Petőfi Népe, 1976. február (31. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-27 / 49. szám

KIÁLLÍTÁS KECSKEMÉTEN Korszerű, egészséges táplálkozás Vizsgáztak a pénztárosok ötvenhét kereskedelmi dolgo­zó szerzett jogot tegnap ahhoz, hogy új, magasabb beosztásba kerüljön, a Bács-Kiskun megyei Élelmiszer Kereskedelmi Válla­lat által szervezett pénztáros- képző iskola záróvizsgái után. Az öthónapos tanfolyam alatt a je­lentkezők — akik közülit egyet- i len férfi sincs_— önkiszolgálói pénztáros szakképesítést kaptak, s rövidesen boltvezető-helyettesi besorolásban dolgoznak. A leg­jobban szerepeltek közül tizen részt vesznek az ősszel megren­dezendő országos pénztáros-ver­senyen is. Az iskola csupán egy hétre zárja be kapuit: a jövő héten Baján újabb BÉK-'tanfolyam kezdődik. Már minden hely be- . töltött —• a 3 csoportba 60 ál­lami és szövetkezeti szektorban dolgozó kereskedelmi alkalma­zott jelentkezett Űj vonás, hogy pénztárgépek mögé ül számos tanuló is, ők júniusra szerzik meg a tanfolyam elvégzését iga­zoló oklevelet. A Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsa, a KISZ megyei bizottsága, a megyei tanács, va­lamint az SZMT Művelődési Központ 1976/77-re ismét meghir­deti a szocialista brigádok kul­turális mozgalmát, szellemi ve­télkedőjét. A mozgalom szerve­zett keretet és tartalmi irányí­tást ad a szocialista brigádok kulturális vállalásaihoz, illetve azok teljesítéséhez. Egész évre szóló programot nyújt a munkás- művelődés Ilyen formájához. A vetélkedőkre való felkészülés is politikai, gazdasági és kulturá­lis életünk legfontosabb kérdé­seire irányítja a .résztvevők ér­deklődését, elősegíti az V. ötéves terv célkitűzéseinek, feladatainak széles körű megismertetését. A mozgalomban részt vehet valamennyi —■ szakszervezeti alapszervezettel rendelkező mun­kahely fizikai munkásokból álló szocialista és szocialista címért versenyző" brigádja. A nevezési lapokat 1976.. március 10-ig kell eljuttatni a munkahely szakszer­vezeti bizottságához. A vetélkedőket munkahelyi és városi szinten rendezik, munka­helyeken 1976 májusa és decem­bere között, városi szinten pedig 1977 áprilisában a munkahelyi szakszervezeti szfetúek, "illetve Ezzel a címmel nyílt szerdán este Kecskeméten, a megyei művelődési központban kiállítás. A Kecskeméti Konzervgyár és a Baromfifeldolgozó Vállalat közös rendezvénye azt a célt szolgálja, hogy a megye e két legnagyobb élelmiszeripari ’ nagyüzeme ter­mékeinek bemutatásával is ser- 'kentsen az egészséges életfor­mának megfelelő étkezési módok követésére. Az 1900-ban alapított Kecske­méti Konzervgyár a korabeli do­kumentumok mellett egy vitrin­ben ízelítőt" nyújt a kiállításon az üzem 30—40 évvel ezelőtt ké­szült termékeiből is, amelyek mindmáig fogyasztható állapot­ban maradtak ránk. Emellett ter­mészetesen felsorakoztatják a gyártmányok garmadáját, ivóle- vekefe, püréket, porokat, gyű- mölcskonzerveket és savanyúsá­A szakközépiskolai érettségi vizsgaszabályzat kiegészítéséről jelent meg utasítás a Művelő­désügyi Közlöny legújabb szá­mában. A miniszteri utasítás leg­lényegesebb pontja, hogy kiter­jeszti a szakközépiskolai érettségi tanévben hívták életre, s a szak­munkások szakközépiskolájára. Ezt az új iskolatípust az elmúlt tanévben hívták életre, a szák-, munkás-, illetve , más szakmai képesítéssel rendelkezőknek te­remt lehetőséget az érettségi megszerzésére. A hallgatók esti városai szakmaközi bizottságok -— a KISZ-szervezetekkel közösen. A városi vetélkedőkön —■ a ren­dező szervek meghívása alap­ján —• a munkahelyi döntőkön legjobb eredményt elért brigá­dok vesznek részt. A munkahelyi szintű vetélke­dők résztvevőinek Jutalmazásá­ról az ottani szakszervezeti bi­zottságok és KISZ-szervezetek gondoskodnak. A városi vetélkedők három el­ső helyezett brigádja az alábbi díjazásban részesül: I. díj 4000 forint II. díj 3000 forint III. díj 2000 forint Emellett azonban a mozgalom, ban részt vevő valamennyi bri­gád tárgyjutalmat és emléklapot kap. Megyénk szocialista brigádjai az elmúlt időszakban is számos bizonyítékát adták annak, hogy az önművelést, művelődést a ter­melési feladatokkal szorosan összefüggő, azoktól elválasztha­tatlan fontos feladatnak tekintik. Ez alkalommal is bizton számí­tunk arra, hogy a meghirdető szervek felhívása tettre mozgó­sító visszhangra talál a szocia­lista brigádoknál. gokat, amelyek eljutnak a világ számos részébe. A Baromfifeldolgozó Vállalat a bontott csirkétől a kakastaréj- konzervekig igen változatosan és nagy választékban vonultatja fel jőhírű termékeit a kiállításon. A két üzem — nagysikerűnek ígérkező — rendezvénysorozatát Mészáros János, a városi párt- bizottság titkára nyitotta meg. Sokan vettek részt az eseményen, s köztük örvendetesen nagy szám­ban kisgyermekes szülők. Mindez arra vall, hogy a korszerű táp­lálkozás iránt a háziasszonyok és az apukák-anyukák egyaránt élénken érdeklődnek. Csütörtökön a két gyár szo­cialista brigádjának tagjai ren­deztek ismerkedési estet, szomba­ton pedig a művelődési központ színháztermében fővárosi művé­szek adnak majd ajándékmű­sort a dolgozóknak. J. T. és levelező tagozaton, három éven keresztül közismereti tár­gyakat tanulnak. Az utasítás értelmében az érettségizőknek magyar nyelv és irodalomból írásbeli és szóbeli, matematikából írásbeli vagy szó-, beli érettségi vizsgát kell ten­niük. A szakmunkások szakközépis­koláiban először 1977-ben vé­geznek, az időben megjelent ren­delkezés tehát lehetővé teszi a hallgatóknak a megfelelő felké­szülést az érettségire. (MTI) Tegnap a megyeszékhelyen tartották meg a Magyar Pedagó­giai Társaság Bács-Kiskun me­gyei tagozatának küldött- és ve- zetőségválasztő közgyűlését. Dél­előtt kilenc órakor Tövis Ferenc- né, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet I igazgatóhelyettese kö­szöntötte a megjelenteket — köztük Gera Sándort, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét, Szűcs Sándort, a Pedagógus Szakszervezet megyei titkárát és Bodor Jenőt, a megyei tanács művelődésügyi osztályvezetőjét. Majd dr. Szvétek Sándor, a tár­saság megyei elnöke tartott be­számolót az elmúlt négy eszten­dő munkájáról. Utána dr. Kraj- nyák Nándor titkár ismertette az elkövetkező időszak terveit. A két előadásból világosan ki­derült. hogy milyen sokrétű és változatos program alapján dol­gozik a megyei tagozat az okta­táspolitikai határozat megvaló­sításáért. Többek között szó volt a lebonyolított tudományos Ülés­Országos tanácskozás kezdődött csütörtökön Egerben a Közleke­déstudományi Egyesület szerve­zésében. A közút, a vasút, vala­mint a közlekedés más ágaza­tainak képviseletében mintegy 500 vezető szakember tanácsko­zik a korszerű forgalomszerve­zésről termelékenységének, ha­tékonyságának javításáról. Föld­vári László, közlekedési és pos­taügyi miniszterhelyettes beveze­tő előadásában elmondotta, hogy az utóbbi másfél évtizedben a Forrás Könyvek - 1980-ig A legutóbbi szerkesztő bizott­sági ülésen kidolgozták a Kecs­keméten megjelenő Forrás Köny­vek kiadásának terveit 1980-ig. A szépirodalmi sorozat há­roméves múltra 'tekint vissza. A nyitányt Buda Ferenc műfordí­tás-gyűjteménye jelentette. Majd Gál Farkas lépett közönség elé az első önálló verseskötótével. Raffai Sarolta Egyszeri kaland című novella-válogatással szere­pelt. Azóta már elhagyta a nyomdát Goór Imre verseköny- ve is, amely rövidesen az üzle­tekbe kerül. Ezek a kötetek «— szándékuk szerint — a Forrás folyóirat köré csoportosuló alko­tóknak és a Duna—Tisza köze életéről szóló műveknek terem­tenek fórumot. Az idén Zoltán Zoltán: Bizako­dó Alföld című szociográfiája következik, és nyomdába adják az Akasztó községben született Kiss Benedek gyermekverseit — a Kiskunhalasról elszármazott Berki Viola illusztrációival. Jö­vőre Zdm Tibor tanyaszociográfi­ái és Hatvani Dániel valóságfeltáró írásai várhatóak. Majd antológia vonultatja fel a Bács-Kiskun megyében élő fiatal költőket. A Forrás 10. évfolyamát a folyó­irat és a Kiskunság cikkeinek címjegyzékével köszöntik, s Buda Ferenc második műfordításköte- te ugyancsak szerepel az elkép­zelések között. Valószínűleg 1979-ben lát napvilágot könyv alakban Orosz László Kis kecs­keméti irodalomtörténete illetve Pusztai János műfordítás-gyűj­teménye a finnugor és uráli né­pek folklórjából. A sort Szekér Endre esszéi egészítik ki "az évti­zed legvégén, a tervek szerint. H. F. szakok sikereiről, az új pedagó­giai módszerek közkinccsé téte­léről, valamint az oktatási ered­ményvizsgálatok legújabb ta­pasztalatairól. A Magyar Pedagógiai Társaság megyei tagozata évek óta hét szakcsoporttal működik. A di­daktikai, óvodai, nevelési, nem­zetiségi, gyermekvédelmi, s a többi szakcsoport több vonatko­zásban is kiemelkedő munkát végzett az' elmúlt időszakban. A taggyűlés végén a jelenle­vők megválasztották az új veze­tőséget. A társaság megyei ta­gozatának elnöke ismét dr. Szvé­tek Sándor lett. S titkárnak vá­lasztották meg újra dr. Krajnyák Nándor tanszékvezető' tanárt. A megyei tagozat alelnöke Kraj- csovszki József, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet igazgatója. A küldöttközgyűlés dr. Simon Gyulának, a Magyar Pedagógiai Társaság elnökének zárszavával ért véget. V. M. népgazdaság dinamikus fejlődé­sével arányosan fejlődött a köz­lekedési hálózat. A következő időszakról szólva elmondotta, hogy az ötödik öt­éves tervben megnövekedett fel­adatok hárulnak a közlekedés különböző ágazataira. A vasút —, amelynek elsősorban a nagy tö­megű és hosszabb távolságú szál­lításokban van elsődleges jelen­tősége — továbbra is megőrzi alapvető szerepét (MTI) naptar 1976. február 27., péntek ' Névnap: Sándor Napkelte: 6 óra 31 perc. Napnyugta: 17 óra 24 perc. Holdkelte: 4 óra 50 perc. Holdnyugta: 15 óra 09 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: február 25-én a középhőmérséklet 0,9 (az ötven éves átlag 1,4), a legmagasabb hő­mérséklet 1,4 Celsius-fok volt. Feb­ruár 26-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 1,0, déli 1 órakor 9,5, a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 0,2 Celsius-fok volt. Csapadék nem hullott. A Kecskeméti Katona József Színház műsora Február 27,. péntek, este 7' óra: FIGARO HÁZASSÁGA Blaha-bérlet MOZIMŰSOR 1976. február 27.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4 órakor ULZANA Színes, magyarul beszélő német kalandfilm háromnegyed 6 és 8 órakor ELSZAKADÁS Csak 16 éven felülieknek 1 Színes, magyarul beszélő amerikai film KECSKEMÉT ARPÄD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A KÉT ARANYÁSÓ Színes, magyarul beszélő német kalandfilm MESEMOZI háromnegyed 6 órakor PETI KALANDJAI Színes magyar rajzfilm-összeállítás Éjszakai előadás: Árpád mozi: ló órakor . FÉRJ VÁLASZÚTON Az ifjúsági bérletek nem érvényesek 1 Színes amerikai filmvígjáték — ORSZÁGOS MÓDSZERVÁ­SÁR. A népművelési Intézet 'által szervezett országos módszervá­sárt csütörtöktől vasárnapig bo­nyolítják le Székesfehérvárott. Az előzetes zsűrizések alapján Bács-Kiskunból az alábbi négy ifjúsági klub mutatja be az erre a célra elkészített foglalkozási tervét: Madaras, művelődési ház; Kecskemét. Anonymus Klub; Solt, művelődési ház és Kalocsa, Fórum Klub. — Hóvirág minden mennyi­ségben. Kecskeméten, a Rákóczi utcai virágboltban nagy keres­letnek örvendenek a vágott virá­gok: legtöbben nárciszt kérnek, de hóvirágból is jelentős készlet van. A cserepes virágok közül a jácint és a ciklámen a legkapó­sabb. A bolt a közelgő nőnapra orchideát is rendelt. — Az idei mezőgazdasági könyvhónapra 43 művet jelen­tettek meg a könyvkiadók. A la­kiteleki művelődési házban ma este fél 7-kor Oláh Sándor mező- gazdasági szakírót látják vendé­gül a könyvbarát klub tagjai idei 10. találkozójukon. Az esemény a mezőgazdasági könyvhónap rendezvénye. — Iskolapatronáló KISZ-esek. A Kecskeméti Baromfifeldolgo­zó Vállalat Buday Dezső KISZ- alapszervezete a hetényegyházi általános iskola úttörőit segíti ismereteik bővítésében. Részükre politechnikai műhelyt alakítanak ki, s_ gyárukba is meghívják a végzős tanulókat, hogy megis­merkedhessenek. a baromfiipar­ral. — A szerződéses sertéshizlalás igen kifizetődő a háztáji gazda­ságoknak és a népgazdaságnak egyaránt. Nemesnádudvaron, a helyi Kossuth Termelőszövetke­zeten keresztül a gazdák például 1974-ben 740 darab sertést érté­kesítettek, tavaly pedig már 844 darabot hizlaltak. A községben ebben az évben a háztáji gazda­ságokban hizlalt, szerződött ser­tések száma előreláthatóan meg. haladja a tavalyi mennyiséget. — Szociálpolitika Bácsalmáson. A nagyközségben különös gond­dal törődnek az idős, egyedül élő emberekkel, amit az is bizo­nyít, hogy az öregek napközt otthonát kibővítették, s a koráb­bi húsz fővel szemben már negy­ven főnek adhatnak otthont. Eh­hez tartozik a sokgyermekeres családokról való gondoskodás Is. A meglevő két lakóház mellé, a következő ötéves tervben, újabb két családnak építenek otthont. — HELYREIGAZÍTÁS. La­punk február 24-i számának Saj- tóposta rovatában jelent meg a Kiskőrösön lakó Nagy Dénes ol­vasónknak címzett szerkesztői üzenet, amely téves életkori ada­tot tartalmaz. A mondat helye­sen így hangzik: „öregségi jára­dékra jogosult a mezőgazdasági szövetkezetnek az a legalább há­roméves megszakítás nélküli tag­sági viszonnyal rendelkező dol­gozója. aki 70.. nő esetében a 65. életévét betöltötte... stb.” — 120 ezer forint az amatőrök­nek. Az elmúlt évihez viszonyít­va 30 ezer forinttal í|öbbet — öszV sZesen 120 ezret — fordít az önte­vékeny művészeti együttesek tá­mogatására 197(j-ban a Fogyasztá­si Szövetkezetek Bács-Kiskun me. gyei Szövetsége. Ezen felül kitün­tetésekre. munka- és szakmai ver. senyek, valamint az ifjúmunká­sok szellemi vetélkedőinek díjazá­sára 113 ezer forintot irányoztak elő. — 45—50 mázsa kenyeret és csaknem 10 ezer darab péksüte­ményt álitanak elő műszakonként a soltvadkerti ÁFÉSZ sütőüzemé­ben Huszonöt üzletet — közülük kilenc külterületit —. az óvodát pékáruval. Az idén 1975-höz ké- és az éttermeket látják el friss pékáruval. Az idén 1975-höz ké-i pest 20 százalékos termelésnöve­kedést és 7,5 millió forintos ter­melési tervet tűztek ki célul. ’ — HANGVERSENYRE KÉ­SZÜLNEK. A megyei zenepeda­gógus szakszervezet 101 tagja közül 34 tanár jelentkezett a‘ Baján megrendezésre kerülő ta­vaszi hangversenyre. A tanítá­son túl szorgalmasan gyakorol­nak, hogy a közönség és egymás előtt is bemutassák művészi ké­pességeiket. — Sikeres szelekció. Több éves szelekció és állománygyarapítás eredményeként a pálmonostori Keleti Fény Tsz-ben az egy te­hénre jutó évi tejtermelés máris elérte az V. ötéves tervben elő­irányzott átlagot: a 3500 litert. Az 1754 vegyes hasznosítású szarvas, marhából 395 a tehén, ebből je­lenleg 200 teje?. — TARTALOMMAL IS MEG­TÖLTIK ... Hetényegyházán a községi KISZ-alapszervezet fia­taljai a helyi tanács pincéjében társadalmi munkával klubot ala­kítottak ki. A másfél hónapja működő klubbizottságnak sike­rült tartalmas programot szer­vezni a csütörtöki és szombati összejövetelekre. Februárban például sportvetélkedőt, úttörők­kel közösen prózamondó ver­senyt, politikai totót és könnyű­zenei műsort is szerveztek. — Utak után sportcsarnok. A III. és a IV. ötéves terv során — de zömmel az utóbbi öt évben — összesen 8 kilométer hosszú belte­rületi aszfaltutat építettek Vas- kúton. A kivitelezést a tanács költségvetési üzeme végezte. A nagyközség -következő nagyberu­házását. a négymillió forintos sportcsarnok építését 1977-ben kezdik meg. — Ifjúsági érdekvédelem. A közelmúltban a Volán 9. számú Vállalat bajai kirendeltségén is elkészítették az ifjúsági intézke­dési tervet. E szerint 1976-tól minden évben meg kell rendezni a fiatal szakmunkások tovább­képzését és az ipari tanulók szakmai versenyét. Be kell indí­tani továbbá a Szakma ifjú mes­tere és a Kiváló ifjú gépkocsive­zető mozgalmakat. — Tiszakécske az élen. A kecs­keméti járásban az elmúlt évben. Tiszakécskén került sor a leg­több TIT-rendezvényre: a társa­dalom- és természettudományos ismeretterjesztő előadások száma 124, illetve 44 volt. Megszervezték a nagyközségben a földrajzi sza­badegyetemi sorozatot, az általá­nos iskolákban pedig a kis mate­matikusok és a kis kémikusok baráti körét működtették sikerrel. PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. v Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja; a Báca megyei Lapkiadó Vállalat FelelősMcladó: Prelszlnger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-019, 12-111 (központi): 11-709, 11-ltt. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dl]: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, KÜIsó-Szegedl út I. Telefon: 13-720 Igazgató: Ablaka István Index: fi015 t Csikérián elkészült a takarékszövetkezet új épülete. (Pásztor1 Zoltán felvétele) Építőink vállalása Huszton # Az orenburgi' gázvezeték egyik nyomásfokozó állomása a szovjet­unióbeli Huszton épül. A kompresszorállomás személyzete, vala. mint az építőbázis részére a városban 141 lakást, valamint ven­déglátó kombinátot épít két magyar vállalat. A munkát szeptem. bér elsején kezdték a magyar építők és a nagy hideg ellenére, jó ütemben baladnak a munkálatokkal; az SZKP XXV. kongresszusa tiszteletére vállalták, hogy az első 30 lakást április 4-re, az étte­rem és a konyha építését pedig május I-re befejezik. Képünkön: házgyári elemek érkeznek Debrecenből. (MTI-fotó—Balogh P. László—KS) Űj forduló a munkásművelődés népszerű mozgalmában Miniszteri utasítás a szakközépiskolai érettségi vizsgaszabályzat kiegészítéséről SIKERESEK VOLTAK A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOK A Magyar Pedagógiai Társaság tagozatának közgyűlése Közlekedési szakemberek tanácskozása

Next

/
Oldalképek
Tartalom