Petőfi Népe, 1975. augusztus (30. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-01 / 179. szám

Augusztus havi vásárnaptár Bács-Kiskun megyében 1975 augusztusában a vásárok rendje az alábbiak szerint alakul: Augusztus 3-án, vasárnap Bu- gacon országos állat- és kirako­dóvásár, valamint autóvásár, La- josmizsén országos állat- és ki­rakodóvásár, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason és Tiszakécskén autóvásár. Augusztus 9-én, szombaton Kiskunmajsán országos állat- és kirakodóvásár. Augusztus ip-én, vasárnap Ba­ján és Lajosmizsén autóvásár, Császártöltésen országos állat- és kirakodóvásár, Kecskeméten or­szágos állatvásár. Augusztus 14-én, csütörtökön Mélykúton országos állat- és ki­rakodóvásár. Augusztus 17-én, vasárnap Kis­kunfélegyházán és Tiszakécskén országos állat- és kirakodóvásár. Augusztus 18-án, hétfőn Kis­kőrösön országos állat- és kira­kodóvásár. Augusztus 31-én, vasárnap Fü- löpszálláson és Izsákon országos állat- és kirakodóvásár, Kecske­méten autóvásár. Fiatalok seregszemléje Augusztus 1—3. között több miat 10 ezer KISZ-es Kunfehér- tón találkozik, ahol kulturális és sportműsorokon kívül felelős­séggel cserélnek gondolatot olyan témákban, amelyek minden bi­zonnyal hozzájárulnak a további dinamikus munkájukhoz. A há­romnapos találkozót színesebbé, gazdagabbá teszi, hogy ezen, aiz I. magyar—szovjet ifjúsági bar4t- ság fesztiválhoz kapcsolódóan, a hazánkban ideiglenesen állomáso­zó szovjet alakulatok komszomo- listái is részt vesznek. Az ifjúságpolitikai határozat a KISZ-szervczetekben tevékeny­kedő fiatalok aktív egyéni mun­káját hangsúlyozza. Az ifjúsági szocialista brigádmozgalom jó le­hetőséget nyújt arra, hogy a cso­portmunkán túl az egyének meg­mutassák mire képesek. Kunfe- hértón a brigád- és versenymoz­galomról fórumot tartanak, ahol a kis közösségek vezetői, tagjai bemutatják munkájukat, szólnak eredményeikről és céljaikról. A magukkal vitt brigádnaplók és a fényképes tablók segítségével szinte „élő” közelségbe hozzák társaik előtt tevékenységeiket. Azok a fiatalok is részt vesznek ezen a fórumon, akik most ter­vezik a brigádalakítást. A fiatalok művelődési lehető­ségeinek megteremtéséért az utóbbi években igyekeztek min­dent megtenni a községi, városi tanácsok, az üzemek és a szövet­kezetek. Nincs olyan község a megyében, ahol művelődési ház vagy klub ne adna otthont a művelődni vágyóknak. Hogy van teendő, például a programok ja­vítását illetően, erről is szólnak a KISZ-esek a művelődésről ter­vezett vitában. Javaslataikat, el­képzeléseiket nemcsak társaik, de a szakemberek, a művelődési intézmények vezetői is meghall­gatják, ami hasznos útravalóul szolgálhat a következő hónapok programjának kialakításához. Vannak olyan művelődési há­zak, ahol már szép eredménye­ket értek ^el, többek között önte­vékeny művészeti együtteseket is létrehoztak. Közülük a balota- szállási, a jakabszállási, a jános­halmi ' és a nyárlőrinci népitánc- és népzeneegyüttesek bemutatót tartanak az ifjúsági napokon. A fiatalok kunfehértói sereg­szemléje bővelkedik a kulturális és sportrendezvényekben. Ez is egyik alkalom, amit „megragad­nak” a testedzésre, a társas szó­rakozásra. A Tolcsvay-, a Quad- rofon- és a Rokka-együttes jó mu­zsikáját hallgathatják és itt is bemutatkozik a kecskeméti Ta- nyaszínház. A KISZ KB által meghirdetett az „Edzett ifjúsá­gért” mozgalom keretében atlé­tikai versenyekre kerül sor. El­dől az is, ki nyeri a hailasi já­rási KISZ-bizottság által kiírt KISZ-kupát, a kispályás labda­rúgó-, kézilabdázó csapatok, va­lamint az öttusázók között. Bács és Csongrád megye fiataljai is összemérik tudásukat néhány sportágban, a halasi járás építői­táboraiban dolgozó lányok pe­dig az „Amazon kupáért” vívnak futballmeccseket Az idei kunfehértói ifjúsági napok a magyar—szovjet barát­ság, az egymás megismerése, tá­jékoztatása jegyében zajlanak mától vasárnap estig. Annak re­ményében kívánunk a seregszem­le minden résztvevőjének, a ren­dezőknek jó' hétvégét, hogy á KISZ-es fiatalok a három nap alatt szerzett tapasztalatokat a községekben az alapszervezetek­ben. a munkahelyükön eredmé­nyesen hasznosítsák. Cs. I. Oklevelek Szeremléről Érdekes munkához fogott a Bajai Türr István Múzeum tudományos fő­munkatársa, Kőhegyi Mihály a közel­múltban. nyolcvanhat latinnyelvű, XIV—XV. században kelt oklevelet fordít magyarra. A Szeremléről előkerült adományle- velek, birtoklevelek, határjáró-levelek adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a középkorban mezővárosként szá- montartott helység határa gyakran változott. Ennek okaként a Duna kö­zelségét, valamint a törökök jelenlé­tét jelölték m'eg. A község ekkor a dunántúli, Bátai apátsághoz tartozott, 88 házból állt, ami abban az Időben nagy településnek számított. Az ok­levelek értékét nagyban emeli, hogy a latin szövegben számos Duna környé­ki helységnév, valamint dűlők, csapá­sok magyar neve is szerepel. Kőhegyi Mihály a fordítással párhuzamosan a helységneveket Is azonosítja. • A Károly Róbert trónralépésétől. Hunyadi Mátyás haláláig tartó idősza­kot átfogó, kutyabőrre írt okmányok minden bizonnyal még sok érdekessé­get árulnak el a középkori Szeremle életéről, Kőhegyi Mihálynak és. segí­tőtársának, Kapocs Nándornak, a köz­ség katolikus lelkészének. Jó hír a széchenyivárosiaknak Július utolsó napján végérvé­nyesen megtörtént Kecskeméten a Széchenyivárosban a Bács- Kiskun megyei Élelmiszer Ke­reskedelmi Vállalat ABC-áruhá- zának műszaki átadása. A Jász­berényi Hűtőgépgyár kereskedel­mi igazgatójától egyidejűleg ka­pott tájékoztatás szerint a gyár augusztus 4-én megkezdi az ABC-áruház hűtő- és egyéb be­rendezéseinek Kecskemétre szál­lítását, majd pedig folyamatosan elvégzi ezek beszerelését. A Szé- chenyiváros új ABC-áruházának megnyitására így előreláthatóan október 1-én sor kerülhet. Koszorúzás a kiskőrösi Petőfi-szobornál FIATALOK FIGYELMÉBE Szakmai gyakorlat, szakmatanulás az NDK-ban Petőfi Sándor szülőföldjén, az ereklyéit őrző kiskunsági telepü­léseken — mint minden év július 31-én — most is megemlékeztek 1848—1849-es forradalom és sza­badságharc segesvári nagy halott­járól. A forradalmár költő hősi halálának 126. évfordulóján, teg­nap koszorúkat, virágokat vittek szobraihoz, emléktábláihoz. Szülőhelyén. Kiskőrösön a vá­rosi népfrontbizottság által ren­dezett emlékünnepségen a társa­dalmi, tömegszervezetek, a Pető­fi nevét viselő intézményei, szo­cialista kollektívák, s az ifjúsági szervezetek képviselői vettek részt. A hagyományos ünnepség keretében a Kiskőrösi Petőfi Tár­saság és a városi tanács koszo­rúit helyezték el a költő szobrá­nál. Életútjáról irodalmi műsor hangzott el. A Magyar Népköztársaság és az NDK kormánya között létrejött egyezmény értelmében ez év őszén ismét sok magyar fiatal utazik munkavállalás céljából a baráti német államba. Lapunk olvasóit erről a lehetőségről ez év májusában már tájékoztattuk. Mi­vel azonban a témával kapcsolat­ban számos fiatal a rádióhoz, te­levízióhoz és más szervekhez for­dul kérdéseivel, ezért olvasóink tájékoztatására összefoglaljuk a főbb tudnivalókat. Az 1975. évi őszi kiutazásoknál korlátozott számban még vannak lehetőségek felvételre. Így pél­dául szakmunkás-bizonyítvány- nyal jelentkezni lehet Lipcsébe és Karl-Marx-Stadtba. a forgácsoló szakmákban. Az említett vá­rosokban a forgácsoló szakma- csoportban betanított munkára is elfogadnak jelentkezéseket. Ugyancsak betanított munkára kínál lehetőséget az egyik er­furti erősáramú berendezéseket gyártó vállalat, mégpedig elektro­mechanikus szakmában. (A be- gyakorlási idő egyébként ál­talában 3—4 hónap, 500 márka garantált bérrel.) Ezen túlmenően — megfelelő német nyelvismeret megszerzése esetén — különféle továbbtanulá­si, képzési lehetőségei is vannak a magyar fiataloknak. A kiutazás általános feltételei: 18—26 éves életkor, magyar ál­lampolgárság. nőtlen, illetve ha­jadon családi állapot; az NDK- ban történő foglalkoztatás felté­teleinek vállalása, egészségügyi alkalmasság; férfiaknál 6 hóna­pot meghaladó katonai szolgálat teljesítésé, vagy szolgálatra való alkalmatlanság, illetve — az 1956- ban és 1957-ben születettek ese­tében — szolgálathalasztás. A foglalkoztatás időtartama 3 év (szakmunkások két évre is jelent­kezhetnek). Ez idő alatt a belföl­di munkaviszony szünetel. A kül­földön ledolgozott idő azonban a munkaviszonyhoz fűződő kedvez­mények és társadalombiztosítási szolgáltatások szempontjából ha­zai munkában töltött időnek szá­mít. A kiutazások szervezését a me­gyei tanács vb munkaügyi osztá­lya, a városi tanácsok és a járási hivatalok munkaügyi szakigazga­tási szervei végzik. \ Az említett szervek augusztus közepéig még elfogadnak jelenti kezéseket, s ezenkívül a kiutazás-í sál kapcsolatosan részletes felvi-1 lágosítással is szolgálnak. G. E. Habselyem-termékek Apostagról 0 A Habselyem Kötöttárugyár apostagi III/3-as üzeme 93 helybeli nőnek teremtett állandó munkát. Képünkön: Kovács Józsefné meós a kész­terméket ellenőrzi. (Szilágyi Mihály felvétele) Megszegték a munkavédelmi szabályokat Halálos baleset Kecskeméten A szalmaözvegy Búcsúzáskor a feleségem gyön­géden megölelt, megcsókolt és így szólt: — Drágám, ne szomorkodj és légy figyelmes. Zárd el a vizet és a gázt, öntözd meg a virágo­kat, fejezd be végre a regénye­det és legfőképp: hívj fel napon­ta... Azzal beült az autóba és elin­dult. Megkönnyebbültem, tánclépés­ben indultam el én is hazulról és leültem az egyik közeli liget padjára, úgy, ahogyan csak olyan emberek tudnak leülni, akik előtt két gondtalan hét áll... És most — gondoltam — vala­minek történnie kell. Valami nagy, szokatlan dolognak. A jó kezdet fél siker... I Milyen jó lenne például, ha mellém sur­ranna egy csillogó limuzin, a kormánynál egy fantasztikusan szép szőke nő ülne, fantasztiku­san hosszú lábakkal és fantasz­tikusan szép kék szemekkel. Ki­nézne az ablakon tengerkék sze­meivel és csilingelő hangon meg­szólítana: — Bocsásson meg, ön Heimig- lanc úr? — Igen, pontosan... — vála­szolnék boldogan. — Ő, mester — folytatná csi­lingelve —, nem ülne be mellém a kocsiba? — És hová vinne? — kérdez­ném. — Akár a világ végére... — felelné lesütött szemmel. És én beülnék mellé... Álmodozásomból autókürt ri­asztott fel. A járda mellett egy pompás limuzin fékezett, ablakán egy fantasztikusan szép szőke arc nézett ki rám, égszínkék szemek­kel. J — Bocsásson meg — szólt csi­lingelő hangon —, ön Heimiglanc úr? — Igen, az vagyok... — felel­tem, szinte lázálomban. — Ö, nagyon örülök... — ki­áltott fel. — Kérem, üljön be gyorsan mellém a kocsiba! — És hová visz? — kérdeztem remegő hangon. — Nem túl messze — felelte. — A felesége nekiment egy osz­lopnak és összetörte a kocsiját, ö kért meg, hogy vigyem önt oda. No, üljön már be! Mit tehettem! Beültem. Jakob OblomovszkiJ (Antalfi István fordítása) Tragikus szerencsétlenség tör­tént szerdán este 6 óra tájban Kecskeméten a szeleifalui új­osztásban. a Melinda utca 2. szá­mú ház előtt. Marozsi Imre, Kecs­kemét, Máriahegy 59. szám alatti lakos házat épít a Kecskemét. Melinda utca 2. szám alatt. Ezen az építkezésen dolgozott szerdán Földi Lőrinc 39 éves, Kecskemét, Perczel Mór utca 23. és Sörös Béla, 27 éves. Kecskemét. Voel- ker telep XII. utca 12. szám alat­ti lakos. Földi és Sörös a lakó­ház előtt a vízórához vezető 12 méter hosszú. 50 centiméter szé­les és 60 centiméter mély árkát ásták, illetve mélyítették. Az árok a betonterasztól mintegy 30 cen­timéter távolságra húzódott, ám a teraszon, annak szélén öt darab asztallap nagyságú, előregyártott betonelem volt rakva, amelyet nem rögzítettek. Földi Lőrinc a munka során több alkalommal kérte Söröst — aki ittas állapot­ban volt —, hogy menjen haza, ezt azonban Sörös megtagadta.» Este 6 óra tájban Földi Lőrinc nagy zuhanásra lett figyelmes, s amikor megfordult, látta, hogy az árok fala beomlott, s a teraszon levő betonelemek lezuhantak. Ezek közül egy Sörösre dőlt. Amikor a betonelemet Sörösről leemelték, már halott volt. Mint a helyszínre kiérkező bizottság megállapította, a betonelemek el­helyezése és uz árok ásása során a munkavédelmi szabályokat megszegték, s ezért következett be a baleset. A rendőrség a sze­rencsétlenség ügyében folytatja a vizsgálatot. Kecskemét és Lajosmizse kö­zött az 5-ös számú főútvonalon szabálytalanul előzött személy- gépkocsijával Földes Árpád bu­dapesti lakos. Az ütközést a szem­bejövő járművel elkerülendő, hirtelen jobbra rántotta a volánt, s az árokba borult. Földes Árpá­dot súlyos sérüléssel a kórházba szállították. A gépkocsiban tíz­ezer forint anyagi kár keletke­zett. Kecskemét belterületén. a Mindszenti út 60. számú ház kö­zelében vezette motorkerékpárját Horváth Gyula, Kecskemét, Ko­lozsvári utca 18. szám alatti la­kos. Amikor a vízmű vállalat szennyvíztelepéhez érkezett, egy kutya kifutott az úttestre,- s a motoros nekütközött. majd az út­testre zuhant. A motorkerékpár vezetőjét súlyos sérüléssel a kór­házba szállították. A megyeszékhelyen, a Bethlen körút és a Ceglédi út keresztező­désében Prudovits Zoltán cegléd- berceli lakos személygépkocsijá­val nem biztosította az elsőbbsé­get Szijjártó Vince. Kecskemét, Miklovicsfalu. I. utca 22. szám alatti lakos vezette személygép­kocsinak és összeüköztek. A bal­eset következtében a személygép­kocsiban utazó Kerekes Istvánná megsérült. A két járműben 11 ezer forint anyagi kar keletkezett. Prudovits Zoltán ellen eljárást indítottak. G. G. NAPTAR 1975. augusztus 1., péntek Névnap: Péter Napkelte: 4 óra 21 perc. Napnyugta: 19 óra 19 perc. Holdkelte: 23 óra 12 perc. Holdnyugta: 13 óra 51 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: JúUus 30-án a középhöm'érsékliet 21,8 (az 50 éves át­lag 21,8), a legmagasabb hőmérséklet 29 CelsJus-fok volt. A napsütéses órák száma 11. Július 31-én a reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet 17,8, a délben egy órakor mért hőmérséklet 25,7, a legalacsonyabb hőmérséklet 15,6 Cel- sius-fok volt. MOZIMŰSOR 1975. augusztus 1.: KECSKEMÉT VÁROSI íél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A SZÓRAKOZOTT Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes francia filmvigjáték KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor CSAPDA Színes román bűnügyi film MESEMOZI háromnegyed 6 órakor HÓFEHÉRKE HERCEGE Színes, magyarul beszélő csehszlovák ifjúsági film — NSZK-gyermekbútorok. Az ARTEX Külkereskedelmi Válla­lat és a győri Cardo Bútorgyár — gyermekbútorok előállítására — kooperációs szerződést kötött NSZK-beli partnerével, a Paidi- werk céggel. A megállapodás ér­telmében a nyugatnémet ifjúsági- és gyermekbútorgyár ezekben a hetekben komplett technológiá­kat, gépeket, gépsorokat ad át magyar partnerének, s ugyancsak nyugatnémet tervek alapján kez­dődött meg a napokban a gyár­tás. — A scierniewicei (Lengyelor­szág) építőtáborából vasárnap reg­gel 9.13 órakor érkeznek a Bács- Kiskun megyei diákok Budapest­re, a Keleti pályaudvarra. A cse­retáborozáson részt vevő fiatalok egy erdőgazdaságban dolgoztak, s most a környék nevezetességeivel ismerkednek. — Ifjúsági klubvezetők orszá­gos találkozójának ad otthont augusztus 2-án, szombaton a har- tai KISZ-szervezet pinceklubja. A meghívottak a tanácskozást követően műsoros esten vesznek részt majd a felszabadulási park­ban virágot ültetnek megemléke­zésül. — Üj vásártér kialakításán dol­goznak Lajosmizse belterületén, a Nagy Kálmán dűlő mellett. A ki­sajátításra, egyengetésre és egy faház vásárlására csupán az idén 940 ezer forintot áldoz a nagyköz­ségi tanács. Majoránna-aratás Aratják a Kalocsa-vidék sa­játos fűszernövényét, a majo­ránnát. A lombos növénynek sem tett jót a túl sok csapadék, csökkent, a hozam, romlott a mi­nőség. Így a termelők a máso­dik aratásból, a sarjúmajorán- nából várják az értékesebb pelyvát adó lombot. A majo­ránna még mindig a kisüzemek növénye, 160 hektárnyi terüle­ten foglalkoznak vele a háztáji gazdaságok 300—400 négyszögö­les parcellákon. Termését a HERBÁRIA bajai telepe fogad­ja. Jó évben 35—40 vagonnyi érkezik a feldolgozó üzembe, ahol tisztítják, szárítják az étel­ízesítőnek valót. A majoránna jelentős részét exportálják. — NEMZETISÉGI ISMERET­TERJESZTÉS. Csütörtökön Baján vezetőségi ülést tartott a TIT Bács-Kiskun megyei Szervezeté­nek nemzetiségi szakosztálya. 'A délszláv, német és szlovák ajkú lakosságának képviselői összeál­lították az 1975 második félévi munkatervet, külön tematikát dolgozva ki a nyelvi szekciók ré­szére. — Nagyvázsonyi lovasjátékok. Csatazajtól hangos a nagyvázso­nyi kastély parkja. A lovas.átc kok szereplői — közel 150 ló ,.s lovas — már harmadik napja próbálnak, hogy az augusztus 2-i és 3-i előadásokon korhű módon idézzék a történelmi múltat. A rendezvények színvonalát emeli Sinkovits Imre és Gombos Ka­talin közreműködése is — Kölcsönző-felújítás. A ke­rekegyházi ÁFÉSZ a nagyközség­ben található kölcsönző boltjá­ban még ebben az évben kicse­réli a régi. elhasznált állapotban levő szolgáltató eszközök egyhar- madát. A mintegy 40 ezer forin­tos fejlesztés után újabb cikkek — például permetezőgép, 40—50 személyes sátor stb. — is bérel­hetők majd. — Csereüdülés. Az izsáki és az NDK-beli Wölfis-i általános is­kola már több éve tart fenn kap­csolatot, amely eddig kölcsönös hangversenyek rendezéséből állt. Az idén csereüdülést szerveztek, ennek alkalmából az izsáki paj­tások a baráti országban, a né­met diákvendégek pedig a Bács- Kiskun megyei iskola nyári tá­borában töltöttek el két hetet. — Százezer pecsenyelibát dol­goztak fel ez évben a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál, ahol rövidesen megkezdődik a májlibaidény is. Zsiguli-kilincsek Sátoraljaújhelyről 0 Háromszázhúszezer garnitúra Zsiguli gépkocsihoz való kilincset és zárszerkezetet gyártanak az idén az ELZETT Művek sátoraljaújhe­lyi üzemében. Az első félévben a kongresszusi munkaverseny II. szakaszának eredményeképpen 10 000 garnitúrával többet készítet­tek a tervezettnél. — Képünkön: Répás! Zoltánné ellenőrzi a Zsi­guli-kilincsek működését. (MTI fotó, — Bara István felv. Telefoto — KS.) v a PETŐFI NÉPIÉ A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér 1/a Telefon: 12-810, 12-616 (központi): 11-700, 11-122. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással Km 215-95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációi eljárással. 6001 Kecskemét, KCUső-SzegedI út 6. Telefon: 13-72» Igazgató: Ablaka István Index: 25 005 ■BiiiB I

Next

/
Oldalképek
Tartalom