Petőfi Népe, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-10 / 134. szám

•4 • I’l'TOI I NEPK. • 1975. Junius 10. • A felszabadulási emlékpark hcl.vcn tavaly mén roskadozó ház állt. Az elülletelf csemeték pedig majd megnőnek. A fejlődő Úszód Ha végigmegy a község utcáin, annyit sum­mázhat a szemlélődő: olyan, mint más Duna— Tisza közi falu. Nem látni semmi különöset. Itt is épülnek házak, mint másutt. Itt is trak­torok dübörögnek az utcákon, autók suhannak tova, kerékpárosok jönnek vagy mennek munkába ... A község lelkét — mert van ilyen — nem a házak, kerítések tükrözik, hanem más: la­kóinak közügy-értése, alkotó együttmunkálko- dása. Négyszáz család él Üsződön. A határban már csak 7—8 tanya maradt, az is csak az állattar­tásért, mert lakói a közeli Kalo­csán és a faluban élnek. Gazda­sági epületek inkább, mint ott­honok. Okvátovity István huszonhét- évesen tanácselnök, ő mondta ezeket a tanyákról. A jövőbe pit iantva pedig igen bizakodó. Ügy az. hogy ismeri a máit gondjait, meg a jelenet is. de tudja a/.t is, az elért eredmények mögött olyan fedezet van, amire alapozni le­het. A községi vízmű építésében végzett társadalmi munkákért a megyei településfejlesztési ver­seny harmadik díját érdemelték ki a kisközségek közül. A rá kö­vetkező évben már a másodikat, az idén pedig ők lettek az első helyezettek. A tanácselnök megelégedetten sorolta az összefogás eredményeit és türelmetlenül azokat a hibá­kat, hiányosságokat, amelyek ár­nyékot vetnek az erőteljes fejlő­désre. Úszód sikere talán ebben is van: elégedetlenek a tanács­tagok, mindig tudják, hogy mit kell elvégezni, elégedetlen a ta­nácselnök, hát szervez, hogy ezt is, azt is meg kell csi­nálni és elvégzik. Ez az uszó- diak fejlődésének, közös elő­relépésének a mozgatóereje: büszkék lenni az eredményekre és bosszús lenni mindarra, ami a fejlődést, a közös boldogulást- szépülést hátráltatja — és együtt dolgozni. Az idei településfejlesz­tési verseny első díja nem csak az elvégzett közös munkának az elismerése, hanem ennek a szem­léletnek is. Csató Károly • Alsó kép: a kihasználatlan, a rossz állapotban levő kultúrterem a falu szégyene, mindent megtesznek azért, hogy az elkövetkező év­ben eredeti rendeltetésének megfelelhessen. fenntartású a termelőszövetkezet­tel. Mellette va_p a Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ erősen felújításra szoruló italboltja és a kultúrte­rem, amely a megépülése óta nem volt kifestve és mindenki szerint a falu szégyene. Az ÁFÉSZ arra hivatkozik, hogy a felújításra nincs keret. Tervezi a tanács, hogy a nagytermet meg­vásárolják és átalakítják, ajtót nyitnak a szomszédos klub udva­rára, ahol bántóan nagy a gaz, és sürgősen intézkedni kell, hogy tegyék rendbe. — Hogy sikerült ezt a szép eredménysorozatot elérni? —kér­dezem az elnököl, aki éppen a tanácsakadémiai vizsgára készült, amikor fölkerestem. — Amikor harmadik helyezet­tek lettünk és kaptunk 50 ezer fo­rintot, a lakosság segítségét, tár­sadalmi munkáját díjazták és ezt itt megértik. Amikor másodikak lettünk és százezret kaptunk, an­nak már látszatja is volt, mert járdát építettünk két kilométer hosszan. Ez is nekünk csak 77 ezer forintba került, mert a töb­bi 90 ezret a lakosság összefogása megtakarította. A tanács csak az anyagot adta és egy kőművest fizettünk, aki a szakmunkát vé­gezte. Az idén például felszaba­dulási emlékparkot alakítottunk ki. Egy rossz épület volt a he­lyén, a termelőszövetkezetünk ál­lattenyésztő szocialista brigádjai lebontották, társadalmi munká­ban elrendeztük a terepet, s most ott emlékmű van, padok vannak és a fák is megnőnek majd. Körül­belül 1500 négyzetméteres, a köz­ség központjában, — és nekünk 40 ezer forintba került csak. Még S kilométer földútunk van, éppen ezért karban kell tartanunk. A termelőszövetkezet elegyengeti. Eső után föltöltik a kátyúkat — ez már természetes nálunk ... • A tanács­elnök azt mondja: „Hát nem bosszantó, hogy az ifjúsági klub udvarán ekkora a gaz? • Az öregek napközi otthona is közös fenntartású a tanáccsal. Itt pihennek, szórakoznak a falu idős emberei. Benedek Benjáminná 70 évesen is szeret hímezni. Járjuk a falut. Az elnök ma­gyarázza hogy ezt az utat is ki kell szélesíteni, a termelőszövet­kezet vállalja a fuvarokat, együtt­működve minden könnyebb. Büszkén mutatja az ifjúsági klubot, amely kívülről egy ele­gáns családi házra hasonlít és bánkódik, hogy a fiatalok nem eléggé használják ki. Ez is közös Törvény és közerkölcs írta: dr. Korom Mihály igazságügy-miniszter A közvélemény rendszeresen figyelemmel kiséri állami éle­tünk, a jogalkotás, a bűnüldöző, igazságszolgáltatási és állam- igazgatási szervek működését. Elismerően szólnak eredmé­nyeinkről, de jogosan bírálják a fogyatékosságokat is. Mert akad még bürokratikus gondolkodás és ügyintézés, tapasztalni nehézségeket, és az sem ritka, hogy a közérdeket háttérbe szorítják, vagy mellőzik éppen azok, akiknek azt védeniük kellene. Az elmúlt években sok új I örvény és más jogszabály látott napvilágot. Senki sem vitathatja, hogy olyan új törvényeink, mint az Alkotmány módosítása, az if­júsági, egészségügyi, szövetkezeti, külkereskedelmi törvények, a csa­ládjogi rendelkezések korszerűsi. lése, a tervezés rendjéről, vagy éppen a miniszterek felelősségéről alkotott magas szintű jogszabá­lyok jól szolgálják szocialista cél­jainkat. Mégis sok tekintetben jo­gosak azok a kritikai észrevételek, amelyek szóvá teszik, hogy jog­szabályaink — különösen a vég­rehajtási rendelkezések — olykor nem elég világosak és nem min­dig egyértelműek, s a közérthető­ségükkel is baj van. A/, természetes, hogy az állami és jogi munkában tapasztalható fogyatékosságoknak is a kommu­nisták a legélesebb kritikusai. De örvendetes tény, hogy a társadal­mi tudat fejlődésének eredménye­ként a közvélemény is mindin­kább a közösség érdekeinek szemüvegén át mond ítéletet álla­mi és jogi munkánk egészéről, gyakran már a részkérdéseiről is. Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy társadalmunkban mind na­gyobb tért hódít" az egészséges közmorál, amely a szocializmust építő dolgozó emberek nagy többségének felfogását fejezi ki. Ezért is tűnnek szembe manap­ság sokkal élesebben a szocialista elveinkkel ellentétes jelenségek és cselekedetek. Ezért teszik sürge­tően szóvá, hogy a mi eszméink­től eltérő és idegen, törvényeink­be ütköző cselekedetekkel szem­ben az állami szervek, köztük igazságszolgáltatásunk is, lépjenek fel még határozottabban, még kö- vetkezétesebben és szerezzenek mindig és mindenütt érvényt a törvényeknek! Ezek alapvető kö­vetelmények. • Azért is hangsúlyozzuk mind­ezt, mert a bűnözés, a törvények megsértése, kijátszása, a jogi kis­kapuk önző kihasználása még nem elszigetelt jelenségek. Gya­kori a társadalmi tulajdon meg­károsítása, és elég nagy számban fordulnak elő az állampolgárok életét, testi épségét, vagy szemé­lyi tulajdonát sértő, veszélyeztető cselekmények. Sok gondot okoz hatóságainknak a szocialista együttélés normáit sértő magatar­tás is. Azután pedig akadnak még ma is olyan állampolgárok, akik­nek egy-egy törvény csak akkor jó. ha az éppen az ö egyéni érde­keiket védi. de kígyót-békát kia­bálnak, ha az nem nekik ad iga­zat, vagy a hatóságok nem a ja­vukra döntenek. És sajnos, az a jelenség sem ismeretlen, hogy egyes állami, vagy gazdasági, szö­vetkezeti szervek a saját munká­juk fogyatékosságait; saját hibái­kat a jogszabályok vaiódi vagv állítólagos hiányosságaival takar­gatják. Alapvető igazság — és ezt el­vileg nem is támadja senki —, hogy nemcsak akkor kell tisztes­ségesen élni. dolgozni, vezetni, ha a jogszabályok minden lépésün­ket, úgymond, naprakész állapot­ban „rendezik”, vagy ha folyton a körmünkre néznek. A mi szo­cialista életünket erkölcsi normák is szabályozzák. Azoknál a válla­latoknál és szövetkezeteknél, ame­lyekkel szemben, mondjuk, árdrá­gítás. minőségrontás, tisztességte­len haszonszerzés miatt gazdasági bírságot kell kifizetni, nemcsak pártonkívüliek vannak, hanem ott élnek és dolgoznak — gyakran vezető beosztásokban — a kom­munisták is, akiktől a párt joggal elvárja a példamutatást mind az állami törvények, mind az erköl­csi normák betartásában és betart- tatásában. Ebből az is követke­zik, hogy nem szabad eltűrni, hogy egyesek olyan „kivételes” embernek tekintsék magukat, aki válogathat abban, mit hajt végre és mit nem. • A XI. pártkongresszus hatá­rozatának megfelelően, állami és jogéletünk jövő feladatai szerve­sen kapcsolódnak a szocialista építés célkitűzéseihez. Egyidejű­leg kell erősítenünk a központi akarat érvényesítését a szocialista demokratizmus fejlesztésével e te­rületen is. A szocialista állam és vele jogrendszerünk a társadalom további építésének egyik fő esz­köze marad. Törvényeink és más jogszabályaink egész sorát alkot­tuk újjá az elmúlt években. Sok elavult, az élet új követelményei­nek már meg nem felelő, funk­cióját betöltött jogszabály — ide­értve a végrehajtási rendeletek egész sorát — helyébe újak lép­tek. A jogszabályok számáról mosta­nában sok kritikai megjegyzés hangzik el Én is vallom, hogy a kevesebb gyakran több lenne. Volt már nálunk olyan időszak, amikor a jog szerepét lebecsülték. Egyik szélsőség sem jó. Meg­ítélésem szerint egyébként nem a törvények, még csak nem is a kormányrendeletek számával van­nak a problémák, hanem az ala­csonyabb szintű jogszabályokkal. Ezek számát kell határozottan csökkentenünk és az alsóbb szin­tű. a vezetés mindennapi felada­tai közé tartozó rendelkezések jo­gi köntösbe bújtatását kell fékez­nünk. • Fontos feladatunk, hogy a jogszabályok előkészítésébe még nagyobb számban és szervezetteb­ben vonjuk be a dolgozókat. E tö­rekvéseink ugyanis a szocialista demokrácia erősítésén, a dolgozók tapasztalatainak megismerésén és hasznosításán túl, azt is eredmé­nyezik. hogy az élet legkülönbö­zőbb területein dolgozó emberek olyan törvényhozókká válnak, akik egyben a közügyek intézői is. A hazánkban uralkodó törvé­nyes rend. a törvényesség minden értelemben elválaszthatatlan a szocialista tudattól, annak továb­bi térhódításától. Manapság sokat és sokan foglalkoznak jogi felvi­lágosítással. E téren a haladás nyilvánvaló. A jog és az erkölcs a mi tár­sadalmunkban mind szorosabb egységet alkot. Jogszabályaink a munkásosztály akaratát és igé­nyeit fejezi ki, amely akarat egy ­ben a többi dolgozó millióké is. A munkásosztály erkölcse mind­inkább átfogja és áthatja társa­dalmunkat. A szocialista tulaj­donságok és gondolkodásmód mel­lett, sajnos, élnek még, sőt ese­tenként fel is erősödnek esz­méinktől és rendszerünktől merő­ben idegen felfogásban gyökerező magatartások, mint az önzés, a kapzsiság, a spekuláció, a hará- csolás, az anyagiasság, az egyéni érdek hajszolása, a „rongyrázás” stb. Ezek javarésze nem is bünte­tőjogi kérdés, de ha a közvéle­mény erejével nem lépünk fel időben ellenük, azzá lehetnek. A bűnözés okai között az esetek je­lentős részében megtalálhatók ugyanis az előbbiekben említett és rendszerünktől idegen motívu­mok, mint a törvénybe ütköző cselekmények indító rugói. A pol­gári, a munkajogi és gazdasági perekben és jogvitákban is gyak­ran jelentkezik ilyesmi. 0 Félreértések elkerülésére, a fentiek ellenére aláhúzzuk: tár­sadalmunkban egyre növekvő sze­repe van annak, hogy mind az ál­lampolgárok milliói, mind a gaz­dálkodó és más szervek túlnyomó többsége tisztességesen, törvényt tisztelő módon élnek és dolgoz­nak. Nem a jogi tilalomfáktól való félelmükben teszik ezt, ha­nem mert mind többen látják, hogy a tisztességes, becsületes életmód, a felelősségérzettel vég­zett munka méltó a szocialista társadalomhoz. Egyre tudatosodik, hogy nem azoké a jövő, akik sen­kivel. semmivel nem törődnek csak önmagukkal, mégha eközben sok-sok keserű órát szereznek is másoknak. A jövő azoké a közös­ségi embereké, akik á szocialista együttélés szabályait, az erkölcsi és jogi normákat tiszteletben tartják. SIKERES ÉV AZ EGYESÜLÉS UTÁN Baromfiprogram Kelebián A kelebiai Rákóczi Csillaga Termelőszövet­kezet a múlt év elején egyesült az akkor sza­nált helyi Népfront Tsz-szel. A földterület így 64 százalékkal nőtt, most meghaladja a 3600 hektárt, a taglétszám csaknem megduplázó­dott — elsősorban az idősek száma gyarapo­dott —, a nyugdíjasok aránya elérte a 44 szá­zalékot. A Rákóczi Csillaga már az 1973-as eredményes gazdálkodás után is elnyerte a Kiváló termelőszövetkezet címet. Kitűnő eredményeket érték el a növénytermesztésben és a ba­romfinevelésben, és az volt a kérdés, vajon sikerül-e az egye­sülés előnyét kihasználva további fejlődést felmutatni. Hogy az idén ismét a cím birtokosai lehettek, s Kollár Mátyás, a tsz elnöke nemrég átvehette dr. Glied Ká­rolyiéi, a megyei tanács elnökhe. lyettesétől a kitüntetést, azt mu­tatja, a kelebiai parasztemberek szorgalmasan dolgoznak. A veze­tők alkalmazták azokat a szerve­zési, szakosítási módszereket, amelyek hatására a korábbinál rosszabb helyzetből is előre tu­dott lépni a gazdaság. Az idén — a tavalyi alapokra építve — még dinamikusabb fej­lesztést határoztak el. A szántóte­rület nagyobb részén az illatte­nyésztés takarmányszükségletét adó növényeket termesztették, r.egnagyobb területen, 575 hektá­ron a kukorica terem. Már évek óta kíséreteznek olyan kukorica­fajtákkal, amelyek aszályra hajló földjeiken a legjobban teremnek, kesítenek az idén a tavalyi 430 ezerrel szemben, s a következő esztendőben már 900 ezer pecse­nyecsirke eladására kerül sor. A szövetkezetnek bár van keltetője, de itt nem tyúk, hanem kacsa­tojásokat keltetnek. Az idén bőví­tik az üzemet és rövidesen lehe­tőség nyílik tyúktojás keltetesere is A gazdaságban évek óta van törzskacsaúllomány, jövő év vé­gére az állatok számát 10 ezerre növelik. Az idén csaknem 660 ezer kacsatojást keltetnek. A szö­vetkezetben a baromfiprogram megvalósítása érdekében új beru­házásokra is gondolnak és kor­szerűsítik a régi nevelőházakat. • Több, mint félmillió naposkacsa kerül ki a szövetkezet keltetőjéből. ugyanakkor nem hosszú tenyész- idejűek, és a betegségekkel, — elsősorban a fuzáriummal — szemben ellenállók. Tavaly a hektáronkénti átlagtermésük 48 mázsa volt, amelynek értékét nö­veli, hogy egy mázsa kukorica önköltségi ára nem érte el a 140 forintot. Az idén növelni szeret­nék az átlagtermést, úgy terve­zik, hogy 23 ezer mázsánál többet takarítanak be e növényből. Az állattenyésztés gerincét a baromfitartás adja. A múlt évi alaptevékenységből származó net­tó árbevételnek csaknem 30 szá­zalékát tette ki. Mintegy 250 ezerrel több pecsenyecsirkét érté-

Next

/
Oldalképek
Tartalom