Petőfi Népe, 1976. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-16 / 13. szám

* • PETŐFI NEPE • 1976. január 16. A prognosztika lehetőségei Háromezer hízóval töbh Három állami gazdaság — a kiskőrösi, a kalocsai és az állampusztai — tartja fenn a felső képen látható AGROKOMPLEX-rendszerű sertéstelepet. A több, mint 1200 kocát nevelő kombinát évente mintegy 20 ezer hízó kibocsátására képes. A na­gyobb termelékenység érdekében most folyik a re­konstrukció. Az úgynevezett nevelőrácsos megoldás­sal elérik, hogy 3 ezer hízóval növeljék a telep kibocsátóképességét. Jobb oldali képünk: Itt már látszik a nevelő­rácsos megoldás. Várad! Jánosné a gondjaira bízott héthetes malacokkal. Szeremlei híradás nosztikai munkák kezdeti sza­kaszában? A legegyértelműbb sikerekről a műszaki-technológiai jövőképek kapc.sán beszélhetünk. A műszaki prognózisok zseniális prototípusa az 1920—22-ben készült GOEL- RO-terv, a Szovjetunió villamosí­tásának nagyszerű víziója. A vál­lalati vagy termék-szintű előrejől-' zések is már az 50-es évek elején kialakultak a fejlett tőkés álla­mokban. Ma már többé-kevésbé előre tudjuk vetíteni technológiai paraméterek változását, egy ter­mék élettartamát, vagy a műsza­ki újdonságok elterjedésének se­bességét. Ezen a bonyolultsági szinten gazdasági prognózisaink is hatékonyak. Az itt és egyálta­lán a prognosztikában alkalma­zott módszerek viszonylag egy­szerűek, s.három csoportba oszt­hatók: az eddigi adatsorok elő­revetítésén alapulókra: a hozzá­értők eddig kialakult felfogásá­nak valamilyen összegezését hasz­nosító ún. szakértői véleménye­zésekre: s végül az értékelések általánosítását és rendszerezését elősegítő matematikai technikák alkalmazására. 9 Lényegesen kezdetibb stá­diumban van az egész földgolyót és az emberiség sorsát érintő prognózisok kidolgozása. S itt nem a tudományos-fantasztika más világokba indított űrexpedí­cióra gondolok, bár ezek a lehető­ségek, s ez a messzi-messzi jö­vő korántsem tartozik csak a kép­zelet birodalmába, öt éve, 1971 szeptemberében már a Szovjet­unió és az USA tudományos aka­démiái egy örményországi obszer­vatóriumban összehívták a nem földi eredetű civilizációkkal fog­lalkozó első tudományos konfe­renciát, ahol világhírű szakem­berek vitatták meg a más nap­rendszerek, értelmes lények fel­tételezett létét és a kialakítható kapcsolatokat érintő kérdéseket. Itt azonban valami sokkal kö­zelebbről, s ugyanakkor vala­mennyiünket sokkal közelebbről érintőről van szó. Megjelentek és azonnal óriási vitát robbantottak ki ún. Világmodellek, vagyis Föl­dünk ipari potenciálját, mező- gazdaságát, népességnövekedését és a széles értelemben vett kör­nyezetet (energia, vízkészlet, nyersanyagok) egy rendszerbe összekapcsoló konstrukciók. A je­lenlegi évi 5 százalékos növeke­dés mellett a világgazdaság a jgvő század végére valóban a je­lenlegi2 volumennek'15ÖÓ-szorosá­ra növekedne. Csakhogy a Föld valamennyi ma ismert nyers­anyagforrása már jóval előbb ki­merülne. Nyilvánvaló, hogy az effajta növekedés nem folytatód­hat a végtelenségig, annál is in­kább, mert a gazdasági tevékeny­sége a föld különböző részein egyenlőtlenül oszlik meg. Az ipa­rilag fejlett tőkés országokban rákos daganat módjára burján­zik, míg más térségekben a gaz­dasági elmaradottság következté­ben emberek milliói nyomorog­nak és éheznek. A jelenleei vál­ság tehát nem magából a növe­kedésből, ahogy azt egy sor pol­gári jövőkutató, futurológus ál­lítja, hanem annak anarchikus és kiegyensúlyozatlan jellegéből fakad. S megoldásként sem csu­pán az egész földkerekségre ki­terjedő gazdaságfejlesztési prog­ram, a Föld különböző térségei­nek eltérő adottságaival is szá­moló fejlesztési modell kidolgo­zását ke.ll szorgalmazni, hanem olyan együttműködési rendszer megteremtéséről is szólni kell, amelynek kialakításához epv- aránt hozzájárulhatnak a tagok gazdasági és kulturális értékeik­kel. nyersanyagtartalékaikkal. De maguk a problémák is „glo­balizálódtak”. a tudomány, a gazdaság, a demográfia, a szocio­lógiai problémák, vagy a mező- gazdaság egymással összefüggő kérdések komplexumává vált. Egyik kérdést sem lehet a többi­től függetlenül tanulmányozni, s még kevésbé megoldani. Igv az élelmiszerválságot pl. nem lehet csupán a mezőgazdasági termelés növelésével felszámolni. A ter­melés növelése olyan tényezők függvénye, mint a birtokviszo­nyok. a műtrágyaellátás, a talál termékenysége, a demográfiai helyzet, a meteorológiai viszo­nyok, az oktatás stb. Hasonlóan az orvostudomány ma már em­bermilliók életét képes megmen­teni, s ugyanakkor a gyermekha­landóság világméretű csökkené­sével olyarr demográfiai robba­nást idézett elő, amely a gazda­sági, társadalmi, politikai viszo­nyok változása nélkül ugyancsak milliós tömegeket fenyeget éh­halállal. • Itt jelentkezik, s ebben keUj hogy a szocialista prognosztika minőségi előnye, humánuma, ösz- szetettebb látásmódja fokozottab­ban megnyilvánuljon. S így já- vrulha,t1hozzá jövőkutatásunk a jövő közvetlen alakításához ^»is. 'mir J*----< P. Téli munka az építőknél — Régen jártunk Szoremlén, mi újság a faluban? — kí-rdezem Elek Istvántól, a helyi tanács el­nökétől, ö pedig válaszra készen feleli: — Kis falu, szerény lehetősé­gek. — Aztán sorolja: .T-i.tA mintegy ezeregyszáz keresőképes lakos közül több százan Baja ipari üzemeiben találnak megél­hetést. A helyi tsz sok gonddal­bajjal küszködik, körülbelül négyszázötven tagjának nagyob­bik fele járadékos, illetve nyug­díjas ... Ami a községfeszlesztést illeti, ez elmúlt öt évben a legnagyobb eredményünk alighanem a mint­egy négy kilométernyi új járda. Meg a tavaly a Dózsa utcában és az Újsoron kiépített út. A könyvtár méltó kialakítására 32 ezer forintot költöttünk, a peda­góguslakásra kétszázezret. Kor­szerűsödött az óvoda, az iskola is, bár ez utóbbi öreg épületén ke­véssé látszik meg a ráköltött mintegy másfél millió. Felújítot­tuk a művelődési házat és a hat állami épületet is. Az évi fej­lesztési alapunk 120 ezer forint, de ez az összeg is csökkenő; elég sok a megalapozott kérelem a fejlesztési adó mérséklésére, il­letve elengedésére... A most induló tervidőszakban társulásos alapon a törpe vízmű létrehozása a célunk. A lakosság óhajára. Tízmillió körüli beruhá­zás; szükségtelen mondanom, mit jelent ez egy ötszáztelkes falunak, örvendetes viszont, hogy immár évek óta növekvő nálunk az egy lakosra jutó társadalmi munka értéke. Az 1972. évi 168- ről 1974-ben 282 forintra emel­kedett. A tavalyit még nem össze­geztük, de becslésem szerint meg­haladja az előző évit... Közben két pirospozsgás fiatal nő toppan be az irodába, s kissé megszeppenten újságolják: ■— Megint víz nélkül marad­tunk, valószínűleg leégett a mo­tor. A tanácselnök pedig a velük való rövid tanakodás után ma- gyarázóan megjegyzi: — Az óvodából jöttek... Saj­nos, beletelik két-három hétbe, mire sikerül megjavíttatnunk a motort, mert Bajáról kell hív­nunk szakembert... — Helyben nincs villamossági szakiparos? — Nincs. Pedig nagyon kellene. A faluból sokan bejárnak a Ganz-művekhez Bajára, de mel­lékfoglalkozásként iparengedély kiváltására vállalkozó nemigen akad köztük. — És más szolgáltatásra? — Borbély hetenként kétszer, szerdán és csütörtökön áll a sze- remleiek szolgálatára. A Bajai Fodrászszövetkezettől jár ki egy ügyes kislány. Olyankor sorakoz­nak a műhely előtt. Viszont Góli Sándor személyében saját cipé­sze van a falunak. Éjjeliőrt fő- foglalkozás mellett javítja a' láb­9 A jövőbetekintés vágya való­színűleg egyidős az emberiség- jel. Napjaink technikai-techno- ' ógiai eredményei, társadalmi­politikai változásai a ter­vezés és a tervgazdálkodás meg­jelenése világunk és Földünk ala­posabb megismerése határozottan felfokozta a jövő birtoklásának vágyát és lehetőségeit. Elsősorban a fejlett kapitalista országokban született futurológia befolyásolta kezdetben az eredményeket. Ter­mészetes volt, hogy a polgári tu­domány csak saját alapjairól ké­pes vizsgálódásokat végezni, s bár jelentős részeredmények is születhetnek, a világtörténelmi fo­lyamat egész jövőjét alkalmatlan bemutatni. A szocialista országokban ta­pasztalt kezdeti és általánosító bizalmatlanság is ebből a jogos kritikából fakadt. Hőálló baktériumok Ausztráliai kutatók több bak­tériumfajt 24 órán át széndioxid atmoszférában. 160 fokon tartot­tak és a mikroorganizmusok ezt minden észrevehető károsodás, vagy változás nélkül túlélték. A kísérletek.,,a.,,Venus kutatásával kapcsolatosak,,, mert ennek r at- mps?íérái#hftft i,,W®íkodi).akn jjiá-g sonló viszonyok. Mindenesetre tény, hogy már több mint egy évtized telt el a jövőkutatás szervezett kezdetei óta a szocialista országokban is. (Nálunk a polgári futurológiától való megkülönböztetés érdekében prognosztikának nevezik az új tudományt.) Ez alatt a/, idő alatt a „kell-e prognózis?", „Tudo­mány-e a jövő művelése?” „Létez­het-e marxista jövőkutatás?” kérdéseinek kapcsán dúló viták­tól egyetemi, akadémiai kutató- csoportok kialakításáig, folyóira­tok, szakmai egyesületek alapítá­sáig, sőt a jövővel kapcsolatos vizsgálódások gazdaságtudo­mány-, és társadalompolitikánk integrálódásáig jutottunk. 9 Az új tudományág formáló­dása esetén gyakran jelentkező bizonytalanságot és bizalmatlan­ságot hamarosan az ugyancsak szokásos lelkesedés váltotta fel. Ügy tűnt, hogy a jövő társadalma, gazdasága, technikája csak egy karnyújtásnyira van, s e mini­mális távolság legyőzésében is mindössze néhány matematikai vagy logikai módszer kidolgozat­lansága vagy korlátái akadályoz­nak meg bennünket. Ezért nagy erőfeszítésekkel kezdték a mód­szertant fejleszteni: számos olyan új. eredeti és fontos technika szü­letett, amelyek nemcsak a jövő, hanem a jelen vizsgálatát is meg­könnyítik. Most már feltehetjük a kér­dést: hova vezettek az elmúlt 10 —Iá, fjy, Jövőkutatásának erőfeszí­tései? Hol értünk el "eredménye­két és hol tűnik ma a megoldás még ' távolabbinak, mint a ' prog­belit. 0 is Bajára bejáró, há­rom műszakban dolgozik, de ha Szerencséjük van, lehet, hogy a műhelyében találják... Szerencsénk van. Gondos gaz­dára valló, faluvégi, takaros há­zának világos műhelyében ott se­rénykedik a mester. Éppen egy férficipő sarkalása van soron. Alacsony ülőhelye mögött egész halom, ugyancsak megviselt, ja­vításra váró lábbeli. — Amint látom, kerül dolga a mesternek — pendítem meg Góli Sándornak, s 8 így veszi a la­pot: — Akad, és ki sem fogy. A megjavítottakat elviszik, a kopot­tat hozzák. Itt van például ez — vesz kézbe egy szinte rojtosra koptatott sarkú női cipőt —, mégis szépen rendbe lehet hoz­ni. Mint az új, olyan lesz, ami­kor elviszi a gazdája! Különben a táskától a kutyaszíjig javítok én mindent, ami a szakmába vág... — Ügy tudom, hogy mellék- foglalkozásként folytatja az ipart. — Így van; portás vagyok a lakberendezésj szövetkezetnél. Ott elég sokat mozgok, járkálok, a lábbelijavítás pedig ülő foglal­kozás. A kettő jól kiegészíti egy­mást. Egyébként 1932-ben, Ba­ján^ voltam cipésztanonc, majd segéd. Mint szíjgyártó hét évig a helyi tsz-ben dolgoztam, 1966— 1968-ig pedig Baján a Cipész Ktsz-nél. Akkoriban szó volt róla, hogy a szövetkezet nyit egy kis műhelyt Szeremlén, de úgy alakult, hogy nem lett belőle semmi. Utána szántam rá magam az iparengedély kiváltására. — Azt tudorh, hogy a lakosság hasznát látja a helybeli cipész­nek, s vajon Góli bátyám is meg. találja a számítását? — Hát kérem, a hat-hétszáz forintot megkeresem havonta. Olyan is volt már, hogy 900 forint jött be a konyhára. Az adóm 436 forint, így a cipészke­dés kiegészíti a portási keresete­met. Közben az órára pillant a mes­ter, s mintegy elnézést kérőén megjegyzi: — Kár, hogy nem előbb jöttek. Mert lassan szedelőzködnöm, bo­rotválkoznom, ebédelnem kell. Ezen a héten délutáni műszakos vagyok, háromnegyed egykor in­dul a buszom... Perny Irén A Bács megyei Állami Építőipari Vállalat bajai főépítésvezetőségén — csakúgy, mint a vállalat többi részlegénél télen sincsen hiány munkalehetőségben. A téliesítési terv, a munkák műszaki készültségi szintjének Összehangolása, lehetőséget teremt, hogy szükség szerint átcsoportosítsák a dolgozókat a munkahelyek között. 9 Sok ezer köbméter föld megmozgatásával készült el s terepe rendezés. Most már megkezdődhetnek a húskombinát építkezési előkészületei is, a leendő üzem területén. (Szilágyi Mihály (elvételei) A 3/1-es építésvezetőség száz fizikai munkása például hét munkahelyen dolgozik. Ezek ak­kor is elegendő munkalehetősé­get kínálnak, ha erősen lehűl az idő. Ilyenkor fűtött helyen dol­goznak az építők. Elsősorban a befejezéshez közeledő építkezé­sek azok, ahová átirányítják őket. Ilyen a vállalati munkásszálló, ahol decemberben a legtöbben dolgoztak. Szintén befejező mun­kálatok folynak a nemrég átadott kétezer vagonos gabonasiló szo­ciális épületeiben. A téliesítés mindenütt meg­történt, biztosítják a technológiá­nak megfelelő fűtést. S ahol erre nincs szükség, ott is vannak me. legedőhelyek Eddig ezen a télen sem okozott gondot az építkezé­seken a fagy, senkit sem küld­tek emiatt szabadságra. Megmu­tatkozik ez a decemberi keresete^ ken, mert. az'átlag ebben a hó­napban is meghaladta a három­ezer forintot, pedig december 23- tól január 5-ig szünetelt a terme, lés. A csonka munkahetek és a nagy arányú szabadságolások mi. att egyébként sem célszerű az év végi, év eleji napokban dolgozni, a leltárok felvételére pedig Jól felhasználható ez a néhány nap. Ilyenkor kapnak szabadnapokat a dolgozók a nyári 48 órás mun­kaheteken összegyűlt túlórákért is. A bajai főépítésvezetőség irá­nyítja a vállalat két fontos, nagy­szabású munkáját, a solti Kos- suth-adó és a Kiskunhalasi Kö­töttárugyár építését Mindkét vál­lalkozás jó ütemben halad, az 9 A Kismotor, és Gépgyár csarnok­bővítése az egyik téliesített munkahely. 1975-re előirányzottnál többet tel­jesítettek. Az építkezések előre­haladott volta a téli hónapokban is lehetővé teszi, hogy változatlan lendülettel folytassák a munkát. A solti célkitűzés az volt, hogy január elején megkezdődhessen az adó. és az energetikai beren­dezések szerelése. Ezt a célt el­érték, az alvállalkozók már dol­goznak az átadott munkaterülete- en. Január végén a Szovjetunió­ból megérkezik az adóberende­zés első szállítmánya, amelynek beszerelése késedelem nélkül megkezdődhet. Ugyancsak jelentős — félmil- liárd forintos — beruházás a ba­jai húskombinát, melyet a válla­lat épít. A szeptemberi alapkő- letétel óta befejezték a földműn, kákát, fel töltötték a mélyen fek­vő területet és már meg is kezd­ték a felvonulási előkészületeket. Zs. Á.

Next

/
Oldalképek
Tartalom