Petőfi Népe, 1975. október (30. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-30 / 255. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1975. október 30. N ánai András tanácselnökkel együtt járjuk Harta utcáit Kövezett utak, s azok két oldalán gondozott házikertek, tisz­tán tartott családi otthonok so­rakoznak. Meglepő ez a változás, hiszen nincs még egy évtizede annak, hogy nyáron por- ősztől tavaszig sártenger borította a nagyközség utcáit. — A IV. ötéves terv során épí­tettük meg a belső úthálózat zö­mét — mondotta a nagyközségi tanács elnöke. Ma már Harta utcáin esőben, sárban is szinte minden akadály nélkül lehet köz­lekedni. A belterületi utak hosz- sza 17 kilométer, s ebből 10 és fél kilométert ez év végére por­mentes burkolat fed. A lakosság társadalmi hozzájá­rulásával megsokszorozódott az az összeg, amelyet Harta szépítésére, kommunális létesítményeinek a fejlesztésére fordíthattunk. A nagyközségi tanács útépítő rész­leget szervezett, ily módon a szo­kásosnál jóval kevesebb költség­gel építhettük meg az utakat. Ta­valy a 3 és fél kilométer hosszú kövezett út kivitelezése méteren­ként 403 forintba került, ebben az esztendőben már csak 157 fo­rintba. Valójában ilyen kivitele­zésű belső úthálózat méterenkén­ti építési költsége ezer forintba kerülne., A költség ilyen arányú csökkentését eredményezte az ál­dozatkész munka, amelyet a la­kosság az elmúlt négy esztendő során végzett. A nagyközségi tanács elnöke elmondotta azt is, hogy az útépí­téssel még korántsem ért véget a IV. ötéves terv főbb létesítmé­nyeinek a sora, Ugyanebben az időszakban építették meg az autó­buszváróhelyet. a kialakuló lakó­telep szomszédságában a felsza­badulási emlékparkot. Megfelelő otthonra leltek a támasz nélkül maradt, munkából kiöregedett emberek. A helyi kisiparosság társadalmi munkában épített egy helyiséget az öregek napközi ott­hona számára. A hartai tanácsnak 44 társa­dalmi szerződése volt a nagyköz­ség mezőgazdasági és ipari üze­TÍZ ÉS FÉL KILOMÉTER KÖVEZETT |ÜT A negyedik ötéves terv létesítményei Hartán meinek. intézményeinek, vállala­tainak szocialista brigádjaival, akik keresetük egy részét is fel­ajánlották e nemes célra. A Le­nin Termelőszövetkezet Zója bri­gádja. amelyet Hinkel Henrik ve­zetett, kommunista szombatot szervezett és aznapi keresetét a községfejlesztésre utalta át. Egy másik munkabrigád: 5600 forin­tot juttatott a tornatérem építésé­re. Mások a hartai sportpálya kerítését építették meg. A helyi tanács dolgozói másfél napi kere­setüket juttatták a nagyközség gyermekintézményeinek bővíté- sére. A napokban kezdődött meg Hartán a fűtőközpont építése, amely az iskolát, az óvodát, a művelődési házat, a könyvtárat, és a következő tervidőszakban felépülő tornacsarnokot fűti. K. A. Könnyít-e a fogyasztók gondjain a könnvűinaf? % Az idei őszi vásár lehető­séget" adott arra is, nógy a közönség megmérje a magyar könnyűipart. Áttekintse, hogy mi készül a hazai gyárakban, a látottakat egybevesse a saját igényeivel, sőt kifejtse véleményét, elmondja kifogásait, kérel­meit, javaslatait a pavilonokban állandó ügyeletet tartó szak­embereknek. Jók, hasznosak voltak ezek a „formabontó” ta­lálkozások, a leendő vevők és a kedvüket buzgón kereső ter­melők között. Ezt tanúsítja az is, hogy a véleménykutatások eredménye szinte hajszálpontosan megegyezett a gyártó vál­lalatok törekvéseivel. Kiderült, hogy a fogyasztóknak pon­tosan az nyerte meg a tetszését, amibe a tervezők szívüket- lelküket beleadták és szinte senki sem mulasztotta el meg­kérdezni, hogy amit itt láttak és megcsodáltak, mikor kerül az üzletekbe? Erre próbáltunk választ keresni magunk is. Volna, ha vennék!... Sorra felkerestük a kiállítókat, megnéztük, mit tettek a kira­katba és mi kerül onnét, a .Ju­tottak még 1975-ben” címletű tervsüllyesztőbe? A kínálat gaz­dagságáról nem kell meggyőzni senkit, százezrek a tanúi, hogy a könnyűipar jól szerepelt a vá­sáron. Javára írható még, hogy a korábbi vásárok tapasztalataitól eltérően, kevesebb elérhetetlen luxusholmival fájdította a hazai fogyasztók szívét, zömmel olyan újdonságokat láthattunk, ame­lyeknek a tömeggyártása nem okoz gondot és szerencsésen egyesítik magukban a divat el­várásait a hétköznapok realitá­saival. Nagy divat például a mintás kordbársony és örömmel fedez­tük fel a Pamuttextilművek új­donságai között. A vállalat kép­viselői is örömmel újságolták, hogy a kékfestő mintás kordbár­sonyból 20 ezer métert rendel­tek tőlük, ebből a vidéki áruhá­zaknak is juttatnak. Ezenfelül még 130 ezer métert gyártanak belőle az idén és a IV. negyed­évben már ez is eljut a fogyasz­tókhoz. A jó hír után előszedték azo­kat az anyagmintákat is, ame­lyek nem nyerték meg a keres­kedelem tetszését. Mutattak olyjan világoskék farmeranyagot, egész nyáron hasztalan a lábunkat térdig. Azért hullt ki a szigorú rostán, mert lánccsíkos. Hiszen most éppen ez a divat? Ezzel érveltek a gyár­tók is, mindhiába. Így aztán a belőle készített nadrágokat — amelyeket itthon is szétkapkod­tak volna —, kénytelenek voltak 'külföldön eladni. A Hazai Pamutszögőgyár rész­legében hasonló panaszokat hal­lottunk. Fülükbe jutott, hogy a vevők szeretnének njár pizsamá­ban is valami újat,. gondolták miért ne? Az új pizsamaanyag — egy alapszín, söfétebb, vagy világosabb tónusú ! mintázattal variálva —, tulajdonképpen csak nálunk ismeretlen még, úgy lát- szik az is marad, mért a keres­kedelem nem kórt belőle. Mint ahogyan azt is saját szakállára határozta el az üzem, hogy a csodálatosan szép, tükörmintás damasztjából, kísérletképpen 2000 darab estélyi férfiinget var­rat, és még karácsony előtt piac­ra „dobja”. Ebből is látszik, hogy sok min­den nem azért nincs, mert a mi iparunk mindig a divat után kul­log, hanem mert képtelen áttörni a kereskedelem konzervatív ál­láspontján, amely minden újdon­ságra azzal válaszol] hogy „itt­hon eladhatatlan”, i Jobban odafigyelni Ügy hisszük, jogos a figyel­meztetés: jobban oda kellene fi­gyelni a fogyasztók ízlésének, igényeinek a változására és ez nemcsak a kereskedelemnek szól, — hogy ne mindig kizárólag őket szidjuk —, hanem alkalomadtán a gyártókra is vonatkozik. Szá-. molni kell egyszer azzal, hogy a világszerte felkapott divat- irányzat előbb-utóbb hozzánk is eljut — és egyre rövidebbek az eltolódási idők —, de sokkal rugal­masabban kellene alkalmazkodni a megváltozott életmód öltözkö­dési, lakberendezési -< követelmé­nyeihez is. Hogy csak egy példát említsek. Évtizedek óta senkinek sem jut eszébe, hogy nincs női' pongyola. Illetve csak egy fajta létezik, a steppelt otthonka, amit már min­denki un, azonfelül nem is ol­csó. Konfekcióiparunk egyszerű­en nem vesz tudomást arról, hogy ma már a nők otthon is szeret­nének adni magukra és nagyon jól el tudnák képzelni a tévé­nézést, vendéglátást egy mutatós, mintás kordbársonyból, vagy pu. ha flanellből varrt, földig érő pon­gyolában. Ezzel szemben mibe öltöztetik őket? Steppelt zsákok­ba, nyúlós és fürdéshez való frottírokba, esetleg valami mű­szálas-, vagy kartonköpenybe, ami leginkább csak arra való, höéy,;főizertbk,' takarítsanak, dol­gozzon akbennfe. Erre sem ártana odafigyelni! Meg arra, hogy amit egyszer megtermelnek, az|valóban a fo­gyasztóhoz jussonf rendes áron, nem pedig maszek kerülőutakon egy hímzéssel és Só nagy felár­ral megtűzdelve. Jjp példa erre a divatos pamuttrikók esete. A prár ugyan legyár|otta, a boltok is megkapták, de [az úgy látszik nem tűnt fel senkinek, hogy kik vásárolják, és mekkora mennyi­ségben? Olyan természetes lenne, hogy a legnagyobb trikóőrület idején százával vijzik a kelendő portékát?; Nem leáet tenni sem­mit ez éllen? A könnyűipar illetékesei erre ugyanazt-; mondták! „Jobban oda kellene figyelni!" Némelykor va­lóban „csak” errőllfvan szó... Leszállhatunk-e a magas talpakról? És hogy ne mondja senki, a jóra nem figyeltünk oda, íme a cáfolat. Nagyonis odafigyeltünk a Hazai Pamutszövőgyár nyo­mottmintás ballonanyagaira. Ez a tarkakockás, vízhatlan anyag ki­válóan alkalmas arra, hogy szí­nesebbé, változatosabbá tegye a gyerekek és a felnőttek öltözkö­dését esős, hűvösebb napokon. Egy kicsit várni kell rájuk, 1976- ban kerülnek forgalomba. Na­gyon szépek, hangulatosak, a Pa­mutnyomóipari Vállalat népmű­vészeti motívumokkal mintázott ágynemű- és függönyanyagai, asztalterítői, falinaptárai, nagy­részük máris kapható a gyár min­taboltjaiban. A Békéscsabai Kö­töttárugyár strech frottírból ké­szült bébiholmijainak azért örül­tünk nagyon, mert a BNV-t meg­előzően is találkozhattunk velük az üzletekben, a csecsemők öl­töztetésére most már nem is le­het panasz, nagyobb baj, hogy most meg a gyermekruha a hi­ánycikk. Állítólag ebből sem kap­tak rendelést. A kézimunkázó nők a Temá- forg' szivárványszínekben pom­pázó bársonyfonalára vetettek vágyódó pillantásokat, januártól ebből is lehet vásárolni. Sokan sóhajtottak fel megkönnyebbül­ten, hogy leszállunk végre az im­bolygó, emeletes talpakról, de mindjárt hozzátették: „mikor?” „Jövőre” — ígérték a cipőszakma képviselői, reméljük így lesz. Bár sokan már most átcserélnék or­mótlan lábbelijüket a szlp, köny. nvű és divatos télitalpas ‘ női ci­pőkre. Ha már a cipőknél tartunk, azt is illő elmondani, hogy az Alföl­di Cipőgyár eredményesen vett részt a vásáron. Javő év első fe­léig bezáróan nincs gondjuk az eladásra,; teljes kapacitásukat le­kötötték. A Szovjemnió egymillió pár cipőt rendelt tólük, 800 «ser pár hazái, 700 e£er pár pedig szocialista, illetve tókés exportra kerül. A vásáron ^mutatkozó új lánykaszandálból tóo ezer párat rendeltek, s az újdonságok mel­lett változatlanul vezet „sláger­listájukon” a hajlékony, sportos férfiflexi(cipő. A közönség főként amiatt értékelte iggn nagyra va­lamennyid terméküiet, mert ké­nyelmeseit, tehát viselhetők, ezen­kívül mutatósak, tartósait és fő­leg olcsók. A gyár, képvisel*- azt is meg­ígérték, ftogy a látogatók köré­ben nagy: tetszéssé! fogadott, új­fájta ragasztási ftechnológiával készülő cipőkhöz ®76 első felé­ben már' hozzá is| juthatnak az érdeklődők. vadas Zsuzsa Í l Hazánk tel. zabadulásának 30. évforduló­sán avatták fel jáz új lakótelep Szomszéd­ságában a hartai jjinilékparkot. • Olvasgatnak, í beszélgetnek az öregek napközi otthonának lakói Hartán, a kisiparosok által felépített helyiségben. A PETŐFI NEPE CRESZ ISKOLÁJA SZERKESZTI GÉMES GÁBOR ELSŐBBSÉG AZ ÜTKERESZTEZÖDÉSBEN (31.) „(1) Az útkereszteződésben — ha a (2) bekezdés rendelkezéseiből más nem következik — a járművel elsőbbséget kell adni a) a jobbsói érkező minden jármű és b)a balról érkező villamos részére.” ■ Az útkereszteződéshez különböző irányból érkező és továbbhaladá­suk esetén egymás haladási irányát metsző járművek áthaladási sor­rendjét ez a paragrafus szabályozza. E rendelkezések csak akkor ér­vényesülnek, ha az útkereszteződés forgalmát sem rendőri kar-, vagy fényjelzések nem szabályozzák. Csak az útkereszteződésekben, csak járművekre alkalmazható szabályok ezek, mert a kerékpártoló sze­mély, mint gyalogos az útkereszteződésben nem kerülhet elsőbbségi helyzetbe a járművekkel szemben. Ezek a rendelkezések az útkeresz­teződés teljes területére érvényesek. A már idézett bekezdés a jól is­mert jobbkézszabályt rögzíti, de e szabályt csak egyenrangú útke­reszteződésben lehet alkalmazni, de ott sem mindig. A jobb kéz felől jövő élsőbbsége nem illeti meg a várakozó hely­ről, az út más részéről, az útpadkáról, leállósávról, de az autópálya gyorsító sávjárói behajtót sem. Ugyanígy nincs elsőbbsége az egy­irányú útról a tilos irányból kihajtónak. Az egyenrangú útkereszte­ződésbe a balról érkező jármű behajthat, ha az útkereszteződés el­érésekor a jobbról jövő jármű az út vonalvezetése miatt nem látha­tó, vagy közlekedésére nem lehet következtetni. A behajtásnak azon­ban ilyenkor is szabályos sebességgel kell történnie. A jobb kéz fe­lől érkezőt az elsőbbség még szabálytalan sebesség esetén is meg­illeti. Azonban ha az elsőbbséggel rendelkező jármű szabálytalan, tel­jesen ésszerűtlen sebessége megtéveszti a távolság megítélésében as elsőbbségadásra kötelezett jármű vezetőjét, a balesetért nem biztos, hogy az elsőbbségre kötelezett jármű a felelős. Nem mente­sít az elsőbb­ségadási köte­lezettség alól, mint ezt 1. áb­ránk mutatja, ha a jobbról jövő számára áz áthaladást a keresztbe köz­lekedő villamos lehetetlenné te­szi. Az A sze­mélygépkocsi csak akkor ha­ladhat tovább, ha a B jármű erre felhatalmazza, ugyanis nem biztos, hogy a B járj mű egyenesen kíván továbbhaladni, de az sem, hogy jobbra kis Ív­be akar kanyarodni, s akkor az irányjelzésit az A jármű vezetője nem észleli. A három úttestű út és az osztottpályás út mindkét úttestjének valamennyi metszéspontja nyilvánvalóan önálló útkereszteződés, a jobbkézszabály alkalmazása szempontjából. A jobbkéz­1. ábra <<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<< '-a 2. ábra szabály az egyenrangú út­kereszteződés­ben három jár­mű találkozása esetében eliga­zítást ad a to­vábbhaladás sorrendjére. Az nem haladhat tovább, akinek jobb keze felől másik jármű érkezik. Ha azonban a há­rom jármű kö­zül az egyik balra kíván bekanyarodni, a jobbkézsza- Táály és a balra kanyarodó hát­rányáról szóló szabály együtt alkalmazandó Ezeket a spe­ciális úttalál- kozásokat mutatja oe 1. és 3. számú ábránk, jelölve a járművek át­haladási sor­rendjét. A már \ idé­zett szabály a villamos javára kivételt tesz a jobbkézszabály alól. Utalnánk arra a körül­ményre is, hogy ott balról jövő villamos­ra is számítani kell, ám ezt villapnosve- szélyt jelző táblával jelezni kell. A balról érkező villa­mos az egyen­rangú útkeresz­teződésben ak­kor is elsőbb­séget élvez, ha balra elkanya­rodik, de csak a keresztirá­nyú járművel szemben. 4. ábránkon a villamosnak el­sőbbsége van az A és B jár­művel szemben, de nincs elsőbbsége a C járművel szembéh. (Az A és _ a B jármű jobb keze felől villamosveszélyt jelző tábla van elhelyez­ve.) . 3. ábra ♦“Öl 4. ábra Szép ereamények és tervek Tabdin Az ötéves fejlesztési tervének figyelemre méltó j| túlteljesítését összegezheti Tabdijí község taná­csa. A tervidőszak kezdetén, az előreláthátó anyaga lehetőséggel számolva, legfontrasabb feladat­ként az (orvosi rendelő és lakás, valamint1,1350 métát járda kiépí­tését célpzta meg a kis község. Nem kis'mértékbei | a jó adófize­tési morálnak, s a üzemek kommunái helyi termelő is célokra tör­tént anyagi hozzáj íratásának kö­szönhetően — az orvosi rendelő és lakás felépítésén túl létrehoz­tak további két szolgálati lakást is. A kiépített több mint 2 ezer méter járda pedig csaknem hat­szorosa az eredetileg tervezett­nek. S futotta a község erejéből a művelődési ház bővítésére is. Máris körvonalazódtak a helyi tanácsnak a községfejlesztéssel kapcsolatos további elképzelésed Közöttük az általános iskola négy tanteremmel való bővítése, egy iskolai napközis-, valamint egy újabb óvodai csoport, beindítása az elkövetkező időben megoldan­dó. feladat Központi segítséggel, s a lakosság anyagi hozzájárulá­sával tovább folytatódik a tanyai villamosítás is. A lakosság ellátásáról gondos­kodó ÁFÉSZ — amely a jelenle.; gi tervidőszakban két tanyai bol­tot a községben pedig húsüzletet. nyitott meg — az elkövetkező években kis ABC-áruház létre­hozását terved.

Next

/
Oldalképek
Tartalom