Petőfi Népe, 1975. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-03 / 78. szám

PETŐFI NÉPE 3lekord a metróépítkezésen Az észak-déli metró vonalán, a mun­kások befejezték a „klinikák” mély­állomásának szerkezetépítését, Á mun­kálatokkal rekordidő. 12 hónap alatt, azaz a tervezettnél három hónappal -korábban készültek el. Az állomásépí­tésnek nagy lendületet adott a kong- ^resszusi és a felszabadulási munka­verseny. Békevonat indul a Szovjetunióba Bács-Kiskun megyéből április 7-én délután újabb béke- .és ba­rátságvonat indul a Szovjetunió­ba. Ezúttal a társadalmi és po­litikai munkában kiváló eredmé­nyeket elértei^ közül háromszáz­nál többen ismerkedhetnek tíz napon keresztül a baráti ország dolgozóinak életével, eredményei­vel, s a „hős városok”, Lenin- grád és Moszkva nevezetességei­vel, táji szépségeivel. A béke- és barátságvonat utasai baráti talál­kozón is közelebb kerülnek majd a szovjet emberekhez. A küldöttség — amelynek ve­zetője dr. Bodóczky László, a Hazafias Népfront megyei bi­zottságának elnöke — április 17-én az éjjeli órákban érkezik majd vissza Kecskemétre. Holnap este 7 órakor, hazánk(1feL- szabadulása 30. évfordulóján ün­nepi előadás keretében mutatja be a Kecskeméti Katona József Színház Raffai Sarolta Vasderes című színművét. A színház mű­sorplakátján ez olvasható a szereposztás alatt: „Az építő­munkás szocialista brigádok elő­adása. Jegyek nem kaphatók.” Előzmények. A Szakszervezetek Megyei Tanácsa és a színház ha­gyományos jó kapcsolatára a kölcsönös figyelem jellemző. Mi­ként a szakszervezet őszinte ér­deklődéssel figyeli és erkölcsi, anyagi megbecsüléssel egyaránt honorálja a színvonalas színészi produkciókat, illetve támogatja a dolgozó tömegek művelődését szolgáló színdarabok propagan­dáját, hasonlóképpen a színház vezetői, művészei is igyekeznek megfelelni ennek a várakozás­nak. Maga a színház számos esetben kezdeményez olyan ak­ciókat, amik révén — elsősor­ban a párt közművelődési‘határo­zatának megfelelően — a mun­kástömegekkel is nívós előadáso­kon ismertetik meg a közéleti töltésű, kiemelkedő színdarabo­kat. Ilyen értelemben kerül sor holnap este — á rég bevált „Teltház-ak­ció” keretében a Vasderes elő­adására. A színház kezdeménye­zésére és az Építők Szakszerve­zetének megyei bizottságával egyetértésben szervezték a ma esti ünnepi műsort, amelyre Kecskemétről, valamint a me­gye más részeiből jönnek az épí­tő szocialistabrigád-tagok, mun­kások. Könyvtárat hozott a 30 év - 30 óra mozgalom Varrodát avattak Ágasegyházán Meghitt ünnepség keretében adták át a napokban a, tanulók­nak az új, szabadpolcos könyv­társzobát Kecskeméten, a Hoff­mann János utcai általános is­kolában. A polcokat a Fémmun­kás és a Törekvés Tsz ifjúkom­munistái készítették. A több mint ezer kötetet és az egyéb A Kecskeméti Óvónőképző In­tézetben tegnap egész napos ün­nepséget tartottak felszabadulá­sunk harmincadik évfordulójá­nak tiszteletére, amelynek kere­tében értékelték az erre az al­kalomra beérkezett pályázatokat, felszerelést az SZMT könyvtára adta. Az első kölcsönzések alkal­mával az életrajzi regények, történelmi képeskönyvek, vala­mint a földrajzi útleírások vol­tak: a legkapósabbak. A 30 év — 30 óra mozgalom ezt eredményezte a Hoffmann János utcai iskola gyerekeinek. s megnyitották a jubileumi ki­állítást az intézet falai között. A hallgatók és az óvodások munkáiból rendezett kiállításból kitűnik, milyen fejlődést tett meg óvodai nevelésűink az el­múlt három évtized alatt. Reggel hat órakor az úttörők zenés ébresztője köszöntötte teg­nap a hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára emlékező Ágas­egyházát. A helybeliek mintha egy emberként készültek volna a jeles ünnepre: amerre a szem ellát, mindenütt példás rend, tisztaság, ünnepi dísz. Kilenc órakor pedig a bené­pesült művelődési otthonban a Himnusz hangjait és Major Pál színművész szavalatát követően Ballun Tibor, a községi pártszer­vezet titkárának köszöntőjével megkezdődött az emlékezés. Ez­után Pető János, a megyei párt- bizottság munkatársa mondott ünnepi beszédet. Az emlékezést követően a he­lyi Mathiász János Szakszövet­kezet központjában folytatódott az ünnep: a helybeli asszonyok­nak, leányoknak állandó foglal­koztatást nyújtó, szociális helyi­ségekkel ellátott, villanygépek- keí felszerelt, szép kis ütemet avattak. A varrodát. amely­re méltán büszkék Ágas­egyházán, képletesen Tóth Lász­ióné, a járási pártbizottság mun­katársa adta át Hénes Imréné­nek, a községi nőtanács elnöké­nek . * Mi ösztönözte a szakszövetke­zet vezetőit a kis üzem létreho­zására? — tudakoltuk az avatás után Kostyánszlii Györgytől, a IRÁNY KOPPENHÁGA! Megyei döntő Április 1-én Kecskeméten, ren­dezték meg a Nemzetközi Kerék­páros Iskola Kupa megygi dön­tőjét. A járási, és iskolai vetél­kedőkön mintegy hatezer pajtás vett részt. A járási döntőkről hat csapat vetélkedett az első helye­zésekért. Az elméleti, ügyességi és szabályossági kerékpáros ver­senyt végül is Golovics István, Kecskemét. Béke téri Általános Iskola 7. osztályos tanulója nyer­te meg. A második helyen So- mogyvári Ferenc, a kaloósai ének-zenei általános iskola 8-os, a harmadik helyen Görög Tibor, Kiskunfélegyháza, Batthyány Ál­szakszövetkezet elnökétől. S íme, a válasza: — A tavalyi nehéz szüretkor, amikor nagyon kellett minden segítő kéz, az asszonyok hozták szóba: szívesen dolgoznának a szakszövetkezetben, ha egész év­ben garantálnánk a munkát. Ez adta az ötletet. Tárgyalni kezd­tünk a lehetőségekről Kecskemét négy' nagyüzemének illetékesei­vel. miközben saját építő brigá­dunk építkezéséhez, az addigi borfelvásárló és nyitott szín át­alakításához fogott. Mócza lmré~ nevel, a Habselyem Kötöttáru­gyár igazgatójával is szót értet­tünk. Mondhatom, gyorsan ment; találkoztak hz érdekeink. Kis üzemünk dolgozóinak szá­ma, — a habselyem gyárral kö­tött együttműködési megállapo­dásunk . szerint —, százra növek­szik az év végéig. Bérmunkát végzünk, ‘ kölcsönösen előnyös feltételek mellett. Szakszövetke­zetünket az a cél vezérli, hogy az üzem gazdaságos működteté­sével legyen állandó munkájuk a nőknek, akikre ily modor biz­ton számíthatunk a munkacsú­csok idején. Igen jelentősnek te­kintjük ugyanakkor a Habse­lyem Kötöttáru gyárral kötött szocialista szerződést, amely sze­rint a kecskeméti üzem dolgozói szüret idején két napot segíte­nek a termés betakarításában. P. I. Kecskeméten talános Iskola 8-os, a negyedik helyen Faldum Gábor. Baja, Dó­zsa Általános Iskola 8-os, és az ötödik helyen Nagy Eszter, Kecs­kemét. Béke téri Általános Isko­la 8-os tanulója végzett. Ez az öt fős csapat képviseli majd i me­gyénket a területi döntőn, ahol öt megye pajtásai mérik össze tudásukat. A versenyen részt vett dr. Pálvölgyi István rendőr hadnagy, a megyei KBT titkára, és Győrfi Pál. a megyei tanács művelődési osztályának főelőadó­ja. Az országos verseny győztes csapata Koppenhágában képvise­li a magyar színeket. • Részlet a kiállításból. (Tóth Sándor felvétele) Felszabadulási emléknap az óvónőképzőben Halálos szerencsétlenség Jakabszálláson Egy bérleti sorozat záróakkordja Mozart-hangversennyel zárult a szakmunkástanulók bérleti soro- ,zata kedden délután Kiskunfél-, egyházán és Kecskeméten. A műsort a Szöktetés a szeráj- ból és a Figaro házassága című operák nyitányai keretezték. A program nagyobb részében a már említett operákból és a Don Juan, illetve a Varázsfuvola cí­mű művekből hangzottak el ári­ák és duettek — Lehoczky Éva és Bordás György, az Állami Operaház magánénekeseinek elő­adásában. Mindkét énekművész muzikálisan, értékes hanganya­guk lehetőségeit jól kihasználva szerepelt. A bemutatott részletek b. Mozart-operák vidám, illetve meggyőzően tárták elénk. A Kecskeméti Városi Szimfonikus Zenekart Hevesi András, a Ka­’ j tona József Színház vezető kar-' nagya dirigálta. Színpadi tapasz­talatait jól hasznosította a± ének­számok kíséretében, a nyitányok zenéjéről pedig megfelelő képet rajzolt lendületes vezénylésével. A műsorszámokat Seres István, az Országos Filharmónia munka­társa kötötte össze ismertetőjével. Tragikus szerencsétlenség tör­tént április 1-én délután Jakab- szállás belterületén, a Dózsa György és a Lenin utca keresz­teződésében. Sári János 74 éves, Jakabszállás, Tanya IV. kerület 10. szám alatti lakos segédmotor- kerékpárjával úgy hajtott fel az útkereszteződésbe, hogy nem ad­ta meg a védett útvonalon sze­mélygépkocsival közlekedő Nagy Gábor, zadányi lakosnak az el­sőbbséget. Az összeütközés követ­keztében Sári Jánost életveszé­lyes sérüléssel, eszméletlen álla­potban szállították a kórházba, ahol a gyors orvosi beavatkozás ellenére néhány óra múlva meg­halt. A személygépkocsi vezető­jét felelősség nem terheli. Tiszakécske határában Pesti Béla kocséri lakos részegen ke­rékpározott Jászkaraienő irányá­ban. Körültekintés nélkül balra kanyarodott, s összeütközött a ve­le szemben közlekedő személy- gépkocsival. amelyet Bállá Fe­renc, Üjbög, Pereghalom 180. szám alatti lakos vezetett. Pesti Bélát súlyos sérüléssel a kór­házba szállították. A balesetért a személygépkocsi vezetője nem fe­lelős. Részegen vezette motorkerék­párját Kunszentmiklós belterüle­tén Bukovszki István. Kunszent­miklós, Kötő út 1. szám alatti lakos, s elütötte az út szélén gyalogló Dobos László, 11 éves, Kunszentmiklós. Kecskeméti út Tumó Ferenc 19 éves, Fájsz, Negyvennyolcas út 14. szám alat­ti lakos húsvét hétfőjén locsol- kodás közben alaposan leittaso- dott, s összeveszett Pécsi György 20 éves Fájsz. Dózsa György út 29 szám alatti lakossal. Tu­mó veszekedés közben egy 15 6. és Mitró Tibor 8 éves, Kun­szentmiklós, Kecskeméti út 7. szám alatti lakosokat. Mindkét gyermek súlyosan megsérült. A motorostól vezetői engedélyét a helyszínen elvették. centiméter hosszú késsel mellbe szúrta Pécsit, akit súlyos sérülés­sel a kórházba szállítottak. Tumó Ferenc ellen a rendőrség ember­ölés kísérlete bűntettének alapos gyanúja miatt eljárást indított. Tumót őrizetbe vették G. G. • Karambolo­zott és teljesen kiégett az IM—99—45 forgalmi rendszámú Skoda személy- gépkocsi az 54-es számú úton, Császártöltés és Nemes­nádudvar között. Locsolkodás késeléssel • Megkez­dődött a választási kampány Portugáliá­ban szerdán megkezdődött; a választási kampány Képünkön: Lisszabon utcájára kiragasztják a Portugál Kommunista Párt választási plakátját. (Telefoto— AP—MTI—KS) • SALT-ülés Géniben Genfben szerdán megtartották a stratégiai fegyverek korláto­zásáról folyó szovjet—amerikai tárgyalások soronlevő ülését. (TASZSZ) • Kulturális delegáció utazott Helsinkibe Dr. Polinszky Károly oktatási miniszter vezetésével szerdán kulturális delegáció utazott Hel­sinkibe a ma kezdődő magyar kulturális napok alkalmábóL A küldöttség tagjai: Ortutay Gyula akadémikus, Csikesz Józsefné, a fővárosi tanács elnökhelyettesé' és Bemáth György, az Akadé­miai Kiadó igazgatója. • Újra tárgyalnak Cipruson Április 14-én Nicosiában fel­újítják a kéjt ciprusi közösség megbízottaiból álló, a humani­tárius kérdésekkel foglalkozó al­bizottság tárgyalásait — jelen­tette be New Yorkban az ENSZ szóvivője. > • Ford nem válaszolt Gerald Ford amerikai elnök meglátogatta a kaliforniai Elk Hills-i tengerészeti támaszpon­tot. Látogatását befejezvén új­ságírók vették körül és kérdése­ket intéfctek hozzá az indokínai helyzettel kapcsolatosan. Ford válasz helyett faképnél hagyta az újságírókat és eltűnt az el­nöki repülőgép ajtaja mögött. (Telefotó — AP — MTI —KS) • Az SZMBT kitüntetése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a magyar és a szovjet nép testvéri barátságának fejlesztésében és elmélyítésében szerzett kimagasló érdemeinek elismeréseként a Szovjet—Magyar Baráti Társaságnak a Béke és Barátság Érdemrend kitüntetést adomá­nyozta. (MTI) • Kozmosz—723 A Szovjetunióból szerdán Föld körüli pályára állították a Koz­mosz—723 jelzésű mesterséges holdat, A szputnyik fedélzetén elhe­lyezett tudományos berendezések feladata a világűr kutatásának , folytatása. A fedélzetén elhelyezett berendezések megfelelően mű­ködnek. (TASZSZ)’ • Angol halászok blokádja Angol halászok a rendkívül . alacsony halárak elleni tiltakozásul bárkáikkal blokád alá vették a többi között Newhaven kikötőjét (Telefoto—AP—MTI—KS) \ PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadd Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskémét, Szabadság tér 1/a ... ■ „ Telelőn: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta ___ E lőfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—96162 Jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külsó-Szegedl ót 6. Telefon: 13-729 igazgató: Ablaka István Index: 25 065 • Lapzártakor érkezett Előadás, csak építőknek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom