Petőfi Népe, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-06 / 131. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1975. június 6, FALUSI KRÓNIKA 1975 Hajós ■ Modern lakások ■ ■ Szorgalmas emberek ■ ■ ■ Örömök, ürömök ■ ■ ■ ■ Remények és görcsök Andalítóan, üdítően szép fa­lu Hajós. Tudják-e az ott élők, hogy a látogatót az első per­cekben megfogja varázsa. Pin­cesor köszönti az idegent. A jó arányú épületek gyönyörköd­tetik a szemet, árnyas mélyük­ben megbúvó hordók finom íze­ket kínálnak. Mézillatú, akásfás, virágos úton. a faluközpont felé haladva a volt érseki nyaraló vonja magára a figyemet. Csak­nem egyidős az újjátelepült köz­séggel, kétszáznegyven éves. A négy ferdén illeszkedő, csatla­kozó toronytól övezett szobákban nehézsorsú gyerekek élnek. A széles utcák, a virágos há­zak a Dunántúlt idézik. A centrumban kis parkok, gondo­zott udvarok. Jó lehet itt élni, mi másra gondolhat az ember egy friss tgvaszi napon. így vélekedik Nebl Ferenc körzeti villanyszerelő is. Mosta­nában költözött a pártházzal szemben ékeskedő új házába. Szí­vesen kalauzol a tágas, teres, kényelmes lakásban. Ízléses, színes szobában lakik a két gyerek. A nagymama kis birodalmában főhelyen tartja a felnagyított hajdani esküvői ké­pet. Bajszos legény, szép fiatal lány néz a iáiról,, s mondja: ho­vá lesz a fiatalság, milyen gyor­san illan az élet. A néni elége­dett. Kipróbálta már a földszin­ten levő zuhanyozót és az ele­gáns fürdőszobát az emeleten. Két helyiséget a szülők hasz­nálnak. Napfényes hall, barkács- műhely, padlásszoba. kétrészes konyha áll még a négytagú csa­lád rendelkezésére. A modern környezet, a célszerűség parancsa az ízlést is formálja: giccsnek nyomát sem lelem. A nagyközségben pillanatnyi­lag 23 család el ilyen, vagy en­nél is korszerűbb körülmények között. A Lenin utcában az egyik téglagyári munkás háza a Rózsa­dombon is megállná a helyéi. Az 1974-ben épített 28 lakás közül mindössze öt kisebb háromszo­básnál. (Kecskeméten majdnem fordított az arány!) A nagy la­kás hagyomány Hajóson. Az 1970-es népszámlásási adatok szerint a kalocsai járásban itt jutott a legnagyobb lakóterület egy emberre. A megyében is csak két-három bácskai község előzi meg. Az építkezési szokásokra erő­sen hat a városiasodás. Ezért is törekszenek a központba. A cent­rumtól öt percre levő telket csak fanyalogva veszik meg az épít­kezni szándékozók. Ha tehetik, inkább egy rossz állapotban le­vőt vásárolnak és a helyén húz­zák föl az emeletest, közel „min­denhez”. Beültetik a kocsiba a tervezőt és addig utaznak, nézgelődnek, míg kedvükre valót találnak. „Ilyesfélét szeretnénk”, mondják a mérnöknek. A többi az ö dolga. A bérből élőket furdalja a kí­váncsiság. Miből telik a muta­tós építkezésre? A seftelés, üzér­kedés nem divat Hajóson. Örök­ség? Ritka madár! A sajátos hajósi életforma és a hagyományos szorgalom a gya­rapodás titka. A 250 esztendeje idetelepített németek a családfő, a pater familias szigorú fegyel­mében éltek. Két-három nemze­dék is összetartott, összedolgo­zott. A felszabadulás után a Nyugatra irányított svábok he­lyére költöztetett, a Felvidékről elűzött magyarok tekintélyes ré­sze alkalmazkodott az itteni szo­kásokhoz, hagyományokhoz. Az öregek művelik a kertet, a háztájit, vigyáznak a gyere­kekre. A szülők, a felnőtt uno­kák a Hosszúhegyi Állami Gaz­daságban, a helyi üzemekben, Baján és másutt bérért dolgoz­nak. Egy fizetésből élnek, a töb­bi megy a takarékba. (A betét meghaladja a 44 millió Ft-ot.) Szorgalmukat dicsérve majd azt mondtam, hogy napkeltétől al­konyig dolgoznak. Ha pontos aka­rok lenni, akkor így kell fogal­maznom: naponta öt-hat óra pi­henést engedélyezve maguknak, dolgoznak az idősebbek, az ötve­nesek. Fogják a pénzt erősen. Főként a nélkülözhetőnek, luxusnak mi­nősített dolgokra sajnálják a fo­rintot. A 4700 lakosú Hartán ;— például — 1974 első felében Í8 ezer mozijegy kelt el, a nagyobb lélekszámú Hajóson 14 ezer. A garaiak évente átlagosan tizen­• Jelképnek is tekinthetjük... kétszer, míg itt hét-nyolcszor mennek moziba. Ritka a színhá­zi előadás, tájékozódásunk sze­rint a könyvek iránti igény sem nevezhető kiemelkedőnek, noha a Művelt Nép szervezőit már megkedvelték, sikeresek a mun­kahelyi könyvvásárok. A gépkocsi már nem státusz­szimbólum: a ház veszi át ezt a szerepet. Ha a rendelkezések nem tiltanák meg, kétemelete­set is fölhúzna egyik-másik csa­lád, mert ilyen még nincs a falu­ban. A két világháború között a szomszéd községek határában vá­sároltak földet összespórolt pén­zükön. Ma ez nem megy, épít­keznek. Horváth Mihály vb-titkár az iskola gondjait látja a legsúlyo­sabbnak. A lakosság eddig 400 ezer forintot ajánlott fel a mini­málisan szükséges hat tantermes bővítéshez. Számolgatnak, támo­gatásért kilincselnek, reményked­nek. A belvízkárok előrelátható­an csökkennek, mert egy társulás központi támogatással korszerű­síti a csatornahálózatot. Küsz­ködnek a cigányokkal. Sajnos, csák egy töredékük dolgozik. Az elmúlt esztendőben ők fizették a kiszabott szabálysértési bírságok felét. Az új áruház felavatása, ed­digi működése nem okozott ma­radéktalan örömet. A földmű­vesszövetkezet udvarában elő­jegyzett kiskacsákra váró asz- szonyok mérgesen kifogásolták, hogy a hosszú-hosszú Lenin utca két végén levő kis üzleteket megszüntették. Minden aprósá­gért negyedórát gyalogolhatnak. Ricsit több előrelátással elke­rülhették volna a kellemetlensé­geket, az első napok zsúfoltságát, az áruhiányt. „Nem mindennap létesítünk áruházat”, magyaráz­za, mosolyogva, védekezve a föld- müvesszövetkezet népszerű elnö­ke. Átcsoportosítással, belső át­szervezéssel segítenek a bajokon. Az építkezéssel kapcsolatos hu­zavona is megér egy misét Hajóson is azt tapasztaltam, hogy a posta elmarad a legszük­ségesebb igényektől. A tiz kilo­méterre levő Érsekhalom „mel- Lékfalu” részére hiába kérnek még egy telefont. Ha bezár az üzlet, nincs vonal. Az egyik dok­tor a saját készülékét cipeli az egészségházba... Valamit tenni kéne, mert az idő falun is pénz, s a nagyüze­mi gazdálkodás elképzelhetetlen gyors összeköttetési lehetőség nél­kül. Néhány, azóta leváltott, eltávo­lított községi vezető alaposan feldúlta a kedélyeket és rontot­ta az itt nehezen kialakuló egy­séget. Az utódok küszködnek a fej­lődés gondjaival. Tapasztalt szak­emberek, csak a helyismeret hiányzik egyiknél-másiknál. Igaz, a máshonnan jöttek elfogulatla­nul, friss szemmel vizsgálják az ügyeket. A Miskéről áthelyezett vb-titkárnak azonnal föltűnt, hogy Hajóson a kisiparosoktól kevesebb adó folyik a községi kasszába, mert kevés az önálló mester és vállalati hozzájárulá­sok hiányában a lakosság ellátá­sát mellékfoglalkozásként vállaló szakmunkás. A kényszerítő szük­ség melegágya a fusizásnak és rontja a morált. Változtatni akar­nak ezen mielőbb. Búkor János községi párttitkár annak örül, hogy a Nyugat-Né- metországból, Ausztriából érkező rokonok alig akarnak hinni a szemüknek .:. Egyikük-másikuk hangosan dicséri a gyarapodást. Pedig itt sem felhőtlen az élet. A tudat nehézkesen cammog a lét után. Nehezen ismerik föl sokan, hogy éppen a közösségi társadalom hozta meg Hajóson is az egyének anyagi boldogulását. A szemléletmód olykor még nem lépte át az én házam, az én vá­ram korlátáit. Heltai Nándor Fenti képeinken az áruház és a hajósi gyermekotthon műem­léképülete látható. Űj kutatások a világ energiaellátása érdekében Fásítás futóhomokon — űj módszerrel Felére-harmadára csökkenthe­tők a védő erdősávok homokon való telepítésének költségei, az­zal az új eljárással, amelyet a Szovjet-Üzbegisztánban működő Közép-ázsiai Erdészeti Kutató- intézet dolgozott ki. Az újítás lényege egyszerű: a fűből és ágakból készült szokásos védő- palánkok helyett homokgátakat alkalmaznak. Ezeknél felhalmo­zódik a szélhordta homok, kö­zöttük pedig — amint kitűnt — kedvező mikroklíma keletkezik. A telepítési övezetben nem szá­rad ki a homok, a csemeték pe­dig az első két évben szélárnyék­ban vannak. Az új módszer le­hetővé teszi a futóhomok meg­kötésével és erdősítésével járó összes folyamatok gépesítését. A világgazdaságot alapjaiban megrázó és az emberek magán­életébe is beleavatkozó olajvál­ság hatása alatt világszerte lá­zas kutatás indult meg az em­beriség energiahelyzetének biz­tosabb alapokra helyezése érde­kében. Többek közt az Egyesült Államok kongresszusa is új ku­tatások megindítását, illetőleg a már folyó kutatások kibővíté­sét határozta el. A költségvetési adományból legbőségesebben részesedik a szénkutatás. A szén föld alatti cseppfolyósítására és elgázosítá- sára vonatkozó kutatások újabb lendületet kaptak. A hagyományos energiahordo­zók mellett jelentős kutatási erő­feszítést fordítanak a Föld belső hőjének (geolermális energia), valamint a napsugárzás energiá­jának kihasználására és termé­szetesen az atommagfúzió prob­lémájának előbbrevítelére. Roppant nagy jelentőségük van azoknak a kutatásoknak, amelyek a kéntartalmú tüzelő­anyagok kéntelenítésére, illető­leg a már létrejött kénes füst­nek a megtisztítására irányul­nak. Ilyen eljárások ugyanis mó­dot fognak ádni azoknak a nagy kéntartalmú kőolajoknak, és szeneknek a felhasználására, amelyek jelenleg környezetvé­delmi okok miatt még nem hasznosíthatók. Ez is a tüzelő­anyag-bázis lényeges kiszélese­dését jelentené. A hagyományos atomerőmű­vek terén is élénk kutatómunka folyik a gázhűtéses reaktorokra vonatkozólag és kivált a tórium­nak nukleáris tüzelőanyagként való felhasználására vonatkozó­lag. X'égül az Amerikában jelen­leg használatos óriási fogyasztá­sú automobilmotorok helyett olyan motorok megteremtésén dolgoznak, amelyek gazdaságo­sabban aknázzák ki az üzem­anyagot. A MINISZTERTANÁCS TÁRGYALTA ... Munkásvédelem • Tavaly két százalékkal keve­sebb üzemi baleset történt, mint 1973-ban. 7,3 százalékkal csökkent a halálos balesetek és 14 száza­lékkal a foglalkozási megbetege­dések száma. Az átlagosnál is na­gyobb mértékben csökkent az 1000 munkásra jutó balesetek száma az állami iparban, a mező- gazdaság állami szektorában és a termelőszövetkezetekben. A sta­tisztikai feladatok egyértelműen bizonyítják, hogy a munkavéde­lem fejlesztéséről szóló legutóbbi kormányhatározatnak volt foga­natja; a vállalatok, a munkahe­lyek vezetői a korábbinál többet, jobban törődnek a biztonságos munkavégzés feltételeinek megte­remtésével. De a statisztika arról is beszél, hogy tavaly, a munka­helyeken 468 ember vesztette éle­tét munka közben, s hogy a cson­kulásos balesetek száma maga­sabb volt, mint 1973-ban. Nézzük, ugyancsak tényszerűen, az okokat: a halálos végű balese­tek majdnem fele a szállítás, az anyagmozgatás közben történt, s mert ez évek óta jellemző, okkal feltételezhető, hogy a szállítás, a rakodás, az anyagmozgatás fe­gyelmén szervezettségén úgyszól­ván semmit sem sikerült javítani. Az első számú baleseti okok kö­zé tartozik a zsúfoltság, a mű­helyek általános rendetlensége, ami megintcsak összefügg a mun­ka szervezetlenségével, a balese­tek megelőzésének elmulasztásá­val. Növekedett a daruk és az emelőgépek okozta balesetek szá­ma, s változatlanul rosszak a munkakörülmények — legalábbis a baleseti statisztika szerint — az építőiparban, a szolgáltató válla­latoknál és egyes gépipari alága- zatokban. ahol növekedett a ha­lálos balesetek száma. • A statisztika szűkszavú; nem értékel, nem minősít, csupán a tényeket közli: egy év alatt az or­szág gyáraiban, munkahelyein meghalt 468 ember... Miért? A baleseti jegyzőkönyvek sze­rint a szakértők felderítik az oko­kat. keresik a felelősöket, néha meg is találják, rendszerint a már halott áldozat személyében. Am a jegyzőkönyvek is többnyi­re csak az adott esetre koncent­rálnak, pro és kontra bizonyíté­kokat sorakoztatnak fel, s mégis: ha az ember végigolvassa ezeket a szomorú dokumentumokat, né­mi hiányérzete támad, s tovább keresi a választ, hogy miért kell évről évre több száz embernek meghalnia a munkahelyén? Mert .szaporodnak a gépek? Aligha! A gépek biztonságos kezelésének szabályait meg lehet és meg kell tanulni. Erre való többek között az úgynevezett balesetvédelmi ok­tatás. ami a munkahelyeken — tisztelet a kivételnek — nem több. mint néhány unott hangon elda­rált tőmondat, a munkavállaló aláírása valami hivatalos papíron, s az ügyet ki lehet pipálni. A munkahelyek legtöbbjén a legelemibb biztonsági előírások közé tartozik bizonyos védőesz­közök használata. S mégis: a munkások a megmondhatói, hogy sokan irtóznak ezektől az eszkö­zöktől, mert védeni ugyan védik őket, de dolgozni bennük alig le­het; többnyire ormótlan, kényel­metlen holmikról van szó, s jól tudják ezt a műhelyek vezetői is. Inkább csajt akkor parancsolják a munkásokra ezeket a védőesz­közöket, ha valamilyen vendég vagy ellenőr érkezik a munka­helyre. • A szakszervezetekben embe­rek százai fáradoznak azon, hogy érvényt szerezzenek a különböző biztonsági előírásoknak. A gyá­rakban viszont ezrek és tízezrek dobják sutba ugyanezeket az elő­írásokat, s általában nagy bajnak kell ahhoz történnie, hogy leg­alább ideiglenesen megszilárdul­jon a munkavédelmi fegyelem. S talán még nagyobb bajnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy való­ban felderítsék a baleset vala­mennyi, valóságos okát. s a fele­lőst, vagy a felelősöket keményen megbüntessék. Még mindig vannak olyan mű­helyek. elemi biztonsági okokból be kellene zárni, ám a szakszer­vezet érvelését percek alatt lesze­relik az ilyenkor szokásos két szó­val: „vállalati érdek”, vagy „ter­melési érdek”, vagy — ha szívó- sabb „okvetetlenkedőkkel” állnak szemben — ..népgazdasági ér­dek ...” A variációk valamelyike rendszerint hatásos. Végtére is kevés munkavédelmi felügyelő veri az asztalt és követeli a ve­szélyes munkahely felszámolását a „népgazdasági érdek” ellenére. Egyszóval: a baleseti helyzet javulása ellenére is úgy látszik, még mindig nehezen lehet ér­vényt szerezni az írott szabályok­nak, a törvényeknek, az általános műszaki fejlődéssel együttjáró biztonságtechnikai követelmé­nyeknek. Egy elromlott termelő­gép rendbehozására sokkal gyor­sabban akad tmk-kapacitás, mint például egy elszívóberendezés megjavítására. Automata csoda­gépek dolgoznak a műhelyekben, de a mellettük dolgozó munkás sokszor az elemi biztonsági sza­bályokkal sincs tisztában, mert nincs idő és türelem, hogy ezeket a szabályokat pontról pontra neki megmagyarázzák, vele megtanít­sák. • A Minisztertanács legutóbbi ülésén — mint ezt az idézett szá­mok is "Bizonyítják — a baleseti helyzet részleges javulásáról ka­pott tájékoztatót. Ez a javulás azonban semmiféle elégedettségre nem adhat okot. Azok számára, akik nemcsak a termelési ered­ményekért, de a műhelyek rend­jéért. az emberek életéért, testi- és lelki épségéért is felelnek, szo­morú — s remélhetően nyomaté­kos — figyelmeztetés, hogy ta­valy 468 ember halt meg a mun­kahelyén. baleset következtében. V. Cs. DOLGOZÓ ASSZONYOK , A „sablonáló” Kezében hosszú filcszalagból sodort pamacs, azt mártogatja kék, benzinnel átitatott pépbe, dörzsöli a kilyuggatott kártya­papírokon keresztül a textilre. Ö a Kalocsai Népművészeti és Háziipari Szövetkezet „sabloná- lója”, Kálóczi Józsefné. A négy tervezőnépművész fan­táziája teremtette mintákat sok. szorosítja 10—15 példányban. Mennyi figyelmet, ízlést, gondos­ságot kívánó feladat! Ö pedig annyira szereti ezt a munkát, hogy szeme előtt a kék vonalak már színes virágokként jelen­nek meg... — Azt hiszem elmondhatom, hogy eszmélésem óta virágok között élek, hiszen Homokmé­gyen születtem. Édesanyám géphumző volt, ott készült a szemem előtt a sok áttört hím­zés, az úgynevezett „riselíős”. Nagylányként már én is a szö­vetkezetnek hímeztem. Azt kér­dezte egyszer tőlem valaki, hogy ki tanít meg bennünket a színe­zésre. Hát... senki! Mi, kalo­csaiak soha nem téveszthetjük el a színezést. Aki pedig csak ar­ra törekszik, hogy nagyon tarka kézimunkája legyen, — hát. az biztosan nem idevaló! — Most mit rajzol elő? — Exportra ágyneműt. Eze­ket az apró virágcsokrokat na­gyon pontosan, szabályosan he­lyezem el a tükrös paplan nyí­lása körül. Persze arra is vi­gyáznom kell, hogy az anyag, amit én már kiszabva kapok, ne legyen szálhibás vagy töké­letlen szövésű, így jómagam mi­nőségi ellenőr is vagyok. — Honnan tudja, milyen min­tát kívánnak a kiszabott textil­re elhelyezni? — Minden mintának fantázia­neve és száma van. És hiába van a hátam mögött a polcokon több száz mintalap — szám és név nélkül is tudom már melyi­ket ki tervezte, hány készíthető még belőle. Természetesen azt a mintát rajzolom elő, amit a sza­bászaton megjelölnek. — Magánemberként mit sze­retne elérni? — Amire nagyon vágytam, azt már elértem: egészséges, szép lakásom van. Igaz, sok még a fizetnivaló, de majd csak túl leszünk rajta. Két nagy fiam van. Ha majd megnősülnek és kislány unokám lesz, neki hím- zem majd a legszebb kalocsai kisruhákat. Vettem programo­zott varrógépet, géphímzést is fogok tanulni! * A még csak kék kontúrral je­lölt kalocsai minták között élő asszony beszélgetésünk közben nyugodt mozdulatokkal dolgozik. Nem áll reflektorfényben, nem jár külföldre pingálni, mint a szövetkezet népművészei. Ponto­san elkészített rajzait sok szár bedolgozó viszi haza, hímezi a színpompás virágokat. Selmeci Katalin • Itt lakik a Nebl család. (Pásztor Zoltán felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom