményezésnek bizonyult Kumszentmiklóson a Damjanich János Gimnázium zsibon­gójában és tornatermében nagy érdeklődés mellett rendez­ték meg Bács-Kiskun megye középfokú iskoláinak asztalite­nisz-bajnokságát. Tizennégy iskolánk közel száz versenyzője állt ászaihoz. A szervezés és a rendezés kitűnő, a légkör pél­damutatóan sportszerű volt. • Rajtol a 4-szer 10 kilométeres sífutás első cso­portja. A képen baloldalt Jevgenyij Beljajev (2-es számmal). O Jóleső érzéssé), állt a fotóri­porter kamerája elé Tatjana Averina szovjet gyorskorcsé- Iyázónő, aki a téli olimpián két arany és két bronzérmet szerzett. (Telefoto—AP—MTI —Ks.) perces előnnyel, s ezt Koivisto még csak tovább fokozta. Az 5000 m-es férfi gyorskor­csolyázásban a havazás miatt lassú jégen nem lehetett szó csúcsokról. A norvég Stensen biz­tosan lett első a két holland futó előtt. A női műlesiklás újabb NSZK- sikert hozott és ismét Rosi Mit- termaier volt a verseny hőse, aki a lesiklásban aratott várat­lan győzelme után most a műle­siklásban megszerezte a máso­dik aranyérmét. Könnyen lehet, hogy még egy harmadikat is be­csomagol majd a táskájába. Jégkorongban a jégcsamok- ban a Szovjetunió biztos 7:3 ará­nyú győzelmet aratott az NSZK felett, s Csehszlovákia is legyőz­te Lengyelországot. Eered mények: 4x10 km-es férfi siváltó: X. Finnország 2:07:59,72, 2. Norvégia 2:09:58,36, 3. Szovjetunió 2:10:51,46. 5000 m férfi gyorskorcsolyá- zás: 1. Sten Stensen (Norvégia) 7:24,48, 2r, Kl,eine (Hollandia) „jrjteat 3„ty00., Seiden (goRán™, sdiá) 7:26,54. Női műlesiklás: 1. Rosi Mitter- maier (NSZK) 1:30,54, 2. Giorda- nl (Olaszország) 1:30,87, 3. Wenzel (Liechtenstein) 1:32,20. Jellemzésül csak annyit, hogy gépkocsihiba miatt negyven perc késéssel érkező kecskeméti Ke­reskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet asztali­teniszezőinek indulásához nem­csak a versenybíróság járult hoz­zá, hanem az időközben már a legjobb négy közé került Bajai Türr István Szakközépiskola ve­gyespárosa is vállalta az újrakez­dést. A küzdelmek érdekesek, vál­tozatosak és színvonalasak vol­tak. Különösen a fiú egyéniben — itt 64-es táblára volt szükség — és a fiú párosban volt roppant erős a mezőny. Az előbbiben Já­nosi. Ernő lett a bajnok, bár a szakemberek szerint ebben a számban az igazi döntőt Ambrus és Szvetnik vívták az elődöt§ben. Párosban a nagyon rokonszen­ves, egymást végig biztató Judák —Pethő kettős. De nagy közön- ságsikert aratott a Bízó testvérek küzdelme is a lány egyéniben, amelynek végén láttunk örömet, bánatot, könnyeket és egy nehéz, de irigylésre méltó helyzetben levő apát. Az iskolák közötti hivatalos pontversenyt a kecskeméti Kato­na József Gimnázium nyerte, mindössze 1 ponttal előzve meg a csupán két versenyzővel induló — igaz a kettő Bízó Ilona és Já­nosi Ernő volt — ugyancsak kecskeméti Kereskedelmi és Ven­déglátóipari Szakmunkásképző In­tézetet. Folytatást érdemlő, nagyszerű kezdeményezés volt St verseny. Méltó arra, hogy — a többi sport­ágakhoz hasonlóan — folytatás­képpen mielőbb sor. kerüljön a középfokú iskolák asztalitenisze­zőinek területi és országos baj­nokságára is, arilelyekj'iejt ^ rendezéáéfé“áz esálfaíí js «05©­retesen vizsgázó kunszentmikló- siak szívesen vállalkoznának. Részletes eredmények: Fiú, egyéni: 1. Jánosi Ernő (Kecskemét, Vendéglátóip.), 2. Ambrus Ferenc (Kiskőrös, Pető­fi S. .Gimn.), 3. Nagy Attila (Kmét, Katona J. Gimn.). Leány egyéni: 1. Bízó Mária (Kmét, Katona J. Gimn.), 2. Bízó Ilona (Kmét, Vendéglátóip.), 3. Benkó Margit (Kunszentmiklós, Damjanich Gimn.), Vizi Judit (Kkh. Szilády Áron Gimn.). Fiú páros: 1. Judák Zsolt, Pethő Attila (Kkh. Szilády Gimn.), 2. Nagy Attila, Ambrus Ferenc (Kkőrös, Petőfi S. Gimn.), 3. Sző­ke Zoltán, Fábián Ferenc (János­halma, Radnóti Gimn.) és Szvet­nik Endre, Szigeti Endre (Kmét, Katona J. Gimn.). Leány páros: 1. László Éva, Lá­zár Erika (Baja, Türr István Szakközépisk.), 2. Benkó Margit, S. Nagy Mária (Kunszentmiklós, Damjanich J. Gimn.), 3. Háry Erika, Lakatos Ilona (Kkh. 618. sz. Szakmunk. int.) és Vizi Judit, Somogyi Ilona (Kkh. Szilády A. Gimn.). Vegyes páros: 1. Szvetnik End­re, Bízó Mária (Kmét, Katona J. Gimn.), 2. Jánosi Ernő, Bízó Ilo­na (Kmét, Vendéglátóip.), 3. Ben- kő Ákos, Benkó Margit (Kmiklós, Damjanich Gimn.) és Ambrus Ferenc, Andriska Erzsébet (Kkő­rös, Petőfi Gimn.). Az iskolák közötti hivatalos pontverseny végeredménye: 1. Katona József Gimn. 8, 2. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Int. 7, 3. Pe­tőfi Sándor Gimnázium (Kis­kőrös) 6, 4. Szilády Áron Gimn. (Kiskunhalas) 5, 5. Damjanich Já­nos Gimn. (Kunszentmiklós) 4, 6. István Közgazdasági Szak- : jkazépisRdlá' tB'aja) 3 ponttal'. KOSÁRLABDA VÍVÁS 9. Jó úton jár Kecel sportmozgalma tan merev műanyagsörte a fog ■ nyakát károsan koptatja. A gyermekek 2—6 éves korig pu­hább sörtéjü és természetesen kisebb kefét használjanak. A fogkefét rendszeresen — leg­alább kéthetenként — tisztítani kell, el kell távolítani a sörte- csomók tövénél összegyűlt lera­kódásokat. A hajlott, hiányos, elsárgult sörtéjü fogkefét el kell dobni, hiszen olcsón lehet má­sikat vásárolni. Vasárnap reggel 9 órai kezdet­tel tartotta közgyűlését az alig egy éve alakult Keceli Szőlőfürt Szakszövetkezeti Sport Egyesület. A jól előkészített és népes tag­gyűlésen részt vett László József, a Megyei Sporthivatal csportve- zetője. és Ráduly Sándor, a járási sportfelügyelőség vezetője, vala­mint a helyi párt-, és gazdasági vezetők. A beszámoló először rögzítette, hogy az elmúlt egy év is azt bizo. nyitotta, helyes lépés volt a régi sportkör megszüntetése, hiszen az egykori Keceli Tőzeg SK már semmilyen szempontból sem tud­ta feladatát ellátni. Ugyanakkor a Szőlőfürt Szakszövetkezet igazi bá­zisa lett a sportnak, s minden er­kölcsi és anyagi támogatást meg­adott á jó működéshez. Az elmúlt év alatt a párt. és tanácsi vezetők is sokat tettek a sportegyesület megerősítéséért. A szakosztályok jó eredmények­kel hálálták meg a gondoskodást. A megyei II. osztályban szereplő labdarúgócsapat most bajnokságra tör. s lendületesen fejlődik a me­gyei I. osztályú kézilabdacsapat és a tömegsport is. Nem véletlen, hogy a spartakiád járási döntői­nek rendezési jogát az elmúlt nyá­ron a kecellek kapták, s a kifo­gástalan rendezés mellett a spor­tolók is derekasan helyt álltak. A pontversenyben a második helyet szerezték meg. Az elmúlt egy év tapasztalatai szerint Kecel sportmozgalma jó úton halad, s az eddig elért sike­rek megerősítése mellett a fejlő­désre is joggal számíthatnák: A kitűnő hangulatú közgyűlés is azt mutatja, hogy a keceli vezetők, a sportolók és a sportrajongók is bíznak a további eredményes sze­replésben. Kecskeméten, az NB-s bajnoksá­soktól eltérő őszi—tavaszi rendszer­ben 8 férfi és 6 női csapat résztvéte­lé vei folyik a városi kosárlabda-baj­nokság. A hetedik női részt vevő csa­patot, a Postás együttesét sorozatos távolmaradás miatt kizárták. Az Őszi forduló végeredménye:1 NŐK 1. MFSC 5 5 — 257:116 10 2. Bányai G. 5 4 1 218:171 9 3. Kertészeti 5 3 2 170:165 8 4. Óvónőképző 5 2 3 168:189 7 5. Nyomda 5 1 4 190:220 6 6. Katona G. 5 — 5 143:252 5 1. KSG junior 2. MFSC 3. KSC öregf. 4. Kertészeti 5. Nyomda 6. Bányai G. 7. Postás 8. Fémmunkás FÉRFIAK 7 7 7 7 7 7 7 7 — 635:330 14 6 1 493:323 13 5 2 464:390 12 4 3 413:352 11 3 4 459:448 10* 4 389:450 9 6 229:339 8 7 209:618 7 Főiskolai országos bajnokság Kertészeti Főiskola—Bp. Külker. Főiskola 81:64 (38:28) Kecskemét, vezette: Szabó, dr. Pleskó. A kecskeméti főiskolások már az első félidőben előnyt szereztek, majd nagyszerű játékkal a második játék­rész közepén 30 pont volt az előnyük. A végén kissé kiengedett a Kerté­szeti csapata, de így is biztosan ju­tott tovább. Ld.: Felföldi 31. Bogschütz 20. Sal- gó 13. Molnár 9, illetve Horváth 29, Rajz 12, Lakos 11. MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ ( 9.00: ’ 9.05: j 1*0.05: 111.05: 112.10: 14.03: 114.55: 15.55: 16.23: 16.30: '17,30! $18.25: 18.30: 19.30: 19.30: '20.00: Tévétorna (ism.). Iskolatévé: magyar irodai- lom (ált. isk. 8. oszt.)« Fizika (ált. isk. 7. oszt.)» Fizika (ált. isk. 8. oszt.) Angol nyelv (középisk. IV. OSZt.)ó Iskolatévé: magyar Iro­dalom (ism.). Fizika (ism.). (ált. ls|c. ?• oszt.) Fizika (Ism.). (AJt. Isk. 8. oszt. Hírek. A XII. téli olimpiáról je­lentjük. Gyorskorcsolya, biatlon. Életet az éveknek. Ot perc meteorológia. Látókör. Esti mese. TV-híraűó. Tévétorna. 20.05: Távoli városok — közeli barátok. Játékos társas- utazás. 21.00: Az utas. Angol bűnügyi filmsorozat II. rész. 21.45: TV-híradd 3. 21.55: Reklámműsor. 22.08: Telesport. A xii. téli olim­piáról jelentjük. Műkor­csolya, női szabadon vá­lasztott gyakorlatok. 2. MŰSOR: 20.00: A XII. téli olimpiáról je­lentjük Női óriásműlesik­lás (színes!). 21.003 TV-híradó 2. 2i.oot Rendezte: Kovács Ilona. 1. Próbáld meg Daddy. Tévé­játék (ism.). 2. Gyermek­sorsok. A, két esaló (ism.). I­KOSSUTH 8.27: Két szimfónia. Közben: l.SS: Változó világtérkép. 8.05: A Két szimfónia folytatá­sa. Csiga-blga told ki szarvadat! óvodások mű­sora. Iskolarádió. Ki tart meg engem? Kom- játh Aladár versei. Ettél Sussman énekel. Gondolat. A Svájci Olasz Rádió énekkara énekel. Tánczenei koktél. Verbunkosok, nóták. Kóruspódium. „Nyitnikék”. — Kisiskolá­sok műsora. Magyar szerzők műveiből. Keringők. A világgazdaság hírei. Művelődés. A Magyar Rá­dió kulturális tájékoztató műsora. 17.05: A természet hangjai. 17.40: Népdalcsokor. 19.15: Pataky Kálmán operett­felvételeiből. 19.3$: Az MRT szimfonikus ze­nekarának hangversenye az ifjúságnak. 9.34: 10.05: 10.35: 10.38: 11.00: 11.45: 12.35: 13.20: 14.14: 14.25: 15.10: 15.49: 16.00: 16.15: 20.10: Katedra. Kb. 20.30: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 21.25: Láttuk, hallottuk — a szín­házban és a moziban. Kb. 21.40: Népdalok. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Dzsesszfel vétel ékből. 22.53: A Dunánál. Történelmi figyelő. 0,10: Torony zene. Johapn Bezel műveiből. PETŐFI 8.05: Flotow: Márta — Jelenet, Rózsadal és kettős a U. felvonásból« 8.15: Az izraelita felekezet ne­gyedórája. 8.33: Brigitte Ahrens« Ray Adams és a Gerd Michae­lis együttes énekel, Klaus Lenz zenekara játszik. 9.08: 9.23: 9.33: 10.00: 11.50: 12.00: 12.33: 12.43: 13.33: 14.00: 17.00: 18.00: 18.33: 18.51: 19.31: 20.10: 30.33: 21.33: Az „O története». — avagy de Sade márki vi­lága. Délelőtti torna. Népi hangszeres muzsika. A zene hullámhosszán. Egy kis figyelmet kérek I Operettrészletek. Az élő népdal. Kamaramuzsika. Weiner Leó: Könnyű kis zongoradarabok. Kettőtől ötig... Az Ifjúsági Rádió órája. Könnyűzenei Olimpia — XII. rész. Anny Schlemm énekel. Mikrofonközeiben — Claude Francois. Rákossy Gergely: Macska a felségvizeken. Rádiósza­tíra. Fehér Sándor népi zene­kara játszik. Koktél ötösben. Profilból és szemben. Je­lenetek Vaszilij Suksin el­beszéléseiből. (Ism.) 22.11: Filmzene. 22.33: Zenekari muzsika. 23.05: Zenés játékokból. 3. MŰSOR 14.05: 16.03 16.34: 17.14 17.30: 18.03: 13.15: 13.33 20.08 «1.22: Bach-mfiveK. Donizetti: A csengő. Bész- letek az operából. A Montreuxi Dzsesszfesz- tivál felvételeiből. Magyar szerzők művei. Feleslegesnek ítéltetett. Claudio Abbado vezényel. Iskolarádió. Könnyűzene a zongora­muzsika kedvelőinek. Mozart: Szőktetés a sze­réiből. Háromfelvonásos opera. „Változtasd meg élted 1“ Rainer Maria Rilke szüle­tésének 100. évfordulójára. Az operaközvetítés folyta­tása. Szegeden 6 sportkör 36 verseny­zője indult az országos III. o. női tőrversenyen. A selejtezők után a középdöntőbe a legjobb 18 közé két KSC-s versenyző jutott. Feke. te Hajnalka 2 győzelemmel és 3 vereséggel elesett a döntőbe ju­tástól. Baranyi Franciskát, akit a Szanki Olajbányásztól igazolt be a KSC, igen lendületes vívással a döntőben csak a nála 8 évvel idő­sebb tapasztalt szegedi versenyző előzte meg. Így második helyezé­sével megszerezte a II. o. arany­jelvényes minősítést. A döntő végeredménye: 1. Ja- •niczky (Szeged) 8 győzelem, 2. Baranyi (KSC) 6. 3. Vörös (HÖ- DIKÖT) 6. 4. B (Szolnok) 5., 5. Jánoska (Szeged) 4.. 6. Kollár (Szolnok) 3 győzelemmel. Baranyi Franciska a hatodik versenyző, aki megszerezte az if­júsági aranyjelvényes minősítést a KSC-s versenyzők közül és ez igen biztató előjel az egyéni or­szágos bajnokságra. Előkészületi mérkőzés Kecskeméti SC— Kecskeméti SC ifj. 5:1 (3:1) Széktói pálya. Vezette: Bányai. KSC: Seres — Losonczi, Lan. tos, Kurucsai, Baksa. Drahos, Pa- sek, Petényi (Önodi). Oskolás, Bo- hács. Simon. KSC ifj.: Domokos — Szabó, Udvarhelyi. Tóth A.. Söröli, Há- jer, Bodó, Parti. Horváth. Kmeto- vics. Thurzó. A Vasas ellen készülődő KSC ifjúsági csapat tartalékos felállás­ban is jól állta a nagyok roha­mait. Különösen a védelem tűnt ki A 15. percben Oskolás beadá­sát Bohács lőtte a hálóba. 1:0. A 20. percben Bohács visszagurított Kurucsai elé, aki egyből bombáz­ta a kapuba. 2:0. A 32. percben Parti 20 méterről lőtt gólt. 2:1. A 42. percben 11-esből Losonczi nö­velte az eredményt. 3:1. A szünet' után az első csapat nagy mezőny- fölényben volt. de a fiatalok so­káig ellenálltak. A 77. percben Pasek nagy erővel lőtt a hálóba. 20 méterről, 4:1. A 85. percben Bohács az alapvonal közeléből csavarta a labdát a kapuba. 5:1. Jók: Losonczi. Lantos, Pasek. Bo­hács. illetve Domokos Szabó, Tóth A., Kmetovics. Horváth.

Next

/
Oldalképek
Tartalom