Petőfi Népe, 1976. február (31. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-03 / 28. szám

k PB VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA » xxxi. évi. 28. szám Ára: 90 fillér 1976. február 3. kedd Leonyid Brezsnyev üdvözlete Nemzetközi szolidaritási konferencia kezdődött az angolai fővárosban Az Angolai Népi Köztársaság fővárosában, Luandában tegnap megkezdődött az afroázsiai népek szolidaritási szervezetének rend­kívüli konferenciája, a szabad­ságért harcoló angolai nép támo­gatása jegyében. Luanda zászlódíszbe öltözve fo­gadta a küldötteket, a házak fa­lait színes plakátokkal borították. Összesen 80 nemzetközi és or­szágos szervezet küldte el képvi­selőit Luandába. • Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára az alábbi üzenetet intézte a lu- andai nemzetközi konferenciá­hoz: (Folytatód a 2. oldalon.) AZ FKP XXII. KONGRESSZUSÁRA Szovjet és magyar küldöttség utazott Párizsba Hétfőn szovjet és magyar párt­küldöttség utazott Párizsba, hogy részt vegyen a Francia Kommu­nista Párt XXII. kongresszusán. A szovjet küldöttséget Andrej Kirilenko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, a magyar de­legációt Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja ve­zeti. Tagja a magyar küldöttség­nek Horn Gyula, a KB osztály­vezető-helyettese. A Ferihegyi repülőtéren a búcsúztatásnál megjelent Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. (MTI) Minden út járható A KPM Központi Ütügyeletének hétfő reggeli jelentése szerint valamennyi közút járható, sehol sincsen hóakadály. Még a koráb­bi hófúvások során keletkezett ’ , SIKERES ÉV UTÁN, JELENTŐS FELADATOK ELŐTT ügyeletesei azonban arra figyel­meztetik a gépkocsivezetőket, hogy a szabaddá tett utakon to­vábbra is óvatosan kell közleked­niük, továbbra sem szabad nö­velni a sebességet, mert bár az utakat mindenütt megfelelően ki­szélesítették, sok helyen találni jeges útfelületeket. Bács-KLskun megyében az 51, 52, 53, 54, 55-ös útvonalak síkosak, Zala megyé­ben szintén fokozott óvatosságra van szükség az országutakon, Győr-Sopron megyében .a hajnali órákban ködszitálás volt. emiatt romlottak az útviszonyok. Az M—7-es útvonal Székesfehérvár körül eléggé síkos, másutt azon­ban kifogástalan a pálya. A fővárosban az éjszaka 52 gépkocsi dolgozott az útvonalak sózásán és a hó eltávolításán. Hétfőn egész nap folytatták a munkát. (MTI) Számok és tények a Habselyemből A mezőgazdasági köny vhónap megnyitója Kalocsán Tegnap délután Kalocsán, a városi tanács dísztermé­ben" megnyílt az idei mezőgazdasági kőnyvhónap. A megnyitó Ünnepségre nagy számban jöttek el a megyé­ben dolgozó szakemberek, s a helybeli érdeklődők. A megjelenteket Geri István, a városi tanács elnöke üdvözölte. Köszöntőjében hangsúlyozta: Ka­locsa és térsége kiváló termelési eredményeinek és az itt folyó eredményes kutatómunkának elis­merését jelenti, hogy gazdája le­het a könyvhónap megnyitójá­nak. Ezt követően Király László, a Bács-Kiskun megyei Tanács me­zőgazdasági és élelmezésügyi ősz. tályának vezetője emelkedett szó­lásra. Kiemelte, hogy a könyv­hónap már az új ötéves terv je­gyében indul, s az új 'kiadvá­nyokban már tükröződnek az élelmiszer-gazdaság elért eredmé­nyei Is. — Az elmúlt 25 évben több mint 30 millió kötet szakkönyv segítette hazánkban a termelő munkát mondotta. — Hatásuk jelentős volt megyénk termelési eredményeire is, amelyek a ne­gyedik ötéves terv átlagához ké­pest 22. százalékos növekedést mutatnak. Különösen kiemelkedő eredmények születtek a búza, a kukorica, Kalocsán pedig a fű- szerpaprika termelése terén, de jelentős! lépést tett előre me­gyénk állattenyésztése is. Király László ezután arról be­Pillanatfelvételek a téli vasárról szélt, hogy az új ötéves terv so­rán meg kell valósítani a terme­lés mindennapi hatékonyságát; s ez csak úgy érhető el. ha a szak­emberek folyamatosan gyarapít­ják szakmai ismereteiket, megis­merik és alkalmazzák a legjobb módszereket, ezért fontos a me­zőgazdasági szakirodalom isme­rete a nagyüzemeknél és a ház­táji gazdaságokban egyaránt. A megnyitót követően az ősz- szegyűltek megtekintették a ma­gyar mezőgazdasági könyvkiadás legszebb munkáiból és a leg­újabb kötetekből összeállított, a vásárlásra is lehetőséget nyújtó kiállítást. A könyvhónapra 43 új szakmunka jelent meg összesen 354 ezer példányban, s már ezek- böl is vásárolhattak az érdeklő­dők, akik végezetül megtekintet­ték a mezőgazdasági múzeum ..Ember és természet” című ki­állítását, az I. István úti kiállító, teremben. és. l. A Habse­lyem Kötött­árugyár kecs­keméti gyárá­ban Mócza La- josné igazgató­nővel beszél­gettünk a na­pokban arról, miként zárták a múlt eszten­dőt, illetve ho­gyan kezdték ték ezt az évet. — A múlt évi tervünket már december tizedikén be­fejeztük — mondta az igazgatónő — ás azóta már az 1976-os fel- áfiataink meg­valósításán munkálkodunk. December vé­géig 187 millió forint volt a termelési ér­tékünk, ami 103 százalékos tervteljesítés­nek felel. meg. Szovjet export­tervünket 124, míg a tőkés országok részére készített áruk mennyiségét 200 százalékkal teljesítettük túl. — Hogyan értékelhető a IV. ötéves terv végrehajtása? —- A napokban készült el a részletes értékelés. Az egy órá­ra jutó anyagmentes termelés a tervidőszak alatt 75 százalékkal növekedett. A termelékenység ilyen jelentős emelkedése külö­nösen azért fontos, mert ugyan­akkor a létszámunk mutatója 90,5 százalékos. Az 'elmúlt évek­ben nagy gondot fordítottunk a munkaszervezésre, s mint muta­tóink bizonyítják, nem ered­XJJ módszert vezettek be az apostagi telepen, ján Kecskeméten minősítik. így 11 dolgozóval Felvételünkön Raffai Júlia és Kele Sándorné; felett teljesítik normájukat. Termékeiket egységes elvek alap* több vehet részt a termelésben: mindketten állandóan lit százaiéi) Mint már hírül adta a sajtó, február 2-től 15-ig csaknem S50 millió forint értékű téli ruházati' cikket kínálnak az üzletek az or­szágban 20—40 százalékkal ol­csóbban. Tegnap reggel.Bács-Kis­kun megye áruházai, ruházati boltjai is e jó hírnek megfelelő­en, alaposan felkészülve várták a vásárlók rohamát. E napon a zsúfoltsággal, néhány áruházban pedig a túlzsúfoltsággal jellemez. hető az általános helyzet. Arról tájékoztattak a Centrum Áruház vezetői Kecskeméten, hogy összesen 9 millió 600 ezer forint értékű téli, illetve téli jel­legű ruházati cikket, különböző szövetárut, kötöttárut és fehérne­műket kínálnak a kecskeméti és a kiskunfélegyházi áruházakban együttesen. Délig a legnagyobb érdeklődés a női csizmák iránt volt, de nagy mennyiségben fo­gyott férfi téli félcipő is. Csak férfi télikabátokból 3,5 millió fo. rint a készletük, s ezen belül 500 ezer forintot tesz ki a gyermek­kabátok értéke. A két áruházban 120 eladó dolgozott reggeltől es­tig. Négy nyugdíjast is segítsé­gül hívtak, s az adminisztrátorok is „besegítettek’’ az osztályoknak; az irodákban csak egy-egy ügye­letes máradt. A megye másik legnagyobb áruházában a kecskeméti Alföld­ben 5 millió 520 ezer forint érté­kű téli ruházati cikket kínálnak, ezen felül 250 ezer forint érték­ben különböző méterárut. Teg­nap délig a cipőosztályon 72, a méteráruosztályon 73, a férfi- konfekció-osztályon kizárólag té­likabátokból 130, a női konfek­ción pedig 150 ezer forint bevé­telt összesítettek a pénztárgépek. A kötöttáruosztály 110 ezer fo­rintos forgalmát 1200 vásárló fi­zette ki. Az áruház titkárságán tájékoztatásukat úgy summázták: „az idei téli vásár sokkal jobban kezdődött, mint a tavalyi.” Az elkövetkezendő napokban^ tíz- és tízezrek fordulnak meg az áruházadban, boltokban, ahol a pult mögött állók egész napos műszakban dolgoznak. Ezzel csak annyit szerelnénk mondani, hogy a kölcsönös megértés, türelem bi. zony a zsúfoltság miatt most job­ban elkel, mint máskor. Remél­jük, hogy jól vizsgázik a ruházati kereskedelem, de a vásárlókö­zönség is, hisz egyik sem lehet a másik nélkül. Cs. K. 9 Képünkön: fej fej mellett és sokszor még arra sincs igen hely, hogy alaposabban szemügyre vegyük a kiszemelt holmit. Felvé­telünk Kecskeméten, a Móricz Zsigmond utca és a Szabadság tér sarkán levő rövidáruüzletben készült. ménytelenül. A tervciklus alatt bérszínvonalunk is emelkedett, kereken 42,3 százalékkal. — Összegezze, hogy a gyárnak mit jelentett a IV ötéves terv? — A múlt év januárjában fe­jeződött be ennek a központi gyárnak az építése, 34 millió fo­rint értékben. Megszűntek Kecs­keméten a szétszórt üzemrészek, illetve az egyikben sikerült ki­alakítanunk egy tanműhelyt. Gé- peink 90 százalékát kicseréltük. Két évvel ezelőtt hoztuk létre apostagi telepünket, ahol negy­venen láttak munkához, s ma már kilencvenen segítik terveink végrehajtását. Ugyanebben az évben alakult meg Soltvadkerten a bedolgozó részleg, ahol főleg idős helybelieket foglalkoztatunk. Itt is harmincán kezdték, és ma már kilencvenen mintegy 8 mil­lió forint értékű munkát végez­nek évente. A múlt év áprilisá­ban létesítette az ágasegyházi Matbiász János Szakszövetkezet a bedolgozó részlegét; december végéig már elérték a 8 millió forintos termelést. Minden jel arra mutat, hogy ez a részleg ebben az évben legalább 18—20 millió forint értékű munkát fog végezni részünkre. — Az idei tervek? J — Megkezdődött egy új épület tervezése. Ebben 900 négyzetmé­ternyi helyet foglal majd el- — remélhetőleg már jövőre — az export-raktár, és 700 négyzetmé­teren új munkaterületet, műhe­lyeket tudunk kialakítani. Ezzel kettős hasznot érünk el. Egyene­sen tőlünk indulhatnak exportra gyártott termékeink a megren­delőhöz, nem kell azokat először a fővárosba szállítani. A másik haszon az lesz, hogy a gyermek- gondozási segélyről visszajövő kisgyermekes anyák részére bő­víteni tudjuk az egy műszakos blokkot. Tovább fejlesztjük kerekegy­házi üzemünket, megvesszük a szomszédos házat, amelyet rak­tárnak alakítujjk át. Az apostagi telepünk az év végéig központi fűtést kap, amely jelentősen javítja az ottaniak munkakörülményeit. Jól sikerült a múlt évben ta­karékossági intézkedési tervünk végrehajtása; a tervezett 3 mil­lió forint helyett 12 millió 300 ezer forintot értünk el. Ezzel Igen Molnár Józsefné, a kecskeméti gyár meósa nagy gonddal vizs­gálja meg az exportra kerüld árut. 9 A takarékosságban élenjárj nak a szabászok. Közülük örö-i kitettük meg Bariba Jánost munka közben, sok lehetőségünket kihasználtuk, de azért ebben az évben ezt az összeget szeretnénk legalább fél­millió forinttal megnövelni — mondotta befejezésül Mócza Lajosné, a Habselyem Kötöttáru- gyár kecskeméti gyárának igaz­gatója. l\ &

Next

/
Oldalképek
Tartalom