Petőfi Népe, 1975. november (30. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-04 / 259. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1975. november 4. ■■A tervek teljesülnek, valami hiányzik Páhiban A PETŐFI NEPE .RÉSZ ISKOLÁJA SZERKESZTI GÉMES GÁBOR (34.) MEGÁLLÁS Egy kis emlékeztető: Páhi 1830 lakossal bíró település, Izsáktól 12, Kiskőröstől 13 kilo­méterre'. Az emberek 40 száza­lékaiéi külterületen, de számuk állandóan csökken, mint ahogy — a fiatalok elvándorlása miatt —, az egész községé. A kulturá­lis élet pangásáról 1974-ben ri­portban számoltunk be. Ha valaki úgy érkezik a lus­tán napfürdőző házak közé. hogy elkerülné figyelmét a falu ne­vével dicsekvő vakító feliér táb­la, akár a szomszédos Tabdiban, vagy Csengődön is érezhetné magát. A felületes szemlélőnek talán csak az örökzöld fákkal, díszcserjékkel, virágokkal dúsan beültetett Béke park árulkodik azonosítási jegyekről. Vass László tanácselnök mondja: — Negyedik ötéves tervcélja­inkat szinte kivétel nélkül elér­tük, sőt a kommunális ágazat­ban (például a járdaépítés) túl is szárnyaltuk. Csak az elége­dettség hangján szólhatok a fej­lődésről. Ami még hátra van — noha nem volt előirányozva —, az év végéig feltétlen befejező­dik: mintegy 350 ezer forintért Kispáhi 2-es számú körzetében 16 tanyán kigyulladt a villany­fény. 1976-ban olyan feladatok várnak ránk, mint a vízmű ka­pacitásának növelése, az óvoda bővítése, újabb házhelyek kije­lölése. □ □ □ Az elnök siet, elköszönök, az­tán egy fiatalember. Andrássy Gyula gazdálkodási előadó sze­gődik mellém. Tudatja, hogy nincs itt semmi különös látni­való. Én derűlátóbb vagyok gye­rünk csak, hátha... Közel egy órás kőrútunkon sok kérdés el­hangzott, körübelül ugyanannyi válasz is. el. de nagyon hálásak lennénk, ha valamelyik közeli ipari üzem egyik szocialista brigádja patro­nálná törekvésünket. A Rózsa utcában. A Béke téren. — Von új iskolájuk. Tágas, világos, szép. — Valóban. 1971-ben épült, négy tantermes, a felső tagozato­sok otthona. A kisebbek máshol tanulnak. De nincs tornaterem, a gyerekek a művelődési ház­ban, vagy a szabadban mozog­nak. A vasútállomás előtt. — Van kijelölt területe a ját­szótérnek, s mint említette, tár­sadalmi munkavállalókban sem szűkölködnek. — Úgy van. A Rózsa és a Vas­út utcai új lakótelep népe sür­geti, szállítottunk is oda néhány gumiabroncsot, de sokkal több pénzünk nincs rá. Nem várjuk — Vannak vadonatúj családi házak, s úgy veszem észre víz is. villany is... — Igen, itt megszámolhat harmincötöt, az ötéves tervben összesen 60 épült, elsősorban a tanyákról beköltözők és az ifjú házasok nagy-nagy örömére. Nincs viszont még járda, talán jövőre lesz, ám az is lehet, hogy csak két év múlva. Az Ifjú Gárda Tsz központja közelében. — Van gázcseretelepük. Nem látszik túl réginek. — Ezt is 1971-ben adta át az ÁFÉSZ: 150 ezer forintba került. A lakosságnak az itt végzett tár­sadalmi munkája megér vagy 35 ezret Nincsen ezzel szemben gyógyszertárunk, ami bizony rettenetesen hiányzik. — Van 900, illetve 600 méter­rel hosszabb víz- és villanyveze­tékük, újonnan készült, 2200 méter jó járdájuk — Igen. a járda értéke 409 ezer forint, aminek több mint fele a társadalmi összefogás haszna. Nincs, és egyhamar nem is lesz tanácsháza. Ügy döntöt­tünk, megfelel még egy darabig a jelenlegi is, no meg az ÁFÉSZ sem akart kooperálni, mert hogy az irodák alatt, a földszinten üzletek lettek volna... □ □ □ Az Ifjú Gárda Tsz almáskert­je mellett visszafelé kanyaro­dunk. Dinnyényi jonatánok, starkingok borítják be, lepik el a zölden ringatózó ágakat, s aranysárga homokszőnyeget. A tsz-elnök nem száll le motorjá­ról, épp hogy lassít, mosolyogva javasolja: menjünk, kóstoljuk meg. Bemutatkozás helyett kér­dezek: miért nem takarítják be a gazdag termést? Takács László a válasz mellé hunyorít egyet: hiányoznak a dolgos kezek. Az északi megyékből hívtunk ven­dégmunkásokat, de azok sem győzik, tényleg elkelne egy fel­mentő osztag. A gyümölcs zamatát később, a tanács épületével átellenben sötétlő vendéglőben kortyolga­tott kóla sem tudja elnyomni. A koszos, rendetlen helyiségben a csapos az egyik asztalnál vi­tatkozók közül ugrik föl. Kíván- csiskodásom hallatán — hogy tuniillik ilyen kicsi faluban, ahol ráadásul minden háznál termesztenek szőlőt, nem sok-e a négy kocsma? — így válaszol: — Bizony rengeteg, de hát mit csináljunk kérem? K. F. • Vége az óráknak, irány a kerékpár­tároló. • Segíteni kellene: a játszótér helye még igén sivár. • Itt a Rózsa utcában jövőre talán már aszfaltjárda is lesz. (Szilágyi Mihály felvételei) „(1) Járművel megállni — ha közúti jelzésből más nem követ­kezik — csak az úttest menet­irány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan egy sorban sza­bad.” A megállásra vonatkozó szabá­lyokat a forgalom-meghatározás is összefoglalja. Ez a konstrukció azonban annyiban új. hogy a megállás fogalma most már ma­gában foglalja a forgalmi okból, vagy műszaki hiba folytán törté­nő megállást is. Ezután is a me­netirány szerinti jobb szélen, szo­rosan az úttest szélén kell meg­állni, ám a „szorosan” tényleges jelentése függ a jármű méretei­től. az útviszonyoktól is. Az út­test szélétől, járdaszegélytől 30— 35 cm-re levő kerékkel történő megállás azonban még személy- gépkocsinál sem szabálytalan. Nem az úttesten történő, egyébként szabályos megállásnál is a rendelkezést kell alkalmaz­ni, például az útpadkán sem szabad keresztben megállni. A közúti jelzések megengedhetik az olyan helyen és módon való meg­állást, ahol és ahogyan az egyéb­ként tilos, viszont megtilthatják ott és úgy, ahol és ahogyan egyébként szabad volna. Így a Várakozóhely táblát az úttest közepére is kitehetik, amellyel megengedik a megállást is. Ezzel szemben a Járműforgalom elől elzárt területekre még megállás céljából is tilos ráhajtani. „(2) Egyirányú forgalmú úton az úttest bal szélén is meg szabad állni, ha a jármű mellett lega­lább egy forgalmi sáv és — ezen­felül — az úttest jobb szélén meg­álló járművek számára elegendő szélességű hely marad.” Külön jelzés hiányában is megengedhető a táblával jelzett egyirányú forgalmi úton az út­test bal szélén — a menetirány felé és megközelítően párhuza­mosan történő — megállás, ha az úttest megközelítően legalább 825 centiméter szélességű. Ez a minimális úttestszélesség akkor is szükséges, ha a menetirány szerinti jobb oldalon a Megállni tilos, illetve a Várakozni tilos tábla van elhelyezve. Kivétel ez alól, amikor az egyirányú forgal­mú út bal oldalán a Várakozó» hely táblát teszik ki, vagy ami­kor a Megállni, vagy Várakozni tilos tábla ezt a műveletet eleve megtiltja. Az osztott pályás út menetirány szerinti jobb oldali úttestje egy­irányú útnak a megállás szem­pontjából nem tekinthető. Ilyen úton tehát csakis a jobb oldalon szabad megállni. „(3) Kétkerekű motorkerék­párral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban, vagy az úttest szélé­hez viszonyítva ferdén Is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal­nak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel jelzi, egy gépko­csi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat.” Ezzel kapcsolatban csupán annyit jegyeznénk meg, hogy az egy nyomon haladó járművek várakozóhelyen való elhelyezése akkor szabályos, ha helyet hagy­nak egy második ilyen jármű odaállásához. Ha egy egynyo- mon haladó jármű már áll a vá­rakozóhelyen, akkor egy másik, nem egynyomon haladó jármű akkor sem állhat mellé, ha még elférne. „(4) Lakott területen kívül járművel — a lehetőséghez ké­pest — az úttesten kívül kell megállni.” Nyilvánvalóan csak ott lehet az útpadkán megállni, ahol van, ez mindig szabályos, még akkor is. ha az úttesten is meg lehetne állni. Kivétel azonban az autó­pálya és az autóút padkája, ahol csak műszaki okból szabad meg­állni. Lakott területen kívül a megállásra mindig kötelező az útpadka, illetve a leállósáv. Ezért lakott területen kívül mindig ti­los megállni a szegélyvonal bal oldala mellett, kivéve, hogyha a szegélyvonalon kívüli megállás valamilyen ok miatt lehetetlen. (Felázott útpadka, nincs útpad­ka.) KULCSKÉRDÉS: A TERMÉKSZERKEZET (4) Szellemi és anyagi erővel Hányadán áll a toronyházak sorsa? — Hovatovább fél éve lesz, hogy a kecskeméti leninvárosi (Schönherz tér 9.) toronyház megerősítésének szükségessége miatt tizenkét család, köztük mi is, a kiköltöztetés sorsára jutottunk. Mi az egyik Halasi úti házban kaptunk átmeneti otthont, az erről szóló írás szerint 6—8 hónapra. Azóta is figyelem és figyeljük valamennyien, akik érdekeltek va­gyunk, mi történik az épületben, megkezdődött-e, folyik-e a munka. Ennek azonban egyelőre kevés jelét látjuk. Vajon mikorra számolhatunk az otthonainkba való visszatéréssel? — tette fel a kérdést társai nevében is Deák István. S a kér­dést a további öt toronyház lakói a következőkkel toldották meg: mire számíthatnak ők, mikor kerül sorra ezen épületek szerkezeti megerősítése? niuk. Az első épületnél kialakul­nak a módszerek, tapasztalatot szerzünk. A meghibásodás épüle­tenként különböző, általában ki­sebb mérvű, tehát a munkának mindenképpen gyorsabbnak kell lennie. Ügy számoltuk, hogy át­lag két hónap alatt lehetséges. A megerősítés kivitelezését no­vember 7*e után kezdjük meg. Addig ugyanis szinte mindenki, aki él és mozog, a kétezer vago- nos gabonatároló építésénél dol­gozik. Vállalatunk 1976 január végére elvégzi a magáét, utána a belső-külső tatarozás lesz so­ron. A Nehézipari Minisztérium egy széleskörű, vállalatok jelen­tős részére kiterjedő vizsgálata a többi között azt állapította meg, hogy a termékek három százaléka veszteséges, 22 százalé­ka pedig 'veszteséggyanús. Más­fajta tény: a termelés növekedé­sével egyenes arányban nőtt az anyagfelhasználás, sőt, olykor túlhaladta azt például a gépipar különböző alágazataiban, s ez népgazdaságilag mindenképpen előnytelen. A sok anyag, • kevés munka — így a fémtartályok érté­kesítése, ami öt év alatt megkét­szereződött — nagy nyereséget kí­nált a vállalatoknak, de népgaz­daságilag korántsem a kívánatos irányba fejlesztette a termék- szerkezetet. Az ilyen és hasonló esetek jogos következménye volt a termelői árak rendezése, s jö­vőbeni ismétlődő vizsgálata. Megnyert csaták Időbe telt az a felismerés, hogy nem gazdaságos mindenfajta — ún. finomsági számú — danuion- szál előállítása. A szálhúzó gépek folytonos átállítása ugyanis ront­ja a termelékenységet, növeli a költségeket. Így született meg az a magyar—csehszlovák megálla­podás. amely szerint bizonyos finomsági számú fonalakat a ha­zai, másokat a csehszlovák ipar készít, s a szükséges mennyisé­get kicserélik. A termékszerkezet gazdaságosabbra változott, hiszen egy-egy fonaltípus nagyobb mennyiségben kerül le a gépek­ről: növekszik a termelékenység, mérséklődik a költség. Folytathatjuk, mert szerencsére, vannak megnyert csaták: csök­kent a szénbányászatban a mély­művelésből kikerülő szén aránya, ugyanakkor jelentősen emelke­dett a gazdaságosabb külszíni fejtések teljesítménye. Megszűnt bizonyos elektroncső típusok gyártása, viszont a számítástech­nikai termékek előállítása az 1970. évi 115 millió forintról 1974-re 1,9 milliárd forintra bő­vült. Az építőanyagiparban kor­szerűtlen, drágán termelő tégla­gyárak sorát zárták be. Széles körben ismerik ma már a hab­alátétes PVC padlót. Az új ter­mék nemcsak kellemes hatású, hanem szigetelő is. Egyike an­nak a 45—50 árucikknek, amely- lyel a műanyagipar újdonság­ként piacra lép esztendőnként. E termékeket egyre inkább a hazai alapanyagokra tervezik, gazdaságosságuk megfelelő, ex­portjukra is mód nyílik. Alkotók serege Hatalmas erőre támaszkodhat a jobbító szándék; hiszen példá­ul a nehéziparban a gyártás- és gyártmányfejlesztésen húszezer kutató, mérnök és technikus dol­gozik a vállalatoknál! A tapasz­talatok viszont arra intenek, hogy a népgazdaságban ezt az erőt szervezetlenül, hol túlter­helve, hol elhanyagolva haszno­sítják a vállalatok, kevés figyel­met fordítanak a fejlesztés kol­lektivitására. emberi tényezőire. Ezért — más okokkal kiegé­szülve — nem ritka a megala­pozatlan fejlesztés. A várható nyereség túlbecsülése, a folya­matos ráfordítások lebecsülése, a kívánt és a ténylegesen megvaló- .sított technológia közötti nagy eltérés stb. Mindez azért veszé­lyes, mert újratermelheti a gaz­daságtalan gyártmányszerkezet gondját. Korántsem biztosítéka tehát a termékszerkezet fejlesz­tésének az újabb és újabb erő­források megszerzése — akár anyagiak, akár szellemiek, ezek —, ha közben a meglevőket ész- szerűtlenül, pazarlóan kezelik, el­hanyagolják a folyamatos érték­elemzést, az intézményesített gazdasági önkritikát, azaz ha fej­lesztés alatt pusztán újabb ösz- szegek befektetését értik. Sémák nélkül Látszólag rögtön megcáfoljuk ezt. A gépiparban az automata és a félautomata esztergagépek aránya — ami fényt vet a ter­mékek sorozatnagyságára épp­úgy, mint az előállítás gazdasá­gosságára — a teljes esztergagép­állományból mindössze 14 szá­zalék körül van. A kohó- és gép­iparban mintegy 130 ezer gép működik, de ezeknek csupán 43—45 százaléka ítélhető korsze­rűnek. Kell tehát az új eszközö­ket szülő beruházás? Nagyon! Van azonban egy de. Kell a beruházás, ahol ez az alapja a haladásnak. Másutt azonban elég a meglevő gépek, emberek átcsoportosítása, az esz­közök változó célú felhasználá­sa. s máris hatékonyabb a mun­ka. Az sem vitás, hogy sok ter­méknél az ár csökkentése vagy emelése döntő befolyást gyako­rol a gazdaságosságra, ám ne fe­ledjük: az ár távolról sem vál­toztatja meg az áru műszaki színvonalát, korszerűségét, tény­leges használati értékét. S az a baj, hogy a vállalati közgondol­kozás — de nem mindig csak az! — hajlik a sémák alkalmazásá­ra. M. O. (Következik: A iipMl site) Az ügyben érdekelt közületek válaszának közreadása előtt te- kintsük át röviden a lényeget: Jó két évvel ezelőtt kiderült, hogy a leninvárosi toronyházakkal vala­mi baj van; falrepedések kelet­keztek a lakásokban, meglazul­tak itt-ott leváltak a csempék és jókora foltokban a homlokzati vakolat is. Első intézkedésként szakértők felülvizsgálták az épület állagát. Az Építési- és Városfejlesztési Minisztérium minőségvizsgáló in­tézete és a Műszaki Egyetem szakértő bizottsága végül is lé­nyegében azonos megállapításra jutott: életveszélyről nincs szó, de az épületek szerkezete megerősí­tésre szorul. Ezután a feladatban érdekeltek r észtvételé vei kétszeri egyeztetés­re került sor az ÉVM-ben. A múlt év július 19-i, másodszori egyez­tető tárgyaláskor a miniszter ren­delkezett a tervező és a kivitelező kötelességéről. Majd elkészültek a megerősítés tervei a minisztéri­um álláspontjához igazodóan. Eszerint nincs szükség az épület teljes kiürítésére, az alsó három szint felszabadítása mellett le­hetséges és kell elvégezni a meg­erősítést az épület közműveinek kiváltásával. A következő lépés: a toronyház alsó három szintjéről ez év má­jus-júniusban megtörtént a lakók kiköltöztetése, de már bizonyos, hogy a kényszerű kimozdításuk­kor jelzett 6—8 hónapos határidő jócskán meghosszabbodik. Ezek után hallgassuk meg a be­vezetőül említett kérdésre az üév­ben érdekelt közületek válaszát: A Bács-Kiskun megyei Beru­házási Iroda képviselője: — ismeretes, hogy szakértő szerveknek az épületekkel kao- csolatos állásfoglalása nvomán a minisztérium úgy rendelkezett, hogy a szerkezet-megerősítést az egyébként is tervezett épületfel­újítással együtt kell végezni. Mi­után a kiköltöztetés megtörtént, vita keletkezett az elő- és utó­munkák körül, ki végezze el. kire tartozzon. A szerkezeti megerősí­tés elvégzésében érdekelt építő­ipari szervezet álláspontja szerint az épület közműveinek kiváltása, a lakott rész ellátása szorosan összefügg az épület használatá­val. végezze el ezt a munkát te­hát az ingatlankezelő. Az IKV szakember-kaoacitás híján nem tudott erre vállalkoz­ni. Maradt még egy lehetőség: kisiparos mesterre bíztuk a köz­mű kiváltását. Véleményünk sze­rint a szerkezeti megerősítés el­végzéséhez két hónap szükséges. Mind a hat épülethez tehát mint­egy másfél év, mégpedig fűtési idény után, nagyon összefogott ütemben. A felújítási munkák el­végzésére, ésszerű megszervezé­sére nincs még megoldás . Ez ugyanis függvénye a város lehe­tőségeinek. Ha a jelenleg terve­zett felújítási ütemet vesszük ala­pul, úgy több éves átfutási idő­vel kell számolni. A megerősítést kivitelező Bács- Kiskun megyei Állami Építőipa­ri Vállalat képviselője: A közmű kiváltása vállalatunk feladataként nem szerepelt soha, semmilyen döntésben; a vállalat kötelessége kizárólag az épület tartószerkezetének megerősítése. Ilyen megerősítést még nem csi­náltunk. A megoldás módszerét menet közben, a munka folyamán kell szakembereinknek kialakíta­A Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat képviselője: — Mihelyt lehetséges lesz, hoz­zákezdünk az első épület belső felújításához. Ami a további öt épületet illeti, nem derűlátó; rendbehozásuk minimálisan há­rom évbe beletelik. Ebben a pil­lanatban még legalább százhúsz embert tudnánk foglalkoztatni, annyi a munka. Ismeretes a kecs- keméti régi lakóházak állaga... De nincs munkaerő.... íme, tehát a leninvárosi to­ronyházak ügyében a jelenleg legilletékesebb közületek képvi­selőinek válasza. Ehhez szerkesz­tőségünk véleményeként a követ­kezőket tesszük hozzá: A szerkezeti megerősítés és fel­újítás hat épületet, s bennük több mint 220 családot érint. Ez ön­magában is eléggé nyomós ok (lett volna!) arra, hogy a kény- szerűség szülte tennivalókat na­gyon alapos, körültekintő előké­szítés, gondos szervezés előzze meg. Csakis így képzelhető el, hogy a feladatok végrehajtásakor ne állhasson elő a vita, huzavo­na. hanem mint a jól olajozott gépezet, úgy haladjon a munka: Elvégre egyik érdekelt cég sem közömbös, hogy másfél-két évi-*, vagy kétszerié ennyi ideig von- szolja-cipeli a feladat nyűgét. De különösen nem közömbös ez a toronyházakban élő több mint kétszáz családnak! A lakosság érdekét szem előtt tartva, szerkesztőségünk tovább­ra is figyelemmel kiséri a to­ronyházak sorsát, s a témáról va­ló tájékoztatásra visszatérünk. Perny Irén

Next

/
Oldalképek
Tartalom