Petőfi Népe, 1976. február (31. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-05 / 30. szám

1976. február 5. • PETGO NÉPE A vaskúti művelődésről A történelemtudósok némi fenn­tartással válaszoltak arra a kér­désre, hogy mi lett a szarmaták­kal az Attila halálát, a germán gepidák térhódítását követő évszá­zadban. Kétkedve fogadták a lé­tükről tudósító írásos feljegyzése, két, utalásokat, mert viszonylag kevés lelet bizonyította fennma­radásukat. ­A Tiszántúlt, a Duna-—Tisza kö­zének északi és középső részét va­lóban elözönlötték a hódítók; a széthullott nomád birodalom egy­mást beolvasztó nagy megsemmi­sítő népek, népcsoportok színteré­vé vált. Hat esztendeje a mélykúti Al­kotmány Termelőszövetkezet Jó­voltából sejthette meg Kőhegyi Mihály, a Türr István Múzeum régésze, hogy fontos dolgokat mondhat el a szarmaták sorsáról. Egy dózerolásra ítélt domb tetejé. ről összefüggő sírrendszert szem­revételezett. Tudta, hogy titkokat rejteget a mélykúti határ, hiszen 1959-ben már ásatott itt. A hat feltárt sírból szép hunkori, a sze- ged-nagyszéksós; fejdelml leletek, liez hasonló, halpikkelyes minták­kal díszített ékszerek, használati tárgyak kerültek elő. Rohant, sietett, amikor a ter- . melőszövetkezet értesítette: a te­lepítéshez szükséges tereprendezés közben temetőre bukkantak. Az 54 sírból előkerült csontvá­zak embertani vizsgálatát Marcsiit Antónia, a szegedi egyetem ant­ropológusa végezte el. A mai gyer­mektartási pereknél alkalmazott, kizárásos (biztonságosan tisztáz­hatják, hogy ki nem lehetett az apa) vércsoportvizsgálat segítségé­vel megállapították, hogy két nagycsalád nyughelyét találták meg. A temető teljes átvizsgálása után arra a következtetésre jutott* Kőhegyi Mihály, hogy szarmaták lakták ezt a vidéket az V. század második felében. A legidősebb férfi irányította a nagycsalád éle­tét, 6 volt a vallási és gazdasági főnök. Egy háztartásban éltek a fiák, lányok, unokák. A szegedi múzeum most kiadott évkönyvében olvasható tanulmány szerint az avar birodalom kiala­kulásáig, illetve megerősödéséig a Szeged—Baja vonaltól délre, a Dunáig húzódtak meg a szarma­ták, őrizték hagyományaikat, szo­kásaikat, viszonylagos önállóságu­kat. Kőhegyi Mihály munkássága ré. vén többet tudunk a mozgalmas korról, a Duna—Tisza köze délt részéről. Keltái Nándor „TALICSKÁBA SZALMÁT TETTEM BETEG FIAM BELE TETTEM” Alsószéktó 138. Hosszú idő óta töprengek: mit tanácsoljak ítácz Pálnénak; Kézzel írt verses füzettel tisztelte meg a szerkesztőséget. Dö­cögnek a rímes sorok, nem jobbak az alkalmi poéták alkotár sainak többségéinél. Mégis érdeklődéssel olvastam végig, mert egy máig sem eléggé ismert világról tudósít. A nagy szegénységben tanyán nevelkedett asszony érzékenyen figyeli a változó természetet. Ilyennek látja az őszt: „Varjak kárognak, csapatostul szállnak, — Szomorúan érzik, vége a szép nyárnak. — Valamit én is olyan furcsán érzek, — Most elmúlik minden, azután újra ébred.” „□ ­Gyermekkori élményeket rög­zít a Homoktengfer. A Velem tör­tént máig sajgó fájdalmat idéz 1942-ből. A kis Anna nem mond­hatta el az Anyák napjára írt rigmusait, mert mezítláb jelent meg az iskolai ünnepségen. Egy öregasszony — Csak ne tudnék emlékezni — már négy apró gyermekét eltemette, amikor az ötödik megbetegedett, a különö­sen kedves fiú már 10 nyarat lá­tott. „Mentem a gazdákhoz fo­gatot kérni, — Elküldték, tud­ták, hogy nincs pénzem. — Az uram már nem élt, — most mit tegyek? — Talicskába szalmát tét. tem, — Beteg fiam bele tettem. — El is indultunk az orvoshoz — Hat kilométer bizony messze volt. — Az orvos ránézett, azután én­rám, — Mintha sajnált volna, — Pénzt sem kért, — Irta a recep­tet .. [ — Maradt még öt gyere­kem, — Mindet nagyon, szeret­tem, — De azt az egyet, amíg élek” — Soha nem felejtem.” □ ü Verseihez rövid levelet is mel- i lékelt. ^TudorrC hogy Trő nem | lehetők, de; reméiém, hogy'gyer­mekeim há megnőnek, elolvas­sák ezeket és elgondolkoznak; valamikor hogyan is volt. Én is szívesen olvasnék anyámtól bár­mit. Akár egyetlen sort. Ö azon­ban írni sem tudott, nem járt is­kolába.” □ I 3 A sokgyerekes Ráczné jól sejti: költeményei aligha kerülnek ver­seskötetbe. Mégis biztatjuk. Ír­ja le emlékeit, sorsát, küzdelme­it, cifraság, irodalmiaskodás nél­kül. Szükség van hiteles, érzékle­tes, fogékony lélekkel megörö­kített emlékezésekre. Kékfedeles irkája: 'kordokumentum. H. N. Ami a művelődéspolitika meg­valósítása ügyében Vaskúton tör­ténik, megérdemli a népszerűsí­tést. A termelőszövetkezet adta lehetőségek —- korszerű épület, klubok, anyagi és erkölcsi támo­gatás — ugyancsak kedvezőek. Az előcsarnokban helyezték el tárlókon Horváth László fotómű­vész képeit. Mind több barátja van és lesz itt a művészetnek. Kezdték a tizenkét előadásból álló, diavetítéssel kísért művé­szettörténeti sorozattal. (Jene i László festőművész vezette), az­tán megrendezték Tóth Árpád és Weinträger Adolf festőművész kiállításait, bemutatták Holies Gyula fotóművész legszebb ké­peit. S mert az egykori Weintrá- ger-iskola nyomán sok éves ha­gyománya, van a ma is virágzó gyermekrajz-szakkömek, terebé­lyesedik az érdeklődők, a szépet értők és keresők száma. Az irodalom barátainak növek­vő táboráról sem feledkeztek meg. Csupán az elmúlt hónapok­ban olyan művészekkel találkoz­hatott, vitatkozhatott a közönség, mint Jókai Anna, Raffai Sarolta, Hatvani Dániel, Csoóri Sándor, meg Kiss Ferenc irodalomtörté­nész, Budai Ilona népdalénekes. Kőhegyi Mihály történész elő­adásai, 711 Márton csillagász telt ház előtt tartott ismeretterjesztő beszélgetései is utalnak a sokszí­nűségre, példázzák a mai, falun élő ember növekvő érdeklődését. Helyet kapnak a programban zenei, egészségügyi, mezőgazda- sági témák, a műszaki-technikai ismeretterjesztés és a könnyűzene is. Érthetően mind nagyobb ér­deklődés kíséri a jogi, közleke­dési, nevelési pályaválasztási elő­adásokat. A szakavatott előadók sorában orvosok, tsz-vezetők, pe­dagógusok; ügyészek, közlekedési szakemberek, gyógyszerészek, pszichológusok találhatók. Mind több szép népi hímzés kerül ki a kézimunka-szakkör asszonyainak kezéből, s a bábo­sok sikereire is felfigyeltek már. Sokoldalú programmal vonzza a fiatalokat az ifjúsági klub. Mindez érvként szolgálhat ah­hoz a minap folyt vitához, amely­ben egy városi fiatalasszony „le­támadta” falusi kolléganőjét: „Csak begubózni lehet falun, ml legalább elmehetünk egy szín­házba, beülhetünk zenét hallgat­ni. de ti?” Hogy mennyire a teg­napé ez a mesterkélt különbség- tétel, arra sok más között a közművelődés vaskúti eredmé­nyei adják a meggyőző bizonyí­tékokat. Szakács Gyala Crna Gora művészete Crna Gora •— ismer­tebb nevén Montenegro — század eleji művé­szetéből ad ízelítőt Bu­dapesten, a Műcsarnok­ban nyílt képzőművé­szeti kiállítás. Képeink: I Risto Stijovlc Papagáj című szobra. • Mato Djuranovic Öröm című olaj. festménye. (Fotó — MTI Tóth István felv. — KS) Nekik - de nélkülük A címben foglalt kikiáltás nem tréfa. Kellő anyagiakkal rendel­kező magánszemélyek, vagy kö- zületek megvásárolhatják a. fü- löpházi 2. számú állami általános iskolát. Az épület közvetlen a Kecskemét—Dunaföldvár közötti műút mellett áll. Három szoba összkomfortos, teraszos, kertes, pedagógus szolgálati lakás tarto­zik hozzá, természetesen mellék- épületekkel és garázzsal. Tény­ként említem csak, hogy érdek­lődni a Fülöpházi Községi Ta­nácsnál lehet, ahol én is értesül­tem az iskola sorsáról Szatmári Károlynétól, a végrehajtó bizott­ság titkárától. hajléka, ott az iskola köteles be­tölteni ezt a feladatot is. Az új iskola puszta léte föl­villanyozta a környék lakóit. Mint említettem, ebben nem is volt hiba, csak egy valamiről megfeledkeztek. Senki sem kérdezte meg a he­lyi tanácsot, hogy két év múlva az újjávarázsolt iskolának lesz-e kellő számú tanulója? Történt ezerkilencszázhetven­három augusztus közepe táján, hogy szerkesztőségünkbe ízléses meghívót hozott a postás. A fü­löpházi 2. számú iskola avatásá­ra invitáltak. A szíves meghívásnak eleget téve részt vettünk az eseményen, s friss tudósításban számoltunk be a megye közvéleményének ar­ról, hogy_ a tanyai iskolákért^ in­dított akció újabb kiemelkedő si­kerét, a társadalmi összefogást ünnepelték. A Magyar Televízió kitűnő ál­lapotban levő, de már használt padokat ajándékozott az iskolá­nak és készítettek egy filmet is. Az Észak-Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat dolgozói 200 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek, de segített a DÉMASZ is. és nem utolsósorban a tanyai ; lakoss^%Sfó^^é^“ Örültek' a.~íantdókP hogy an új-a, jávarázsolt iskolában tanulhat­nak. örült a pedagógus házaspár, Sőrés József és felesége a szol­gálati lakásnak, s annak, hogy külön tanteremben oktathatják az alsósokat és a felsősöket. Szatmári Károlyné: — Ha minket megkérdeztek volna vagy a járást, akkor vá­laszoltunk volna, de nem kérdez­tek meg!... A summázat mögött természe­tesen olyan társadalmi tanulság van, amit nem hallgathatunk el. Segítettek, tetemes anyagiakkal, csak éppen minek? Amit kaptak a tanyai emberek, gyerekek, azt anélkül kapták, hogy pontosan meggyőződtek volna arról, hogy egyáltalán kell-e, az ésszerűség határán belül érdemes-e? Mi történt? 1975 júniusában az iskola meg­szűnt, mert elnéptelenedett A gyerekek a községi iskolában folytatják tanulmányaikat, jobb körülmények között. A vonzás- körzethez tartozó Ötven tanya la­kói részére kulturális központ­ként tartották fenn 1975. decem­ber 31-ig az iskolát, de érdek­lődés. kellő igények nélkül im­máron az is feleslegessé vált. Televíziót nézni csak néha jött össze két-három ember, ők is in­kább .bementek Sőrés Józsefék- hezt, hisz mindenki ismeri őket ,a. környéken. Az örömben hónapokig nem volt hiány. A tanyai' fiatalok József Attila KlSZ-alapszerveze- te még vitatkozott is az iskola vezetőségével arról, hogy miért nem használhatják klubszerű összejövetelek céljára, kulturált időtöltésre az egyik tantermet, mert van egy rendelet, amely ki­mondja, hogy ahol a művelődés­nek, a társaséletnek nincs más Nem történt semmi különös? Hiszek abban, hogy a megyei felújítási keretből elköltött több százezer forint valamilyen for­mában majd megtérül: bizonyá­ra akad vevő az iskolára. De az nem térülhet meg, hogy a társa­dalmi segítség, összefogás hiába­való volt. Az erkölcsi kár pénz­ben ki nem fejezhető, de súlya van. Mindezt pedig nem kellett volna leírni, ha valakinek eszé­be jut, hogy megkérdezze: „és az iskolában .öt év múlva is lesz még gyerek”? Csató Károly 0 Életkora: 18 (64.) Megint Tamás... A sértett hiúság ugrál fel bennem mindunta­lan, mint egy beépített keljfeljan- csi. Mintha megunt szeretőnek keL lene tartanom magam. Pedig en­gem ő nem unt meg.. Csak elárult. Meg fog bűnhődni, állatian meg fog bűnhődni. Ahogy a hiánybe- .tegségekről tanultuk. Maíadie de Carence. Bizonyos hiány betegsé­gektől el lehet hülyülni. Fogok én még olyan halálian hiányozni ne. hi, hogy a párnát fogja rágni a testi-lelki nyomortól Aliz mellett a hitvesi ágyban. Csengettek. Megjött Treff Novo- szibirszkből. Tíz az egyhez merem fogadni, hogy Tamást a suliban Ő se bírta, hiszen ő is a bátyám ha­verja volt. Imre talán meg is mondta neki, hogy lekoptattam Tamást. Azt biztosan nem mond. ta Treffnek, hogy Tamás mégha— zasodik. A házasságra a franciá­ban négy-öt kifejezés is van, ma­nage, hymen, alliance, union, mé- nage. Tamás házassága Alizzal egy alliance lesz. aminek olyan je­lentése is van, hogy beházasodás, érdekházasság. Boldog soha nem lesz, mert én hiányozni fogok neki. Ez lesz a büntetése, amíg él. Én tudom, hogy az a legrosz- szabb érzés, ha valaki hiányzik. Három éve halt meg az anyu, de nekem most is ugyanúgy hiányzik, mint az elején, amikor elkezdett. nem lenni. Minden oké, nem őr­jöngök már az anyu után, nem szorulok már rá, hogy Bandi bá­csi injekciókkal nyugtasson, de az érzés, hogy az anyu hiányzik, az megmarad most már mindörök­ké... a tout jamais. A tout nem lényeges, a jamais, általában így használatos. Most el kell játszanom Treffnek a házikisasszonyt. o .— Szervusz, Bogár. Megenge­ded, ho«v még mindig így szólít­salak? — Szervusz, Treff.. Megenge­ded, hogy még mindig így szólít­salak? — Attól eltekintve, hogy sose szólítottál így, megengedem. — Mindig csak így mondtam, Treff. — Ha mondtad, biztosan mlndls így mondtad. Talán magadban. Elég ritkán méltattál a megtisz­teltetésre, hogy szóba állj velem, a neveimmel pedig olyankor se strapáltad magad. — Ezt a témát nem érdemes fe- szegetni Treff. Ti viselkedtetek velem úgy, mint egy kiskorúval szokás Az apuval beszéltél már? — Köszöntem. Bemutatkoztam Kelemen doktornak is. — Imre hova lett? Azt mondta, bekapcsolja a kávéfőzőt. Amióta itthon vagyok, mindenütt elfogadom [ a kávét. Tudod te, milyen rossz kávét főz­nek az Uralon túl? — Sejtem. Pont olyan gyengét, mint Leningrádban, vagy Moszk­vában. Mit nézel rajtam? — A szemüvegedet. Napszem­üveg? — Nem, csak ilyén nagy. Diopt- riás. Most ez a divatos, forma, ez a nagy oyál, a szememnek pedig jó a színes üveg. — De így nem látom a szép szemedet — Tessék? Bőkolni is megtanul, tál Szibériában? • — Nem bókoltam. Évekkel ez­előtt is mondtam neked, hogy szép a szemed. Nem figyeltél oda. Vagy rögtön el is felejtet­ted. Levennéd a szemüveged? — Tessék. Láthatsz két fáradt szemet. Imre biztosan mondta már, hogy felvételire hajtok. — Mondta. Ezért tartom kü­lönleges kegynek, hogy rám is vesztegétsz az idődből, — Miért csúfolódsz? Te min­dig kedves voltáL, — Komolyan beszélek, öt év alatt összesen nem szántál rám annyi időt, mint most, mióta itt vagyok. — Említettem, hogy ti nem vettetek komolyan. — Én komolyan vettelek volna. Nem adtál rá alkalmat. — Furcsa vagy. Úgy beszélsz, mintha azért jöttéi volna, hogy beolvass nekem. Én sohase vol­tam hozzád udvariatlan. Bocsáss meg... te se vagy udvariatlan... csak olyan furcsa. Igyál valamit Ott Szibériában mit isztok? — Főleg teát. Én távol állok attól, hogy ellensége legyek a szeszeknek, de ott egy ilyen sat­nya közép-európai kádernak óva­tosan kell bánnia a szervezetével. — Te egyáltalán nem vagy sat­nya. Imre cuccal éppenhogy jók lennének rád. A szervezet ellenállóképes, ségéről van szó, Bogár. Ott a tél keményen igénybe veszi az em­bert. — Azért isznak vodkát —• Én ritkán. Télen különösen nem. A hideg ellen nem inni kell, hanem öltözni. — De most, itt kontinentális klíma vesz körül, megkínálhat­lak? . — Kösz. Whiskyt látok ott. Azt kérnék. Szóda nélkül. Cslnos- vagy ebben az indián harci dísz­ben. — Könnyű, kényelmes ilyen melegben. Tessék, whisky, sző. da nélküL — Te nem iszol? — Ma” elvonókúrát tartok. Szó­dát iszom, jégkockákkal. — Másnapos vagy? Hol volta­tok táncolni az éjjel? — Itthon voltam. Tanultam és aludtam. És nem szoktam más­napos lenni. — Nem akartalak megbántani. — Nem is bántottál. Én mond­tam, hogy elvonókúrát tartok, te csak félreértetted. Tisztáztuk, oké. Egészségedre. — Egészségedre, Bogár. Remek whisky. — Lenyűgöző huzatod van. Egy nyeléssel leszaladt a torkodon. — Kell az energia. Biztosan tudod, hogy az alkohol szinte azonnal energiává alakul. Nekem pedig most energiára van szük­ségem. — Mire készülsz? — Nem készülök semmire. Ne­kem már maga a tény, hogy Ve­led beszélgetek, szokatlan szel- lami és fizikai igénybevételt je­lent. — Ne mondd! Ha ennyire fá­rasztó, hogy velem társalogsz, miért erőlteted? Ülhetünk Itt csendben is, amíg Imre behozza a kávét. Akkor azonnal átadlak neki. — Megkönnyebülten. Tedd hoz. -zá. Mindenesetre .köszönöm, hogy ennyi időt is fecséreltél rám. •— Nem értelek, Treff. Egyre az az érzésem, hogy belém -akarsz kötni. Nem adtam rá okot. Igyekszem aranyosan beszélgetni - Veled..,. — Ez az, Bogár. Igyekszel ara­nyosan beszélgetni. — Rosszul mondtam. Nem igyekszem, hanem igenis aranyo­san beszélgetek; veled. Te pedig úgy viselkedsz, hogy feszültség van miattad a levegőben. — Fantasztikusan érzékeny ide­geid vannak, Bogát. Itt a leve­gőben tényleg feszültség van. Kettőnk között. — De nem miattam. Én ked­vesen fogadtalak... — Elismerem, hogy nem miat­tad. Énmiatlam. Én kondicionál­tam rá egy esztendőn át maga­mat Szibériában, hogy ha haza­jövök és a véletlen úgy, adja, hogy találkozhatok is veled, ak­kor meg fogom mondani neked, amit évekig nem mertem meg­mondani, meg amiről most is tu­dom, hogy nincs értelme kimon­dani ... — Már vártam, hogy lélegze­tet is veszel. Nos, mit akarsz a szemembe vágni? A legrosszabb­ra is fel vagyok készülve. De várj még egy pillanatig, kinyitom Im­rének. az ajtót... Izgalmas pil­lanatokat hozol ezen a tálcán. — Azt hiszem. Olyan kávét •főztem, amilyet még nem ittatok eddigi fennállásotok alatt Szólj ki apának meg a doktor úrnak, Bo-- gár.. vonuljanak be kávézni. Treff, hány cukorral iszod? — Nem kérek cukrot — Parancsolj. Mondd, hány fok volt a télen a legnagyobb hi. deg Novoszlbirszkben. (Folytatjuk.) SZÉP, ŰJ ISKOLÁT VEGYENEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom