Petőfi Népe, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-27 / 149. szám

1975. június 27. • PETŐFI NÉPE • ÜJ KÖNYVEK A KOSSUTH KÖNYVKIADÓ újdonságai között első helyen» kell említeni a Magyar Szocia­lista Munkáspárt XI. kongvesz- szusának jegyzőkönyvét. A csak. nem 700 oldalas ízléses, képmeUi: léklettel is ellátott kötet teljes, illetve némileg/ rövidített szö­veggel közli a kongresszuson el­hangzott valamennyi referátumot, felszólalást. A Lenin öszes mű­vei 2. kiadásának sorozatában- látott napvilágot a 44. kötet, amely Leninnnek az 1021 jú­niusa és 1929 márciusa között írt írásait tartalmazza. „A nem­zetközi munkásmozgalom törté­netéből'’ címmel, a Központi Bi­zottság Párttörténeti Intézete, va­lamint Politikai Főiskolája kö­zös gondozásában Évkönyv jelent meg, amely a nemzetközi mun­kásmozgalom több vitatott kér­désével kapcsolatos tanulmányo­kat és érdekes dokumentációs összeállítást közöl, A GONDOLAT KÖNYVKIADÓ az Izmusok sorozatban a monier. izmusról jelentetett meg antoló­giát; a gazdag anyagot Kla- niczay Tibor válogatta és látta el bevezetővel. Megjelent Vla­gyimir Propp: „A mese morfo­lógiája” című tanulmánykötet, s újabb, bővített kiadásban lá­tott napvilágot egy korábbi ki­adásaiban nálunk is nagy sikert aratott könyv, „A régészet .re­génye”; szerzője C. W. Ceram. AZ AKADÉMIA KIADÓNÁL jelent meg a rangos Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat 9. kötete; a fakszimile-kiadás az 1566-ból való „Váradi énekes- könyve”-t teszi közkinccsé. A Modern filológiai füzetek 23. kö­teteként jelént meg a „Valóság- hűség és képzelet”. Szenczi Mik­lós tanulmánya a romantikus esztétika kialakulásához járul hozzá érdekes adalékokkal. AZ EUROPA KÖNYVKIADÓ megjelentette Marin Préda re­gényét, „A nagy magányos"-t és France Preseren válogatott verseinek kötetét. A világiro­dalom remekei 6. sorozatának új köteteként jelent meg a „Büszkeség és balítélet”, Jane Austen hires könyve. A Magyar Helikonnal közös gondozásban láttak napvilágot „Madame de Sévigné levelei”. A KÉPZÖMÜVÉSÉETl ALAP KIADÓVÁLLALATA — pedagó. gógusok és diákok kívánságára — újból megjelenteti Az én múzeumom sorozat legfontosabb köteteit. Ennek keretében látott ' második kiadásban napvilágot a. Paál, Mészöly. Szinyei- művésze tét bemutató kis kötet. Kontha Sándor kalauzolásával, valamint a Grünewald. ■ Dürer, Holbein művészetét vázoló kötet. Nagy Ildikótól. Két szép fotósorozat is napvilágot látott, közös borító­ban. Mind a kettő Inkey Tibor fotóművész felvételeit tartalmaz­za; az egyik Budapestet, a másik a budai várnegyedet mutatja be. felszabaduláskori és mai állapo­tában. A MÓRA FERENC 1FJÜSÁGI KÖNYVKIADÓ népszerű Búvár zsebkönyvek sorozatában az új kötet a bogarakkal ismertet meg. Az Iskolai Színpad új fü­zete az általános iskolásoknak ad színvonalas műsorajánlatot, Táborozzunk címmel. A kis kö­tet . verseket, jeleneteket tartal­maz. (KS) Bácskai magyar népművészet Fesztivál-kiállítás nyílt a bajai Türr István Múzeumban Július 24-én ötödször nyitják meg a Duna menti folklór­fesztivált Bács-Kiskun megyében. Az öt napig tartó nemzet­közi esemény előkészületei már rég megkezdődtek. Sorra nyílnak a fesztivál kiállításai is. Az első országos folklór kép­ző- és iparművészeti tárlat — amelyet a program szerint a fesztiválvárosokban, Baján és Kalocsán is bemutatnak majd — május elejétől látható a kecskeméti múzeumban. Azután Baján rendezték meg az újabb, népművészeti tárgyú, nagy­szabású kiállítást. A Türr István Múzeumban, bizonyára sokan emlékeznek rá, két éve a vidék délszláv népművészetének színpompás „felvonulása” aratott sikert. Folytatásként — az idei fesz­tiválra — most a nemzetiségi terület magyar népművészetét mutatják be. Kitűnőén elrendezett gyűjte­ményt találnak az érdeklődők. A fesztivál-kiállítás címe — Észak- Bácska magyar népművészete — teljességgel fedi a tartalmat. A bácskai magyar népi folklór — megmentett gyöngyszemei révén — fejlődésében, történetileg-terü- letileg elhatároltan tárul elénk. Ennek megfelelően három rész különböztethető meg. Az elsőben a törökdúlást túlélt magyar fal­vak, Szeremle és Érsekcsanád , eredeti népművészete köti le a figyelmet. Különösen ■ gazdag anyag látható e települések asz- szonyszőtteseiből, amelyeket vi­rág- és madármotívumokkal dí­szítettek. és felvonulnak a sár­közi főkötőhímzések is. A törökkor után e tájra tele­pült magyarság, a bátmonosto- riak, a nagybaracsakaiak. a dá- vodiak népművészetét foglalja magában a kiállítás következő egysége. Asszonyszőttesek itt nin­csenek. E falvak asszonyai ugyanis sohasem szőttek, a ta­kácsmesterség férfidolog volt. A „fehémép” viszont sokat és szé­pen' hímzett; gyönyörű csipkékké! díszítette például a női blúzok kézelőit, eleiét. Divat volt a tűzé- ses kötény is. Mindezt iól tükrözi a bemutató. Külön említést érdemelt egy nagybaracskai kendő, amely ta­lán a legérdekesebb és az egyik legrégibb népművészeti termék, a 18. század végi baracskai ta­kácsmesterség remeke. Lyuka­csos. szövésű, kígyómintás, és nem állapítható meg pontosan, hogy miiven szakmai-technikai fogá­sokkal készítették. Végűi a belsőbb észak-bácskai területen. Tataháza és Sükösd környékén gyűjtött anyag követ­kezik. Ennek egyik érdekes jel­lemzője, hogy a textíliákon rész­ben bunvevác hatás, a sükösdin pedig kalocsai kapcsolat mutat­ható ki. A kiállítást változatos népibú- tor-gyűjtemény egészíti ki. Figye­lemre méltó, hogy a különféle stílusú szekrények, menyasszonyi ládák, ágyvégek, sublótok mind évszámosak. A csaknem kétszáz éves ácsolt szeremlei láda vé­sett, geometrikus díszítésű. • A XV III. századbeli szeremlei .szökröny a bajai kiállítás egyik legszebb darabja. B Balra: bátmonostori népviselet a század elejétől és egy ma is használatos dávodi öltözék. • Népviselet és 1883-ból való .szobasarok Ersckcsa- nádról. (Pásztor Zoltán felvételei) Az évszázados bútorok remekül beilleszkednek a kiállítás egészébe, mégis „külön világot" alkotnak. Belül is rejtegetnek régi népszo­kásokat idéző érdekességeket, amelyeket a közönség nem lát. Egy pontosan százéves láda íe- délalián az olvasható: „Molnár Zsófié ezen láda készült Jan- kováczon özvegy Bartók Antal- nénál ’. Jankovácz: Jánoshalma, Egy másik láda belsejébe fontos családi eseményeket jegyeztek lel. íme a ceruzával irt, meg­kopott mondatok egyike: „Szlo- vikovics József meghalt Kantija országban 1891. év december hó napján Velletlen Hallállul Meg­ölték’. Sorolhatnánk még tovább az érdekességeket. A mintegy há­romszáz népművészeti tárgy, nc- nár.v kivétellel, a rendező bajai muzeum tulajdona, tgv a kiállí­tás elismerése egyben a régóta tartó és következetes múzeumi gyűjtésnek is szól. A több nemzetiségű Észak- Bácskában „szigetekként" kiala­kult és virult magvar népművé­szetet most mindenki könnyen áttekintheti, megismerheti, aki betér a bajai múzeumba. Rapi Miklós A gyerekek rajza A címlapon egy kilencéves gyerek rajza, de gyerekek ké­szítették a kötet összes illuszt­rációját. Sőt éppen a rajzok mi­att született a kötet. „A mi Petőfink" cimü könyv egyik méltatoja így ír: „A kö­tet nemcsak arra alkalmas, hogy a nagyszerű kiállítás legértéke­sebb darabjait megőrizze (a Móra Kiadó a Petőfi Múzeum gyer- mekrajz-kiállitására érkezeti la­pok közül válogatott — a szerk.), hanem arra is, hogy a nagy köl­tő versei sajátos, a felnőtt szá­mára tálán megközelíthetetlen szépségükben, jantázialeremtő erejükben bontakozzanak ki.” így igaz, de ezúttal nem a me­sés szépségű könyvet akarjuk méltatni. Bar forgatásakor azon­nal eszünkbe jutott, hogy nem­csak iltnon levetne tankönyvünk, hanem külföldön is* remek Pe- töfi-kalauzul szmgalhatna ... Miért? Mert csak az igazán nagy művészek tudnak olyan szépén, világosan (mókásan, játékosán) beszélni valumiröl, mint a kré­tával, ecsetlel, ceruzával bánni tudó gyerekek. Minden gyerek- rajzró- tiszta öröm és hit sugár­zik. De hát ezt annyian tudják. S akik netán még nem figyelt,ek erre, azok elég, ha megnéznek egy gyerekrajz-kiáilítást. Újab­ban közintézményeket is díszíte­nek velük. Így van ez a baráti országokban is. (A berlini Peda­gógusok Házának például sok emelet magas lépcsöf eljáróját díszítik gyermekrajzok.) Tudomásunk szerint azonban nyomdát ritkán kapnak a kis re­mekek. Pedig — mint a megőr­zött katalógusok, s főleg a Móra­kötete bizonyítják —, érdemes közkinccsé tenni a legjobb gye­rekmunkákat. Milyen jó lenne például, ha az annyit kárhozta­tott dísztáviratok (olykor fáradt, gyenge, vagy esztétikai értéket egyáltalán nem képviselő) lap­jai között gyermpkrajzokkal is találkoznánk. A Posta több ezer rajz közül válogathatna, ha meg­hirdetné ez anyák napi dísztáv­irat pályázatát. De minden csa­ládi ünneppel kapcsolatban van élménye, és érvényes mondani­valója a gyereknek. A sportról már nem is beszéli-,e. És, ha már itt tartunk, megkérdezhetjük: a képeslapok rikító rózsái, vagy bágyadt virágai helyett nem szí­vesebben küldenénk barátaink­nak, ismerőseinknek egy-cgy vi­dám. lanláziadús gyennekrajzot? Csupái kél — egészen kézen­fekvő — felhasználási területét említettem a gyermekrajzoknak. Bizonyos, hogy több volna. „A mi Petőfink" című kötet nemcsak a költő hatását a gyermekietekre igazolja vissza, azl is bizonyítja, hogy mennyire érzik világunkat. Még s,emnii. senki nem rontotta el. őket. Főleg a pénzért való versengés nem. Biztos, hogy gyermeki fogékonyságukat a legtöbben nem őrzik meg majd felnőttként. Ezért is fontos, hogy mi őrizzük produktumaikat. A műrészeteknek vannak nagy es kevésbé j >lentös korszakai. A gyermekrajzoknak aligha. Mart ezek a rajzok nem rosszak és nem jók, egyszerűen csak gyer­mekiek. De soha nem gyerme­tegek. Gy. B. ink m ...........­(4 .) Én megérkeztem szerelem^-e- reknek. az apámat pedig valahol megnyúvasztotfák. Édesanyám úgy beszélte el, hogy szökni próbált, amikor megtudta, hogy én érke­zem. Az ilyesmit akkoriban kér­lelhetetlen szigorral büntették. — A falu csúfja lettem. Az iskolában minden gyerek a nyel­vét öltögette rám. A templomban nekem csak az utolsó pad mö­gött, az állóhelyen lehetett fo­hászkodni. Az áldozáshoz nem engedtek, mondván, édesanyám egy szentséget nem vett magá­hoz, akkor nekem bűnhődni kell, tőlem megtagadják a többi szent­séget is. Igaz, megvoltam én et­től jó egészségben, vidáman. A falu szája azonban sokszor olyan sebeket ejtett rajtam, amit nem lehet egykönnyen kiheverni. Ha bementem a boltba, taszítot­tak rajtam egyet, hogy te zabi, te fattyú, áll i odébb. Ha gyere­kekkel leálltunk játszani, a rátar- tibb szülők már kiáltoztak: nem .lőttük el attól a fattyától. Egy darabig kísérleteztem, próbáltam a többiele között maradni. Fel­használtam rá ügyességemet. Sí­pot faragtam, vízipuskát csinál­tam. rajzoltam a homokba, meg a fészer oldalára. A gyerekek megtűrtek volna maguk között, de a felnőttek gonoszok, hajthatatla­nok Magányos lettem. Naphosz- szat ődüngtem egyedül a kiser­dőn. a réten, a nagy vetések kö­zött. Egvedül szedtem ki a szarka- fészket. egvedül csentem tejes ku­koricát. magamban olvastam a megsárgult kalendáriumot. Nagy­anyám lopta el hozzánk, mert oda sem mehettem ám. Nagyapám volt a legkeményebb szívű ember. Mái' csak akkor engedett maga hoz. amikor a kezét Sem 1 licit.« felemelni. Megütötte a szél. Egy­szer sem simogatott meg. — Furcsa, de a legkedvesebb emberek én hozzam a csendőrök voltak. Eljöttek a házunk előtt, megálltak. Édesanyámhoz is szól­tuk egvet-kettőt. Mondták neki: te szegény Zsófi, neked kijutott. Ne búsúli. — Nem búsulok éri. tiszthelyet­tes úr — mondta nekik anyain. — — Csak az bántja a telkemet, hogy ennek a gyereknek nem hagv békét senki. Így lett az egyetlen szánakozom a csendőr. Ha jöttek, még ked­veskedtek is. Egvszer szentjános­kenyeret. máskor medvecukrot, vag^ egv stanicli promenszli cuk­rot hoztak. Ettől kezdve sóvárog­va néztem a kakastollakat. Nem tudhattam én akkor, hogy ezek voltak a legszebb gondolatok fé- kenlartói. nem tudhattam, hogy ezek fojtogatták a legszentebb, legémberibb indulatokat. Én csak azl láttam, hogy jönnek, megáll­nak a házunk előtt, s szólítanak. — Hé. kis Balázs, gyere elő, te kuvasz! — Szép lassan kiformálódott az én buta kis fejemben az álom, a vágy. Még éjszaka is minduntalan az járt a fejemben, hogy egyszer nekem is lesz puskám, meg ka­kastollas kalapom, lénves övem, meg sokgombos zubbonyom. Ak­kor aztán mindenki megsüvegel. mindenki félrehúzódik előlem, hogy ne kelljen nekem a pocso­lyába ugrani, ha gazdaemberrel találkozom. Ezekben az álmok­ban az is kialakult, hogy sorra megleckéztetem azokat, akik édesanyámat gúnyolják, akik en­gem lattvúnak mondanak. Ettől kezdve egv kicsit elkotyogtam már a szándékomat. A tiszthelyettes meg-megkérdezte tőlem, mi lesz belőled, ha megnősz, kis Balázs. Hetekén mondtam: Csendér. Mert így mondják felénk: Csendér. Ez a gondolat átsegített engem minden megalázáson. Nem vet­tem fel sem a kölykök bosszantá­sait. sem a felnőttek lökdöséseit. Még az sein idegesített, hogy az iskolamester négernek tekintett. A pariban egyedül ültem. így cse­peredtem lel. Kijártam a nyolc osztályt. Aztán elmentem som­másnak. kisbéresnek, részesarató­nak. pálvamunkásnak. Emberek Közé kerültem, mégis, mindig egvedül álltam a világban. Köz­ben azért dédelgettem magamban a régi vágyat, hog.v egyszer csend­őr lesz belőlem. — A csendőrökről annyi bor­zalmasat. olvastam — szóltam közbe — Én tapasztaltam is. Ebben uz egyetlen hitben, reményemben is akkorát csalódtam, hogy ele­gem lett. Soha nem felejtem el. A vasútnál dolgoztunk. Berettyó­újfalu közelében raktunk le egy kitérő vágányt. A közelben egy árva tanya sem volt. Kopár, saf- nva akácerdő mellett tanyáztunk, Egv koszos vagonban volt a szál­lásunk. Szalmán aludtunk, ki­mustrált katonai gulyáságyúban hoztak ennivalót. Babot, krump­lit ettünk felváltva. Nagyon ve­gyes társaság verődött össze. Vol­tak közöttünk öreg vasutasok, akik értették a krampácsolás for­télyait. Volt egy csomó gverekem- ber. Olyan tizenöt-tizenhat éve sek. Nem mentek sokra velünk, mert inkább a játékon járt az eszünk. Nem csoda, mert azzal a nehéz csákánnyal, bizony nem volt gyerekjáték, üklömnyi kö­veket kellett a csákány tompa végével a talpfák és a sínek alá tömöríteni. Fogása volt ennek. Egymással szemben álltunk, rit­musra kellett dolgozni, nehogy egymást vériül? kupán a szer­számmal. Nagyon nvuzgák vol­tunk még ezekhez a nehéz szer­számokhoz. Mit lehetett tenni? Enni kellett, élni kellett. A sze­gény ember ahhoz nvúlt. amihez hozzá engedték. * Néha foglyokat is hozlak, öt­ven. száz. kétszáz is volt egy csa­patban. Oroszok. ukránok, ázsiaiak. Tábori csendőrök kísér­ték őket Külön ettek, külön dol­goztak. Nekünk még szólni sem lehetett hozzájuk. Nagyon lehan­goló látvány volt. Gépiesen dol­goztak. fel sem néztek. Néha éne­keltek. Szomorú, mélabús dalokat. Én gverekésszel csak annyit fog­tam lel az egészből, hogy nagyon elkeseredett emberek, nagyon ár­vák lehetnek. — Közöttünk is voltak emberek, akik szinte senkivel sem beszél­tek. Hfl felügyelő, vagy ellenőr érkezett Ü i falu bői. akkor ők rendszerint elhúzódlak az erdő­szélbe. vagy beletemetkeztek a munkába. Mi. gyerekek nem gya­nakodtunk. nem kerestük az okát. miért, ilven maguknakvalók. Az öregebbek meg biztosan tudták, hogy milyen okuk van a félrehú- zódásra. Aztán megtudtuk mi is. Egy napon, szemerkélő esőben, csípős hidegben, négy csendőr ér­kezett lóháton összetereltek ben­nünket, Az az ismerős tiszthelyet­tes. egy vésztői ember, vezette őket. Most: egészen más volt. Mintha kifordították volna. Eltor­zult arccal kiabált. — Emberek. Mindenki készítse elő a személyazonossági lapját, katonakönyvét. Mozgás, mert kö­zétek lövetek. — Sorba állítottak, lökdöstek. taszigáltak bennünket. Még a gye­rekeket is úgv állították, mintha katonák lennének. Megnézték a papírokat. Két embernek nem volt semmilyen írása. Elkezdték verni őket. Plakatossal, lovagló náddal, kézzel. Négv csendőr két embert. — Észrevett engem a tiszthe­lyettes. — Mit keresel itt. Balázs? — Itt dolgozom, tiszthelyettes űr. Kell a pénz! — Jó helyre jöttél, te is olyan gazember leszel, mint ezek a ha­zaárulók. Abban a fattvú véred­ben van a lázadás! — ordított, és úgv képen vágott, hogy menten felbuktam. Még éreztem is. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom